Vladimír Konštantín Hurban

Narodenie 4. 8. 1884 Stará Pazova (Srbsko)
Úmrtie 28. 9. 1950 Stará Pazova (Srbsko) • Pseudonym

  Ďurko, Ďurko Pazovský, Lingvista z Tunkabonu, Staropazovan, Vébávé, VHV, V. H. V., Vladimír Vladimírov
 • Životopis autora

  R. 1900 – 05 študoval na gymnáziu v Záhrebe, 1905 – 08 na ev. teologických fakultách vo Viedni a v Bratislave. Od r. 1908 pôsobil ako učiteľ, kaplán a od 1914 farár v Starej

  R. 1900 – 05 študoval na gymnáziu v Záhrebe, 1905 – 08 na ev. teologických fakultách vo Viedni a v Bratislave. Od r. 1908 pôsobil ako učiteľ, kaplán a od 1914 farár v Starej Pazove. Predstaviteľ literárneho a divadelného života dolnozemských Slovákov v 1. polovici 20. stor., ktorý od ranej mladosti písal dramatické, prozaické, poetické i publicistické žánre, pričom ťažisko jeho tvorby spočívalo v dráme. Tematicky čerpal hlavne z dolnozemského dedinského prostredia, ovplyvnený postromantizmom, realizmom a napokon modernistickými avantgardnými smermi. Sprvu publikoval krátke prózy a črty. Vydal zbierku poviedok Pazovské čítanie (1932). Plodný dramatik, nadväzujúci na dielo J. Gregora-Tajovského, napísal vyše 70 krátkych scénok i celovečerných hier, tvoril i operné a operetné libretá, rozhlasové hry a filmové scenáre. Autor hier Záveje (1913), Trenčiansky Matúš (1920), Milica Nikoličová (1922), S. O. S. (1923), Homo sapiens (1924), Zem (1926), Divé husi (1933) a Zámka  škripí (1941), veselohier Tri aktovky, Kvitancia a i.; bez úspechu sa skončil pokus o dramatizáciu Kalinčiankovej Reštavracie. Autor operetných libriet Pekná, nová maľovaná kolíska (1923) a Nápitok lásky (1927), ktoré zhudobnili A. Cíger a J. Podhradský, operné libreto Mataj (1927) J. Rosinský. Medzi prvými sa v našej dramatickej spisbe podujal na tvorbu rozhlasových hier a filmových scenárov (Palica v živote človeka, 1931). Ako publicista kriticky komentoval divadelný život na Slovensku i v Juhoslávii. SND uviedlo iba hru Záveje (1923), dramatizáciu Reštavrácia (1926), veselohru Či nepoznáte môjho synovca? (1930) a historicko-psychologickú drámu Milica Nikoličová (1934).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Pazovské čítanie (1932, výber)

  Dráma

  • Záveje (1913)
  • Trenčiansky Matúš (1920)
  • Tri aktovky (1921)
  • Milica Nikoličová (1922)
  • S. O. S. (1923)
  • Homo sapiens (1924)
  • Reštavrácia (1926)
  • Zem (1926)
  • Či nepoznáte môjho synovca? (1930)
  • Kvitancia (1931)
  • Divé husi (1933)
  • Zámka škripí (1941)

  Rozhlasová tvorba

  • Palica v živote človeka (1931, rozhlasová hra i filmový scenár)

  Iné

  • Pekná, nová maľovaná kolíska (1923, operné libreto)
  • Mataj (1927)
  • Nápitok lásky (1927, operné libreto)

 

Obálka slniečka september 2013