• Stručne o autorovi

  Viera ŽEMBEROVÁ po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Košiciach vyštudovala slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte
  Viera ŽEMBEROVÁ po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Košiciach vyštudovala slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1967 – 1972). Od skončenia štúdia pôsobí ako vysokoškolská pedagogička, najskôr ako asistentka, postupne docentka a profesorka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UPJŠ (v súčasnosti Prešovskej univerzite) v Prešove.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Literárnovedné bádanie Viery Žemberovej sa sústreďuje na problematiku slovenskej realistickej prózy a prózy 20. storočia, pričom

  Literárnovedné bádanie Viery Žemberovej sa sústreďuje na problematiku slovenskej realistickej prózy a prózy 20. storočia, pričom z metodologického hľadiska jej popri literárnohistorickom prístupe nie je cudzí ani aspekt literárnoteoretický a kritický. Výsledkom jej literárnovedného bádania sú popri čiastkových štúdiách v odborných časopisoch a zborníkoch aj viaceré samostatné práce. Literárnohistorický charakter má jej prieskum vývinovej a žánrovej problematiky historickej prózy v prácach Slovenská historická próza medzivojnového obdobia (1983) a Próza a čas (1990). Objasňovanie vzťahu medzi fenoménom autora, umeleckým dielom a spoločnosťou, ktoré sa stalo jedným z jej metodologických pilierov, odzrkadľuje kniha rozhovorov so slovenskými autormi Pohľady na literatúru (1987). Literárnokritický aspekt dominuje v jej reflexiách o tvorbe východoslovenských autorov V súradniciach času (1988) i v reflexiách o epickej tvorbe Epické podnety (1988), Premeny epickej tvorby (1989) a Sondy do epiky (1989). Od 90. rokov sa venuje aj problematike literatúry pre deti a mládež, predovšetkým otázkam žánrov, autorskej poetiky a textovým stratégiám. Prostredníctvom interpretačných ponorov do rozprávkových textov S. Rakúsa, J. Balca a A. Vášovej sa v práci Realizácie prózy (1997) dotýka spôsobu, akým sa v rozprávke odzrkadľuje osobnostná a filozofická identita autora. V ďalších častiach monografie sa venuje prozaickému kontextu tvorby pre dospelých (J. Johanides, J. C. Hronský, K. Horák a i.). V nasledujúcej práci Dejiny literatúry a literárne vzdelanie (1998) upriamila pozornosť na dejiny literatúry ako na živý organizmus, v ktorom vzájomne komunikujú autor, jeho tvorivá metóda a dielo. Poetologické a estetické súvislosti a autorské stratégie v literárnom diele reflektovala v práci Text a kontext (1998), ktorá prináša invenčný pohľad na problematiku noetiky a estetiky textu, sémantiky čítania, interpretačných postupov, ale aj na jazyk a kultúru tínedžerov v dramatickom texte. Aj v práci Autor a text (1999) prináša integrovaný pohľad na vybrané problémy vzťahu autor a dielo v literatúre pre dospelých i pre deti. V monografii Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie (2000) sleduje tento žáner na pozadí vývinových zmien vymedzeného obdobia. V tejto súvislosti ponúka nielen literárnoteoretickú reflexiu o problematike autorskej stratégie, ale aj periodizácie, žánru, osobitosti detského čitateľa a vzťahu medzi literatúrou a inými médiami. V druhej časti nazvanej Reflexie o autorskej rozprávke interpretuje rozprávkové texty slovenských autorov, ktorí rozhodujúcou mierou poznamenali profil tohto žánru v 90. rokoch 20. storočia (D. Hevier, D. Pastirčák, V. Pankovčín, J. Bodnárová D. Taragel, V. Šuplata, D. Hivešová-Šilanová a i.). Odkrývajúc špecifiká jednotlivých autorských poetík, modeluje predstavu o poetologických a hodnotových modifikáciách a perspektívach súčasnej rozprávky. Autorka síce konštatuje, že tento žáner je hodnotovo rozkolísaný, aktuálne umelecké hodnoty si však tento čitateľsky i vydavateľsky úspešný žáner zachováva. Publikáciu uzatvára kapitola o rómskej rozprávke, o prínose debutantov v tomto žánri a atribútoch postmodernej podoby autorskej rozprávky. Nasledujúca práca Kontinuita a kontext textu (2004) prináša ďalšie reflexie o vývinových a hodnotových aspektoch súčasnej slovenskej detskej literatúry. Okrem bohatej publicistickej činnosti je editorkou Rukoväti literatúry (1998) a výberov z poézie M. Rúfusa (Lásky, 1996), J. Smreka (Moja láska sa stráca, 1997) a spolueditorkou viacerých vedeckých zborníkov venovaných problematike detskej literatúry.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Slovenská historická próza medzivojnového obdobia (1983)
  • Epické podnety (1988)
  • V súradniciach času (1988)
  • Premeny epickej tvorby (1989)
  • Sondy do epiky (1989)
  • Próza a čas (1990)
  • Realizácie prózy (1997)
  • Dejiny literatúry a literárne vzdelanie (1998)
  • Rukoväť literatúry (1998, spoluautor)
  • Text a kontext (1998)
  • Autor a text (1999)
  • Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie (2000)
  • Literatúra 2 (2003, 1.vydanie)
  • Kontinuita a kontext textu (2004)
  • Z morfológie prózy (2012)
  • Žáner v pohybe – pohyby žánru (2012)

  Publicistika

  • Pohľady na literatúru (1987)

  Editorská činnosť

  • Lásky (1996)
  • Moja láska sa stráca (1997)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Viera Žemberová – 70). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 157. LENČO, Ján: Múdro a
  ŠAH: Pripomíname si (Viera Žemberová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 157.

  LENČO, Ján: Múdro a originálne. Viera Žemberová: Kontinuita a kontext textu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 119 – 121.

  ŠAH: Pripomíname si. Viera Žemberová – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013