©Peter Procházka
©Peter Procházka

© Peter Procházka


 • Životopis autora

  Vladimír Mináč sa narodil 10. augusta 1922 v Klenovci v remeselníckej rodine. Vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  Vladimír Mináč sa narodil 10. augusta 1922 v Klenovci v remeselníckej rodine. Vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovenčinu a nemčinu. V rokoch 1940 – 1944 sa aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania v partizánskej brigáde Jánošík, koncom decembra 1944 ho internovali v koncentračnom tábore v Mauthausene a Dachau. Po oslobodení sa stal redaktorom armádneho denníka Bojovník (neskôr Obrana ľudu). Potom bol tajomníkom slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov a redaktorom, neskôr šéfredaktorom Kultúrneho života (1953 – 1954) a Slovenských pohľadov (1955 – 1956). V rokoch 1951 – 1953 bol vedúcim scenáristického oddelenia Československého filmu. Od roku 1956 sa venoval literárnej a kultúrnopolitickej práci. Od roku 1974 do roku 1990 bol predsedom Matice slovenskej. Zomrel 25. októbra 1996 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Smrť chodí po horách (1948, román)
  • Včera a zajtra (1949, román)
  • Modré vlny (1951, román)
  • Na rozhraní (1954, poviedky)
  • V krajine, kde vychodí slnko (1955, reportáže)
  • Dlhý čas čakania (1958, 1. časť románovej trilógie Generácia)
  • Živí a mŕtvi (1959, 2. časť románovej trilógie Generácia)
  • Tmavý kút (1960, novely)
  • Zvony zvonia na deň (1961, 3. časť románovej trilógie Generácia)
  • Nikdy nie si sama (1962, román)
  • Záznamy (1963, poviedky)
  • Výrobca šťastia (1964, román)
  • Kto kráča po ceste (1965, výber z prózy)
  • V košeli zo žihľavy (1992, kniha rozhovorov s V. Mináčom)

  Esej

  • Za pravdivé a presvedčivé zobrazenie našej súčasnosti (1956)
  • Čas a knihy (1962)
  • Paradoxy (1966)
  • Dúchanie do pahrieb (1970)
  • O literatúre (1972)
  • Zobrané spory Jozefa Miloslava Hurbana (1974)
  • Súvislosti (1976)
  • Portréty a osudy (1979)
  • Texty a kontexty (1982)
  • Tu žije národ (1982)
  • Portréty (1986)
  • Sub tegmine (1992)
  • Návraty k prevratu (1993)
  • Odkiaľ a kam Slováci? (1993)
  • Hovory M. 1 (1994)
  • Spomienky na Slovenské národné povstanie (1994, nemecká, francúzska, ruská mutácia)
  • Hovory M. 2 (1997)
  • Paradiso (1998, kniha rozhovorov D. Podrackej s V. Mináčom)
   • Recenzia diela:
    Paradiso (Paradiso, 1998)

  Literatúra faktu

  • Horúce témy. Slovensko v ringu (1991)

  Literárna veda

  Scenáristika

  • Boj sa skončí zajtra (bez vročenia)
  • Kapitán Dabač (bez vročenia)
  • Pole neorané (bez vročenia)
  • Žena z vrchov (bez vročenia)
  • Prielom (1949, filmová poviedka)
 • Charakteristika tvorby

  Mináčovo prozaické a esejistické dielo takmer polstoročie dodávalo impulzy vývinu slovenskej spoločnosti, literatúry a kultúry. Do

  Mináčovo prozaické a esejistické dielo takmer polstoročie dodávalo impulzy vývinu slovenskej spoločnosti, literatúry a kultúry. Do literatúry vstúpil vzápätí po absolvovaní ťažkej ľudskej skúšky v Slovenskom národnom povstaní a vo fašistických koncentračných táboroch. Jeho prvé knihy sa vyznačovali dokumentárnosťou, ale aj vyrovnávaním sa s vojnovou skutočnosťou, v ktorej človek zahliadol závratné hĺbky existenciálnej ničoty, aby sa napokon stal kritickým mementom ľudskej civilizácie. Od totálneho subjektívneho kriticizmu však Mináčovi hrdinovia postupne dozrievajú k potrebe oslobodzujúceho činu, ktorý stelesňuje nielen povstalecká aktivita, ale aj aktívny podiel na budovaní novej spoločnosti (Včera a zajtra, Prielom, Modré vlny). Autor sa stáva priekopníkom socialistických myšlienok, ale v dielach zobrazujúcich vtedajšiu spoločnosť zohrávajú závažnú úlohu kritické prvky. V zbierke poviedok Na rozhraní sa na citovom pozadí postáv oveľa výraznejšie uplatňuje irónia a sarkazmus. Vyvrcholením Mináčovej prozaickej tvorby je 3-dielna románová syntéza Generácia, v ktorej autor cez individualizované osudy slovenskej inteligencie zachytil posledné mesiace fašistického slovenského štátu a Slovenského národného povstania až po februárové udalosti roku 1948, keď sa k moci dostali komunisti. Mináč koncipuje svoje postavy ako individuality s existencialistickým pocitovým svetom, z ktorých postupne vyrastajú revolučné osobnosti typu Marka Uhrína. Šesťdesiate roky v Mináčovej tvorbe znamenajú posilnenie ironických a satirických prvkov smerujúcich na spoločenské problémy. Najmä knihy Nikdy nie si sama, Výrobca šťastia, Kto kráča po ceste a Záznamy prinášajú hlbokú kritiku socialistického byrokratizmu, pokrytectva, zachytávajú proces odcudzovania myšlienky a reality a s tým spojené pocity a morálne a filozofické problémy vtedajšieho človeka a spoločnosti. Tieto prózy sa vyznačujú záznamovitosťou, ktorú však dynamizuje autorov intelektuálny skepticizmus a ironizovanie konvencionalizujúcich sa hodnôt, ktoré hlása vtedajšia spoločnosť. Román Výrobca šťastia je karikatúrou spoločenských neduhov, ktoré autor zviditeľňuje nielen tradičnými, ale aj fantazijnými prvkami. V druhej polovici 60. rokov Mináč celkom opúšťa beletrizované formy a sústreďuje sa na esejistiku. Vrcholným dielom z tohto obdobia je kniha Dúchanie do pahrieb, v ktorej podrobil kritike doterajšie oficiálne koncepcie národných dejín a cez postavy významných osobností slovenských dejín (Š. M. Daxner, J. Francisci, M. Bakuliny) a ich vzťahy k vodcom slovenskej revolúcie v roku 1848 Ľ. Štúrovi a J. M. Hurbanovi ukazuje diferencovanosť slovenského národného pohybu. Mináč neidealizuje veľké postavy minulosti, ale skúma najmä ich chyby a omyly. V tomto duchu pokračuje aj v knihe Zobrané spory J. M. Hurbana, či v esejách z ďalších kníh. Vo svojej publicistickej a esejistickej tvorbe Mináč nekonformne a kriticky zaujíma nekonvenčné stanoviská k politickým, spoločenským, dejinným i aktuálnym problémom slovenskej spoločnosti. Osobitné miesto v jeho publicistike majú kultúrno-kritické a literárnokritické state. Mináčovo ostré publicistické pero nechýbalo ani v časoch politického zlomu roku 1989 a po ňom, keď sa s príslovečnou intelektuálnou vervou púšťalo do mnohých aktuálnych otázok, ktoré nastolila táto spoločenská zmena v domácich, európskych i svetových súvislostiach.

  Alexander Halvoník

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Preklady z jeho diel vyšli v bieloruštine, v bulharčine, češtine, čínštine, litovčine, maďarčine, nemčine, poľštine, rumunčine,

  Preklady z jeho diel vyšli v bieloruštine, v bulharčine, češtine, čínštine, litovčine, maďarčine, nemčine, poľštine, rumunčine, ruštine, slovinčine, ukrajinčine, taliančine, angličtine, švédčine, francúzštine, esperante
  Dlhý čas čakania (1964, 1977 po nemecky)
  Zvony zvonia na deň (1966, 1974 po nemecky)
  Živí a mŕtvi (1965, 1972 po nemecky)
  Nikdy nie si sama (1982 po nemecky)
  Živí a mŕtvi (1961 po rusky)
  Na rozhraní (1957 po rusky)
  Lesné ticho (1982 po rusky)

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In: Slovenské
  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 89 – 99.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11.

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  MINÁČ, Vladimír: Mináčov zástoj v boji proti "trojjedinej" ústave (Vystúpenie V. Mináča v Slovenskej národnej rade v Bratislave 30. 10. 1989 proti tzv. "trojjedinej" ústave a za slovenskú suverenitu). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 5.

  CIFRA, Štefan: "Suverénny národ sa dá vysloviť iba suverénnou ústavou..." Vladimír Mináč. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 5.

  ČERTÍK, Jozef: Esejista a prozaik Mináč. In: Literárny týždenník, roč. XXX. 15. 11. 2017, č. 39 – 40, s. 7.

  POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingrid Skalická): Spoza Moravy. Vladimír Mináč: Zakázané prózy. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 144 – 146.

  MARUŠIAK, Juraj: Kniha týždňa: Trezorový Vladimír Mináč. (V. Mináč: Zakázané prózy). In: Pravda, 21. 6. 2016.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/396718-kniha-tyzdna-trezorovy-vladimir-minac/

  MIKŠÍK, Matúš: Od zakázaných k povinným. Vladimír Mináč: Zakázané prózy. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 2, s. 74 – 76.

  MATEJOVIČ, Pavel: O čom sú Zakázané prózy? In: Sme, roč. 24, 6. 4. 2016, č. 79, príloha: Prípad Vladimír Mináč, s. VII.

  TARAGEL, Dušan: V Mináčovi je veľa tragiky, ale aj fascinácia silou a taúžbou byť úspešný. (Rozhovor s Pavlom Matejovičom, ktorý edične pripravil na vydanie Mináčove Zakázané prózy). In: Sme, roč. 24, 6. 4. 2016, č. 79, príloha: Prípad Vladimír Mináč, s. VI.

  HOLKA, Peter: Náhrobný kameň. In: Sme, roč. 24, 6. 4. 2016, č. 79, príloha: Prípad Vladimír Mináč, s. V.

  MOJÍK, Ivan: Mňačko a Mináč. In: Sme, roč. 24, 6. 4. 2016, č. 79, príloha: Prípad Vladimír Mináč, s. IV – V.

  MATEJOVIČ, Pavel: Vladimír Mináč a jeho životný príbeh. In: Sme, roč. 24, 6. 4. 2016, č. 79, príloha: Prípad Vladimír Mináč, s. II – III..

  MATEJOVIČ, Pavel: Rozporný Mináč. In: Sme, roč. 24, 6. 4. 2016, č. 79, príloha: Prípad Vladimír Mináč, s. II.

  LIC: Vladimír Mináč: Zakázané prózy. (15. 10. 2015)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/370213-vladimir-minac-zakazane-prozy/

  ŠPAČEK, Jozef: Vladimír Mináč v diskurznom kontexte. Pavel Matejovič: Vladimír Mináč. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 80 – 82.

  MARKUŠ, Jozef: Štúr, Hurban, Matuška, Mináč, Winkler a tí iní. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 74 – 82.

  MATEJOVIČ, Pavel: Irónia a vzdor v tvorbe Vladimíra Mináča ako problém dobovej kritickej reflexie. In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 64 – 84.

  BABNIČ, Vladimír: Bol to aj môj Mináč. (Dokončenie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 59 – 69.

  HALVONÍK, Alexander: Vladimír Mináč. Mináč v kontextoch. In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 182 – 189.

  ŠAH: Vladimír Mináč – nedožitých 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 315.

  FERKO, Miloš: Vladimír Mináč – Dana Podracká: Paradiso. In: Knižná revue, roč. VIII, 30. 9. 1998, č. 20, s. 1.

  LITECKÝ, František: Podstata žeravosti (Vladimír Mináč: Vybrané spory). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 9.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Totálnosť poznávacieho zásahu, absolútnosť úsudku, naliehavosť osobnostného výrazu a vždy etickotvorné ladenie príhovoru

  Totálnosť poznávacieho zásahu, absolútnosť úsudku, naliehavosť osobnostného výrazu a vždy etickotvorné ladenie príhovoru k človečím dejinám, také sú hlavné znaky úderne pôsobivej Mináčovej krátkej eseje.

  Pavol Števček

  Nehovoril málo a nehovoril zriedka, pretože nie málo a nie zriedka ho pálila chvíľa, nie málo a nie zriedka vystupoval za alebo proti veciam, ktoré sa dotýkali jeho hlavy alebo srdca a ktoré sa týkali nás všetkých – k vysoko brizantným problémom našej doby a jej vývinu. Nikdy sa nechcel iba prizerať, nechcel byť nerušený, imúnny a indeferentný.

  Vincent Šabík

  Bratia Karamazovovci ako "roman brut" (román o epoche) sa vyvíja smerom k "roman passif" (román o individuálnej ľudskej existencii), Generácia ako "roman brut" sa vyvíja smerom k "roman actif" (román ako stvoriteľské gesto hlavného hrdinu a autora).

  Andrej Červeňák

  Mináč i Sartre sú dvoma stranami jednej a tej istej mince. Obaja sú reprezentantmi epochy kritického rozumu, ktorá sa do nich vliala ako betón do formy monumentu. Rozdiel je len v tom, že Mináč žil v spoločnosti, ktorú chcel, Sartre v spoločnosti, ktorú nechcel. Vždy však hovorili o tom, aj keď hovorili celkom o inom.

  Alexander Halvoník

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Vždy som sa považoval za súčasť pohybu, a ak sa nemýlim, bol som po dlhé roky pomerne symptomatickou jednotlivosťou v tom všeobecnom hýbaní
  Vždy som sa považoval za súčasť pohybu, a ak sa nemýlim, bol som po dlhé roky pomerne symptomatickou jednotlivosťou v tom všeobecnom hýbaní a mrvení sa. Preto mi nemožno o sebe hovoriť inak ako v súvislostiach; a pokiaľ ide o moje náklonnosti, radšej hovorím o súvislostiach ako o sebe. Neviem si predstaviť zmysel umenia mimo služby životu, mimo služby ľuďom. V národnej pamäti sa musí uchovať všetko, zlé i dobré, podlé i ušľachtilé. Len tak sú dejiny skutočnými dejinami, a nie okrášlenou mytológiou, len tak môžu žiť s nami a v nás. Len keď pochopíme hĺbku hanby, do ktorej uvrhol Slovensko a Slovákov klérofašizmus, pochopíme hlbšie aj tých, ktorí povstali, aby zmietli túto hanbu.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013