• Životopis autora

  Zlata Matláková sa narodila 1. mája 1949 v Budmericiach. Po maturite začala študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

  Zlata Matláková sa narodila 1. mája 1949 v Budmericiach. Po maturite začala študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave chémiu a biológiu. Vyučovala v základných školách v Kútoch, v Dobrej Vode a v Špačinciach, externe v Ľudovej škole umenia v Trnave a tvorivé písanie na Trnavskej univerzite. Publikovala v Taliansku (preklad Daniela Laudani). Od roku 2009 je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Poďte s nami (1985, – 1987, televízna relácia pre deti realizovaná s J. Mistríkom)

  Odborná literatúra

  • Podporovanie a rozvíjanie žiackej literárnej tvorivosti (1986)

  Editorská činnosť

  • Nadránom (1971, zborník poézie)
 • Charakteristika tvorby

  Zlatu Matlákovú charakterizuje abstraktná poézia písaná ako imaginatívna projekcia. Stretáva sa v nej vonkajší svet so svetom

  Zlatu Matlákovú charakterizuje abstraktná poézia písaná ako imaginatívna projekcia. Stretáva sa v nej vonkajší svet so svetom vnútra/duše, pričom tieto strety majú produkovať originálne videnie a viacvrstvové prerozprávanie chvíľkovej situačnosti, ktorá sa však vymaňuje z vlastnej chvíľkovosti práve tým, že autorka v nej vždy vie nájsť druhý plán. Ten vyplýva z uvedomovania, z nevyslovenej predstavy bytia a diania preniknutého vedomím – tento rozmer dodáva Matlákovej poézii duchovnosť. Autorka často skicuje (jej básne často pôsobia ako zátišia, akoby boli v momente písania zároveň maľované, výtvarná rezonancia témy je jeden z najdôležitejších aspektov básnického inštrumentária), naznačuje, že prežívanie nikdy nie je definitívne uzavreté, naopak, neustálym reformulovaním, najmä metaforickým, nadobúda nové ontologické odtienky. Autorka do svojich predstáv inštaluje zmyslové vnemy a pocity, tie však nie sú východiskové a čitateľ vníma skôr motivačne samu výberovosť (komponovanie), z ktorej pramení súkromná verzia sveta – teda autorská lektúra seba. Poetika Matlákovej básní ostáva od jej debutu bez zásadných zmien a je daná dostredivou prioritou subjektu, ale nie tým, čo doňho vchádza zvonka, alebo tým, čo z neho vychádza. Dôraz nie je na počte zážitkov a ich intenzite, hoci textovo sú bohato zachytávané – rozhodujúca je estetizácia, spôsob videnia, ktorý referenčne odkazuje na sám subjekt. Preto túto poéziu možno vnímať ako intímnu a nie reflexívnu, ako by sa mohlo zjednodušene zdať. Intimita duševných poryvov, vlastné portréty ako pečiatky v čase, momentálne absolutóriá, neopakovateľné milieu bezvýznamnosti, ktoré vždy speje k nejakému významu, to je prežívanie Zlaty Matlákovej v básni, to sú jej vyslovené i umlčané pointy (týmto má v súčasnej poézii najbližšie k Anne Ondrejkovej). Významové dianie jej textov je podobné práci s významom v haiku, no formálne, samozrejme, tieto básne na haiku neašpirujú. Autorkino krédo i jej básnický program sú azda najvýstižnejšie vyjadrené v básni Poézia z jej prvej zbierky Všetky blízke bytosti. Pre jej relevantnosť z hľadiska uchopenia autorského naturelu ju odcitujem celú:

  Poézia

  Vidieť neobyčajné v obyčajnom,
  v slabučkom náznaku.
  Niekedy je to iba záblesk
  medzi ťažkým a každodenným,
  čo sa na mňa zosúva.
  Zapisujem to pre iných;
  lebo strápené dni sa v nás rovnako navrstvili
  a báseň dokáže
  zdvihnúť oči
  aspoň k mraku,
  pod ktorým preletela pinka
  .

  Náznak a záblesk sú sémanticky nosné slová v prvých piatich veršoch. Evokujú rýchly vnem, špecifický impulz a čo je dôležité, jasne vyznačujú hranicu: to o ne sa zaujíma Zlata Matláková, aby ich vyčlenila z množstvami obyčajnosti a každodennosti, ktoré sú tu reprezentované syntakticky oveľa rozsiahlejšie, proporcionálne presne ako v bežnom živote. Zároveň sa týmto začína odvíjať ďalšia textová vrstva básne, a to v intenciách slov ťažký a zosúva. Náznak a záblesk sa tak spätne dostávajú do vertikálnej konfigurácie, kde nadobúdajú miesto hore, v protiklade k tenzii onej ťažkej každodennosti, ktorá má miesto dole. Nečudo, že v druhej polovici básne sa tieto postuláty rozvinú a zároveň vyústia do krásnej a jemnej pointy. Druhú polovicu básne otvára verš s jednoznačným zadefinovaním smerovania vlastnej poézie: Zapisujem to pre iných. Vyčítame v ňom však dôležitú skrytú líniu, líniu dôležitosti vlastnej tvorby a spomenutej dostredivosti básnického subjektu, pretože verš zrkadlovo znamená: Prežívam to sama. V každom prípade dôležitá zostáva ochota komunikovať v rámci ľudskej spoluúčasti, ako to stojí v ďalšom verši: lebo strápené dni sa v nás rovnako navrstvili. Tu autorka zosúladila seba s ostatnými, teda s nami, čitateľmi, čím si v procese čítania básne veľmi šikovne získava čitateľovu dôveru. Záver tvoria štyri posledné verše, ktoré by aj samy osebe mohli byť básňou. Personifikačne použité slovo báseň (báseň dokáže / zdvihnúť oči) je rozhodujúce, kľúčové, pretože sa doň skryla sama autorka: ona je totiž sama básňou, keď ju tvorí (znovu dostredivosť), je to substanciálna väzba. Záver nás vracia na začiatok, k vertikále: od navrstvovania strápených dní sa totiž zdvíhajú oči aspoň k mraku. Zdvíhanie očí je metonymia s veľavravnými významovými odtienkami, aby však báseň nekončila lacno, autorka nenechala zdvihnúť oči podľa očakávania vertikály až niekde k slnku, ale aspoň (!!!) k mraku. Aspoň kamsi hore – tu treba upozorniť, že náboženské/duchovné motívy sú u autorky ďalším typickým prvkom. V tomto zmysle je zaujímavý posledný verš, ktorý celú vertikalitu završuje hravo a nápadito, akoby náznakom, zábleskom, teda preletom pinky. Táto báseň je esenciou tvorby Zlaty Matlákovej, vyjadruje jej typickú prácu s témou a významom, je to zároveň jej modelová báseň, takže s podobnými aspektmi možno rátať v celej jej tvorbe. Treba ešte podotknúť, že toto estetizovanie (zdvíhanie očí) pôsobí so zreteľom na celok básne niekedy násilne, cítiť v ňom skôr želanie autorky, že to tak môže byť, avšak nevyplýva to dôsledne z dispozícií textu, teda z jeho významu a výrazovosti. Zlata Matláková je autorka čitateľsky prístupnej intímno-duchovnej lyriky.

  Radoslav Matejov

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách. Poézia: Zlata Matláková. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 12,

  ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách. Poézia: Zlata Matláková. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Subtílne i hýriace farebnosťou. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXIII, 2010, č. 25 – 26, s. 12.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVII.

  HOSTOVÁ, Ivana: Vrstva ako tvorivý princíp (Zlata Matláková: Nepoznaná). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 5.

  KÁNIKOVÁ, M.: Hľadať piate ročné obdobie. In: Trnavské literárne listy, 2010, s. 86 – 87.

  KOŠKOVÁ, H.: Zlata Matláková: Nepoznaná. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 126, č. 7 – 8 (2010), s. 286 – 287.

  MORAVČÍKOVÁ, M.: Afopoetika. In: Slovo, roč. 12, č. 24 (2010).

  FORDINÁLOVÁ, E.: Slová by neboli ničím, ak by sa nestretli v básni. In: Slovenské národné noviny, roč. 23, 2009, č. 19.

  HÁBOVČÍKOVÁ, B.: Kytica pred i za dverami. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXII, 2009, č. 11 – 12, s. 12.

  KOŠKOVÁ, H.: Iskrivá sila imaginácie. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 125, 2009, č. 7 – 8, s. 286 – 287.

  KRIŽIKA, T.: Hodvábna z orgovánku. In: Dimenzie, roč. IX, 2009, č. 1, s. 66 – 69.

  MORAVČÍKOVÁ, Marta – MATLÁKOVÁ, Zlata: Nejestvujem polovičato (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 16.

  ŤAPAJOVÁ, E.: O veciach všedných i zázračných. In: Knižná revue, roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 5.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIV.

  BRUNCLÍK, J.: Smútok je pláštikom poézie. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXI, č. 1 – 2 (2008), s. 12.

  FORDINÁLOVÁ, E.: Čakanie na kyticu. In: Slovenské národné noviny, roč. 22, č. 19 (2008).

  FORDINÁLOVÁ, E.: Poézia ako rozhrešenie hriechov sveta. In: Slovenské národné noviny, roč. 22, č. 3 (2008).

  JANÍK, P.: Viera v silu slova. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXI, č. 19-20 (2008), s. 12-13.

  MORAVČÍKOVÁ, M.: Láska za dverami. In: Slovo, roč. 10, č. 18 – 19 (2008).

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Dobrého veľa nebýva. In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 8. 2008, č. 18, s. 5.

  BRUNCLÍK, Jozef: Insitná poézia nádeje. Zlata Matláková: Nečakané veci (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 21. 11. 2007, č. 24, s. 5.

  MORAVČÍKOVÁ, M.: Záchranná sieť blízkosti. In: Slovo, roč. 9, č. 42 (2007).

  BRUNCLÍK, Jozef: „Takto to vidím ja“. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 49, č. 7 – 8 (2002/2003), s. 245 – 248.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Nefalšovaná, skutočná, rýdza poézia opierajúca sa o solídne základy ľudskej, životnej, osobnostnej, emocionálnej

  Nefalšovaná, skutočná, rýdza poézia opierajúca sa o solídne základy ľudskej, životnej, osobnostnej, emocionálnej i špecificky lyrickej skúsenosti.

  Pavol Janík

  Vertikalita a vrstevnatosť je v poézii Zlaty Matlákovej nielen sémantickým a hodnotovým princípom, je i zdrojom – v jej poézii síce zriedkavých, no o to pôsobivejších – zmyslových obrazov: „Vysilený holub / padá do bridlicového zrázu, / hrdlo sa mení na pás zvukov, / obtáčajú perie, / v najhlbšej hĺbke / vchádzajú do kameňov.“

  Ivana Hostová

  Fragment tvorí základný princíp sebavyjadrenia i stavebnú tehličku významového navrstvovania. Pilotná báseň Neskorojesenná (zo zbierky Nečakané veci) stojí mimo troch cyklov zbierky, no zároveň sa vzťahuje ku každému textu – je akoby indikátorom náznaku, parfumom subtílnosti i viacrozmernosti. Tri cykly zbierky sú hravé i lyricky nežné, no najväčšmi majú príchuť rezonujúcej trpkej skúsenosti, z ktorej vyvstáva katarzia ako nástroj pokory, ako jediná možná cesta vyrovnania sa s prežívaným. Smútok je pláštikom celej zbierky, i keď texty odkazujú neologizujúcou lexikou k odľahčeniu, zjemneniu, k významovému uvoľňovaniu. Súvisí to s autorkinou stratégiou, v popredí ktorej však stojí intenzívne emocionálne prežívanie lyrického subjektu. Dochádza k splývaniu lyrického subjektu s autorským a spomínaná stratégia napomáha kvalitatívne hodnotnejšie prežívanie. (...) K harmonizácii textu prispieva voľný verš, ktorý vyznieva veľmi prirodzene, niekedy s miernym naračným ladením. Autorka využíva biblické i prírodné kalendárové motívy pre introdukčné podchytenie básní. Jej poézia je plná biblických motívov, i konotácií z náboženského života. Nevtieravo vypovedajú o duši kresťana, no paradoxne duchovnejšie vyznievajú práve tie bez prítomnosti kresťanských insígnií. Práve ony potvrdzujú, že Zlata Matláková právom patrí do Panteónu súčasnej duchovnej poézie na Slovensku. Autorka sa vyrovnáva s metafyzickými pravdami s patinou smútku, subtílnym úprimným vyjadrovaním sa pokúša pomenovať nevyjadrované, a tak z týchto básní ľahko odčítame životné krédo odovzdanosti, viery, lásky a odpúšťania.

  Jozef Brunclík

  Kytica za dverami je pôvabné dielko, ktoré oslovuje dušu i oči a teší srdce. Najsilnejšie je však v slove, metafore. Na malom priestore dokáže autorka vytvoriť pôsobivý obraz, načrtnúť niečo, čo by sa dalo označiť za filmovú scénu alebo novielku v niekoľkých riadkoch. Je v tom láska, spomienky, bolesť i strach o najbližších, literárne i životné reminiscencie, prach ciest i hviezda snov.

  Elena Ťapajová

  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Od publikovania prvej básne som si kládla otázku, prečo mi všetci nerozumejú rovnako dobre. Jedno z mojich tvorivých období

  Od publikovania prvej básne som si kládla otázku, prečo mi všetci nerozumejú rovnako dobre. Jedno z mojich tvorivých období charakterizujú metafory. Akoby boli cieľom poézie, a nie prostriedkom. Riadne som to s nimi preháňala. Básnici aj recenzenti „ponúkali“ návod, ako čítať (presnejšie: dešifrovať) moju poéziu, ktorá ani teraz nie je na rýchle čítanie. Nechcela som miasť zložitým básnickým jazykom. Úporne som sa snažila vyjadrovať jasnejšie, hoci čitateľ nemusí celkom rozumieť každému slovnému spojeniu. To nie je prvoradé. Dôležitejšie je, že verše vníma, a báseň v ňom zanechá určitý pocit. Môže byť úplne odlišný od autorovho. Každý človek má svoj vlastný komunikačný profil a iné hranice porozumenia. Autora nevynímajúc.

  Patrím tiež k obyčajným smrteľníkom, necítim sa výnimočná. A schopnosť poeticky vysloviť to, čo iní vyjadrujú hovorovým jazykom, považujem skôr za dar. Nesmierne si vážim slovo. Hoci nie je bytosťou, načahuje z mojich veršov pomyselnú ruku v snahe dotknúť sa a porozumieť si s čitateľom vo veciach prostých a pritom takých dôležitých. Predpokladám, že prijímateľ textu má predsa len istú intelektuálnu základňu. A tak neponúkam hotové riešenia. Naznačujem, pochybujem, tajím i odkrývam, používam symboly, ale porozumieť nemusí vždy znamenať súhlasiť. Nevylučujem teda ani vzájomné nepochopenie.

  V prvej básnickej zbierke sa neženiem za veľkými nadosobnými témami – zo skúsenostného komplexu staviam poetický svet. Dôraz kladiem na pointy. Mnohokrát sú otvorené i graficky – nielen sémanticky. V zbierke Všetky blízke bytosti nie sú predkladané hotové riešenia ani návody, čitateľ je rovnako tvorivý element ako ja. Básne mnohé naznačia, no zároveň sú plné pochybností, tajomstiev, záhad predurčených na osobné a osobnostné riešenie. Nečakané veci hlboké výpovede zjasňujú, očisťujú a rozhrešujú svet. Bolestivé zádrapky života sú posunuté k pochopeniu, k odpúšťaniu. Kytica za dverami: básne iskria, pretepľujú studenejúci čas. Je v nich nahota ľudského citu a túžby, erotický nádych ako chvála životu v radikálnom kontraste s tým, čo sa mnohokrát pod túžbou, láskou, citom či nahotou ponúka. Rozopnutá duša je priesečníkom podvedomia a krajiny vedomia, do ktorej možno prenášať informácie v znakoch, obrazoch a symboloch rovnako ako sny. Básne rozpomínajú základné ľudské inklinovanie ku kráse a k tajomstvám. Nepoznaná: k väčšej, skôr podvedomej ako cielenej stručnosti, ma možno viedli v zbierke použité aforizmy Miroslava Danaja. Táto voľba prináša jednoznačnejšie vyjadrovanie a menej komplikovaný jazyk. Menej zastiera a viac odhaľuje, než skrýva.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Za aktívnu tvorivú pedagogickú, literárnu a publikačnú činnosť získala v roku 2007 medailu sv. Gorazda.

 • Ukážka z tvorby

  Knižne nepublikovaná báseň Definitívny odchod z rodného domu     Žiadne prenikavé zvuky, približujem sa po svojom
  Knižne nepublikovaná báseň

  Definitívny odchod z rodného domu
   
   
  Žiadne prenikavé zvuky,
  približujem sa po svojom
  k stenám so zatvorenými oknami.
  Zvonku?
   
  V záhrade hľadám osamelé amaranty,
  chodník k jazmínovému kríku
  s intímnym šepotom sestier.
  - Takmer zastrašujúca inakosť.
  Ani ja neprichádzam taká,
  aká som odišla.
   
  Konečne ktosi s kľúčmi,
  nie je to mama.
   
  Nezvratne iný dom.
  Zvnútra?
   
  Akoby som vošla do paternostra,
  klesla na mínus prvé poschodie.
  V pivnici to hrčí a rachotí,
  trochu trhne,
  virtuálna kabína sa presunie
  a vynáša.
   
  Na prízemí
  už nič nepožadujem.


  Básne z prvej zbierky VŠETKY BLÍZKE BYTOSTI

  Edith spoľahnutá na šansón


  Strapatý vrabčiak
  na tenučkých nôžkach
  stojí na obrube chodníka.
  Piaf! Piaf!

  Tíchnú autá
  poškriabané mincami
  i krídelká bicyklových zvončekov.
  Tvoj hlas, vrabec,
  ženie sa na skaly zatvorených tvárí,
  ľudia si prestávajú kontrolovať záhyby šiat,
  pokožku
  a hoci jediným reflektorom je slnko
  cítia dokonalú choreografiu.

  V blízkej kaviarničke
  skloní sa vízia k šálke kávy
  hladinu rozleje do tvaru gramoplatne.
  O vlhkú stenu v ústach
  si ošuchne kúsok ľahkej piesne:
  „Je lepšie mať okolo krku
  ženské ramená ako povraz.“


  Pole pokrstené van Goghovými farbami

  Nikdy sa s ničím nerozchádzam,
  ani so šarkanom na lietajúcom motúze.
  Zostáva na modrote neba,
  pripomína tvar divých husí
  nad Nuenene
  i budmerickým mlynom pri potoku Gidra
  a hoci ide o dve krajiny,
  jednotvárne a neúplné pole zemiakov
  je také rovné,
  až chýbajú záchytné body pre oči.


  Básne z druhej zbierky V KRAJINE CHODIDIEL

  vychádzka k Váhu

  oko položené na hladinu
  taká pokojná hmla
  živý podvečer

  stojím
  očami v tečúcej rieke
  bezmesačná a bezhviezdna

  ostatní sa vracajú
  k hrane mosta
  so slovami a zvukmi


  tráva s čakankami

  korene plné cigórie
  siahajú k modrým lôžkam

  vstupujem do zelenotrávy
  modrá sa mení
  na škvrny
  najdokonalejšia čiara
  horizontu
  stáča sa do oka

  podvečer zostupuje
  po schodoch
  a blízko mňa
  dýchne do zeme


  Básne z tretej zbierky NEČAKANÉ VECI

  zvláštne sfarbené


  verím v príchylnosť vody
  a viem o dúhovej hre pod hladinou
  v jemnej energii rýb

  svetlo rozložené na farby
  sa niekedy vykloní
  z okien po búrke

  ten priestor
  pamätám si z detstva
  ako pokus o úsmev


  tesne pred

  strmá tráva si líha
  nehybnieme v nej
  ako nočné lastovičky

  ak pohnem rukou
  zhora nadol od tváre
  pozdĺž nôh
  cítim pohyb
  vlastne cestu

  nemusíš prehovoriť

  tvoj odchod
  je úzkosť
  v mesačnom oku


  Básne zo štvrtej zbierky KYTICA ZA DVERAMI

  večerná


  v priúzkej uličke
  zapĺňam opätkami
  chýbajúce mačacie hlavy
  zaznamenávam prelety
  a tichý pohyb v šatách

  s čiernym anjelom
  rozkrídľujem šero
  som polotieňom
  i opatrnou iskrou


  predstava

  k nahej žene nedoletí sen
  vstane
  vyčnieva v izbe
  ako osamelý strom
  z okna vanie noc
  obvíňa ju
  v nepravom mesačnom svetle
  a tak cúvne pred chladom
  zatvorí sa v prikrývke

  celkom na hrane bedrovej kosti
  takmer pocíti tretiu ruku


  Básne z piatej zbierky ROZOPNUTÁ DUŠA

  rodinné striebro


  alfa muž sa hrá na boha
  ovláda vane i podlahy
  kľúčové dierky i pivničné sklá

  vtedy nepoznať myseľ
  iba strach
  a modré zapadajúce slnká na koži

  čo hľadáš dievčatko – jahniatko
  blízko vlčej lúky na brehu Tibera?
  chceš byť trojčaťom
  odhodených bratov
  túžiš počúvať s nimi
  trávové steblá
  nežné a ohýbavé
  hladkajúce telo?

  keď sa ti z ružových slín
  vytratí krv
  vezmi si štyri takty z uspávanky
  to je dovolené
  tvoj nehlasný plač môže byť spevom


  Ikarovo slnko

  trikrát sa nadýchnem
  za nás dvoch
  i za kŕdeľ skleníkových motýľov

  svetlo ich vyhadzuje
  vyššie a vyššie
  k priehľadnej streche
  kde pochopia slnko


  Básne zo šiestej zbierky NEPOZNANÁ
  (v každej básni je použitý aforizmus alebo sentencia Miroslava Danaja)

  choď preč
            Pýtaj sa čo chceš, odpoviem, čo musím.

  na deň svätej Lucie
  najtichšie nohy kladiem
  do neznámeho snehu
  vtáčie prsty a psie nohy
  vykrajujú v ňom adventné koláčiky
  prikladám svoje

  som nezvyčajná v Luciinej bielej
  so snežnou sovou nad hlavou
  tak mrazivo poletuje nad kríkmi
  v pokrčených tričkách

  zaklopem
  živá aj mŕtva v jednej sekunde
  smiem?

  pýtaj sa čo chceš
  odpoviem čo musím


  rozpletanie bleskov
            Aj zmoknúť sa dá krásne.

  v kruhu a špirále nahor
  presahuje ma búrková úzkosť
  čriepky a úlomky
  nepresvitáš z nich

  tie isté veci
  sú s tebou bleskojasné

  priväzuješ mi na prst
  svoj kúsok tela
  medzi svetlom a zvukom
  mi daždí z tečúcich vlasov
  aj zmoknúť sa dá krásne

  búrka?
  to sa iba na nebi
  prevrhli mraky


  dobiela
            Keď sme na kolenách,
            nemusí to znamenať prehru.

  pohyblivý sneh na úpätí neba
  sa konečne odhodlal

  vločkuje a spúšťa sa
  k našim príbytkom
  zachytený v závojčekoch
  nad koreňmi rastlín
  pozvoľna spája bytosti a zem

  dotýkam sa ho chôdzou
  ako dievčatko čo miesi belavé cesto,
  kým sneh začne mať tvar

  obe zohýbame nohy
  bližšie k najširšej bielej kľačíme
  keď sme na kolenách
  nemusí to znamenať prehru
  veď dieťa dokáže premeniť
  dva uhlíky
  na ľavé a pravé oko


  Z najnovšej tvorby (dosiaľ knižne nepublikované)

  pranostika


  Gertrúda je záhradníčka
  všetky vzťahy má v hline
  nikoho na rozhovor
  cez hlavu jej prerástli
  kosatce v bielych šatách
  zdržiava ich na konci vety
  odpovie
  sama sebou
  a ešte včelami
  vzďaľujú sa diaľkou
  tmou

  zostávajú hľuzy
  topánky
  stojí v nich obutá
  zapustená do zeme
  kto jej to nadelil


  obíjanie orechov

  okrúhle plody
  jediný raz padajúce
  odovzdane odvykajú si od výšky

  akoby to predvídal jesenný strom
  ten závrat
  pominuteľnosť
  keď jeseň súri

  ľudia sa neboja vlastných rúk
  palicujú zelenú bytosť
  a ona spúšťa k zemi
  čo potrebujú


  otvoriť sa

  v diaľke balvany
  škvrny zo snehu nadol
  prechádzam trávou dovysoka rozprestretou
  ponorím sa alebo vynorím
  všade tvoja tvár
  najmä v hlave

  cez teba krajina stonásobných motýľov
  holohlavých kameňov
  i tých s machovou prikrývkou

  obchádzka je zároveň skratkou
  popri rozetách v skalných ružiach

  roztratená nahota
  tvár ruky ty

  obrátená ku mne
  prebehne vretenička


  pod mesačnou prikrývkou

  vo všetkom odrazu
  je najprv súmrak

  stojíš v blate
  pichajú cudzokrajné kríky

  v otvorenom okne
  hľadáš známu siluetu
  mohla by pohnúť aspoň rukou
  nebyť steny

  z noci do ďalšej noci
  rastie múr
  ukladá na svoj chrbát
  hviezdne dopustenie

  akokoľvek voláš
  tvoj hlas je tichší
  než písknutie sovy
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013