Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Víťazoslav HRONEC  (1944) – básnik, prozaik, prekladateľ, literárny kritik, knižný editor a redaktor, zostavovateľ antológií slovenskej
  Víťazoslav HRONEC  (1944) – básnik, prozaik, prekladateľ, literárny kritik, knižný editor a redaktor, zostavovateľ antológií slovenskej vojvodinskej a j celoslovenskej poézie.
  Narodil sa 7. augusta 1944 v Pivnici (Juhoslávia). Základnú školu navštevoval v Boľovciach, v Pivnici, v Bajši a v Báčskom Petrovci (1951 – 1959), do gymnázia chodil v Báčskom Petrovci a v Zemune (1959 – 1963). Študoval na Lekárskej fakulte Belehradskej univerzity (1963 – 1969), ale po absolvovaní piatich ročníkov sa štúdia vzdal. Od roku 1970 pôsobil ako novinár v týždenníku Hlas ľudu, neskoršie ako redaktor knižných vydaní vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade (1972 – 1983, 1990 – 1993). Bol hlavným a zodpovedným redaktorom mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život (1982 – 1989) a zástupcom šéfredaktora tohto časopisu (1995 – 1997). V roku 1993 sa stal šéfredaktorom knižných vydaní vo Vydavateľstve Obzor-Tvorba a ním zostal aj keď sa toto vydavateľstvo spojilo s Účastinnou spoločnosťou tlačiareň Kultúra v Báčskom Petrovci. Od roku 1998 je znova šéfredaktorom Nového života.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Hviezdy, pobrežie (1969)
  • Soľ, ale piesok (1971)
  • So, ale pesak (1972)
  • Hodina jazdy – Egyórás portya (1977, dvojjazyčné slovensko-maďarské vydanie)
  • Medzi dvoma ohňam (1977)
  • Hranica (I) – Granica (I) (1979)
  • Hranica (1981)
  • Ostrovy (1982, výber)
  • Mlin za kafu (1984, Mlynček na kávu, básne napísané po slovensky do srbčiny preložil autor)
  • Uhol posunu (1987, básne napísané po srbsky do slovenčiny preložil autor)
  • Oţelul public (1988)
  • Modeli simetrije (1990, výber)
  • Podiel na jablku (1990, výber)
  • Tělemachia (1994, bibliofília)
  • Strma ravan (1996, Šikmá plocha, básne napísané po srbsky)
  • Almagest (1999, výber)
  • Prázdna streda (2000)
  • Medzi dvoma domovmi 1. Antológia slovenskej poézie v zahraničí (2008, 1.vydanie)
  • Príkre svahy (2014, 1.vydanie)

  Esej

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

  Víťazoslav Hronec patrí medzi popredných spisovateľov slovenskej menšiny v bývalej Juhoslávii (terajší štátny

  Víťazoslav Hronec patrí medzi popredných spisovateľov slovenskej menšiny v bývalej Juhoslávii (terajší štátny útvar Srbsko a Čierna Hora). Do literatúry vstúpil najprv ako básnik a od druhej polovice 60-tych rokov minulého storočia je stále v nej prítomný. Už jeho básnické prvotiny boli dôležitým prínosom do slovenskej menšinovej literatúry v Juhoslávii. Vo svojich básňach sa priam programovo vyhýbal sentimentálnosti a nadväzoval na tie tematické a typologické prvky svojich predchodcov, v ktorých nebolo lokálneho koloritu. Od začiatku sa usiloval o významovo univerzálne básnické slovo a o klasicizujúcu básnickú poetiku. V rámci vývinovo-typologickej trojkontextovosti menšinovej literatúry Víťazoslav Hronec je príkladom aktívneho a tvorivého vzťahu k celoslovenskému literárnemu kontextu a ku kontextu štátnej príslušnosti a spoločenského prostredia. V období jeho básnického formovaniu dochádza k tvorivému stretnutiu s poéziou slovenských konkretistov (v prvom rade s básnickou tvorbou Jána Stachu). V zhode s poetikou konkretistov sa jeho básne naplno otvárajú pre obsah zmyslov. Prítomná je snaha zmyslami obsiahnuť svet, ale zároveň aj určitá introspekcia podstaty a hraníc tohto poznania. Na druhej strane v konštituovaní jeho poetiky sa v rovnakej miere zúčastňovala aj srbská poézia novosymbolistického zamerania s filozofickým podtextom, ktorú možno vidieť ako určitý typologický pendant poézie slovenských konkretistov. V tomto zmysle jeho báseň pramení zo snahy poznať najzávažnejšie existenčné situácie bytia, premietnuté do súradníc historického a mýtického času. Takéto chápanie poézie a jej možností básnik preferoval najmä v prvých zbierkach. V štruktúre týchto básní existuje určitá sieť symbolov, ktorá je matricou na odlievanie významových segmentov básne. Sieť symbolov možno ľahko a pomerne presne rekonštruovať na základe frekvencie slov, ale aj bez toho vidíme, že sa v nej rovnoprávne zúčastňujú označenia prírodných reálií (piesok, soľ, more, oheň) a označenia zmyslovej akcie bytia, ktoré sa prejavuje v absolútnej prevahe slovies pohybu. Hronec sa teda pridržiaval neosymbolistickej poetiky a v genéze básní naplno využíval existenčné a fenomenologické významové súvislosti univerzálnych mýtov a archetypov. K výraznejšej premene v jeho poézii a poetike došlo začiatkom 80. rokov, keď sa podujal na depoetizáciu a depatetizáciu básnickej výpovede. Ide tu o určitú profanizáciu mýtických súvislostí a mýtického času, v čom možno sledovať jeho príklon k postmoderným a dekonštruktivistickým básnickým postupom. Takmer paralelne s poéziou písal aj prózu. Jeho zbierky poviedok a román tvoria sukcesívne prozaické pásmo, čo signalizuje aj rovnaký epický priestor a rovnaké postavy. Predsa sa v jeho prozaickej tvorbe črtajú tri typologické fázy. V prvej, reprezentovanej zbierkou poviedok Prievan, sledujeme postupy modernej prózy s jasne identifikovateľnými prienikmi lyrických a metaforických prvkov do epického textu. Do popredia je vysunutý subjekt, ktorý detailnou observáciou chce zvládnuť objektívny svet. Z osamotenia, v ktorom subjekt jeho prózy žije, vzniká imperatív pozorovania a sebapozorovania. Samota sa neprekonáva len zapojením sa do kolektívu, ale predovšetkým sebaurčením v skutočnosti, ktorá sa nestotožňuje iba s vecne existujúcim svetom. Takto zameraná Hroncova próza naplno využíva postupy meditatívneho rozprávania, často aj obrazného, symbolického pomenovania javov a situácií. V druhej fáze, reprezentovanej zbierkou poviedok Pán vzduchu a kráľov syn, sledujeme výrazný príklon k postmodernému rozprávaniu. Táto premena tesne súvisí s premenou v jeho básnickej tvorbe a možno ju definovať ako snahu permanentným rozrušovaním poznania a jeho obsahov vytvárať nový celok. Ako primárne sa tu javia metatextové operácie (okrem fingovaných metatextov aj skutočné metatexty v podobe citátov z diel jednotlivých spisovateľov). Z poznávacieho hľadiska ide o výraz skepsy voči možnosti obsiahnuť obraz sveta, lebo svet sa ukazuje nie ako celok, ale v jednotlivostiach. V tretej fáze, reprezentovanej románom Plný ponor, sa Hronec usiluje o hyperrealistické rozprávania, ktoré spočíva v odklone od postmoderných formálnych postupov a v príklone k postmoderným prvkom na pláne fabuly. Pozoruhodné sú aj jeho výsledky v oblasti literárnej kritiky a esejistiky. Tu sa predovšetkým zaoberal literatúrou vojvodinských Slovákov, v ktorej sledoval a od ktorej žiadal vysoké umelecké hodnoty. Dôležitá je aj jeho bibliografická činnosť – uverejnil niekoľko kníh bibliografií vzťahujúcich sa na slovenskú literatúru vo Vojvodine. Je aj zostavovateľom niekoľkých antológií poézie, z ktorých treba vyzdvihnúť antológiu Poézia vojvodinských Slovákov (1974) a Antológiu slovenskej poézie 20. storočia (1986). Napokon je aj prekladateľom slovenských básnikov do srbčiny a srbských básnikov do slovenčiny. Okrem početných časopiseckých prekladov knižne vyšli jeho preklady poézie Paľa Bohuša (Izgon) a Jána Ondruša (Dvoglavi lutak) do srbčiny.

  Michal Harpáň

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Poézia: Soľ, ale piesok (1972 po srbsky), Otelul public (1988 po rumunsky), Modely symetrie (1990 po srbsky), Rug (2002 po rumunsky) Próza: Sklený

  Poézia:

  Soľ, ale piesok (1972 po srbsky), Otelul public (1988 po rumunsky), Modely symetrie (1990 po srbsky), Rug (2002 po rumunsky)

  Próza:

  Sklený vietor (1987 po srbsky, 1988 po rusínsky)

  Pán vzduchu a kráľov syn (2003 po srbsky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Paľo Bohuš: Izgon (1979 do srbčiny)

  Ján Ondruš: Dvoglavi lutak (2002 do srbčiny)

 • Monografie a štúdie o autorovi

  EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151. ŠIMÁKOVÁ
  EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151.

  ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Slovenská básnická kultúra zahraničným pohľadom. Víťazoslav Hronec: Antológia slovenskej poézie (Recenzia). In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 55 – 56.

  MARKOVIČ, Pavol: Antológia ako výraz postoja k poézie. Víťazoslav Hronec: Antológia slovenskej poézie (Recenzia). In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 52 – 54.

  KUBEALAKOVÁ, Martina: Šimáková Speváková, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 152 – 154.

  ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Antológia, v ktorej poézia bude žiť. Víťazoslav hronec: Poézia vojvodinských Slovákov (od 18. do 20. storočia). (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 135 – 137.

  GAVURA, Ján: Systematický spisovateľ a trpezlivá čitateľka (spoločensá hra pre dvoch). Marína Šimáková Speváková: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 124 – 125.

  ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Začiatky postmodernizmu v slovenskej poézii vo Vojvodine. (Vojvodinskou cestou). In: Vertigo, 4, 2015, s. 12  – 15.

  SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 100.

  ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Martina: Víťazoslav Hronec: Príkre svahy. /pan(o)ptikum/. In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 71.

  ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Hranice žánru postmodernistickej prózy (Pán vzduchu a kráľov syn od Víťazoslava Hronca). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 256 – 264.

  SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

  SVETLÍK, Adam: Obrátené chameleónstvo Víťazoslava Hronca. (Hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 88.

  FARKAŠOVÁ, Etela: O súčasnej slovenskej poézii a romantickej básnickej tradícii. (Rozhovor s Víťazoslavom Hroncom, 1944, slovenským spisovateľom zo Srbska.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  28 – 44.

  VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

  ŠAH: Víťazoslav Hronec – 60. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 318.

  PETRAŠKO, Ľudovít: V hlbinách rodinnej pamäti (Víťazoslav Hronec? Plný ponor). In: Knižná revue, roč. X, 1. 3. 2000, č. 5, s. 5.

  MATEJOV, Radoslav: Výnimočný spôsob existencie. Víťazoslav Hronec: Plný ponor. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 107 – 108.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Víťazoslav Hronec. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 318.

  ANDRUŠKA, Peter: Priestor medzi priestormi, čas medzi časmi. Víťazoslav Hronec: Pán vzduchu a kráľov syn. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 146 – 148.

  KNĚZEK, Libor: Tri bibliografie slovenskej literatúry v zahraničí. Michal Lacko: Slovenská bibliografia v zahraničí 1945 – 1965, 1966 – 1975. Víťazoslav Hronec: Bibliografia slovenskej knižnej tvorby v Juhoslávii 1918 – 1977. Ludmila Šeflová: Knihy českých a slovenských autorů vydané v zahraničí v letech 1948 – 1978. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 137 – 139.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Nijaký slovenský básnik v uplynulom storočí nevynaložil toľko intelektuálnej energie na uskutočnenie modernisticky exkluzívneho spôsobu tvorby.

  Nijaký slovenský básnik v uplynulom storočí nevynaložil toľko intelektuálnej energie na uskutočnenie modernisticky exkluzívneho spôsobu tvorby. Vedel, že prijatím tohto poslania sa počas svojej argonautskej výpravy odsudzuje na samotu. Keďže od príliš podenkovo zameranej literárnej kritiky nemohol čakať pomoc, v troch knihách esejí si doslova samoobslužne zmapoval úsilia popredných európskych básnikov a navyše aj v básňach vymedzil svoj vzťah k bezprostredným predchodcom. Nielen básnicky realizoval program dôslednej eliminácie/redukcie epifenomenálneho, ale aj dokumentárne zaznamenal priebeh svojho experimentu.

  Viliam Marčok

  Víťazoslav Hronec presahuje štandardy slovenského myslenia a iste so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že jeho názorové smelosti nie sú iba menšinovej proveniencie, že na svoje tvrdenia si mohol trúfnuť aj preto, lebo vidí ponad a za zrkadlo svojho národnostného, ba i národného bytia. Básnik Hronec totiž vie, čo je to dobro a čo zlo, vie ako pristupovať k týmto hodnotovým súčastiam života.

  Peter Andruška

  Hroncova básnická a vôbec literárna tvorba ma prilákala aj svojráznou univerzalizáciou, čo sa manifestovalo niekoľkými spôsobmi. Je to predovšetkým Hroncova neprestajná a systematická negácia akýchkoľvek bariér a hraníc, a jeho úsilie vyhnúť sa (časovej, priestorovej a inej) ohraničenosti a obmedzenosti.

  Adam Svetlík

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  PRÁZDNA STREDA (úryvky) S KONEČNOU PLATNOSŤOU Sedím v izbe Obkľúčený vecami Tak vášnivo

  PRÁZDNA STREDA (úryvky)

  S KONEČNOU PLATNOSŤOU

  Sedím v izbe

  Obkľúčený vecami

  Tak vášnivo existujúcimi v čase

  Že o sebe samom už nemôžem

  dosvedčiť

  Či som alebo nie som –

  Pripadám si ako chlapec

  Ktorý pozerajúc sa

  Na sobášnu fotografiu rodičov

  Spytuje sa matky:

  A kde som bol vtedy ja?

   

  Zo vzduchu

  Zo zeme

  Z tušenej vody nado mnou

  Vystupujú nerozoznateľné hlasy

  A tvarujú svietiacu ruku

  Zoraďujúcu do riadkov akési znaky na

  papieri:

  Kde som teraz ak nie som

  Komu v hlave skŕsajú takéto myšlienky

  Ak ešte nie som

  Alebo ak nie som?

   

  Včera mi známy povedal:

  Kým počujem hovoriť seba samého

  Celkom určite viem že existujem!

   

  Komu to však hovoril?

  Kto sa cez moje zreničky díva

  Von oknom na ulicu?

  Kto vidí ťažké haluze platanov

  V prudkom lejaku?

  Kto si túto báseň zapisuje

  Ceruzkou do notesa?

   

  BÁSEŇ

  V tomto okamihu

  Z písacieho stroja na mojom stole

  Vyletel biely motýľ

  A tak prudko zmizol spredo mňa

  Že ma takmer oslepil blesk

  Ktorý po ňom zdĺhavo zanikal

  Nad týmto hárkom papiera

  Kde sa bezúspešne pokúšam

  To isté zachytiť slovami

   

  SUCHOU IHLOU

  My zvestovatelia planej nádeje

  Jarabí fundamentalisti

  Priznávajúci strach z prázdnoty

  Hvezdári bez hviezd

  Zachytávajúci pozostatkové

  Reliktné žiarenie

  Doliehajúce z budúcnosti

  Zvieratká pociťujúce

  Všetky budúce

  I minulé zemetrasenia

  Ako jedno jediné

  Suchými ihlami sme zapisovali seba

  Na veľkú priezračnú očnú blanu doby

  Presvedčení že každý oheň

  A teda i tento ktorý lomcuje nami

  Je stredom celého viditeľna

   

  Čas v našich kĺboch dozrel

  Ako pozdné trnky

  Pálime suchú burinu v záhradách

  A sústredene sa pozeráme ohňu

  Do otvorených karát

  Do vycerených zubov

   

  Skôr ako sa Zem pod nami

  O kúsok pootočí

  Do studeného jesenného vzduchu

  S platnosťou Herakleita zapíšeme:

   

  Toto prelietavé

  Hysterické

  Plazmatické plápolanie

  Je azda jediným skupenstvom bytia

  Podieľajúcim sa na viditeľne –

  Nie tým že je

  Ale tým že osvetľuje

  To čoho niet

   

  Tak umožňuje

  Aby neviditeľné

  Nadobudlo podobu

  Trvácejšieho sna

   

  ŠKOLSKÝ PRÍKLAD ALÚZIE

  My štyri šrauby

  Na štyroch koncoch sveta

  Každý vo svojom

  Neúprosnom strojčeku

  Zaznamenávajúcom odchýlky

  Od základnej veličiny

   

  Ešte chvíľku

  A hrdza sa postará

  Aby sme splynuli

  S ďalšími dvoma súčiastkami

  Ktoré od samého začiatku

  Skrze nás splývajú

  Do súceho celku

   

  AKO IM VYSVETLIŤ

  Všetky hviezdne svety

  Nado mnou

  Všetky viditeľné

  I neviditeľné bytosti

  Okolo mňa

  Všetky prvky a horniny

  Podo mnou

  Veľmi tvrdo pracujú na tom

  Aby naďalej existovali

  V mojom vedomí

   

  Ako im vysvetliť

  Že byť či nebyť skrze niečo iné

  Nič nepridá k ich bytiu

  A nič im neuberie z bytia

   

  PRIVEĽA ČASU

  Už 43 rokov

  Mi nedovoľujú

  Oboma rukami uchopiť

  Tento unikajúci okamih –

   

  Celý ten čas

  V ktorom som veľmi dlho

  Ešte nebol

   

  Celý ten čas

  V ktorom veľmi dlho

  nebudem

   

  Ten zlomok času

  V ktorom som bol

   

  Ten zlomok času

  V ktorom ešte budem

   

  Priveľa času

  Na taký krátky život

   

  TICHO

  Vo veciach

  V ľuďoch

  I vo mne samom

  Zo dňa na deň

  Je čoraz menej hudby

   

  V šere nadránom

  Keď sen je najvratkejší

  Svetielkujúco uniká

  Zo všetkého

  Čo roky vo mne brúsilo

  Zlovestné hrany živlov

   

  Tak všetko dvojnohé

  Štvornohé

  Opúšťa loď

  Ktorá tonie

   

  O chvíľu sa nad vodami

  Bude vznášať

  Jej absolútne bytie

  Ako pred stvorením

   

  NAVZÁJOM A OSVE

  Mesto v ktorom žijem

  Jestvuje vo mne

  Na celkom iný spôsob

  Ako ja v ňom

   

  Stačí keď poviem

  Že ja mám dve mestá

  A ono má len

  Mňa jediného

   

  Keď moje telo vystrieda

  Prázdny priestor

  Čistejší od čohokoľvek

  Na svete

   

  Mesto ktoré sa

  Vo mne veží

  Nebude mať čo

  Vystriedať

   

  SAMOVRAH II

  V žiarivom povetrí

  Nad hladinou

  V zdĺhavom poludní

  Nad hlinou

  Postupne sa rozrastám

  Smerom k ničote

   

  V sprievode neviditeľných

  Pozerám sa

  Na seba samého

  Na dne slova

  Ktorým označujete

  Rieku

   

  PRI ČÍTANÍ PLATÓNA

  Úplne chápeme Platónove dôvody:

  Básnikov treba vyhnať z Mesta

  Vyrovnať ich s neviditeľným

  Dožičiť im

  Aby ho už raz dosiahli

   

  Tu v Polise

  Znečisťujú vzduch

  Svojimi úchylnými ideami

  Kazia mládež

  Uzavierajú pochybné priateľstvá

  Potulujú sa po smetiskách

  Sledujúc vymyslené

  Predtuchy

   

  A to čo matematika a fyzika

  Každodenne dosahujú

  V hlave ktoréhokoľvek sopľavého

  peripatetika

  Ktorý na korze loví úsmevy –

  To naši úbohí veršotepci

  Vytušia len v exile

  Za oceánom

  V cudzom meste

  Holí a bosí

   

  Keď im však za siedmimi horami

  Všetko mäso zhnije

  Všetok pach z ich mena

  Vypáchne

  Radi zariadime

  Aby ich čisté kosti

  So všetkými poctami pochovali

  V našom slávnom Meste

   

  O LIETAJÚCEJ KRAVE

  To zviera

  Ako aj každá krava

  Malo štyri nohy

  Dva rohy

  Jeden chvost

  Krídla nemalo

   

  Ale včera popoludní

  Keď som z Nového Sadu

  Šiel bicyklom do Veterniku

  Jedna z troch kráv

  Ktoré sa pásli v priekope

  Vedľa cesty

  Sa odrazu rozbehla po strnisku

  Vzlietla

  A v širokých kruhoch

  Začala stúpať

  Do výšok

   

  Zastal som

  A dlho som sa díval za ňou

  Až kým nezmizla

  V belasej šírave

  Nado mnou

   

  Vtedy som v tráve

  Pod bazou

  Spozoroval to chlapča:

  Malo v ruke prút

  A spalo

   

  Podišiel som k nemu

  Že ho zobudím

  Ale vzápätí som si to rozmyslel:

  Ak už raz spí

  Povedal som si

  Pravdepodobne sa mu s niekým

  Aj sníva –

  A tak ho radšej

  Nebudem rušiť

   

  Včera som ešte dlho rozmýšľal

  O smrti

  Dnes už rozmýšľam

  Len o tom

  Kam asi ulietajú

  Naše sny

  Keď sa zobudíme

   

  MODEL PRERUŠOVANEJ ROVNOVÁHY

  Od včasnej jari

  Deň čo deň vstávam zavčasu

  A nespočetným hárkom čistého papiera

  Zverujem príbeh o Marijanovi

   

  Pritom je trochu smutné

  (Ale poradiť si neviem)

  Že v mojich rukách

  Je tento suchotinár

  Iba nástrojom

  Pomocou ktorého chcem zistiť

  Či sa epický priestor dá vybudovať tým

  Že ho neprestajne budem rozrušovať

   

  V túto rannú hodinu

  Vždy

  Nad západnou stranou mojej ulice

  Zdĺhavo belasie vzduch

  Presvietený šafranovými lúčmi Atona:

  Ťažko si zvykám na skutočnosť

  Že jeho svetlo do mojej izby vstupuje

  Len ako odraz

  Z cudzích okenných tabúľ

   

  Ako rozrušiť niečo

  Čo vôbec neexistuje?

  Ako stvoriť hocičo

  Pomocou jeho dekonštrukcie?

  Ako skúsiť

  (Povedané s Peterom Fullerom)

  Percepciu neprítomnosti

  Alebo nejestvovania

  Istého tvaru

  Ktorý predtým neexistoval?

   

  TEMNÁ JE NOC

  Kto nájde ponorný potôčik

  Medzi tým

  Čím som sa stať mohol

  A tým

  Čím sa skutočne stanem

  Keď sa do rázštepu

  Medzi dvoma dychmi

  Vkliní vysvietený priestor

  V podobe veľkého rodinného domu

  Na rovine?

   

  Kráčam do noci

  Kľukatou cestičkou

  Vrúbenou hlbokými čiernymi zrkadlami

   

  Z oboch strán cesty

  Vždy o krok pred sebou

   

  KÔŠ NA ODPADKY

  Dnes ráno som zistil

  Že v noci z kuchyne zmizol

  Kôš na odpadky

   

  Chodím po byte

  Hľadám ho:

  Nikdy si nemôžeš byť istý

  Čo všetko je schopný urobiť

  Taký predmet

  Ktorému sa zunovalo

  Toľké roky stáť

  Na tom istom mieste

   

  MYŠLIENKA

  Akže sa more otvára

  V mene jedinej myšlienky

  Skusujúcej stotožniť sa

  S prázdnom

   

  Je v tom strach

  Pred tou (skrytou) myšlienkou

  Ktorá sa ešte nepozdvihla

  K plnosti vlastného zmyslu

  V ktoromsi verši

  Alebo v zrnku pieska

   

  V jej bytí je čaro nejestvujúceho

  Čaro onoho

  Čo sa samo sebou rozumie

  Toho čo iba tušíme za maskou

  Unudeného

  A zhovievavého úsmevu

   

  STOLIČKA Z DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA

  Zatiaľ čo vyjadruje

  Svoju podstatu

  Cez tvar a prázdnotu

  (Aby dosiahla

  Kontinuitu priestoru)

  Zdá sa mi zbytočné

  Umocňovať ju bielobou

   

  Celá sa upriamila

  Na jediný cieľ:

  Vysloviť všetko

  Mimo seba samej

   

  SPRÁVAM SA AKO VŠETCI OSTATNÍ

  Miesto toho

  Čo by som skutočne mal robiť

  Vymýšľam si úkony

  Natoľko zbytočné

  Natoľko nepodstatné

  Že sa na konci dňa spytujem sám seba

  Či náhodou celé toto trvanie

  Nie je len čiasi trochu dlhšia

  Nezmyselná

  Mne úplne cudzia robota

   

  V takých nezmyselných okamihoch

  Pociťujem namiesto hlavy

  Hrču prázdnoty

  Namiesto tela

  Len tenkú blanu bledej kože

  Vyplnenú krajinami ničoty

   

  KOĽKO KOSTÍ MÁ VEĽRYBA

  Od ranej mladosti

  Veľmi tvrdohlavo sa prehrýzam

  K tým najodľahlejším druhom poznania

  Aké vôbec môžu zaujať človeka

  Ale na konci takmer vždy zisťujem

  Že každé také poznanie

  Je vskutku samoúčelné

   

  Môžeš sa v živote ozbrojiť

  Kvantami najexkluzívnejších informácií

  O svete

  Kvantami akože nenahraditeľných

  poznatkov

  O všeličom

  A predsa ti nič z toho nepomôže

  Aby si lepšie poznal

  Seba samého

  I ľudí ktorých máš rád

  Alebo dokonca ľudí ktorých nenávidíš

   

  Je až zarážajúce

  Ako rýchlo

  Už na prvom stupienku poznávania

  človeka

  Stroskocú tí

  Ktorí sa preslávili

  Prienikmi do podstaty súcna

   

  A naopak:

  Ako si ľudia

  Ktorí sa nikdy neobťažujú

  Prienikmi do podstaty čohokoľvek

  Mimo ľudskej duše

  Práve preto

  Tú dušu

  Veľmi rýchlo oslovujú

   

  PRÁZDNA STREDA

  Básnický obraz

  Vykĺbený zo svojho ležoviska:

   

  Mladý satyr

  S nahými ramenami

  Na plošine

  Spolu s inštruktormi

  Odosiela chuchvalce hmly

  Spoza horizontu udalostí

   

  Kde nesúlad časov je vecou viery

  V zakrivenom priestore

  Okolo čiernej diery

   

  TROJJEDINOSŤ

  Keby všetky izby

  V ktorých som obcoval s anjelmi

  Ako v sne nadväzovali na seba

  Znútra by to bolo bludisko

  Ústiace do tlamy boha

   

  A ja v ňom

  Minotaur

  Ariadna

  I Theseus

  V jednej osobe

   

  NEHODNÝ SMRTI

  Nad dedinkou Puharići

  Pod vrchom Biokovo

  Stretol som na chodníku

  Tenkého strakatého hada

   

  Vymrštil sa na mňa

  Ako šíp

  Ale mi neublížil:

  Preletiac povedľa

  Zabočil k štrkovisku

   

  Je jasné

  Že 18. jún 1990

  Nebol deň mojej smrti

   

  A on to vedel

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013