Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Pseudonym

  Andrej Kadák; Vladimír Klen
 • Životopis autora

  Narodil sa 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom. Po skončení meštianskej školy prešiel viacerými robotníckymi zamestnaniami. V roku 1949 sa stal redaktorom
  Narodil sa 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom. Po skončení meštianskej školy prešiel viacerými robotníckymi zamestnaniami. V roku 1949 sa stal redaktorom denníka Smena a zároveň študoval popri zamestnaní. Zmaturoval v roku 1954 na gymnáziu v Bratislave, vysokoškolské štúdium žurnalistiky absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1958). V rokoch 1965 – 1969 bol redaktorom týždenníka Predvoj, neskôr Nového slova. Za reportáže a publicistické články publikované v roku 1968 nemohol v nasledujúcich rokoch normalizácie publikovať pod vlastným menom. Používal viaceré pseudonymy, najčastejšie Andrej Kadák. Vrátil sa pracovať do denníka Smena, kde viedol jej týždennú prílohu Smena na nedeľu. Roku 1985 odišiel do dôchodku. Od roku 1989 sa venoval výlučne literárnej tvorbe. Zomrel 24. októbra 2002 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Červený delfín (1964)
  • Konopný kríž (1970)
  • Čertovo rebro (1982)
  • Príbehy dračích cisárov (1984, spoluautorstvo s Džu Wie-chuom a Čou Mei-žu)
  • Sedmohlások (1985)
  • Tisícnásobný dukát (1989)
  • Martin na čiernom koni (1992)
  • Ako divé husi (1994, spoločné dielo: V. Ferko, V. Ferko st.)
  • Pravda Ruda Pravdíka (1995)

  Esej

  • Zákon smotany (2000)

  Literatúra faktu

  • Tajfún je dobrý vietor (1959)
  • Veno z praveku (1962)
  • Modrý kaleidoskop (1964)
  • Na dne sveta (1964)
  • Zrnko, otvor sa (1964)
  • Trinásť zlatých kameňov (1968)
  • Kozmické karavely (1971)
  • Diamanty (1975)
  • Zlatá nostalgia (1975)
  • Kniha o Slovensku (1978)
  • Svetom, moje, svetom (1978)
  • Žltý diabol, žltý boh (1978)
  • Magické kamene (1985)
  • Slncový kolotoč (1985)
  • Slovník na každý deň (1985)
  • Láska na Slovensku (1988)
  • Tisícnásobný dukát (1989)
  • Slovensko – moja vlasť (1996)
 • Charakteristika tvorby

  Vladimír Ferko je spolu s Vojtechom Zamarovským považovaný za priekopníka literatúry faktu na Slovensku. Po desiatich rokoch intentívnej

  Vladimír Ferko je spolu s Vojtechom Zamarovským považovaný za priekopníka literatúry faktu na Slovensku. Po desiatich rokoch intentívnej novinárskej a reportérskej práce a cestopisnej reportáži z Číny Tajfún je dobrý vietor, objavil v knihe Veno z praveku svoju životnú tému a originálny spôsob jej interpretovania: svet živej a neživej prírody, vnímaný ako zaujímavý, až tajomný fenomén, ponúkajúci dobrodružstvo poznávania. Táto kniha o nerastoch a horninách Slovenska vyšla v roku 1962. V tom istom roku vychádza aj Zamarovského Objavenie Tróje. Obe knihy vniesli tak do žánru literatúry faktu nové témy a najmä nový spôsob prístupu k faktom. Dobrodružstvo poznávania ako významný fenomén žánru literatúry faktu, je charakteristický aj pre knihy Na dne sveta, Trinásť zlatých kameňov, Diamanty, Zlatá nostalgia, Žltý diabol, žltý boh, Magické kameneKozmické karavely. Sústavne a dlhodobo, štúdiom faktografických, vedeckých materiálov i osobným poznaním získavané poznatky o Slovensku zužitkoval Ferko vo vlastivednej, encyklopedicky koncipovanej publikácii Kniha o Slovensku, ku ktorej neskôr pribudla aj podobne orientovaná obrazová a textová publikácia Slovensko – moja vlasť. V nej vyvrcholil Ferkov dlhodobý zámer predstaviť Slovensko ako historický, kultúrne i prírodne bohatú krajinu. Kniha je premysleným výberom informácií z jednotlivých regiónov Slovenska, komponovaných tak, aby sa všeobecné fakty obohacovali o regionálne zvláštnosti , čím vzniká vyvážený a ucelený obraz o krajine, jej histórii a jej prírodných unikátoch. Vo všetkým týchto dielach dominuje autorova úcta k faktom a faktografická nasýtenosť textu. Od „prísne“ poňatého žánru literatúry faktu Ferko neskôr prechádza k forme faktografickej eseje v knihách Svetom moje, svetomLáska na Slovensku. Svetom moje, svetom je rozprávaním o histórii slovenského drotárstva a Ferko sa tu oprel o rodinné i krajové tradície drotárstva, o autentický folklór drotárov, ich osudy a dokumenty, aby ich predstavil ako rozhľadenú a podnikavú societu remeselníkov, ktorej patrí primerané miesto aj v slovenských hospodárskych dejinách. Láska na Slovensku je rozsiahlym pohľadom na rôzne podoby lások na Slovensku a autor pri jej písaní využil rozsiahly archívny materiál, súdne spisy, rodinné kroniky. Faktografický základ témy oživuje ich príbehové podanie. Miera fabulácie v niektorých príbehoch je natoľko dominantná, že Lásku na Slovensku možno považovať za dielo pohybujúce sa na hranici literatúry faktu a beletrie. Príklon k beletrizácii tém, ktoré už predtým spracoval v ich faktografickej podobe potom dominuje v knihách Pravda Ruda PravdíkaAko divé husi (spoluautorstvo so synom Andrejom), ktoré predstavujú prozaickú syntézu drotárskej témy. Osobitné miesto vo Ferkovej tvorbe zaujíma kniha Konopný kríž. Je súborom próz, životných príbehov slovenských ľudí, ktorí boli po skončení druhej svetovej vojny nespravodlivo obvinení zo spolupráce s fašizmom, boli odvlečení Sovietskou armádou do Sovietskeho zväzu (prevažne na Sibír) a tu prežili peklo stalinských táborov – gulagov. Toto odvážne dielo, prvé s takouto témou v slovenskej literatúre, bolo na začiatku pookupačnej normalizácie (1970) stiahnuté z predaja a zošrotované. V roku 2000 siahol Vladimír Ferko aj k žánru eseje. Kniha Zákon smotany je súborom esejí, v ktorých sa dotýka predtým tabuizovaných či zámerne obchádzaných tém súžitia rôznych etník žijúcich v historicky exponovanom stredoeurópskom priestore. Po tridsiatich rokoch kultivovania a inovovania žánru literatúry faktu je Vladimír Ferko dnes považovaný za jeho klasika. O vklade, ktorý do rozvoja tohto žánru priniesol, svedčí aj to, že sa stal na Slovensku prvým nositeľom ceny Egona Ervína Kischa, ktorá mu bola udelená v roku 1993 za celoživotný prínos v oblasti literatúry faktu.

  Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  SLIACKY, O.: Vladimír Ferko. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

  BEŇO, J.: Za Vladimírom Ferkom. In: Bibiana, 9, 2002, č. 4.

  FERKO, A.: Zomrel Vladimír Ferko. In: Kultúra, 5, 2002, č. 23.

  HRON, Marek: Pomenovať veci pravým menom. Vladimír Ferko: Zákon smotany. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 96 – 102.

  MACHALA, D.: Za Vladom Ferkom. In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 42.

  ŠTEVČEK, P.: Pútnik Vlado Ferko doputoval. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 12, s. 132 – 133.

  TUŽINSKÝ, J.: Za Vladimírom Ferkom. In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 40.

  IVANIČKOVÁ, M.: Kniha ako dôkaz (Vladimír Ferko: Zákon smotany). In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 7.

  BALÁŽ, Anton – FERKO, Vladimír: Všetky štáty sveta a späť. Hovoríme s publicistom a spisovateľom Vladimírom Ferkom. In: Knižná revue, roč. XI, 21. 2. 2001, č. 4, s. 12.

  Autor neuved.: Ceny Vojtecha Zamarovského. In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 3.

  KEPŠTOVÁ, Ľ.: S chlapčenskou dušou na tvári. In: Bibiana, 7, 2000, č. 3.

  PYNSENT, R. B., Fundárek, F.: Drótosok (Drotári). In: Kalligram, 2000, č. 1 – 2.

  FERKO, M.: Každému, čo mu patrí (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 10.

  PYNSENT, R. B.: Drotári (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: OS, 1998, č. 9.

  SLIACKY, O. – STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 – 1997. Prešov: Náuka 1998.

  STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1998, s. 113 – 123.

  BONKO, I.: Slovensko v srdci (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 16.

  ČOMAJ, J.: Vlastiveda, akej nebolo (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Slovenská republika, zv. 5, 6. 2. 1997, č. 30.

  SLIACKY, O.: Výlet po domove (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 4.

  ŠVIHRAN, L.: Slovensko pod drobnohľadom (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Literika, 2, 1997, č. 4.

  SOUČKOVÁ, M.: Návrat k pravdivosti? (Vladimír Ferko: Pravda Ruda Pravdíka). In: Romboid, 31, 1996, č. 3.

  FERKO, A.: Najobľúbenejší spisovateľ (Vladimír Ferko). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 9.

  GLOCKO, P., ml.: Amerikánske prebudenie zo sna (Vladimír Ferko: Pravda Ruda Pravdíka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 6.

  SLOBODNÍKOVÁ, K. – FERKO, V.: Slovensko, moja láska (Rozhovor). In: Bibiana, 3, 1995, č. 3.

  ŠTEVČEK, J.: ... niekoľko kníh (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 51 – 52.

  KENDA, M. – FERKO, V.: Slovo drotár nie je synonymom biedy. In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 20.

  MARUŠIAK, J.: Drotári, drotári... (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Slovenské pohľady, 4 + 110, 1994, č. 9.

  ŠABÍK, V.: Svet na drotárskej mape (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 17.

  WINKLER, T.: O drotároch inak (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 50.

  KALISKÝ, R.: Na spoľahlivom koni (Vladimír Ferko: Martin na čiernom koni). In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 4.

  HOMZA, M.: Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 5.

  AUGUSTÍN, M.: Vladimír Ferko: Láska na Slovensku. In: Pravda, zv. 70, 11. 4. 1989, č. 85.

  NOGE, J.: Tisícnásobný dukát. In: Zlatý máj, 33, 1989, č. 8.

  SLOBODNÍK, D.: Dobre, že si nahonobil jazvu… (Vladimír Ferko: Láska na Slovensku). In: Nové slovo, 31, 1989, č. 15.

  SOUČKOVÁ, M.: O láske – nielen na Slovensku (Vladimír Ferko: Láska na Slovensku). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 28.

  VONGREJ, P.: Koľko podôb má láska? (Vladimír Ferko: Láska na Slovensku). In: Nové knihy, 1989, č. 23.

  TUČNÁ, E.: Vladimír Ferko: Sedmohlások. In: Zlatý máj, 30, 1986, č. 6.

  HUJÍK, V.: Viete, čo sú čičitrnky? (Vladimír Ferko: Sedmohlások). In: Ľud, zv. 38, 12. 11. 1985, č. 267.

  JURČO, J.: V súčasnej slovenskej... (Vladimír Ferko: Svetom, moje svetom). In: Pravda, zv. 63, 14. 1. 1982, č. 11.

  KOPÁL, J.: Vladimír Ferko: Čertovo rebro. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 10.

  MELICHER, J.: Detský svet Vladimíra Ferku (Vladimír Ferko: Čertovo rebro). In: Nové knihy, 1982, č. 27.

  NOGE, J.: Spomienka i dokument (Vladimír Ferko: Čertovo rebro). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 24.

  TOMANOVÁ, I.: Vladimír Ferko (Personálna bibliografia). Žilina: 1980.

  JURČO, M.: Slovensko v objatí spisovateľa – reportéra (Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku). In: Zlatý máj, 23, 1979, č. 9.

  JURÍK, L.: Fakty o zlate (Vladimír Ferko: Žltý diabol, žltý boh). In: Nové slovo, 21, 1979, č. 12.

  RESUTÍK, M.: O základných veciach (Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku). In: Romboid, 14, 1979, č. 6.

  SULÍK, I.: Od legiend k pravde (Vladimír Ferko: Svetom, moje, svetom…). In: Romboid, 14, 1979, č. 6.

  TRUHLÁŘ, B.: Poznanie ako dobrodružstvo. In: Nové slovo, 21, 1979, č. 19.

  FERKO, V.: Objavovanie skrytých súvislostí. In: Poliak, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava: Mladé letá 1978.

  HUJÍK, V.: Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku. In: Ľud, zv. 31, 31. 10. 1978, č. 257.

  OBERT, V.: Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku. In: Nové slovo, 20, 1978, č. 47.

  JURČO, M.: Zákruty a míľniky na štvrťstoročnej ceste slovenskej literatúry faktu II. In: Zlatý máj, 19, 1975, č. 9.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Je dobré, že popri Vojtechovi Zamarovskom, ktorý oživil staroveké kultúry, máme aj Vladimíra Ferka, oživujúceho Slovensko. Ivan

  Je dobré, že popri Vojtechovi Zamarovskom, ktorý oživil staroveké kultúry, máme aj Vladimíra Ferka, oživujúceho Slovensko.

  Ivan Kusý

  Zamarovský i Ferko ukázali, že nie je nevyhnutné byť vedcom-špecialistom, treba však mať veľké a hlboké vedomosti z odboru, do ktorého sa spisovateľ púšťa, a predovšetkým veľký zmysel pre súvislosti, ktoré smerujú von z tohto odboru, k človeku, k ľudskej psychike a k ľudským osudom. Práve tým dielo prestáva byť popularizáciou vedy a stáva sa literatúrou. Musí vedieť odkryť dramatickosť v samotnej vede, v samotnom procese poznávania, ale aj zaujímavosť a dramatickosť v cestách, akými sa proces i výsledky vedeckého poznávania premieňajú na spoločenskú hodnotu, ako sa dotýkajú a krížia s ľudskými osudmi. V skutočnom, nie vo vymyslenom príbehu.

  Július Noge

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Sudičky mi zrejme ku genetickému venu pridali zvedavosť, drotári zasa boli príkladom nebojácnosti a odvahy. A navyše, odmalička ma priam

  Sudičky mi zrejme ku genetickému venu pridali zvedavosť, drotári zasa boli príkladom nebojácnosti a odvahy. A navyše, odmalička ma priam fascinovala panoráma hôr okolo rodnej dediny s jediným úzkym výhľadom na Strážovské vrchy, za ktorými sa modreli obrysy Malej Fatry. Konfigurácia terénu ako priama výzva: čo sú to za vrchy, aké bralá sa nad nimi belejú? A v miestnej knižnici knihy o cestovateľoch, moreplavcoch a dobyvateľoch Afriky i polárnych oblastí. Takže keď som v roku 1957 držal v ruke Zvláštny cestovný pas s pečiatkou Všechny státy světa a zpět, cítil som, že sa mi plní jeden z chlapčenských snov. Súbežne som poznával a objavoval Slovensko a zároveň som si uvedomoval, že nie je pupkom sveta, učil som sa ho vnímať v správnych dimenziách.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Fraňa Kráľa (1985)

  Ceny Egona Ervína Kischa (1993)

  Cena Matice slovenskej (2000)

  Cena Vojtecha Zamarovského (2000)

 

Obálka slniečka september 2013