Spravodajca LIC


Obálka Spravodajcu

Vydávanie Spravodajcu bolo v roku 2008 zastavené

Vydavateľ: Literárne informačné centrum
Adresa redakcie: Námestie SNP č.12, 812 24 Bratislava
Tel.: +421-2-5292 0269, +421-2-5292 0271
Fax: +421-7-5296 4567
E-mail: info@litcentrum.sk
Internet: http://www.litcentrum.sk/spravodajca

Periodicita: 2 x ročne
Sadzba: SAPAC, s.r.o., Bratislava
Tlač: Sepol, s.r.o., Modra
Rozsah: 6 novinových strán formátu A3
Náklad: 1500 výtlačkov
Distribúcia: vkladaná príloha Knižném revue
Rozširuje: LIC

Zloženie redakcie:
Zodpovedná redaktorka: Ľubica Suballyová ()
Jazyková redaktorka: Anna Šikulová

Charakteristika:

Spravodajca LIC vychádza od roku 2003.

Spravodajca LIC prináša informácie z významných podujatí, akcií, seminárov doma i v zahraničí, organizovaných Literárnym informačným centrom. Reflektuje slovenskú reprezentáciu na medzinárodných knižných veľtrhoch vo svete, šírenie slovenskej literatúry podporou vydávania slovenských diel, ako aj  prezentáciou našich autorov v zahraničí. Spravodajca poskytuje publicistický priestor pre významné aktivity v oblasti knižnej kultúry, aký v súčasnosti  neposkytujú iné univerzálne médiá periodickej tlače. Je tak platformou pre literárnu komunikáciu, ktorú treba rozvíjať aspoň v okruhu zaujatých príjemcov, napriek globálnemu kultúrnemu nihilizmu ostatných masových médií. V novinovom formáte vychádza dvakrát ročne na šiestich stranách ako príloha dvojtýždenníka Knižná revue.

 

Obálka slniečka september 2013