Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Viliam Marčok sa narodil 28. mája 1935 v Dubovej (pri Brezne). V rokoch 1946 – 1953 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v rokoch 1954 –
  Viliam Marčok sa narodil 28. mája 1935 v Dubovej (pri Brezne). V rokoch 1946 – 1953 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v rokoch 1954 – 1958 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V rokoch 1958 – 1961 pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Považskej Bystrici, od roku 1961 ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, po roku 1968 musel pre svoje postoje pracovisko opustiť, od roku 1975 bol pracovníkom Slovenského literárneho fondu, v rokoch 1989 – 1995 pedagógom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK, v rokoch 1996 – 2004 pedagóg na Katedre slovenskej literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zomrel 7. mája 2013 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • V čase odletov (1963)
  • Iba vtáci (1965)

  Pre deti a mládež

  • O Tytíkovi (1980, spoluautor V. Marčok)

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Kniha sťažností (1987, antológia českej básnickej satiry, spoločné dielo: V. Marčok, T. Janovic)
 • Charakteristika tvorby

  Viliam Marčok patril k uznávaným znalcom našej literárnej histórie a historickej poetiky, kriticky však reflektoval aj

  Viliam Marčok patril k uznávaným znalcom našej literárnej histórie a historickej poetiky, kriticky však reflektoval aj súčasnú slovenskú literatúru. Po vydaní dvoch básnických zbierok (V čase odletov, Iba vtáci), v ktorých sa prejavil ako kultivovaný lyrik rúfusovského ladenia, sa jeho celoživotným tvorivým záujmom stal literárnovedný výskum a folkloristika. Metodologicky objavné postupy literárnovednej analýzy umeleckej prózy sú charakteristické pre jeho prácu Počiatky slovenskej novodobej prózy, ktorá je obrazom našej klasicistickej a preromantickej prózy (J. I. Bajza, M. Godra, A. Ottmayer, K. Kuzmány, P. Tomášek). Tvorivo v nej využil postupy morfologicko-štrukturálnej metódy, vhodne skombinovanej so sociálno-genetickým prístupom k skúmaným faktom. V 60. rokoch vznikli aj jeho početné úvahy a štúdie, publikované v dobových literárnych časopisoch a vedeckých zborníkoch: O kompozícii a zobrazovacej metóde Janka Kráľa, Kostrovo úsilie o syntézu, Kolíska Alfonza Bednára, O možnostiach štrukturálnej analýzy nadrealistickej poézie, Premeny „konkretizmu“, Obdobie medzi dvoma vojnami ako metodologický problém, Fikcia človeka ako sujet a iné. Diela zo 70. rokov O ľudovej prózeEstetika poetiky ľudovej poézie sú výsledkom jeho záujmu o ľudovú slovesnosť. Z metodologicky vyhranených pozícií v nich analyzoval historicko-spoločenské korene tematickej a druhovej diferenciácie, ako aj ústne základy textu a kontextu folklórnej poézie a prózy. Rovnako cieľavedome interpretoval aj esteticko-poetické princípy ľudovej poézie a zameral sa na historické determinanty tvarových osobitostí ľudovej piesne. V tomto období venoval viacero úvah aj otázkam rozvíjania folklórnej tradície najmä v tvorbe pre deti a mládež. Monografia Milan Rúfus z roku 1985 je pôsobivou interpretáciou diela tohto veľkého slovenského básnika, hoci mu – v rámci obranárskeho postoja – zbytočne pripisoval „budovateľské“ atribúty. V 70. a 80. rokoch, napriek ťažkostiam pri publikovaní, sústavne kriticky sledoval novú pôvodnú slovenskú tvorbu (Nové slovo). Vznikli tak desiatky recenzií, článkov a úvah, ktoré pomohli, napriek normalizačným limitom, vytvoriť v tomto období priaznivejšiu a slobodomyseľnejšiu atmosféru na diskusie o problémoch literárneho procesu, ale i socialistického realizmu. Po roku 1989 sa Marčok stal spoluautorom knihy Biele miesta v slovenskej literatúre a spolu s T. Janovicom edične pripravil antológiu českej básnickej satiry Kniha sťažností. Od 90. rokov sa intenzívne venoval aj problematike postmoderny. Pod jeho odborným editorským a autorským vedením vzniklo aj rozsiahle dielo Dejiny slovenskej literatúry III s podtitulom Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia, ktoré nadväzuje na Dejiny slovenskej literatúry I, II od literárneho vedca Stanislava Šmatláka, a završuje tak syntetický a relatívne ucelený pohľad na slovenskú literatúru v celom jej historickom vývine. Viliam Marčok je autorom ťažiskových kapitol knihy: Peripetie zmien literárnej situácie, Premeny poézie, Premeny fabulárnej prózy, Premeny dramatickej tvorby, Premeny nefabulárnej literatúry a spoluautor kapitol Vznik a premeny modernej fantastiky (spolu s O. Hercom), Vznik a premeny modernej literatúry pre deti a mládež (spolu so Z. Stanislavovou), Premeny exilovej a emigrantskej literatúry (spolu s J. Hviščom). Svoj prístup k dejinám tohto obdobia definoval V. Marčok ako „rekonštrukčno-reštitučný“, keďže „ viacnásobné mimoliterárne zásahy do literárneho procesu spôsobili, že sa nedial len v rámci oficiálneho obehu, ale vždy aj v podzemí a v zahraničí; viacero individuálnych tvorivých programov bolo zmarených, iných sa vzdali autori; publikovanie kníh vždy nezodpovedá času ich vzniku; súvislosti zostali popretŕhané a nejasné; niektoré fakty boli bagatelizované, iné sa vôbec nebrali do úvahy, viaceré zostali nezverejnené atď. Preto prvým rekonštrukčným cieľom bolo uviesť fakty do reálnych súvislostí a podľa možnosti zrekonštruovať aj zdeformované a popretŕhané vzťahy... „Reštitučný aspekt spočíva predovšetkým v snahe vyvlastniť literárny proces spod marxistického výkladu...“ – uvádza v Slove na úvod V. Marčok. Dejiny slovenskej literatúry III sú okrem obsahovej bohatosti aj prvým dielom, ktoré po roku 1989 prináša ucelený a ideologicky nezdeformovaný pohľad na dianie v slovenskej literatúre v druhej polovici 20. storočia.

   Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118. CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12.

  HAJKO, Dalimír: Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková (Skice k portrétu). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 133 – 134.

  STANISLAVOVÁ, Zuzana: Čriepky do mozaiky. Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková. Skice k portrétu. (Recenzie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 115 – 117.

  ŠABÍK, Oliver: Fórum kultúrnej verejnosti. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 24.

  ŠABÍK, Vincent: Viliam Marčok – hľadač prameňov. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 15.

  ŠVANTNER, Ján: Za Viliamom Marčokom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 61 – 63.

  MIŠÁK, Peter: Bol to učiteľ, dobre poznal slovo. (Za Viliamom Marčokom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 288 – 289.

  BÁTOROVÁ, Mária: Ľútoriadky. (Odišiel profesor Marčok). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 287 – 288.

  SZENTESIOVÁ, Lenka: Viliam Marčok: V poschodovom labyrinte. In: Knižná revue, roč. XX, 29. 9. 2010, č. 20, s. 3.

  SUBALLYOVÁ, Ľubica: Literárne dejiny našich čias (Osobná prezentácia autora a zostavovateľa Dejín slovenskej literatúry III Viliama Marčoka a ďalších spoluautorov na slovenských univerzitách). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13 – Spravodajca 1/2005, s. I.

  HOCHEL, Igor: Dejiny literatúry (najmä) ako enumerácia (Viliam Marčok a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 3.

  Zákopy nie sú základy (rozhovor). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 2, s. 1 a 10.

  BELKO, J.: Viliam Marčok. In: Slovenské národné noviny,  6 (10), 1995, č. 20, s. 4.

  ŠTĚPÁNEK, V.: Z dejin obrozenecké literatury. In: Slovenská literatúra, 1989, č. 4.

  PETERKA, J.: Inspirativní teoretická studie. In: Kmen, 1985, č. 14.

  POPOVIČ, A.: Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede. Martin 1970, s. 60 – 61.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za dielo V poschodovom labyrinte Cena Slovenských pohľadov za rok 2007 za
  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za dielo V poschodovom labyrinte

  Cena Slovenských pohľadov za rok 2007 za literárnu kritiku
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013