• Životopis autora

  Narodil sa 5. decembra 1952 v Košiciach. Maturoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach (1972). Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ

  Narodil sa 5. decembra 1952 v Košiciach. Maturoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach (1972). Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, kde vyštudoval všeobecnú pedagogiku (1976) a špeciálnu pedagogiku (2002). Zároveň absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1989). Pôsobil ako učiteľ (1976 – 1983), vydavateľský redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve Košice (1983 – 1984), novinár (1984 – 1988), tajomník krajskej pobočky Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Slovenskej výtvarnej únie v Košiciach (1988 – 1990), umelec v slobodnom povolaní (1990 – 1991), zástupca šéfredaktora mesačníka Hlas demokracie (1991 – 1993). Od roku 1993 je zástupcom riaditeľa Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach, zároveň bol v rokoch 1997 – 2000 vedúcim edície Siločiary vo vydavateľstve Slovo, a. s. Košice. V rokoch 1985 – 1988 redigoval literárnu prílohu Východoslovenských novín Dúha. Žije v Košiciach.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  • Fragmenty z medzičasu (2000, kniha výtvarnokritických esejí)

  Editorská činnosť

  • Dlh (2004)
  • Sándor Márai – zaprisahaný nepriateľ diktatúr (2007, spoločné dielo: T. Kočík, P. Juščák)
 • Charakteristika tvorby

  Poézia Tibora Kočíka sa vyznačuje tematickou, motivickou i žánrovou pestrosťou. V jeho básnickej tvorbe nájdeme intímne lyrické

  Poézia Tibora Kočíka sa vyznačuje tematickou, motivickou i žánrovou pestrosťou. V jeho básnickej tvorbe nájdeme intímne lyrické impresie, básne stvárňujúce predovšetkým súkromný priestor vzťahu ženy a muža, a rodiny. Patrí k autorom, ktorí sa neuspokojujú s osvojením si jedného, i keď originálneho spôsobu umeleckého vyjadrenia, ale ustavične sa vydávajú na cestu neľahkého, miestami priam bolestného objavovania. Už vo svojej prvej zbierke Vnútrozemie (1995) sa predstavil kultivovanou poéziou, vyznačujúcou sa nekompromisným pohľadom do vlastného vnútrozemia a zachovávaním si záznamov z rôznych životných napätí a kríz. Svojou jemnosťou sa v ňom dotýka najbanálnejších stránok života a skúma, vníma, pozoruje jeho napätia a chvenie. Výsledkom Kočíkovho sebabádania a sebaskúmania sú skryté otázky zakódované do odpovedí – všetko v zmysle poznania, že nič nie je dopovedané definitívne, že žiadna odpoveď neostáva bez semienka novorodiacej sa otázky. Básnikove vyznania sú tak často sebazničujúcim pohľadom do „vlastného vnútrozemia“, do chaosu hodnôt. Autor sa priznáva k svojim hriechom a do povedomia čitateľa stavia otázku mravnosti i nemravnosti, aj priznania si ľudskej viny. Programový senzualizmus s dôrazom na emocionálne skutočnosti je výrazný aj v druhej zbierke Premenlivé dno (1996). Vyzretú poéziu, plnú úvah, otázok, pochybností a z toho plynúceho metafyzického napätia predstavujú zbierky Pohľadnice & skice (1997) a Stretnutie voľných pádov (1998). Objavujú sa v nich aj odkazy na diela iných autorov (S. Beckett, F. Nietzsche, L. Pirandello), pričom týmto básňam nechýba osobitosť a autentickosť. Básne zo zbierky Dlhá jazda, ružová záhrada (1999) na prvý pohľad zaujmú úsečnosťou, viacvýznamovosťou. Autor v nej namiesto jemných kučierok ponúka hutnú podstatu obnažených myšlienok. V zbierke Medirytiny duše (2000) sa lyrický subjekt Kočíkových básní zbavený ilúzií vyrovnáva s prežívanou realitou, kde zaujíma kritické stanoviská k aktuálnemu stavu ľudskej morálky. Nehodnotí, neodsudzuje konkrétne spoločenské či politické systémy, nevyslovuje súdy, skôr podstupuje analýzy prostredníctvom spytovania seba samého. V zbierke Byť namiesto mať (2004) sémantickými uzlami lyrizovaných monológov, aj stíšených, ponorných dialógov s univerzom, bývajú svedomie, hriech, pravda, láska, smrť, osud, čas, slovo a ďalšie, viac či menej abstraktné veličiny. Podstatný znak našej súčasnosti, a to akčnosť diania, s ktorou je spojené sproblematizovanie identity človeka, komercionalizácia všetkého druhu si všíma v zbierke Zóna (2007), kde sa okrem iného objavujú motívy drogovej závislosti, citovej vyprahnutosti, nehostinnosti betónového priestoru, masmediálnej manipulácie, medzigeneračných rozporov, zneužívanie politickej moci, tupej pornografie a iné. Výtvarnokritické reflexie s postulatívne syntetickým charakterom vydal v knihe esejí Fragmenty z medzičasu (2000). Je zostavovateľom viacerých zborníkov poézie a prózy východoslovenských autorov. Autorsky pripravil niekoľko rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií.

  Peter Juščák

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 201 7 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 87. HAJKO,

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 87.

  HAJKO, Dalimír: Tibor Kočík: Rok zasvätenca (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 118 – 120.

  ŠAH: Tibor Kočík – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 158.

  KORPA, J.: Byť (Rozhovor). In: Poetissimo (relácia), Slovenský rozhlas, Bratislava 4. 8. 2008.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2., rozš. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  MORAVČÍKOVÁ, Mária: Svet s menom Zóna (Tibor Kočík: Zóna). In: Knižná revue, roč. XVIII, 26. 3. 2008, č. 7, s. 5.

  ŠAH: Tibor Kočík – 55. (Pripomíname si). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 159.

  ČÚZY, L. – HOCHEL, I. – KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

  DOKTOR, Vladislav: Výpoveď alebo symbolické entré? Tibor Kočík: Byť namiesto mať. (Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 9, s. 46 a 48.

  BALÁŽ, Ireney: Poézia nie je len správa o dnešku (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XVI, 25 10. 2006, č. 22, s. 5.

  HÁBER, Stanislav: Nenapíše – nežije (Tibor Kočík: Byť namiesto mať). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 3.

  BRENKUS, R.: Vo vede sa objavuje, v literatúre a umení tvorí (Rozhovor). In: Dotyky, 17, 2005, č. 2.

  BŽOCH, J.: Od dravca cez outsidera k anonymnému rockerovi (T. Kočík: Byť namiesto mať). In: Sme, 13, 2005, č. 97.

  BŽOCH, J.: Literárne štvrtky. Bratislava: Kalligram 2005.

  HÁBER, Stanislav: Čo je dôležitejšie. Tibor Kočík: Byť namiesto mať. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 115.

  MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  HATALA, M.: Pohyb, ale uzavretý (T. Kočík: Vnútorný pohyb). In: Romboid, 39, 2004, č. 4.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  VLNKA, Jaroslav: Maratónsky bežec na "stovke". Tibor Kočík: Vnútorný pohyb (99 básní). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 113 – 115.

  BŽOCH, J.: Dva rôzne pohľady básnikov z východu (T. Kočík: Vnútorný pohyb). In: Sme, 11, 2003, č. 90.

  KOPSOVÁ, J.: Chcete sa pozhovárať? (Rozhovor). In: Zrkadlenie (relácia), Slovenský rozhlas, Bratislava 4. 10. 2003.

  AMRICHOVÁ, J.: Tibor Kočík. Personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2002.

  HOCHEL, I.: Naliehavosť, rozmanitosť, hľadanie... In: T. Kočík: Vnútorný pohyb. Košice: Agentúra K-Kristíny Rybárovej 2002.

  JUŠČÁK, P.: Všetko je v nás (Rozhovor). In: Amrichová, J.: Tibor Kočík. Personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2002.

  KONDOR, J.: Nádej azúrovo čistá. In: Amrichová, J.: Tibor Kočík. Personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2002.

  HOCHEL, I.: Štandard skúsenosti (T. Kočík: Medirytiny duše) In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 7.

  -mg-: Mozaika citov, zážitkov a spomienok (Tibor Kočík – Pavol Michalič: Medirytiny duše). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 11.

  REZNÍK, J.: Túry do literatúry. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart 2001.

  VLNKA, Jaroslav: Oduševnené duchamorné vzdychy. Tibor Kočík: Medirytiny duše. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 108 – 110.

  GAJDOŠ, Martin: Ako sa tká text. Tibor Kočík: Fragmenty z medzičasu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 112 – 113.

  HOCHEL, Igor: Tvorivá metóda a jej obmedzenia. Tibor Kočík: Dlhá jazda, ružová záhrada. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 2, s. 84.

  ANDRIČÍK, J.: Vnútorný pohyb. In: Z tvorivej dielne básnika (relácia), Slovenský rozhlas, Bratislava 14. 12. 1999.

  HRÚZ, P.: Dlhá jazda, ružová záhrada. In: Slovenský rozhlas Bratislava, relácia Hronka, 4. 12. 1999.

  MARŠÁLEK, J.: Odlišné poetiky (T. Kočík: Stretnutie voľných pádov). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 11.

  KONDRÓT, V.: Dva dobré košické hlasy (T. Kočík: Stretnutie voľných pádov). In: Pravda, 8, 1998, č. 285.

  KOŠKOVÁ, H: Nejasné územie zážitkov (T. Kočík: Pohľadnice & skice). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 45.

  JAVORKOVÁ, Monika: Aspoň miniatúry? (Tibor Kočík: Pohľadnice a skice). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 8. 1998, č. 16 – 17, s. 5.

  VLNKA, J.: Nehybná hladina a premenlivé dno (T. Kočík: Premenlivé dno). In: Slovenské pohľady, 4, 1997, č. 11.

  HAJKO, D.: Skepsa a nádej: Hodnotenie slovenskej poézie za rok 1995 (T. Kočík: Vnútrozemie). In: Literika, 1, 1996, č. 1.

  MACSOVSZKY, P.: Hydra panelákovej poézie (T. Kočík: Vnútrozemie). In: Romboid, 31, 1996, č. 5.

  HELMEROVÁ, N.: Muž s dušou ukradnutého detstva (T. Kočík: Vnútrozemie) In: Košický večer, 6, 1995, č. 239.

  KOTIAN, R.: Rozpätie. In: Romboid, 21, 1986, č. 3.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Je skôr básnikom intelektu než emócie, skôr rozvahy než vášne, skôr analýzy než registrácie. Uvažuje ako zrelý muž

  Je skôr básnikom intelektu než emócie, skôr rozvahy než vášne, skôr analýzy než registrácie. Uvažuje ako zrelý muž a básnik, ktorý si už vie na všeličo odpovedať, no nanovo si kladie otázky esenciálne a existenciálne, lebo pozná cenu samoty bytia i z bytia. Metastázou ničoty / je napadnutá tvoja duša, píše v jednej básni, ale to nie je jeho trvalý stav; má básne ľúbostné i rodinné, kde veľmi podmanivo vyjadruje ľudskú spolupatričnosť, ktorá nie je daná, ale takisto ako láska sa vždy opakovane získava po napätiach, konfliktoch, omyloch. Kočíkove reflexie sú zväčša gnómické a jadrné, k efektu prispieva aj autorova hra so slovom.

  Jozef Bžoch

  Tibor Kočík chce zachytiť výbušnú atmosféru v každodennom živote súčasných ľudí. Hľadá obraz civilizačných problémov vo vzťahoch ľudí, píše o neschopnosti jednotlivca absorbovať do svojho myslenia a zakomponovať do svojich postojov nové problémy doby. Akoby otázky techniky a jej vplyvu na človeka prestávali trápiť básnikov, ktorí sa radšej dávajú na mystiku. Za clonou technickej civilizácie cítime hľadanie ľudského dotyku.

  Dalimír Hajko

  Literárna púť Tibora Kočíka sa odlišuje od básnickej dráhy väčšiny jeho generačných druhov. Autori, ktorí dnes majú okolo päťdesiatky, totiž zväčša debutovali v druhej polovici 70. či najneskôr začiatkom 80. rokov minulého storočia, teda v mladom veku, vhodnom na to, aby v človeku a z človeka prehovoril talent. Svoju prvotinu Vnútrozemie vydal vyše štyridsaťročný roku 1995. Do slovenskej poézie vstúpil vo veku zrelého muža, čo spôsobili politicko-ideologické obmedzenia, s akými sa museli slovenskí spisovatelia boriť, a tiež životné okolnosti, nie neskoré rozhodnutie samotného tvorcu začať „vážne“ písať lyriku. Vedome nehovorím o oneskorenom debute, pretože debut nemusí byť oneskorený – ak prehovorí ozajstná poézia.

  Igor Hochel

  Svoje poetické zrkadlo nastavuje dobovej tendencii – zbaviť človeka zodpovednosti za svoje konanie. Lyrickú výpoveď ozvláštňuje výraznou expresivitou pohľadu na životný štýl súčasníka, na názorovú sféru typickú pre dobu počítačov, umenia tvoreného pomocou digitálnych technológií či umenia založeného na popkultúre, grafity, sprejerských akciách, undergroundovej scéne a iných performanciách, symbolizujúcich tento umelecký kód a súčasne aj kód „technočloveka“. Kočíkov zobrazovací spôsob obsahuje tajomstvo zakódovaného, teda toho, čo v bežnej ľudskej komunikácii pozorujeme v podobe exaltovanosti a expresívnosti výpovede, silných verbálnych gest. Jeho obavy z informačného zahltenia a zahusťovania kultúrneho priestoru komerčnými popkultúrnymi a ideologickými produktmi ho vedie k vytváraniu poetických obrazov s výraznou apelatívnou funkciou, čo nie je v súčasnej slovenskej lyrike častým javom.

  Ján Gbúr

  Kočíkove verše sú sondou vysielanou do svedomia makrosveta i mikrosveta, pripomínajú antropologický výskum, ktorý má svoj začiatok v zdanlivo všedných, každodenných situáciách a v istých vzťahových stereotypoch (napríklad na pozadí rodiny, manželstva a i.) a v našich sebeckých a obranno-reflexívnych rozhodnutiach, gestách, vášňach, nižších a vyšších citoch, v pudoch. Sémantickými uzlami týchto lyrizovaných monológov, a žiada sa dodať, že aj stíšených, ponorných dialógov s univerzom, bývajú svedomie, hriech, pravda, láska, smrť, čas, slovo a ďalšie viac či menej abstraktné veličiny.

  Marián Hatala

  Tibor Kočík používa metaforický jazyk, ktorý je dostatočne nasýtený a úderný. Aj komplikované témy dokáže pomenovať jednoducho, a pritom výstižne. Moderné obrazy sveta opisuje novátorsky a neskĺza do klišé. Vymýšľa si osobité výrazy a nečakane kombinuje zdanlivo nespojiteľné, čím dosahuje, že atmosféra básní je v dokonalom súlade so svetom, aký vykreslil.

  Mária Moravčíková

  Uvedomujúc si zložitosť života i medziľudských vzťahov, devastáciu a deštrukciu spoločenských štruktúr, ako aj zvrátenosť prevládajúceho hodnotového systému, sa na všetko díva s pochybnosťami a nedôverou; je v tom však tiež kus zdravého kriticizmu, ktorý si žiada tvorivé prehodnotenie všetkých podnetov. Tibor Kočík vie napísať peknú báseň, pozná cenu dobrej poézie a cestu k nej si nezľahčuje, niekedy však zbytočne nadbieha módnemu trendu zvýrazňovania škaredosti. Tak či onak, stále si kladie ťažké ontologické otázky a pokúša sa o prienik do hĺbok života, lebo nestratil veľkú túžbu človeka a umelca – túžbu zaplniť prázdnotu niečím hodnotným.

  Ján Maršálek

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Vnútrozemie (úryvky)   MÚZA   Stačí neuvážený útek od rodiny, náhle sprístupnenie

  Vnútrozemie (úryvky)

   

  MÚZA

   

  Stačí

  neuvážený útek od rodiny,

  náhle sprístupnenie nových stykov,

  inferno konca storočia

  osvetlené neónovým svetlom

  a noc,

  aby som hroty vrtných tyčí

  zapúšťal do ložísk

  poézie

  s nánosmi obyčajných dní

  a z hlbinných vrtov ju prečerpával

  do vnútorných rafinérií

  s pracím prostriedkom

  zníženej penivosti na všetky druhy bielizne,

  kde preperie svoje krídla

  a preletí popred objektív mojej duše

  ako nádej

  – azúrovo čistá.

   

   

  OTCOVSTVO

   

  Učím deti

  zapaľovať svetlo,

  pravou rukou ovládať slovo

  a ľavou jeho uzdu,

  správne držať príbor

  dívať sa na ulicu,

  samostatne hľadieť na svet.

   

  Rovnako aj ony mňa učia

  pozerať sa na svoj vesmír

  teleskopom zvaným krasohľad,

  kde v zábere je rodina ako vnútrozemie

  ušľachtilej vegetácie vzťahov

  s prevodom na ich krvný obeh,

  aby zahoreli ako bod

  a dvíhali zemeguľu vyššie,

  nad úroveň

  našich dní.

   

   

  LÁSKA AŽ POPOL

   

  Povedala si čas,

  myslel som na oheň.

   

  Povedala si oheň,

  myslel som na popol.

   

  Povedala si popol,

  myslel som na lásku.

   

   

  RUŽOVÉ MUŠKÁTY

   

  Na balkóne žena polieva muškáty.

  Padajú zo mňa listy,

  spomienky na inú ženu,

  na nejaký cudzí byt.

  V meste, kde som sa narodil

  a možno i umriem.

   

  Žena, čo polieva

  ružové muškáty,

  nie je cudzia.

   

  So žiadnou inou nemám deti.

   

   

  Premenlivé dno (úryvky)

   

  ŤAŽKÉ KVETY

   

  Rozbrechali sme sa na deti

  ako psy na rozkvitnutú lúku.

   

   

  NÁVRAT STRATENÉHO OTCA

   

  Tým že si sa vrátil

  ako otec k vlastnej rodine

  urobil si to

  čo neurobil tvoj otec

  keď nevrátil sa k svojej rodine

   

  Sebou samým vrátil si sa

  ako syn k samému k sebe

  ktorý sa vrátil k otcovi

  ako otec

   

  Jeden je toľko ako druhý

  no ako on

  ty však toľko nie si

   

   

  Pohľadnice & skice (úryvky)

   

  ZRKADLO

   

  Vidím sa

  v neskutočnom priestore

  čo otvára sa za povrchom zrkadla;

  vidím svoje chladné bytie tam

  kde nie som

   

  Som tam

  kde nie som;

  vlastnú viditeľnosť

  za mrazivým povrchom zrkadla

  utvára môj tieň

   

  Vraciam sa z hĺbok

  z nekonečna k svojmu Ja;

  znovu sa vidím tam

  kde prítomný nie som –

  hľadím na seba očami zabudnutia

   

  Naplno verím:

  musím prejsť skrz bod

  kde nie som

  uniknúť pred peklom

  svojich tieňov

   

  Hľadím na seba

  očami zabudnutia;

  je učinené miesto –

  skutočný i neskutočný

  priestor

   

   

  SEN O NÁVRATE

   

  Keď anjeli

  zostúpia do krajiny s havranmi

  bez kvetov a bez motýľov

  na bielu verandu

  zabudnutého domu z detstva

   

  nastúpime do modrého autobusu

  vrátime sa späť

  do neba –

   

  šťastní z biedy plnej snehu

  chytíme sa za ruky

  a začneme čítať

  slnečný horoskop

   

   

  Stretnutie voľných pádov (úryvky)

   

  SVOJMU ANJELOVI

   

  bdiem

  keď spíš

   

  dozerám

  na teba

   

  dobrými

  skutkami

   

   

  ODPOVEĎ

   

  mali sme byť

  stredom sveta

  a sme trosky prach

   

  sila je aj v slze

   

  idem teda

   

   

  Dlhá jazda, ružová záhrada (úryvky)

   

  (X)

   

  drž ma za ruku a spi

          do rána je ďaleko

          ja viem že nie si každý

  spi a drž ma za ruku

          kedykoľvek

          keď to budeš potrebovať

  drž a spi ma za ruku

  drž za ruku a ma spi

          koľkokrát mám opakovať

  spi ma za ruku a drž

          na mrazničke máš pivo

  ma za ruku drž a spi

          vodku zatiaľ neotváraj

  ruku spi a drž ma za

          je dosť studená

  ma za spi a drž ruku

          chutí mi dám si ešte

  za a spi ruku drž ma

          nemôžem sa už dočkať

  drž ma za a spi ruku

          už ideme

  ruku spi drž ma za a

          neblázni

  spi ruku a drž ma za

          ešte je dosť studená

  drž ruku a za spi ma

          ráno zohrejem

          slepačiu polievku

  drž ruku a ma za spi

          koľko je hodín

          už je fakt veľa

  spi ma a drž za ruku

   

   

  (XV)

   

  vedieme vojny a nosíme jazvy

  nosíme jazvy a vedieme vojny

  jazvy a vojny vedieme nosíme

  nosíme vojny a vedieme jazvy

  vedieme jazvy a nosíme vojny

  a vedieme vojny nosíme jazvy

  vojny vedieme a jazvy nosíme

          farbí na červeno

          rozkročená na námestí

          odzadu šteklí údom

          do tunela vchádza ľudská masa

          na jeho konci nie je

          žiadne svetlo

          žiadna svietiaca biela bytosť

          iba zomleté mäso

   

   

  Medirytiny duše (úryvky)

   

  OKNO DO DVORA

   

  z okna hľadieval som

  v zamyslení do dvora

   

  stál tam zelený orech

  zhovárali sme sa osve

   

  v mestskej štvrti rástol sám

  kde som tiež raz osamel

   

  na viečka si z času načas

  jeho obraz premietam

   

   

  VIDÍM SA V ZRKADLE ZABUDNUTÝCH DUŠÍ

   

  v kúpeľni sa dívam

  do prasknutého zrkadla

  vidím ako ktosi

  v tieni zabudnutých duší

  čierne karty rozdal

   

  vnútorným okom pozerám sa

  za mrazivý povrch

  prasknutého skla

  nie som tam

  tam kam siaha moja láska

   

  pozerám sa

  do zrkadla zabudnutých duší

  vidím sa v despotickom

  chaose vášní anarchii hluku

  medzi troskami prežitého dňa

   

   

  MOJA ŽENA JE NA DNE

   

  moja žena je na dne

  vytiahnite moju ženu

  moja žena leží na dne

  je na dne bazénu

  okamžite ju vytiahnite

  áno áno

  vytiahnite moju ženu z bazénu

  haló! haló!

  vytiahnite moju ženu

  z bazénu

   

   

  Byť namiesto mať (úryvky)

   

  NOVÁ POLIANKA I

   

  Žiť z čistých molekúl vzduchu,

  jemne sa k sebe priblížiť,

  za súmraku spoločne splynúť,

  veriť, že spoza subtílnych mrakov,

  čo plávajú nad svetom,

  ktosi sa na nás pozerá,

  veriť, že nás niekto vidí,

  že niekto o nás rozmýšľa.

   

  Potom chvíľku,

  aspoň chvíľočku sa tešiť,

  hoci len obyčajnému pohľadu

  z balkóna.

   

   

  CÍTIM, ŽE CÍTIŠ

   

  Mlčíš,

  celé popoludnie mlčíš,

  mlčaním ma mučíš,

  jazyk sa mi zauzlil.

   

  Mlčíš,

  nežne mi odpovedáš

  voňajúcim dychom

  na mlčanlivé otázky.

   

  Hrejú ma tvoje ruky,

  keď mi z diaľky mávajú.

  –  –  –  –  –  –  –  –  –

  Cítim, že cítiš.

   

   

  Zóna (úryvky)

   

  GRAFITI

   

  (I)

   

  Útržky strateného času

  vykĺbeného vo chvíli páriacej sa neistoty s chaosom

  útržky valiace sa ponad ťaživý deň

  zapadajúceho do šedivosti hluku

  útržky vyrvané scudzeným zmenám

  útržky bijúce na poplach

  z prázdnoty potetovanej duše

  Vy bezduchá reakcia na svet

  čože to činíte na svoju pamiatku

  kam sa náhlite

  vy ktorí lámete

  svoj každodenný chlieb

  a voláte:

  Kto ste vy?

  Koho ničíte?

  A kto ničí vás?

  Kam sa náhlite

  vy ktorí kričíte

  na nepoškvrnený betón:

  Nie je dôležité mať!

  Nie je dôležité bezúhonné telo!

  Nepotetovaná duša je hodnotná a vzácna!

  Vy sprejeri

  vyrvaní stratenému času z rúk

  vkrádate sa do smradľavých opustených bytov

  do podzemných chodieb protiatómových krytov

  do kanálov zanesených výkalmi a ľudským hnojom

  vkrádate sa do tunelov plných krýs

  a škriekate:

  Nie sme ako vy!

  My sme niekto iný!

  Nie sme ako vy!

  My sme niekto iný!

  Nie sme ako vy!

  My sme niekto iný!

  Píšete na útržky času vysychajúce monológy

  s citlivými textami

  a prázdnymi gestami mágov

  čo načierno načierajú do černe

  zamilovaní do malosti a opití netrpezlivosťou

  letíte nadzvukovou rýchlosťou

  schizoreaktívnou psychózou

  podpisujete sa pod obraz čiernej šelmy

  pod pascu apokalypsy

  ktorá neznamená hneď koniec sveta

  ale iba večné znamenie zjavenia

  Váš kryptogram je šifra

  medzi riadkami v knihe Života

  žiadna hrubá čiara

  žiadne: Začíname odznova!

  lebo iba vy jediní viete

  že takto sa nikdy nič nové nezačne

  a nikdy sa nedostaneme ďalej

  áno vážení a milí politickí sprejeri

  áno vy

  ktorým nezáleží na ničom

  iba ak na mene

  či ste

  vystriekaní

  na múroch

  Páni

  naozaj nie ste schopní pustiť si plyn

  naozaj nie ste schopní

  zabiť sa a letieť

  hoci každý z vás

  hoci každý z vás

  musí byť strašne sám!

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013