Foto © Anton Šmotlák - 1969
Foto © Anton Šmotlák - 1969
 • Pseudonym

  Janko Vladimírov
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Španielsky jazyk
  Grécky jazyk
 • Životopis autora

  Vladimír REISEL sa narodil 19. januára 1919 v Brodzanoch. Keď mal tri roky, rodičia sa presťahovali do Veľkých Bielic (dnes súčasť Partizánskeho), kde

  Vladimír REISEL sa narodil 19. januára 1919 v Brodzanoch. Keď mal tri roky, rodičia sa presťahovali do Veľkých Bielic (dnes súčasť Partizánskeho), kde otec kolár kúpil bírešský dom. V rokoch 1929 – 1937 chodil na Štátne reálne gymnázium Františka Sasinka v Prievidzi. Študoval českoslovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1937 – 1939) a po rozpade ČSR slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1939 – 1941). Pracoval ako stredoškolský profesor najprv na Českom gymnáziu a potom na Štátnej obchodnej akadémii v Bratislave (1941 – 1945). V apríli 1945 sa stal redaktorom Pravdy, v máji 1945 bol prijatý za člena KSČ, v auguste sa oženil a stal sa zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí ČSR. V rokoch 1945 – 1949 pôsobil ako tlačový atašé na československom veľvyslanectve v Paríži, kde bol počas februára 1948 členom akčného výboru. V rokoch 1949 – 1952 pracoval ako referent a prednosta oddelenia Ministerstva zahraničných vecí v Prahe. Po odchode z ministerstva sa realizoval ako kultúrny pracovník v žurnalistickej a vydavateľskej sfére. V rokoch 1952 – 1959 pôsobil ako redaktor a zástupca šéfredaktora týždenníka Život, potom (1960 – 1973) ako redaktor a neskôr zástupca šéfredaktora vydavateľstva Slovenský spisovateľ. V rokoch 1964 – 1973 viedol edíciu Kruh milovníkov poézie, 1972 – 1987 zastával pozíciu šéfredaktora znormalizovaných Slovenských pohľadov. Žil v Bratislave. Zomrel 1. septembra 2007 v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Vidím všetky dni a noci (1939)
  • Neskutočné mesto (1943)
  • Zrkadlo a za zrkadlom (1945)
  • Svet bez pánov (1951)
  • Doma (1953)
  • Dobrí vtáci (1954)
  • Milovaní milujúci (1954)
  • Spevy sveta (1955)
  • Ďakujem ti (1957)
  • Najdrahší šperk (1958)
  • More bez odlivu (1960)
  • Básne o sne (1962)
  • Láska na posledný pohľad (1963, 2. vydanie 1964)
  • Smutné rozkoše (1966)
  • Temná Venuša (1967)
  • Prvé smutné rozkoše (1968)
  • Básne o sne. Smutné rozkoše (1971)
  • Oči a brezy (1972, 2. vydanie 1987)
  • Žiarivá (1974)
  • Moja jediná (1975)
  • Tanečnice (1975)
  • Lásky stolisté (1976)
  • U nás (1977)
  • Premeny milovania (1979, 2. vydanie 1980)
  • Rozlúčky (1980)
  • Žena a muž (1983)
  • Taká si, taký som (1985)
  • S tebou bez teba (1988)
  • Trpké plánky (1988, výber z juvenílií)
  • Temné rozkoše (1989)
  • Básnici snov (1997, antológia nadrealistickej poézie)

  Pre deti a mládež

  • Keď sa lúka zazelená (1961)
  • Tisíc hier a tisíc kvetov (1961)
  • Zázračná muzika (1962, 2. vydanie 1969)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Poézia Laca Novomeského (1946)
 • Charakteristika tvorby

       Zorientovaný v českej avantgardnej poézii a rozhľadený vo francúzskej poézii V. Reisel začal ešte ako gymnazista

       Zorientovaný v českej avantgardnej poézii a rozhľadený vo francúzskej poézii V. Reisel začal ešte ako gymnazista uverejňovať prvé básne a preklady v časopisoch Rozvoj, Svojeť, Pero, Elán, Slovenské pohľady a i. V roku 1937 pripravoval na vydanie zbierku Dotyky, ktorá mala svojou kompozíciou vyjadriť autorovu cestu k nadrealistickej metóde, takže jej podstatnú časť tvorili symbolistické básne písané sylabotonickým metrom a viazaným veršom. Zrejme na radu M. Bakoša z úmyslu zišlo. Niektoré z týchto textov obsiahol výber Láska na posledný pohľad (1963), ucelene vyšli v súbore Trpké plánky (1988) a v prvom zväzku spisov Temné rozkoše (1989).

       Debutom V. Reisela je zbierka Vidím všetky dni a noci (1939), ktorá zahŕňa básne z rokov 1936 – 1938. V čase vydania najrozsiahlejšia poprevratová básnická kniha znamená z historiografického hľadiska konštituovanie nadrealizmu ako básnického smeru. Druhá zbierka Temná Venuša obsahuje texty z obdobia 1938 – 1940, ale po problémoch s jej vydaním a následnej strate rukopisu vyšla až v roku 1967, keď pripomenula avantgardné ukotvenie autora. Vývinovo relevantná bola teda len prvá kniha, spoločne však predstavujú najdôslednejšie realizovanie ideových a estetických princípov nadrealizmu. Polytematické básne s motívmi detstva, zmyslových (najmä erotických) senzácií, lásky, sna, smrti etc. exponujú mnohonásobné a v podstate paradoxné vzťahy medzi kontrastnými veličinami života. Sú tak výrazom potreby vyslobodenia moderného človeka zo strnulých a zväzujúcich racionalistických konštrukcií sveta prostredníctvom ponoru do mnohorakosti a ambivalencie života. Reiselovým osobným špecifikom v rámci nadrealizmu je pritom úzka väzba medzi princípom túžby a melancholickým životným pocitom, medzi senzualistickou dravosťou a romantickou nostalgickosťou. Reisel je aj autorom viacerých textov, ktoré sa pre svoj programový charakter stali emblémami nadrealizmu. Patria k nim aj viaceré básne venované autoritám avantgardy. Pásmo Neskutočné mesto (1943) je lyricko-epická báseň z 18 častí, ktoré spája refrén. Skladba disponuje epickou kostrou, ktorú tvorí príchod subjektu do veľkomesta, jeho tamojšie zážitky a skúsenosti (najmä príbeh lásky) prerušené dvoma návratmi domov a vynútený odchod z mesta, ktorý znamená aj definitívne ukončenie ľúbostného vzťahu. Tieto dejové peripetie sú však podriadené monologickému lyrickému charakteru skladby, ktorým sa subjekt vyznáva z melancholickej očarenosti životom, stierajúc hranice medzi minulosťou a prítomnosťou, realitou a snom, spomienkou a predstavou. Prúd rozmanitých epických zlomkov z mestského života a na ne nadväzujúcich premenlivých psychických stavov subjektu tak postihuje nielen fascinujúco-odcudzujúcu atmosféru veľkomesta, ale vyjadruje aj vedomie o ambivalencii života. Reisel kompozične aj tematicky produktívne nadväzuje na V. Nezvala (Podivuhodný kouzelník, Edison, Pražský chodec, Věštba) a ustupuje z pozícií ortodoxného nadrealizmu (P. Winczer). Kniha V zrkadle a za zrkadlom (1945) v prvej časti pokračuje v tematizovaní vnútorných rozporov, do ktorých človeka ženie túžba po láske, pričom posilňuje pól existenciálneho utrpenia a úzkosti z nestálosti a nedosiahnuteľnosti harmónie, šťastia. Istým vyvážením týchto pocitov je pokus ironicky nadľahčiť frustráciu z neúprosného plynutia času v cykle Kalendár. Druhá časť knihy je postavená na kontraste expresívneho apokalyptizmu vyjadrujúceho zdesenie z vojnového ničenia a historického optimizmu agitačných a oslavných básní s tematikou Povstania a oslobodenia, ktorými zbierka kulminuje. Týmto dielom zavŕšil Reisel nadrealistickú etapu svojej tvorby.

       K aktívnej participácii na vývine slovenskej poézie sa Reisel vracia v roku 1951. Odvtedy jeho tvorba reaguje na premeny kritérií, ktoré boli postupne kladené na ideologicky angažovanú tvorbu.

       Prvú, schematickú podobu poézie socialistického realizmu možno v Reiselovom prípade vymedziť lyricko-epickou skladbou Svet bez pánov (1951) a zbierkami Doma (1953), Dobrí vtáci (1954), Milovaní milujúci (1954), Spevy sveta (1955), Ďakujem ti (1957) a More bez odlivu (1960). Tematicky, žánrovo aj výrazovo tieto knihy zodpovedajú dobovej mocensky presadenej predstave o agitačno-výchovnej funkcii poézie. Žánrovú skladbu napĺňajú modelové balady, elégie, panychídy, selanky, ódy, hymny, fejtóny a pamflety s tematikou triedneho boja, Povstania, oslobodenia, industrializácie, združstevňovania, vlastenectva, internacionalizmu a pod. Propagandistická intencia sa odrazila aj vo výstavbe Reiselových textov. Presadzuje sa tradičná strofika, viazaný verš, pravidelný rytmus, aktualizovanie figúr a postupov literárnej periférie (publicistika, rétorika, folklór, sentimentálna literatúra), kolektivizácia subjektu, zjednodušenie obraznosti a pod. Reisel v tomto období zanecháva reflexiu rozpornosti života a dáva sa do služieb vysvetľovania, obhajovania a propagovania ilúzie o historickej nevyhnutnosti nastolenia diktatúry proletariátu, jej bezproblémovom realizovaní a utopických perspektívach. Namiesto exponovania paradoxnosti života pri zobrazovaní sveta dôsledne aplikuje a rozvíja ideologicky determinovaný systém protikladov vychádzajúci z triedneho základu. Reisel sa idylický obraz prítomnosti snaží budovať aj v oblasti osobnej lyriky. Aj svoju poéziu detstva, domova a rodiny zbavuje problémového vnímania, ako o tom svedčí štylizácia subjektu do funkcie zodpovedného potomka, manžela a rodiča. Erotizmus, taký dôležitý v básnikovej predchádzajúcej tvorbe, nateraz len dotvára obraz harmonickej prítomnosti v budovateľských bukolikách a folklórnych ponáškach.

       V súlade s celkovým vývinovým trendom slovenskej angažovanej poézie sa postupne, od zbierky Spevy sveta, v Reiselovej tvorbe práve cez básne s osobnou tematikou objavujú aspoň stopy problémovejšieho vnímania života. Reštitúcia ideológiou vyvlastneného lyrického subjektu prebieha v spomienkových básňach na rodičov a v básňach návratov do rodného kraja, ďalej v revitalizovanej erotickej poézii a napokon v textoch venovaných mŕtvym priateľom z avantgardnej generácie. Vzniká tak aspoň v náznakoch ľudsky plnší, zložitejší, a teda autentickejší obraz života. Rodný kraj a jeho príroda subjekt upomínajú na hodnotu elementárnych zmyslových a citových zážitkov. Cez erotiku a sexualitu sa presadzuje jeho hedonizmus. Smrť rodičov, starých rodičov a priateľov zasa subjekt konfrontuje s konečnosťou života. Tak sa do Reiselovej poézie dostáva senzualizmus, pocity sklamaní, dezilúzie a úzkosti, no aj nadhľad, irónia a provokácia, ktoré nie sú motivované ideologicky, ale osobnými potrebami a skúsenosťami subjektu. Pre tieto básne platí, že transparentnú ideologickú determináciu obrazu sveta príznačnú pre priamo angažované texty v nich strieda aplikácia dialektickej logiky na osobnú životnú skúsenosť s tým, že Reisel namiesto vyjadrenia dramatickosti života sústavne so znepokojujúcimi faktami narába ako s materiálom, na ktorom môže manifestovať svoj nezlomný optimizmus. Vyjadruje teda ilúziu o racionalistickej zvládnuteľnosti života. V rámci konkrétnych kníh aj v rámci celej tejto etapy Reiselovej poézie „temné“ prvky predstavujú len kontrapunktické zložky inak optimisticky konceptualizovanej osobnej aj spoločenskej skúsenosti. Dosvedčuje to skutočnosť, že významovo zvlášť zaťažené miesta (pointy básní, rámcujúce texty zbierok) zakaždým obsadia manifestačné vyjadrenia radosti, nadšenia a lásky k životu.

       Snaha inovovať schematický model socialistického realizmu sa dobovo prejavovala aj v oprašovaní avantgardnej minulosti básnikov. Reisel sa od zbierky Spevy sveta snaží aktuálnym námetom prispôsobiť žáner pásma, pracuje s asociatívnosťou, prípadne v básňach z kapitalistických miest dá popri osvedčení triedneho vedomia svojho subjektu cez civilizačné a exotické motívy aspoň na moment zaznieť aj poetistickému očareniu životom. Priamo do zbierky Ďakujem ti začlenil aj skladbu Neskutočné mesto. V 60. rokoch sa ešte intenzívnejšie hlási k svojej nadrealistickej minulosti, keď vydáva stratený rukopis zbierky Temná Venuša (1967) a súbory Láska na posledný pohľad (1963, 2. vydanie 1964) a Prvé smutné rozkoše (1968).

       Návrat k parametrom nadrealistickej poetiky signalizujú aj názvy dvoch nových autorových zbierok Básne o sne (1962) a Smutné rozkoše (1966). Exponovanie protikladov a paradoxov zasa sľubuje problémovejšiu reflexiu života. Túto tendenciu naznačujú už básne prvej zbierky, ktoré sa týkajú formujúcich životných skúseností subjektu (sociálna, erotická etc. iniciácia). Na post určujúcej životnej sily básnik znova kladie princíp túžby a cez stret sna a skutočnosti dokáže vyjadriť nielen potrebu radosti zo života, ale aj pochyby a strach spôsobené skúsenosťami a vedomím nevyhnutnej smrti. V konečnom dôsledku však aj teraz bytostné ľudské problémy harmonizuje príklonom k nadosobným hodnotám (kolektivizmus). Záujem o rozpory sa predsa len odráža v tvarovej premene Reiselových básní. Znova oživuje genitívnu metaforu a paradox, pracuje s detailom, inklinuje k asociácii, montáži, náznaku a významovej skratke, opiera sa o fragmentarizované príbehy či dialogický princíp, tenduje k aforizmu a gnóme, uplatňuje iróniu aj sebairóniu. Snaha koncentrovať tvar básne na princípe téza – antitéza sa však sústavným aplikovaním mení na stereotypný nástroj racionalistického manipulovania dramatickým životom. Nehovoriac o tom, že účinok je limitovaný aj benevolenciou autora voči improvizácii a jeho slabšou kontrolou nad niektorými prostriedkami (paronomázia). Mení sa aj charakter Reiselovej angažovanej poézie. Už v zbierke More bez odlivu sa pridal k trendu diagnostikovať a komentovať z pozícií socialistickej morálky nedostatky svojich súčasníkov, a prispieva tak k formovaniu socialistickej občianskej poézie: konštruuje výstražné exemplá, cez ktoré s neúprosnou iróniou pranieruje a karikuje ľudskú bezcharakternosť, a sentimentálne balady, ktorými apeluje na súcit s jej obeťami.

       V 70. rokoch Reisel na základe normalizačnej objednávky opätovne posilňuje ideologickú angažovanosť básnickej výpovede, keď vydáva zbierky Oči a brezy (1972) a Moja jediná (1975). Prvá reflexiou rozmanitosti spoločenského života a prírodného bohatstva ZSSR sugeruje harmonickosť tamojšej prítomnosti. Zároveň cez pripomínanie obetí protifašistického boja vyslovuje vzťah vďaky a družby k sovietskemu ľudu. Druhá zbierka je zasa výchovno-apelatívnym návratom k obetiam a hrdinom Povstania a oslobodenia. Propagandisticky konformný obraz prítomnosti aj historických udalostí, pri ktorom sa znova uplatňujú prekonané postupy politickej lyriky (schematický systém protikladov), sa Reisel pokúša autentizovať prvkami životnej empírie (garancia výpovede osobnou skúsenosťou subjektu v prvej, štylizovaná príbehovosť textov v druhej zbierke). Vo výsledku majú obe zbierky len dokumentárnu hodnotu. Reiselovu funkciu spoľahlivého režimového básnika v tomto čase potvrdzuje aj výber z jeho politickej a vlasteneckej lyriky z 50. rokov Žiarivá (1974).

       Nasledujúce knihy U nás (1977), Rozlúčky (1980) a Žena a muž (1983) zachovávajú tematické aj výrazové parametre autorovej poézie, ako ich vytvoril v 60. rokoch. Hoci v nich posilňuje reflexiu univerzálnych ľudských problémov (smrť, láska), v prvých dvoch je osobná situácia subjektu úzko spojená s reflexiou spoločenského života z oficiálnych pozícií. V zbierke U nás (1977) chronologická kompozícia textov, ktoré od evokovania prevráteného poriadku vecí smerujú k nastoleniu harmónie, vyjadruje nielen otrasenie sa subjektu z existenciálnej beznádeje uvedomením si príslušnosti k prírode, rodnému kraju a vlasti, ale je aj subjektivizáciou procesu tzv. konsolidácie spoločenského poriadku po roku 1968. Zbierka Rozlúčky (1980), ako naznačuje už názov, je bilančná. Polohe osobnej životnej súvahy zodpovedá prvá časť, ktorá od počiatočnej trpkosti subjektu smeruje k triezvej, dokonca až cynickej vyrovnanosti pred nezvratnou logikou života, zatiaľ čo druhá sa viaže na spoločenskú realitu a je manifestom básnikovej ideovej zásadovosti. Kým v prvej má miesto aj lakonickosť či sebairónia, v druhej sa k slovu dostáva agresívna dogmatickosť z čias schematizmu.

       Reiselovu sústavnú tematickú doménu predstavuje problematika vzťahov medzi mužom a ženou. Jej podanie prešlo vnútornými premenami, ktoré zodpovedajú premenám celkovej ideovej a estetickej orientácie autora. Od konca 70. rokov sa snaží udržať v čitateľskom povedomí práve hojnými výbermi ľúbostnej, erotickej poézie Lásky stolisté (1976), Premeny milovania (1979, 2. vydanie 1980), Taká si, taký som (1985), výber z juvenílií Trpké plánky (1988), S tebou bez teba (1988). A táto téma je aj v centre jeho (zrejme) poslednej pôvodnej knihy Žena a muž (1983). Nesie podtitul Vnútorné dialógy a jednotlivé jej texty tvoria repliky pomyselnej dišputy medzi partnermi, takže dostáva charakter dialogickej básnickej skladby. Predmetom dialógu sú dennodenné radosti a starosti partnerského spolužitia, takmer úplne je vylúčená nielen spoločenská či verejná sféra, ale napríklad aj rodičovská rola oboch protagonistov. V autorovej tvorbe po roku 1948 má tak zbierka osobité postavenie. Dialógu dodáva dynamiku a dramatickosť to, že sa realizuje formou vzájomných vyznaní, výziev a žiadostí, ale aj výčitiek, výstrah a napomenutí. Ich zmyslom pritom nie je exponovať neriešiteľnú krízovosť vzťahu, naopak, sú to prostriedky jeho utužovania. Zaujímavou apóriou je pritom antiromantický, lakonický, ale aj hovorovo expresívny či až drsný výraz apelovania na vľúdnosť, nehu, trpezlivosť či zmierlivosť. Skladbu možno vnímať aj ako nadľahčujúcu formu básnikovej sebareflexie, v ktorej časť výrokov o sebe štylizuje ako prehovor partnerky, dávajúc tak priestor aj sebairónii.

       Písanie poézie má v tvorivej aktivite V. Reisela dominantné postavenie. Viaceré jeho diela boli zhudobnené modernými slovenskými skladateľmi (Ján Cikker, Tibor Frešo, Ivan Hrušovský). Vyskúšal si aj písanie a prekladanie poézie pre deti. V počiatočnej etape svojej činnosti sa ale intenzívnejšie zaoberal literárnou teóriou a sústavne sa realizuje ako prekladateľ prózy a poézie.

       V. Reisel nie je spolutvorcom nadrealizmu len svojou básnickou tvorbou. Významný podiel na sformulovaní princípov nadrealistickej poetiky, vnútornom uvedomení skupiny a jej presadení v slovenskej literatúre majú aj jeho viaceré recenzie, teoretické, polemické a popularizačné verejné vystúpenia (rozhlasová prednáška Prečo nerozumiete modernej poézii, 1937; esej Ako vzniká moderná báseň, 1939; leták Nová poézia a verejnosť, 1940). O tom, že Reisel sa v tomto období teoreticky nezapodieval len poetikou nadrealizmu, ale overoval si štrukturalistickú metodológiu aj na inom básnickom materiále, svedčí monografia Poézia Laca Novomeského s podtitulom Rozbor básnickej štruktúry (1946).

       Druhou sústavnou a ťažiskovou sférou Reiselovej tvorivej aktivity sa stal preklad. Reisel sa v tejto oblasti prejavuje už roku 1936 a postupne sa vyprofiloval na kľúčového prekladateľa nadrealistickej generácie. Orientuje sa najmä na francúzsku literatúru. (Sporadicky prekladal aj z iných jazykov, napríklad z gréčtiny.) Hoci sa venuje aj prekladaniu klasickej prózy, v jeho portfóliu dominuje predovšetkým moderná a avantgardná poézia. Jeho preklady v užšom zmysle pomáhali etablovať nadrealistickú poetiku v slovenskom literárnom živote. Ich dosah je však oveľa väčší. Slovenskému čitateľovi v mnohých knižných prierezoch a časopiseckých sondách predstavujú významné básnické osobnosti modernej a avantgardnej francúzskej poézie prvej polovice 20. storočia (najmä Apollinaire, Breton, Eluard, Char, Reverdy, ale aj mnohí iní). Od 60. rokov sa opakovane vracia najmä k dielu J. Préverta.

       Reiselovo básnické dielo príznačne ilustruje vývin veľkej časti slovenskej poézie 20. storočia. Kým krátkou nadrealistickou etapou svojej tvorby sa zapísal do dejín modernej slovenskej poézie ako dôležitý aktér vývinovo aj esteticky produktívnej antropologicky orientovanej avantgardy, jeho rozsiahla produkcia po roku 1948 len konformne prispieva k presadeniu a udržiavaniu línie ideologicky angažovanej poézie. Ak vezmeme do úvahy, že literárna historiografia za najzávažnejšiu časť Reiselovej tvorby konsenzuálne považuje jeho striktne nadrealistickú poéziu, je istým paradoxom, že autorovým najvydávanejším dielom je pásmo Neskutočné mesto. Bolo zaradené do zbierky Ďakujem ti (1957) a do výberov Láska na posledný pohľad (1963), Prvé smutné rozkoše (1968), S tebou bez teba (1988) a Temné noci rozkoše (1989). Z druhého obdobia básnikovej tvorby si istú príťažlivosť zachováva len osobná a erotická lyrika zo zbierok Smutné rozkoše, U nás, RozlúčkyŽena a muž. Trvalý Reiselov prínos a vklad do slovenskej literatúry predstavuje prekladateľská aktivita.

  Jaroslav Šrank

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Pásmo  Neskutočné mesto vyšlo v češtine (1989), výbery z poézie v češtine (1982, 1989), maďarčine (1962, 1989),

  Pásmo Neskutočné mesto vyšlo v češtine (1989),

  výbery z poézie v češtine (1982, 1989), maďarčine (1962, 1989), poľštine (1985) a srbochorvátčine (1970),

  zbierka pre deti Zázračná muzika vyšla vo fínčine (1969), maďarčine (1965), poľštine (1972), slovinčine (1970) a srbochorvátčine (bez vročenia).

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  Preložil diela H. de Balzaca, A. Camusa, J. Giona, Stendhala. Prekladá najmä poéziu: A. Alexandrov: Hymna Sovietskeho zväzu (1945), G. Apollinaire: Pásmo (1961,
  Preložil diela H. de Balzaca, A. Camusa, J. Giona, Stendhala. Prekladá najmä poéziu: A. Alexandrov: Hymna Sovietskeho zväzu (1945), G. Apollinaire: Pásmo (1961, spolu s P. Bunčákom, J. Rakom a Š. Žárym), A. Breton: Muž a žena čisto bieli (1967), J. Čarek: Farby farbičky (1962, 2. vydanie 1985), P. Eluard: Poézia a pravda (1946), Básne pre všetkých (1954, spolu s P. Bunčákom a Š. Žárym), Posledné ľúbostné básne (1969), R. Char: Tvoja ranná krása (1965), A. de Musset: Pieseň (1964), B. de Otero: Neplašte slávika (1966), A. Pojar: Chvíľka krátka pri zvieratkách (1960), J. Prévert: Tá láska (1964), Tá láska a neláska (1966, 2. vydanie 1973), Posledné nahé lásky (1982), Láska (1995, 2. vydanie 1999), Nahé lásky (2001), Slnko noci (2004), P. Reverdy: Trosky neba (1972), J. Ritsos: Nebola to hra (1962), Bratislava je láska (1964), Sonáta mesačného svitu (1978, spolu s M. Válkom), P. Verlaine: Prekliati básnici (1971), výber Preklady (1984)
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89.

  KRAJANOVÁ, Kristína: Vladimír Reisel: Vidím všetky dni (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 125 – 128.

  ANDRUŠKA, Peter: Vladimír Reisel: Vidím všetky dni (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 122 – 126.

  BARBORÍK, Vladimír: Dni bez nocí. Vladimír Reisel: Vidím všetky dni (Kniha týždňa). In: Pravda, roč, XXVII, 28. – 29. 10. 2017, č. 249, príl. Víkend, s. 32.

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

  PLUTKO, P.: Básnik Vladimír Reisel. Bratislava 1989.

  TOMČÍK, M.: Slovenská nadrealistická poézia. Martin 1949.

  FELIX, J.: Veľký Guillaume u nás. In: Slovenské pohľady 78, 1962, č. 1, s. 70 – 79.

  FELIX, J.: Veľký Guillaume u nás. In: Slovenské pohľady 78, 1962, č. 2, s. 32 – 43.

  POVAŽAN, M.: Novými cestami. Bratislava 1963.

  BAKOŠ, M.: Básnická cesta nadrealistu Vladimíra Reisela. In: Reisel, V.: Prvé smutné rozkoše. Bratislava 1969, s. 417 – 436. Pod názvom Prínos Vladimíra Reisela a iné otázky nadrealizmu. In: Bakoš, M.: Avantgarda 38. Bratislava 1969, s. 134 – 149.

  BREZINA, J.: Voľný verš Vladimíra Reisela. In: Slovenská literatúra 17, 1970, s. 345 – 372.

  WINCZER, P.: Reiselovo Neskutočné mesto vo vzťahu k Apollinairovi, k surrealizmu a k Nezvalovi. In: Slovenská literatúra 19, 1972, s. 366 – 379. Pod názvom Neskutočné mesto V. Reisela vo vzťahu k Apollinairovi, k surrealizmu a k Nezvalovi. In: Winczer, P.: Súvislosti v čase a priestore. Bratislava 2000, s. 162 – 180. 

  PIŠÚT, M.: Hodnoty a čas. Bratislava 1978.

  ŠMATLÁK, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava 1979.

  KOCHOL, V.: Literárne reflexie. Bratislava 1979, s. 237 – 260.

  TOMČÍK, M.: Reiselovo úsilie o autentickú poéziu. In: Slovenské pohľady 95, 1979, č. 1, s. 20 – 30.

  TOMČÍK, M.: Genéza a typ Reiselovej prekladovej tvorby. In: Reisel, V.: Preklady. Bratislava 1984, s. 425 – 449.

  PIŠÚT, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava 1984.

  Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava 1984.

  MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

  Maťovčík, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 2004.

  Panoráma slovenskej literatúry II. Bratislava 2005.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Reiselovo Neskutočné mesto je vlastne výkladom jeho predchádzajúcich zbierok a súčasne výkladom poézie jeho vrstovníkov. (...)

  Reiselovo Neskutočné mesto je vlastne výkladom jeho predchádzajúcich zbierok a súčasne výkladom poézie jeho vrstovníkov. (...) Všetko padá ako meteory do nenávratna: milované oči žien, všetky stretnutia, všetky dni. Kráčame, zanechávajúc za sebou priepasť tmy a pred sebou strach a beznádej. Poézia noci sa tu  nikdy nestratí. Tak ako sa nestratí ani môj nevyspytateľný strach z ľudstva... (str. 25). Takto rozpráva Vladimír Reisel svoju púť neskutočným mestom. Prvá časť Nezvalovho Edisona, ako i epilóg, má tu svoj podiel. Víťaziaci motív Edisona-svetlonosa zanikol. Pri tom všetkom je to spoveď, o úprimnosti ktorej nemožno pochybovať, znie prvotným, nezaťaženým lyrizmom. Jeho veta je pokojná a pravidelná, bez jedinej inverzie, bez jediného násilia na syntaxi. Keby dosiaľ Reisel a jeho druhovia neboli nič iné dosiahli, len túto voľnú lyrickú vetu, ich úsilie nebolo daromné. Na tejto vete možno stavať. Je prostá, hovorová, neznáša násilnosť a vynucuje si opravdivosť zážitku, spovedi. Môžbyť, že časom prijme rámec pravidelného verša, ale zachová si svoj pokojný, nenásilný vetný poriadok. Touto vetou sa možno prihovárať všetkým ľuďom, možno ňou všetko vysloviť, možno rozvinúť všetko lyrické i epické bohatstvo modernej slovenčiny, možno na nej rozvinúť nový svetonázor, prepálený a očistený v tejto kataklizme, lebo je ako čistý papier, pripravený na písanie.

  Milan Pišút

  Reisel zakotvil v idyle. Idyla, intímna, rodinná, domácka a zápecná stala sa mu na celé desaťročie trvalou lyrickou témou i schémou. (...) V knihe Žiarivá v súhrne vidno, ako sa schéma v námete, v tvare i v kompozícii navracia a opakuje. Tak z devätnástich básní zbierky Doma (r. 1953), okrem úvodných dvoch oslavných a politických, námetom piatich básní je domov, dve básne venuje matke, jednu otcovi a tri dcére. Nasledujúca zbierka Milovaní milujúci (r. 1954) je prevažne občianska a budovateľská (Reisel si ňou zrejme vyrovnáva krok s Fabryho Kyticami tomuto životu), no sú tu aspoň v závere dve básne o domove a jedna o dcére. Toto zanedbanie rodiny, i keď pre vyššie veci občianske a pospolité, plne nahradzujú bezprostredne nasledujúce Spevy sveta (r. 1955). Po niekoľkých úvodných básňach občianskych a politických, ktoré sa idylizmom neveľmi odlišujú od Sveta bez pánov, všetko sa opäť točí okolo domova, detstva, rodiny, okolo koláčov a papúč. Tak rodný domov, túto svoju hlbinu najbezpečnejšiu, opisuje Reisel v ôsmich spomienkových básňach, otca v dvoch, matku v dvoch, dcéru a syna v troch, manželku v šiestich básňach. A tak to ide s menšími-väčšími  tematickými obmenami a bez vážnejších tvárnych obmien (tradičný sylabotonizmus, strofický a rýmovaný je Reiselovou trvalou formou). Po niekdajšej nadrealistickej obraznosti, nonkonformnosti a odbojnosti vo forme i v obsahu ani stopy. Všetko uhladené a vyleštené, pristrihnuté a nalinajkované ako na prehliadke.

  Viktor Kochol

  Neskutočné mesto Vladimíra Reisela v súčasnej básnickej produkcii zaiste znamená hodnotný umelecký prínos, a to z dvoch príčin. Po prvé, báseň Reiselova postráda také zložky, ktoré boli odmietané literárnou kritikou ako experimenty, a preberá z tvárnych prínosov nadrealizmu iba tie, ktoré poznáme už zo staršej lyriky, pritom však nie je napodobeninou starších básnických klišé, a po druhé, osobitné umelecké znaky Reiselovej poézie, smerujúce k čistému lyrizmu, sú dôkazom, že máme skutočne tu do činenia s ozajstnou básnickou individualitou.

  Michal Považan

  Jednako treba povedať, že Reisel vykonal poslovenčením Pásma v podmienkach našej literatúry na začiatku štyridsiatych rokov čin základnej povahy. Po prvé preto, že rozšíril poznatky o Apollinairovej tvorbe, a po druhé preto, že pomohol týmto prehľadom konštituovať tie umelecké postupy, ktoré sa dnes považujú za samozrejmosť. Mám na mysli najmä prekonanie vykonštruovaných poetizmov staršej básnickej tvorby (tzv. umelé poetizmy) a syntaktickú prestavbu verša v duchu hovorového jazyka.

  Miloš Tomčík

  V skladbe Neskutočné mesto sa uplatňujú i epické zložky. Patrí sem dejový rámec (príchod do mesta, pobyt v ňom, návštevy doma, definitívny odchod z mesta), lyricky komentované momentky z ulice (neznáma pri hrobe, pouličná nehoda, slepci, jednoruká žena). Ďalej je tu referovanie subjektu o vlastných činnostiach (dívam sa dlho za vami; dnes večer idem v parku nad riekou), niekedy s prvkami zovšeobecnenia dosahovanými použitím druhej osoby, podobne ako v Pásme alebo u Nezvala (Odrazu si v strede zaľudnenej ulice / Nevieš kam sa najprv pozrieť). Ojedinele sa v texte vyskytujú prvky didaxie a autodidaxie, pravdaže, oslabené reflexívnosťou (Jediný pomýlený krok a zahynieš v melanchólii / To je potom strašný pád / A preto sa nezastavuj). A napokon sú tu aj dramatické prvky, napr. oslovenie colníkov a básnikov, ako aj úryvok z pomyselného dialógu, oslovovania a odpovedí stretnutej žene (Choďte stále rovno až k oblúku mosta / Nezastavujte sa a choďte stále rovno). Medzi dramatické prvky treba rátať aj rozprávanie sa subjektu so samým sebou. Dielo sa teda vyznačuje protodejovosťou a má markantnú lyricko-epickú kompozíciu. Tvorí ju refrén, záverečná invokácia mesta, opakovanie výjavu cesty vlakom na začiatku a na konci skladby, etapy a epizódy deja v jednoduchej časovej postupnosti. To približuje Neskutočné mesto k väčším Nezvalovým poetistickým skladbám, v ktorých sa podobne silne hlási aj prvok spomienky a konfesie. Druhou dominantou diela je však celkom jednoznačne lyrickosť. Celý text je totiž lyrickým monológom adresovaným sebe samému, epické a dramatické zložky tvoria len jeho súčasť. Tým je vysvetlená aj ústnosť, asociatívnosť a najmä začínanie kapitol i celej skladby spojkou kdesi uprostred, na zdanlivo náhodnom mieste: je to súvislý prúd, kontinuum vedomia. Aj tým zapadá skladba do surrealizmu, hoci sa tu slabo uplatňujú podvedomé vrstvy. Pravda, prvý vývinový krok týmto smerom spravil Cendrars Veľkou nocou v New Yorku a Apollinaire Pásmom.

  Pavol Winczer

  Zbierka Temná venuša je časovo, výrazovo a ideovo priamym pokračovaním zbierky Vidím všetky dni a noci. Aj v nej dominuje pól sna a skutočnosti, aj v nej je autor miestami verbálne preexponovaný, textovo redundantný. To však nič nemení na skutočnosti, že je predovšetkým zbierkou o láske a jej protirečeniach. Na empirickej rovine kolíše medzi opojením z lásky a rozčarovaním z poznania prchavosti ľúbostného citu. V tejto rovine nájdeme celú plejádu obrazov ženy prinášajúcej záchranu i zatratenie. Výrazovo tým vhodne zapadá do nadrealistického spôsobu konštruovania obrazov založených na asociáciách často až takmer absurdného rázu. Ich logika však spočíva práve v tom, že zodpovedajú logike skutočnosti, jej protirečivým stránkam, nevysvetliteľným logickými prostriedkami. Reisel sa neustálymi návratmi k základným motívom usiluje odhaliť skryté tajomstvá ľúbostného vzťahu. Aj keď sa zväčša pohybuje v kolotoči rovnakých otázok a odpovedí, jeho snaha vymaniť sa z pocitu samoty je esteticky evidentná. Filozofický princíp surrealizmu, že opakom samoty je láska, že iba láska je tou silou, ktorou môže človek prekonať osud, rozvádza Reisel aj ako dôsledok vlastnej životnej skúsenosti, aj ako svetonázorový princíp.

  Pavol Plutko

  Spomedzi básnikov nadrealistickej skupiny Reisel najdôslednejšie a bez kompromisov sledoval vo svojej tvorbe básnický surrealizmus. (...) Výrazne prispel nielen k presadzovaniu koncepcie modernej, postsymbolistickej poézie u nás, ale aj k sebauvedomeniu samotných nadrealistov a k vnútornej konsolidácii a utvrdeniu nadrealizmu ako hnutia. (...) Vďaka tejto zámernej a rozvinutej aktivite vyspel Reisel pomerne rýchlo v zrelého básnika a vypracoval sa svoj básnický svetonázor a poetiku nadrealizmu. Slovenská nadrealistická skupina sa konštituuje v pravom zmysle až vtedy, keď prichádza po Rudolfovi Fabrym druhý básnik. A tým bol Vladimír Reisel.

  Mikuláš Bakoš

  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Moja básnická zbierka Zrkadlo a za zrkadlom má príznačný názov. Básne tejto zbierky vznikli v rokoch 1939 až 1945 a sú
  Moja básnická zbierka Zrkadlo a za zrkadlom má príznačný názov. Básne tejto zbierky vznikli v rokoch 1939 až 1945 a sú v nej básne subjektívne (prvá časť zbierky) a básne, ktoré reagujú na vojnové časy a hovoria aj o nádeji: Povedz všetkým / Že prídeme / S radostnými náručiami / Povedať / O / Nekonečnom / Dni (báseň Odkaz Jankovi Kráľovi – uverejnená cez vojnu v Eláne). V čase, keď som písal i uverejňoval básne z tejto zbierky, kade-tade sa omieľalo heslo-fráza Usmievavé Slovensko (parafráza hitlerovského Kraft durch Freude). Ja ani moji druhovia sme sa neusmievali: písali sme o noci, o smrti, o „najstrašnejšej nostalgii“. Prvý úsmev nám zakvitol na tvári v čase Slovenského národného povstania, no najmä v prvých dňoch oslobodenia. Po dlhých rokoch sme začali pociťovať radosť zo života. Preto po poézii smútku, po „básňach noci“ sme hovorili o slobode, o rukách, čo budú stavať nový svet, o ľuďoch, o budúcnosti. Bolo to organické a úprimné. I keď niekedy kostrbaté, heslovité. No úprimné. Pokiaľ ide o môj „návrat k tradičnej poézii“, o ktorej som tak často čítal v rozličných kritikách i čítankách, chcel by som pripomenúť, že som, prirodzene, začínal ako „tradičný“ básnik, ale takzvaný tradičný verš som pestoval aj počas svojho nadrealistického obdobia. Nepísal som napríklad iba voľným veršom. I dnes zavše píšem básne voľným veršom. Ani tento môj prípad nie je ojedinelý: aj moji básnickí druhovia nezavrhli totálne takzvaný viazaný verš, ako to ešte dodnes robia niektorí mladí básnici. V tejto veci som nikdy nebol schematikom. Pôsobivosť a novosť básnického textu nemeria sa metrickou schémou. Rimbaud v prísne viazaných básňach je pôsobivejší a novší ako niektorý náš najneviazanejší a najnovší básnik a naopak, vo svojich básňach v próze je pôsobivejší a novší ako niektorý náš najviazanejší a najmladší (i najstarší) básnik. A napokon, ak si niekto myslí, že písať básne voľným veršom je cesta najmenšieho odporu, ukrutne sa mýli. Aby báseň písaná voľným veršom bola naozaj básňou, na to treba byť majstrom. Báseň nie je iba inšpirácia, múza, ale i remeslo. A teda ako môže byť niekto remeselníkom, keď neovláda všetky odbory tohto remesla? Pochádzam z remeselníckej rodiny, a tak som sa usiloval osvojovať si dôkladne svoje básnické remeslo. Ak sa mi robota niekedy nepodarila, trápi ma to a zlorečím ako môj otec, keď mu pri nabíjaní spíc do kolesa niektorá praskla.
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Nudité (zo zbierky Vidím všetky dni a noci ) Obolus nerestí v tvojich ústach Ako stolistá ruža Zbieram parfumy

  Nudité (zo zbierky Vidím všetky dni a noci)

  Obolus nerestí v tvojich ústach

  Ako stolistá ruža

  Zbieram parfumy pichľavé drôty okolo tvojho tela

  Ako ohnisko lásky

  Ktoré tlie

  To telo ktoré milujem

  Záhyby hodvábne s výparmi rozkoše

  Krivky ktoré škrtia

  Chcem priepasti

  Škrť ma

   

  Hľa pretínam gordický uzol prstov

  Ružicu prstov

  Pretínam kyvadlo prázdnoty ktoré vraždí čelo

  Urna mojej pýchy

  Po mene súhvezdia ťa poznávam

  Keď ležíš roztiahnutá na koberci nevinnosti

  Obrátená k západu

  Zatiaľ čo nežné sépie tvojich pŕs

  Napádajú moje zelené zrenice

  Pastely dlaní

  Tvoje veľké ňadrá ako Jakubov rebrík

  Ako strhujúce flakóny

  S hviezdami nekrstencov

  Snívaš a čuješ aristóny svojho plaču

  Na námestí tvar ktorého sa ti nezdá

  Snívaš a vidíš svoje obrovské srdce

  Svoju nahotu

  Dobrodružná panna ktorú prenasleduje vlk hriechu

  Kľačíš pri mojej päte

  Ako žlč ktorá preteká mostom

  Kľačíš zatiaľ čo vzbura krúži

  Na tvojom čele

  Na tvojom tele s vôňou indického pralesa

  Hľa prúd Gangesu preteká tvojimi ramenami

  Objímajú ťa kobry

  Plačeš

  A vrháš sa do lásky

   

  Posledná z hniezda (zo zbierky Vidím všetky dni a noci)

  Hroby sa otvárajú

  Na cintoríne ktorý ti silno pripomína detstvo

  Hroby sa otvárajú vidíš bytosti s nezabudnuteľnou hviezdou

  Vidíš víchry svojich dávnych lások

  Vidíš svoje lásky dvíhajúce sa z imelia

  Nahé belasé úlisné a zimné

  Pod sklom mesačnosti

  Kamenejú

  Stávajú sa sochami ktorých každý pohyb je najprudším jedom

   

  Ktorých pohyby ťa usmrcujú

  Aby si vstával z hrobu

  Ako ony

  Neurčito obalené plachtami oblakov

  Neurčito odovzdané noci

  Pozeráš z diaľky

  Cítiš clivotu ako neodvratný voz svojej poslednej lásky

  Ktorá už nie je láskou

  Iba sochou

  Ďaleko ešte ďalej než dočahujú tvoje prsty

  Lúče večne vysielané do nekonečna

  Do súhvezdí

  Ako vášnivý odkaz iskier

   

  Ráno vstávaš

  S plačom

   

  Bol to sen

   

  Mlčíš na ostrove zabudnutých a hráš sa so svitaním

  Hráš sa so svitaním ktoré bude západom

  Až zhasne všetko

  Tvoja ruka

  Tvoje oko jasnovidné ako osud

  Tvoja túžba byť závratným

  Tvoja túžba po žene ktorú si miloval

  Hľa Achillova päta melanchólie

  V objatí iných žien

  Menej žiarlivých než tá na ktorú si spomínaš

  Achillove päty severákov

  Na nechte zimy

   

  Čuješ ten hlas

  Čuješ úpenlivé volanie sirény ktorá sa lúči

  Čuješ aristóny posledných okamihov

  Ktoré boli alkoholom

  Opojivé ako prameň živej vody

  Ako šíp vystrelený do okeníc

  Ako modla jesene

  Ako hlad vagabunda

   

  Ó žena

  Krajina ktorá sa dvíha aby znovu zaspávala

  Na brehu kremeňa

  Koráb zanesený do ruže tajfúnom krásy

   

  Nie a prečo nie (zo zbierky Vidím všetky dni a noci)

  Nič ťa neobjíma

  Nič ťa neobklopuje keď plačeš hviezdy ako balzamovaná

  Nič nevidím len tvoje ňadrá ako sfinga

  Nič sa nepodobá tvojim ústam iba alkovňa

  Nič ťa nezabíja iba môj pohľad

  Nič je tvoje vlastné meno

  Nič bude tvojím jediným šperkom ktorým ma oslníš

  Nič už nechcem len potopu tvojich bokov

  Ktoré mi spievajú ako neznámemu

  Nič ťa neviaže k slepcovi ktorý ťa väznil

  Nič ťa neprenasleduje iba prázdny krvácajúci budoár

  Nič ťa neobjíma

  Keď už si ničím iba myrtovou klietkou do ktorej ma zatvárajú

  Nič nie je také zdrvujúce ako tvoje oči v prsteni

  Nič nie je také biele ako ty

  Nič ťa už neomračuje

  Ani moja slepota ani môj chvat moja blýskavica

  Nikde ťa nevidím hoci sa dívam ďalekohľadom pijana

  Nikde ťa nenájdem si príliš nehmotná

  Nikde už nezačujem plakať nymfy tvojho hlasu

  Nikde ťa nebudem už milovať ako svätožiaru

  Nikde nepocítim ťarchu tvojho pohľadu

  Nikde ma privalí ako v zlatolome noci

  Aby som nikde nestretol tvoje telo ktoré ma tak dojímalo

  Ako nikoho kto ťa kedy zahrnoval chválami

  Nikto mi nevráti zrak ktorý som stratil tejto noci

  Nikto ťa nevzkriesi z hrobu osudového nešťastia

  Nikto ťa už neprirovná k orgovánovému predmestiu

  Odkiaľ som ťa videl vždy vychádzať

  Nikto ťa neosloví až budeš kráčať do rovu azda za mnou

  Nikto ťa neobjíme

  A neutopí v láske

  Nikto ťa nezavolá aby vznikla bledozelená ozvena

  Nikto ťa nebude odprevádzať ako myrhu ktorá straší

  Nikto ťa nebude vidieť na každom mieste ako ja

  Na pláži na nebi nad morom a v búrke

  Nikto ťa nezavolá menom z dreva menom z vody

  Nikto nebude plakať pri tvojej hline leda luna

  Nikto ťa už neuvidí v pravom svetle

  Budeš neviditeľná

  Ako si dosiaľ nikdy nebola

  Nikdy sa nenavrátim a nenavrátiš aby sme znova začali sen

  Nikdy nebudeš taká hrozná ako si bola u mňa

  Keď padali organy súhvezdí

  Nikdy už neuzriem kostlivcov ktorí ťa obkľučovali boli to bozky

  Nikdy už nám polnoc nezahrá na hoboji

  Nikdy bude tvojím lôžkom

  Ako aj mojím

  Nikdy nezatúžim po cyprusoch tvojich rúk

  Nikdy nepocítim tvoje láskanie

  Práve tak ako ty moje

  Nikdy neuzrieš more v lyrickom zoskupení mojich zreníc

  Nikdy sa nestaneš maniakom svojej lásky ktorá je mačkou

  Nikdy sa nevrátiš z cesty ktorá vedie do tmy

  Nikdy sa nezastavíš pri fontánach zlatých sĺz

  Nikdy neuchopíš konár sna ako vtedy za dymového večera

  Nikdy ti nepodám ruky aby sa zahmlilo v tvojom srdci

  Nikdy nikto nikde nič

  Horké zápory ktorým sa budeme klaňať

  Zápory s očami vlkov

   

  Plagát (zo zbierky Vidím všetky dni a noci)

  Prestala doba keď nás rozplakával západ slnka

  Impresionistické noci daždivé lastovice večerov

  Hviezdy počítajú naše kroky

  Hviezdy okovávajú naše básne z ktorých unikajú drogy

  Bolo to dávno básnik sedel na opustenej skale a plakal

  Máchovi sedávala luna na perách

  Rimbaud prvý vynašiel umenie byť slobodným

  Prešiel pol sveta

  Navštívil všetky krajiny nehľadal smrť žil svoju slobodu

  Vedel sa postaviť proti celému oddielu rétorov na ktorých pľuval

  Baudelaire zveleboval satana

  Lautréamont píše básne ktoré nás fascinujú ako naše milenky

  A kým sa zjavil v tme sprofanovanej poézie Guillaume Apollinaire

  Ktorý vyšiel s úmyslom zmeniť svet

  Bola noc

  Zablysklo sa

  Nastala nová doba ktorá nám dala závrat do kolísky

  Pri našich detstvách sedávali nebezpečné hračky prvýkrát

                                                 hádzali sme kocku svojho šťastia

  Pri našich detstvách hrali nové nezdedené harfy

  V súzvukoch jasnejších nad slnko ďalekých od metafyziky

  Mysliteľskí starci tiahli v húfoch vedľa nás

   

  V ich snehových bradách dohasínala kométa poézie

  Báli sme sa

  A potom pri mori lastúra sna

  Lákal nás podivný lesk chvíľ ktorým sme nerozumeli

  Acháty noci žiarili a pripomínali oči vzdialených lások

  Už to nebola smrť

  Už to nebola myšlienka bo to ópiový spánok

  Zatiaľ čo rýchlosť tejto planéty sa zväčšila až k závratu

  Bolo treba lietať bolo treba predstihovať vtáky

  Bolo treba zladiť hudbu sfér do jedinej metafory

  Bolo treba vynájsť stroj na vysielanie oslepujúcich iskier

  Oči obrátené k hladu

  Ruky zaviate snehom utrpenia

  Ruky na volante ruky ktorých chybný pohyb znamená istú smrť

  A tu ešte niekto chce zachytiť pohľad žobráka pesničkami

  A tu ešte niekto sa odváži omotávať šialeného jazdca pavučinami plaču

  Vynašli sme spôsob uspávať ako po požití hašišovej dávky

  Privádzať na miesta ktoré spôsobujú pohyb všetkých zmyslov

  Vynašli sme spôsob ako meniť svety

  Vidíme hviezdy v očiach lunatikov

  Vidíme moria vznášať sa nad mestami

  Vidíme mestá zmenené v sépie

  Čuješ zvonkovú hru predstáv

  Ako krásne vonia cudzokrajná kvetena na prsiach mŕtvej

  Nie je polypom?

  Nie je jedným okom ktoré zbožňuješ?

  Nie je pohľadom ženy ktorá ťa ukolísava do najkrajšieho delíria?

   

  Spomínaš si že si bol tiež deckom

  A tu vietor vietor zachycuješ dlaňou

  Básnik dnes už spôsobuje iba rozkoš

  Básnik akrobat mág a kráľ všetkých kvetov

  Básnik siréna

  Básnik plagát s oznamom atrakcie

  Verklikár blúdi ulicami je to dojímavé

  Jeho oči sú palinami

  Piješ odvar krajov ktoré precestoval

  Jeho ruky sú bazové

  Jeho ruky spievajú najoddanejšiu pieseň severu

   

  Zbohom časy ktoré už neuvidíme

  K našim nohám sa dokotúľa iba popol márnosti

  Ktorý letí ďalej

  Pri našich nohách šepot oceánov

  Pri našich nohách dohorené farby úsvitov

  Pri našich nohách pokrik budúcich zrakov

   

  Pred tvárou všetkých (zo zbierky Vidím všetky dni a noci)

  Prepíjať svoj život v dlhých dúškoch ako akrobat

  Bez jediného zachvenia v bezmennej vôli

  Bez hysterického plaču objaviteľov realít

   

  Moje narodenie spálilo všetky poistky v dome minulosti

  Zaliaty tmou ako uragán

  Ako veterná harfa ktorej zánik je istý

  Bol som postavený na šikmú plochu svojej opitej dráhy

  Kde každý výkyv značí smrť

  Kde zaznieva smrteľný chrapot excentrikov

  Ktorých srdcia plápolali

  Bol to plameň skazy

  Bol to plameň zániku tradície

  Stohlavej krotiteľky všetkého ľudského

  Nevernej milenky s očami hrôzy strachu ideológie

  Zbohom tendenčná loď ktorá plávaš v zapadnutých moriach myšlienky

  Stokrát prekliata tými ktorí vpísali do svojich stôp erby revolty krásnej ako nahota

  So všetkými ohľadmi na budúcnosť

  Ktorej míľniky vydávajú hudbu najprostejších sfér

  Pohybujúc sa v orloji skutočnosti pri zvukoch ilúzie a sna

  Na miestach kde dotyk bizarných antinómií vydáva zázračnú iskru

  Iskru oslepenia

  Iskru rozkoše schopnú navrátiť radosť

                                     z bezútešnej pustatiny pokrytcov

  Tohto odporného hmyzu dneška

  Byť jasný a otvorený ako prameň

  S dúhou na čele

  Ako hrom

  Stáť v svetle viditeľnom iba pre ľudí viery v oslobodenie

  Zatiaľ čo v diaľke zaznieva život plný poézie

  Zatiaľ čo každé ticho zvučí sériou omamných hlasov sú to hlasy očí

  Zatiaľ čo my sa točíme na tajomnom kolotoči svojho spleenu

  Prechádzajúceho do dňa ako spasiteľka

  Zatiaľ čo naše ruky s bezmedznou istotou ohmatávajú všetky skoky neskutočna

  V zákutí vlastného okúzlenia

  Byť jasný

  Ako vodotrysk

  V strede ktorého vidno prechádzať pohreby tých ktorí

                                                 nepochopili súzvuk novej doby

  Budeme milovať všetko čo chová v sebe oheň odporu

  Všetko

  Čo ešte má silu postaviť sa proti víchru slabomyseľnosti

  A zrady

  Nech syčí vodopád istoty z toho čo bude

  Až s hlavou v spánku ako posledný výdych peňazokaza

  Budeme modulovať lýry na najvyššie polohy šialenstva

  Budeme spievať spevom sirén

  Spev kroku spev túžby spev rozvíreného strachu

  Budú iba mesačné noci

  Jasnejšie než tváre básnikov schopných uchopiť všetko

  Jasnejšie než sklené lôžko v priezračnom dome kde vidno každý pohyb oka

  V dome o ktorom som čítal v Nadji

  Dom lásky

   

  Postavte pred hrdelný súd každého kto sa vracia

  Spásonosné obelisky sociálnych pardálov

  Bombastické výplody naivných zberateľov rastlín z herbárov

  Ktoré už nevydávajú vône

  Iba zápach prežitkov takých nezmyselných

  Postavte pre hrdelný súd pochlebovateľov toho čo existuje

  Iba toho čo existuje

  Akoby človek mal iba oči

  Akoby človek ani nelíhal večer na spánok

  Akoby ani nebolo styčného bodu vo vesmíre lásky

   

  Postavte pred hrdelný súd moje ústa

  Až padnem

  Zlámaný búrkou návratu ako konár jazmínu

   

  Útok mäsožravej ruže (zo zbierky Temná Venuša)

  S istotou slzotvorného bolehlavu

  Vtrhávaš do sietí kde miznú moje spánky

  Kde zanechávam svoje priveľmi snivé ruky

  Vtrhávaš lastúra sladkého rozplývavého okamihu

  Vtrhávaš do dlhej vášnivej noci

  S vlasmi jesenného poľa

  S vlasmi inovate

   

  Niet ničoho čo bolo čo by mohlo byť

  Tvoje telo spomaľuje svoj let

  Tvoje telo orla

  Nahá ako sasanka ako truhla plná nezmyselných vôní

  Tvoje telo nafarbené ostrými šialenými spektrami

  Drahé ako zradné koleso krok nad priepasťou

  Ako drvivé odklepávanie osudu zrýchľovaného dúhou sna

   

  Niet ničoho

  Len z tvojich ramien vypadávajú skaly hadieho rána

  Niet ničoho len plač

  Len spev mŕtvol

   

  Temná venuša (zo zbierky Temná Venuša)

  Padla za bieleho dňa

  Uprostred vyľudnenej ulice noci

  Padla ako bengálska ruža zavesená na blesku

  Ako stratený lesk šijacieho stroja

  Ako práve nájdený beryl

  Padla bez poslednej nádeje oslobodzujúcej trikolóry lásky

  Na jej prsia ktoré svietia ako lodičky

  Sa vrhli tajomné pijanské tiene

  Mračná čiernych anjelov

  Na jej ružové prsia sa vrhli ošklivé divé zvery s očami diablov

   

  Spala

  Medzi východom a západom

  Dvojspev vzďaľujúcich sa hriešnic vesmíru

  Signalizovala girlandám podsvetia bolo to krásne

  Ako pochod obeliskov drobných sŕdc na tráve nejasných podvečerov

  Padla pádom zlatého jablka

  Žiarenie harfy ktorej všetky struny potrhal prúd času

   

  Spi

  Mŕtva cestovateľka temných zákutí so závojom bielej mníšky

  Spi spánkom vodopádov

  Ktorých pieseň ťa kolíše

  Ktorých pieseň unáša tvoje telo zlomené v páse pre závrat

  Spi spásonosná sultánka

  V háreme živíc

  Obrátená k búrkovým oknám Léty

  Ako skvelá tigrica

  Bdejúca nad brlohom svojich snehových rokov

  Padlých hviezd

  Tvoje vlasy vĺn s ozdobou dúhoviek inovate

  Pri strašných kolenách

  Sú iba islandské vápence s obrazom neznáma

  Spi

  Ty čo si jediná pochopila zmysel života

  A pila si jedy otvárajúce oči

  Ty na šiji ktorej praská haluz vetra

  Dlhá tyranizovaná kvetina

   

  Nič nemôže oddialiť myšlienku na lásku (zo zbierky Temná Venuša)

  Myslíme na seba ako krvavé zore

  Žíhané svetlom nešťastia

  A ktorých úskok sa nedá predvídať

  Myslíme súčasne na seba bez narcisov nevinných pohľadov

  Bez dlhej a nezmyselnej reči

  Ako dva stromy odrezané od seba diamantom ticha

  Pri tvojich bokoch spieva zakvitnutý konár viem to plačem

   

  Súboj dvoch kvetov s nezachytiteľnou dýkou

  Súboj dvoch trstín

  Posledná vlna pery ktorá bledne

  Súboj mňa s tebou

  Presahuje všetky hranice podvečerov

  Keď kľakáš pred svojou modlou smiechu

  Vo svojej hnedej kráse

  Biela plná náhod zázračná ako spojenie vetra a kláštora

  Ako anjelský chór prerušený náhlym hlasom poľnice je to láska

  Ako neviniatko napadnuté hadom

  Hmyzom pokušenia

   

  Nechaj mi spočinúť čelo pri tvojich očiach

  Pri tvojich očiach z čiernej bazy

  Pri tvojich očiach spoliehajúcich sa len na seba

  Fialová

  Ty mlčíš

   

  Myslíš na mňa

  Myslím na teba

  Cez všetky prekážky zapadajúceho slnka

   

  Obrátený presne do vetra (zo zbierky Temná Venuša)

  Cestuješ vlakom ktorý sa nikdy nezastavuje

  A ktorý zabíja pokorné bytosti na svojej ceste

  Sedíš v kupé obsadenom girlandami

  A v okne maloázijská krajina

  Sibírska tajga a oči tej ktorú si prestal milovať

  Keď ťa uchopila podivná vášeň trhať kosatce

  Už hráš iba na svojom zabudnutom mirlitone

  Ktorý si našiel pri horizonte

  Kde sa krútila cesta

  Uprostred spievajúcich holubov

  Slnce zostúpilo nižšie

  Do krištáľovej vody

  Princovia dobýjali princezné

  A videl si mestá ako sa dávajú na útek

  Bombardované ženami

  Ktoré krížili tvoje nekonečné blúdenia tvoj spleen

  Ženy s očami pohanov

  A s hlavami zlatých vtákov

  Prímorské príšery krásne svojou neskutočnosťou

  Svojou ľsťou

  Iba bič dymu a ich pohľadov ti teraz šľahá do tváre

  Čoskoro ťa odsúdia na ukrižovanie

  A podstúpiš krvavé muky keď budeš musieť prejsť žeravým tunelom návratu

  Radšej si necháš spáliť chodidlá

  Aby si vzápätí uvidel malé dievčatko

  Krásne ako telegrafické spojenie nadiru a snehu na severnom póle

  Podáva ti strašnú fialku

  Žuješ ju

  Si oslobodený od všetkých nerestí ktoré ťa stretajú

  Bozkávaš to malé dievčatko

  Hodiny do ktorých padol lupeň palmy

  Vzácne hodiny čarov

  Prosté ako oheň v krbe kde sa spaľuje drahocenný list

   

  Už niet zastávok kde by si mohol zastaviť svoj rušeň zo skla

  Kaleidoskopický rušeň života

  Okúzľovali ťa bazény naplnené nocou

  Okúzľovali ťa moria ktoré si nevidel

  Ktoré sa práve objavovali

   

  Neskutočné mesto (úryvok)

  A bola to predsa najstrašnejšia nostalgia

  Chodiť dlho do noci po divých opustených miestach

   

  Jedného dňa odchádzam z domova

  Je práve jeseň a lietajú tie bezútešné kŕdle vtákov

  Idem neviem kam som z toho skoro smutný

  Najprvší anjel by neodohnal teba otvorená rana strachu

  Dnes odídem

  A nikdy sa nevrátim

  Lebo je chladné septembrové ráno

  A matke za každým slovom vypadne jedna slza

   

  Potom nekonečná cesta vlakom

  Ach keby sa vlaky vracali stále na to isté miesto

   

  V ošklivom meste smrti svieti bledé nalomené slnce

  Ideme po uliciach medzi pestrými makovicami žien

  Ktoré v tento deň si obliekli rovnako biele šaty

  Som zmätený

  Z výkladných skríň

  Kde číha

  Na mňa

  Môj závratný tieň

   

  A bola to predsa najstrašnejšia nostalgia

  Chodiť dlho do noci po divých opustených miestach

   

  * * *

   

  Pretože práve teraz je noc

  So všetkými svojimi tichými lampami si odo mňa ďaleko

  Dnes hľadáme lásky ktoré nás zradne opustili

  Som strhnutý davom ktorý vychádza z ponurého domu

  Prenasledujú zlosyna z filmu

  Všetkým ľuďom horia oči krvilačnosťou

  Odrážanou v tých elektrických lampách

  Ktoré

  Tejto noci

  Sa odovzdali pokojnému vetru krásy

   

  O polnoci

  Sedím v kupé vlaku nabitého mŕtvymi bytosťami bez tvárí

  Na neúprosnej lavici

  Sedím a opieram sa o svojho priateľa

  Chcem spať

  Je mi clivo nenašiel som ženu ktorú som hľadal rukami

   

  Zbohom zbohom mesto kde sme pochovali svoje detstvo

  Jak je prekliata táto cesta cez diery osudu

  Prepletáme sa dlhými tunelmi sĺz

  Všetko letí za nami

  I noční vtáci i ženy z ulice

  Letíme doďaleka spíme vlak hrčí časom zavzdychá jak dieťa

  Niekedy sa zastaví

  A povie tu som mestám ktoré som nikdy nevidel

  A ktoré už nikdy neuvidím

  Navôkol je múr noci

  Neskutočný havran so zlomeným krídlom

   

  Nepočúvam ani básne z Fleurs du Mal

  Ktoré číta môj priateľ

  Všetko je vo mne obrátené do budúcnosti

  Trasiem sa

  Zimnicou márnosti

  Nad ránom

  Svitanie prináša prvé ruže do okien

  Opilec hovorí vo vedľajšom kupé o svojom hrdinstve

                                                             strateného markytána

   

  A bola to predsa najstrašnejšia nostalgia

  Chodiť dlho do noci po divých opustených miestach

   

  * * *

   

  Potom sa zastavíme uprostred mesta vychádza prvé úmorné slnce

  Pod klenbou ponurou jak had

  Idem s batožinou predieram sa lesom stratených synov

  Sám uprostred neznámeho sveta

  Colníci colníci ja prichádzam z noci

  Nesiem v kufroch svetelnú noc

  Neplatím lebo som už raz zaplatil svojimi očami

   

  Odrazu si v strede zaľudnenej ulice

  Nevieš kam sa najprv pozrieť

  Všade sa ti otvára divadlo nové ale žiarivé

  A všetky ženy

  Idú do tohto divadla

  Krásne jak poklad zbojníka

  Jak nostalgia ukrutníka

   

  Všetky ženy sú si podobné

  Prechádzajú ulicou stále tie isté nožnice útleho chodu

  Jak je asi krásne tam uprostred rúk

  Chcel by som bozkávať všetky tieto ženy

  Ktoré nepoznám a ktoré už nikdy neuvidím

  Zostáva za nimi dym schopný márniť slzy

  Lúka nedokonaných rozkoší

  Vo dne tancujú v ich pohľade neskutočné páry ulíc

  Skrížených len zato aby sme prechádzali ustrašene ako dlaň

  A v noci

  Chodíme do nich piť

  Svoje

  Nedopovedané

  Slová

  Pýchy

   

  Čakáme na tramvaj už nás nesie v tejto ďalekej krajine

  Kde sa zbehli zrazu všetci básnici sveta

  Letíme ulicami obdivujeme nahé panny rímsy v triede revolucionárov

  Po týchto uliciach blúdil Guillaume Apollinaire

  Ó mesto básnikov a holubov

  Najkrajšie mesto sveta

  Kde

  Pochováme

  Svoju túžbu po večeroch po láske po tichu

   

  A bola to predsa najstrašnejšia nostalgia

  Chodiť dlho do noci po divých opustených miestach

   

  Proroctvo (zo zbierky Zrkadlo a za zrkadlom)

  Keď náhodou pôjdete okolo

  Nehovorte nikomu

  Že tu sa práve odohrala najstrašnejšia dráma

  Možno že tu niekto zomrel

  Ale na tom nezáleží

  To je to najmenšie čo sa môže stať

  Táto vec už nedojíma dneska nikoho

  Skôr sa potkne potok na najmenšej skalke

  Alebo takisto skôr zahynie slnko

  Ale o tom sme predsa nechceli hovoriť

  Ale skôr o tom že niekto pôjde okolo môjho domu

  Kde bývam už sám i so svojím havranom

  Jeho krídla konkurujú noci

  A jeho oči nosia ukrutnosť tohto sveta

  Pôjdete okolo môjho domu

  A bude sa vám zdať že tamdnu zavýja meluzína

  Ale nie

  Ale nie

  To zavýja najstrašnejšie ticho

  To kričí jedna vetva odporu

  Len pozrite bližšie

  Zostal som sám uprostred miliónov

  Pretože som nemohol vidieť najčernejšie veci na svete

  Obrazy ktoré nepamätá nikto zo smrteľníkov

  Ani nikto zo zverov a rastlín

  Svet sa rútil do priepadlísk

  A nikto nepovedal ani slova

  Nadarmo sa jedného dňa zjavil na obzore básnik

  Schoval sa pod kôru stromov ako včela

  A hral sa veľmi dlho s medom v svojich ústach

  Mlčal keď bolo treba hovoriť

  Ja nie

  Ja nie

  Zavreli ste mi ústa

  Aby som nemohol hovoriť najjednoduchšie slová

  Také aké počujete obyčajne za súmraku

  Tráva hovorí takou istou rečou a nikto ju nepošliape

  Pretože sa bojí jej pomsty

  Tráva sa pomstí

  Tráva sa pomstí

  I za tých mŕtvych pod ňou sa raz vypomstí

  Len počkajte

  Len počkajte

  Raz zaburáca hrom a zem naposledy zavzdychá

  Prestane padať rosa

  Všetko vyschne aby sa zamedzili samovraždy

  Všetky stromy sklonia vetvy pod obesencami

  Nikto neunikne

  Nikto neodletí

  Každý skamenie na svojom mieste ani nezavzdychá

  A to potom bude vládnuť zákon dažďov a vetrov

  Zákon búrok

  A keď pôjdete vtedy náhodou vedľa môjho domu

  Zdnuka sa bude ozývať spev

   

  Bude práve ráno

  A zem sa otvorí

   

  Neodišla, nie (zo zbierky Spevy sveta)

  Vietor mi privial ešte jednu spomienku:

  Priniesol poštár telegram.

  Starú mamu vraj chytil závrat na pavlači

  a spadla na kamennú podstienku...

  Ostatné slová zmizli v plači

  a cítil som sa strašne sám.

   

  Už neuzrel som usmievavú tvár,

  zabil ju, starkú, strmý pád,

  osirel mlyn a jelše, lúky,

  zastrel ich závoj najčernejších chmár,

  zbeleli na sneh láskajúce ruky,

  súmrak ich zniesol do záhrad.

   

  Cez známe vŕšky nevládal som na pohreb,

  bol príliš slabý prameň mojich síl,

  ale mi ešte dlho zneli v ušiach zvony,

  temnela obloha a horkol chlieb,

  krok vyludzoval nízke tóny

  a pohľad sa mi zarosil.

   

  Až po roku som mohol zase prísť

  k nízkemu domu prostred zelene

  a zastať na osudnom schode pavlače.

  Šuchotal na nej topoľový list...

  A ja som všade cítil jej dych i jej koláče.

   

  Odbehla iba. Neodišla. Nie...

   

  Odpoveď (zo zbierky More bez odlivu)

  Pýtaš sa, čo mi víri v hlave,

  či som sa potkol na čierňave,

  moja láska?

   

  Poranil som si oči chrastím,

  tým, čo je medzi snom a šťastím,

  moja láska.

   

  Neón (zo zbierky More bez odlivu)

  Je tma v izbici

  keď zavrieš oči

   

  Potom sa zažne biely neón tvojho tela

  a zrazu je toľko svetla

  až oslepuje.

   

  Preto som slepý

  keď ťa milujem.

   

  Sen o zvone (zo zbierky Básne o sne)

  Sú ťažké slová,

  ťažšie než láska.

   

  Do ticha zaznie škripot štrku.

  To kráča ona.

  Má strašne bielu ruku

  a hlas jak obraz vrytý do olova.

   

  Sú ťažké slová,

  ťažšie než láska.

   

  Ach, kedy zaznie večerný hlas zvona?

   

  Sen o teple (zo zbierky Básne o sne)

  Pristihol som sa pri zime.

  Svet, pravda, nie je stáložiarny.

  Ani len úsmev nebliká,

  nebliká ani sen,

  ani márny.

   

  Kde zohriať zimomravé kosti,

  ako si stvoriť sen,

  rozblikať dávny úsmev

  kresadlom ľútosti či neľútosti?

   

  Breh uteká a slabne obzor,

  lúč pretrhol si vo mne opraty

  a letí vo vetre.

  Možno je iba rozmarný,

  krutý a záhadný –

  a nadránom sa navráti.

   

  Sen o slze (zo zbierky Básne o sne)

  Pochoval som

  blízkeho mŕtveho

  a zasial som do čerstvej hliny

  slzu.

   

  Do roka a do dňa

  slza rozkvitla.

   

  Nebolo ju treba polievať,

  bude kvitnúť donekonečna,

  je večná.

   

  A učím svoje deti vysloviť jej meno:

  Láska.

   

  Vo všetkých pádoch.

   

  Interpunkčná báseň (zo zbierky Smutné rozkoše)

  Hladina moja:

  rovina búrkou predurčená!

  Ach, márne moje vrchy,

  kaňony pod nimi!

  Je to žena? Je to žena roztúžená?

   

  Opustiť pustatiny

  a byť zas predurčený neurčitu!

  Byť sám a trochu ný...

   

  Prežúvať seno meluzíny.

   

  Gordický uzol (zo zbierky Smutné rozkoše)

  Čierne vlasy chuti čierneho piva

  Ani včela ich neobíde

  Ani polnoc nezabudne na Dobrú noc

  Čo potom majú robiť ruky a ústa

  A hladká skalka pod nimi

  To miesto kde hniezdi kričiaci vták

  Je plná vášne

  Keby len vášne

  I smutnej rozkoše

   

  A keby nebolo uragánu

  Človek by zahynul na nudu

   

  Predpoveď (zo zbierky U nás)

  Mesiac šteká na psa,

  možno aj preto, že pes je v splne

  alebo sám.

  A možno preto,

  že v inej chvíli

  sud vinára plní,

  zatiaľ čo sa želaniu

  vždy nevyplní

  jeho človek.

   

  Nikdy (zo zbierky U nás)

  Len zúfalstvo ma ochraňuje pred spánkom,

  len ono.

  Skaly sa o mňa potkýnajú,

  noc plní tmu,

  tma prediera sa očami,

  svetlo ma zhasína,

  tak ako lampa dohasína

  v plameni.

   

  A voda, ktorá plynie

  dočasne,

  odráža sa v kameni.

   

  Ale tá voda

  nikdy nezhasne.

   

  Strach (zo zbierky U nás)

  Pichá ma srdce

  nevädnúce.

   

  Priveľa lásky malo.

  Primálo lásky dalo?

   

  Možnože je to tak,

  že darmo spieva vták.

   

  Možnože vták sa morí

  na rozbúrenom mori.

   

  Pichá ma – ako obyčajne – srdce

  od zrodu burcujúce.

   

  Hrdza múdrosti (zo zbierky Rozlúčky)

  Rozlúč sa, básnik, so všetkým, čo bolo

  klíčiace, potom krásne nezmyselné.

  Zabudni na noci a na tremolo,

  a miluj. Strašne, ako kedysi:

  to znamená, že verne.

   

  Rozlúč sa, básnik, so západmi,

  ktoré ťa v dávnom čase opájali.

  Dnes má už západ presný tvar,

  ten pravý: zradný.

  A priznaj, že sa ti cnie po ošiali.

   

  Rozlúč sa, básnik, s ošiaľom a zradou,

  s tým, čo ťa hnalo do trýzne.

  Už ani zradných lások niet.

  Len známy mesiac poškuľuje nad záhradou,

  zhrabúva suché lístie nedopovedaných viet

  a pohundráva: Darmo, vytriezveli sme.

   

  Sami (zo zbierky Rozlúčky)

  Tie tŕne pochybností

  o tom a onom,

  o tej a onej!

   

  Prastaré kosti starých cností,

  sny o vernosti, o večnosti

  spráchniveli

  v neľudskej kocke čiernej cely.

   

  Do onej cely, moja drahá,

  sami sme sa raz uzavreli.

   

  Škoda (zo zbierky Rozlúčky)

  Nuž, šťastnú cestu

  na križovatke našich krížnych ciest,

  ty moja drahá nedrahá!

  Ostala tu len žlč a súvaha

  a miesto milujúcej dlane

  hromobitie a päsť.

   

  Dni ošiaľu sú spočítané.

   

  Zaskučí kdesi iba slovo: Škoda!

  A pohltí ho kalná voda.

   

  O úsmeve (zo zbierky Žena a muž)

  Zdá sa, že celé roky som ťa nevidela

  s úsmevom na tvári, ba v celom tele,

  tak ako kedysi.

  Asi už miluješ len kulisy

  a zabúdaš na všetko, čo sa stále belie.

   

  Zavše sa rozosmeješ ako divý

  (Ten nezmyselný rehot kočišov!)

  a mňa vždy pichne pri srdci:

  aký si býval v úsmeve a v tele horúci,

  hoci aj nečuteľný ako les.

  Ale dnes

  úsmevom nič mi neprezradíš.

  Nič nepovieš.

   

  Ľútosť (zo zbierky Žena a muž)

  Ako plyš vyblednutá,

  ako dym štipľavá,

  pálčivá ako knuta,

  zákerná ako pŕhľava

  je naša láska

  po nociach, po rokoch.

   

  Za všetko môže asi slnko,

  roditeľ požiarov a popola.

   

  Už nedívam sa na tvoj prsník ako na jablko,

  zametám omrvinky nehy zo stola

  a strašne mi je za tým ľúto,

  že krehké býva dokonca aj puto.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013