Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Pseudonym

  Andrej Smolko, Fr. Klárus, Klár, Svetloslav Veigl
 • Životopis autora

  Svetloslav VEIGL sa narodil 24. 12. 1915 v Horňanoch. Jeho občianske meno je Ferdinad Veigl. Študoval na gymnáziu v Ružomberku a v Levoči. Do

  Svetloslav VEIGL sa narodil 24. 12. 1915 v Horňanoch. Jeho občianske meno je Ferdinad Veigl. Študoval na gymnáziu v Ružomberku a v Levoči. Do františkánskej rehole vstúpil v Trnave (8. septembra 1932) a prijal latinské meno rehoľné meno Clarus, ktoré v literárnych prácach používa v poslovenčenej forme Svetloslav – oslavovateľ svetla. Po roku noviciátu v Trnave maturoval na Gymnáziu v Malackách (v roku 1936). Študoval na bohosloveckých fakultách v Salzburgu a v Bratislave, slovenčinu – filozofiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Doktorát z filozofie získal po skončení druhej svetovej vojny (v roku 1946). Po ukončení vysokoškolských štúdií vyučoval na gymnáziách v Malackách a Bardejove. Koncom 40. rokov sa stal obeťou prenasledovania kňazov a rehoľníkov. Ako kňaz pôsobil v Trnave-Tulipáne (1950 – 1959), v Abraháme (1959 – 1977) a od roku 1978 až do roku 1999 v Kráľovej pri Senci. Žil v kňazskom domove v Pezinku.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Cestami vetrov (1938)
  • Výstup na horu Tábor (1939)
  • Menom ťa neviem osloviť (1941)
  • Kvety na troskách (1945)
  • Láska smrť (1946)
  • Volanie z diaľky (1946)
  • Mesto na návrší (1968)
  • Pred ružou stojím nemý (1988)
  • Jemu jedinému (1990)
  • Hľadanie svetla (1991)
  • Bardejovské rondely (1992)
  • Zlatý kľúč (1992)
  • Rodinné rondely (1994)
  • Nebo na Zemi (1995)
  • Klopem a volám (1996)
  • Doma pod oknami (1997)
  • Nerušte túto ružu (2000, výber z celoživotnej tvorby)
  • Plnosť času (2000)
  • Svetelný periskop (2004, 1.vydanie)
  • Keď anjel v tebe spieva (2006, súborné dielo)
 • Charakteristika tvorby

  Svetloslav Veigl je dnes literárnou kritikou považovaný za jedného z hlavných predstaviteľov katolíckej moderny: skupiny katolíckych

  Svetloslav Veigl je dnes literárnou kritikou považovaný za jedného z hlavných predstaviteľov katolíckej moderny: skupiny katolíckych básnikov, ktorí vstúpili do literatúry v 20. a začiatkom 30. rokov (R. Dilong, J. Silan, P. G. Hlbina, J. Haranta) a v priebehu 30. a 40. rokov (P. Ušák-Oliva, M. Šprinc, G. Zvonický, K. Strmeň, J. Motulko). Básne začal písať už ako študent na malackom gymnáziu. Prispieval do vtedajších študentských časopisov a kultúrnych periodík ako Slovenské pohľady, Elán, Kultúra, Pero, Verbum. Do tajov poézie prenikal cez verše takých básnikov, ako boli V. Beniak, E. B. Lukáč, J. Smrek, R. Dilong, P. G. Hlbina; z českých básnikov naňho najväčšmi zapôsobili V. Nezval a J. Seifert. Debutoval básnickou zbierkou Cestami vetrov, ktorá je vyjadrením jeho kresťanskej orientácie a pripomenutím nemennosti a stálosti morálnych hodnôt kresťanstva. J. Felix označil túto zbierku za „vzácne útulnú a milo sa prihovárajúcu“ a „za zriedkavo svieži debut“. Motív lásky k Bohu, človeku a národu a viera ako stimulátor celej básnickej tvorby sú výrazne prítomné aj v jeho ďalších básnických zbierkach z prvého tvorivého obdobia. Marxistická kritika (podľa hesla v Encyklopédii slovenských spisovateľov) videla v jeho zbierkach zo 40. rokov „zjednodušený pohľad na skutočnosť“ a konštatovala, že „v niektorých básňach dospel k hraniciam preduchovnenej sentimentality, vyjadrovanej stereotypnými prostriedkami tradičnej náboženskej lyriky“. Ani básnická zbierka Mesto na návrší, ktorá vyšla po vyše dvadsaťročnom nútenom odmlčaní, nenašla u predpojatej kritiky priaznivejší ohlas (v „básnickom vyjadrení autor neprekročil úzky kruh svojej predchádzajúcej svetonázorovej a estetickej orientácie“). Nasleduje ďalšie takmer dvadsaťročné odmlčanie básnika. Až v roku 1988 vychádza výber z jeho básnickej tvorby – Pred ružou stojím nemý – a v roku 1990 výber Jemu jedinému, doplnený o niekoľko básní z rukopisu. Spoločenská zmena, ktorá nastala v novembri 1989, mu umožnila nadviazať vo svojej poetike a tematickej orientácii na ideály a mravné hodnoty kresťanstva, ktoré boli prítomné v jeho ranej tvorbe. Nestor slovenskej poézie využíva svoje životné skúsenosti, aby melodickým veršom rozsvecoval svetlo viery – to je poslanie a cieľ jeho náboženskej poézie z posledných rokov. K tomuto svetlu vedú cesty lásky, vzájomného porozumenia a služby blížnemu (v tomto zmysle sú symbolické názvy jeho zbierok – Hľadanie svetla, Zlatý kľúč, Nebo na zemi a i.). Návrat básnikov katolíckej moderny do organizmu slovenskej poézie 20. storočia umožnil aj nový, neskreslený pohľad na skutočné hodnoty Veiglovej poézie. Výber z jeho celoživotnej básnickej tvorby Nerušte túto ružu ukázal trojjedinosť Veigla ako kňaza-filozofa-básnika a ich vzájomne podmienené väzby. Zároveň sa zreteľne ukázalo, že láska a smrť sú základnými konštantami jeho básnického univerza: láska, ktorá má intímny ľudský, ale zároveň aj božsky univerzálny rozmer, a smrť ako symbol údelu v nasledovaní Krista. Vo svojej poézii zachytil v účinnej básnickej podobe cestu kňaza a básnika k hlbšiemu vnútornému duchovnému životu.

  Anna Šikulová

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8. CABADAJ, Peter: Literárne

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8.

  CABADAJ, Peter: Literárne ozveny. Memento homo. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 14.

  BRUNCLÍK, Jozef: Básnik neodchádza. K storočnici narodenia Svetloslava Veigla. (Zost. Miroslav Daniš). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 127 – 128.

  TUCHSCHER, Ľubomír: Básnik neodchádza, Kráľová nezabúda. (K nedožitej storočnici Svetloslava Veigla). In: Katolícke noviny, roč. 131, 24. 1. 2016, č. 3, s. 21.

  TOLLAROVIČ, Peter: Kňaz a básnik sú bratia, prinajmenšom bratranci. Sto rokov od narodenia Svetloslava Veigla. In: Katolícke noviny, roč.130, 13. 12. 2015, č. 50, s. 10 – 11.

  CABADAJ, Peter: Tvorca harmonizujúcej poézie. (Storočnica narodenia Svetloslava Veigla). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 8 – 13.

  ŠTROMPOVÁ, Alena: Svetloslav Veigl: Myšlienky v Bohu. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 3.

  -pj-: Opustili nás (Svetloslav Veigl). In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 11.

  ŠAH: Svetloslav Veigl – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 157.

  JAVORKOVÁ, Monika: O každom človeku – o každej dobe (Svetloslav Veigl: Svetelný periskop). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 5.

  DANIŠ, Miroslav: Od dissentu k prevratu. Svetloslav Veigl: Svetelný periskop. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 119 – 124.

  DANIŠ, Miroslav: Svetloslav Veigl v interpretácii Júliusa Pašteku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 130 – 131.

  PAŠTEKA, J.: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava, LÚČ, 2002.

  MIHALKOVIČ, Jozef: Ozvena stretnutia so Svetloslavom Veiglom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 65.

  DOBIÁŠ, Rudolf: Ruža pre Svetloslava Veigla (Svetloslav Veigl: Nerušte túto ružu). In: Knižná revue, roč. XI, 2. 5. 2001, č. 9,  s. 5.

  BÍZIKOVÁ, Margita – VEIGL, Svetloslav: Pán Boh mi dal viac času, aby som sa polepšil (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 20. 12. 2000, č. 26, s. 12.

  JAVORKOVÁ, Monika: Večnosť nádeje (Svetloslav Veigl: Plnosť času). In: Knižná revue, roč. X, 4. 7. 2000, č. 14 – 15, s. 5.

  ŠAH: Svetloslav Veigl. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 159.

  MORAVČÍK, Štefan: "Z dier myších vyšla duša..." alebo divotvorný lodivod mora milostí. (K 85-ke Svetloslava Veigla). (Úryvok z doslovu k výberu z Veiglovej poézii, ktorý výjde vo Vydavateľstve SSS.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 87 – 91.

  Život a dielo Svetloslava Veigla (zborník, 1995).

  MELICHER, J.: Poézia katolíckej moderny. Nitra 1994, s. 46 – 51.

  MELICHER, J.: Zamlčovaná literatúra, 1995, s. 71 – 80.

  FRÁTRIK, J.: Básnici katolíckej moderny. Žilina 1994.

  Svetloslav Veigl (personálna bibliografia). Galanta 1995.

  MORAVČÍK, Š.: Družné hody samoty. In: Pred ružou stojím nemý (doslov). Bratislava 1988, s. 116 – 117.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Veiglov základný postoj k životu je vitalistický: neústupčivosť pred ranami osudu, skalopevné presvedčenie o vlastnej pravde, pevné

  Veiglov základný postoj k životu je vitalistický: neústupčivosť pred ranami osudu, skalopevné presvedčenie o vlastnej pravde, pevné zázemie domova, láska k domovine, pocit potreby blízkych, rodiny, život obracajúci sa od rozorvanosti k pokoju, k Bohu. Tomu sa prispôsobuje dynamiky a rytmus, od štruktúry dlhých nerýmovaných pásiem po skratkovité až gnómické strofy a figúry. Aj miesta vnútorných rozporov sú zvláštne priezračné, od jednoznačnosti ostatných sa odlišujú zvláštnym chvením, zvláštnou metaforou a originálnym obrazom. Tu naozaj Boh Veiglovým perom píše božské verše. O láske, o miestach, ktoré nás prinavracajú k sebe, o slovách, ktoré v nás rezonujú večne.

  Mária Bátorová

  Popri františkánskej pokore a odovzdanosti panovala u raného Veigla detsky rozpútaná fantázia, voľné dilongovské radenie obrazov, smrekovský vitalizmus.

  Valér Mikula

  Vyšiel z katolíckej moderny a je jej posledným mohykánom. Patril do silnej zostavy: Dilong, Silan, Haranta, Ušák Oliva, Strmeň, Zvonický. Ich heslom i morálnym záväzkom bola bremondovská čistá poézia – a to čistá po každej stránke.

  Štefan Moravčík

  Vox humana. Vrelý ľudský hlas, ktorý sa nenatíska, nekričí. Poézia silná a horká trochu, zaberá nenápadne ako čistý nápoj. Vynáša obrazy nové a pôsobivé. Básne, námetovo a formou naskrze moderné, hľadajú zmysel bytia. Sú vizionársky silné, majú gradáciu a pôsobivé zakončenie, glorifikujú človeka, ktorého túžba po veľkom a večnom preráža pavučinu všednosti.

  Valentín Beniak

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Ako na čitateľa na mňa silno zapôsobila Hlbinova poézia. Jeho prvé zbierky, to bola nádhera. A pokiaľ ide o moju tvorbu, v mladosti to bolo podvedomé, ale
  Ako na čitateľa na mňa silno zapôsobila Hlbinova poézia. Jeho prvé zbierky, to bola nádhera. A pokiaľ ide o moju tvorbu, v mladosti to bolo podvedomé, ale teraz, keď som už v takom matuzalemskom veku, väčšmi cítim a vidím, že poézia je doplnením môjho života. Je to dar Boží. Keď mi Boh dal talent, je mojou povinnosťou využiť ho. Každá nová kniha je pre mňa posilou.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena J. C. Hronského (2002) za celoživotné básnické dielo v rámci katolíckej moderny (udelená Nadáciou Matice slovenskej) Cena Spolku

  Cena J. C. Hronského (2002) za celoživotné básnické dielo v rámci katolíckej moderny (udelená Nadáciou Matice slovenskej)

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za zbierku Nebo na zemi

  Cena Fra Angelica (2006)

  Pribinov kríž I. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry (2006)

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  ŽENU SILNÚ KTO NÁJDE? (zo zbierky Pred ružou stojím nemý )   V tebe som našiel sladkosť tvojho mena, v kalichu zo zlata

  ŽENU SILNÚ KTO NÁJDE? (zo zbierky Pred ružou stojím nemý)

   

  V tebe som našiel sladkosť tvojho mena,

  v kalichu zo zlata pijem ťa, Vyvolená,

  keď hlavu nakláňaš nad prúdom dravým,

  do seba stúlená prechádzaš jarné splavy,

  jak dieťa dôverne prosíš o silu zhora

  v horúčke mučivej, keď zmysly pohansky horia,

  kým hlavu nakláňaš nad vlastný kríž,

  pohľadom do seba o čistom živote sníš.

   

  Tak v ružu rozkvitáš a udivuješ svet.

  Ach, Krásna moja, spanilá, nad teba ženy niet.

  Blahozvesť v očiach ti žiari, no skromná si a krásna,

  bohatstvom veľkým oplývam, dlaň, ústa tvoje, hlas mám,

  svet celý ťa mi závidí i šťastie moje veľké,

  preto sa blížim ku tebe s chvením jak k Trpiteľke.

   

  Dušou i srdcom prostým vábiš ma k sebe večne,

  rameno tvoje dvíha ma, keď v ceste klesnem,

  a stále pri mne bedlíš. Si vzácny Boží dar,

  na kužeľ ruky kladieš, zaháňaš biedu, zmar

  a z dlane otvorenej vždy sypeš zrná štedré,

  si ako vzácna loď, čo zďaleka chlieb vezie,

  si ako ostrov v mori, si ako fontána,

  čarom a krásou spaľuješ a seba rozdávaš,

  si ako plachá laň, čo chráni mláďatá,

  ruža ťa sestrou zve a k sebe volá ťa,

  si ako obelisk – v tajomnom písme sa skrývaš,

  keď ideš námestím, do seba samej sa dívaš,

  lež ako vlčica ohnisko, domov chrániš,

  keď ľstivý nepriateľ vyráža naše brány.

  Zas sa ku mne túliš, keď chcem byť s tebou sám,

  ach, kto to vysloví, čo všetko v tebe mám.

   

  Chválim ťa preto, meno tvoje Silná žena.

  Si ruža zamknutá, studnica spečatená.

   

   

  VENOVANIE (zo zbierky Pred ružou stojím nemý)

   

  V horúčke týchto ťažkých premien

  svietiš mi ako rosa v okvetí,

  do diaľky dvíhaš dlane svoje jemné.

  Kam srdce tvoje znovu odletí?

   

  Vábivá vlna lásky, luna prelestí

  naplnila ti srdce túžbou, ktorá rastie,

  tvoj zatajený vzlyk o slze tejto šelestí

  a hviezda, čo ti zvestovala šťastie,

   

  zhasla ti neraz ako krásny sen.

  A čelo tvoje unavené snami

  ďalej ti dvíha túžby priehlbeň

  a oči tvoje pritvorené mámi.

   

  Zráňaná svetmi skláňaš sa k zemi,

  za ohňom bežíš, čo hviezdou dávno neni,

  a leskom vydesená sama sa nájdeš v tieni

  na cestách kvitnúcich šťastím a smútkom ženy.

   

  Pred zrakom horiacim vždy cudne kloním zraky,

  zavše ma páli sen. Každým dňom rúcho mení.

  A tíšim srdce, keď zriem rozkvitnuté maky.

  Pred ružou stojím nemý.

   

  V okruhu mámivom vlníš sa v lesku dám

  a zrak tvoj nepokojný hľadá, hasne, blčí

  a oddáva sa rozbúreným hrám.

  Tak túžba mučí.

   

  Ako ma voláš krásne, keď som sám,

  náručie tvoje chránim pred prázdnym zrakom luzy,

  mňa zjav tvoj dvíha k nebesám.

  Kedy ťa celú objavím v malej ruži?

   

   

  STUDNIČKA (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Bije polnoc. Počúvam.

  Tma so svetlom sa bije.

   

  Večný svár.

   

  Do rána ešte ďaleko je.

   

  Spomínam.

   

  Tá studnička, z ktorej som píjaval

  a hádzal do nej peniaz lesklý,

  je verná ako mať.

   

  Má úsmev môj i slzy.

  Jediný poklad, čo ostáva mi. Vezmi.

   

  Peniaz svoj posledný do nej vhodím,

  len čo sa zbrieždi.

   

   

  POPRI RIEKE (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Obliecť sa možno

  do slnečných lúčov,

  do poľnej trávy,

  do kvapky rosy

  na úbočí,

  do obručí

  skamenenej hlavy,

  do kvetu

  alebo do pŕhľavy,

  do hudby svetla,

  do mrazivej noci,

  do hodvábu tepla,

  do úsmevu,

  do strateného spevu,

  do hadieho švihu,

  do smrtonosnej rieky,

  do kanúcej slzy,

  do vĺn nepokoja,

  do objatia domoviny

  do zvukov mandolíny.

   

  Najkrajšia tvár odveká

  je obliekať sa v človeka.

   

   

  SLNEČNÝ DEŇ (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Deň s ohnivou hrivou ozlomkrk letí.

  Tátoš rozťahujúci nozdry

  pri tisícorakej vôni

  a opálenej pleti.

   

  Trubadúri lásky spievajú

  opreteky.

   

  Zvonivým hlasom neba

  zvučia siene srdca –

  rozihrané motýle obletujú rajské rieky.

   

  Rytieri v zlatom brnení,

  cválajúci na ohnivých paripách

  v nekonečnom rozpálenom mori,

  plným priehrštím rozdávajú

  z pokladov rozprávkovej hory.

   

   

  HĽADANIE SVETLA (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  V jasných chvíľach,

  i keď si to vždy neuvedomujeme,

  túžime po čistom živote.

  Túžime po tom, čo nám chýba.

   

  V hĺbke srdca

  všetci prahneme, Bože, po tebe,

  i tí, čo zanovito utekajú pred tebou.

  Ako ťa však objaviť,

  keď prebývaš v neprístupnom svetle

  a naše srdce utápa sa v tme.

   

  V iskre,

  čo žiari v každom človeku

  i v celom vesmíre,

  v každej veci i v každom dychu,

  v speve i v umieraní,

   

  nachádzame tvoju tvár:

  raz kŕčmi bolesti vychýlenú,

  raz víťazstvom povznesenú,

  lež ožiarenú vždy tvojím tajomným svetlom.

   

   

  ZA SVOJÍM SNOM (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Dvíhame ruky

  na slávu života,

  i keď má často chuť blenu.

   

  Zvedavo nakukujeme

  štrbinami lúčov

  a potom ozlomkrky bežíme

  za svojím snom.

   

  Tešíme sa každému úsmevu,

  i keď nám niekedy zhasína

  večerom.

   

  Tancujeme nad priepasťou,

  v ktorej vrie

  ohnivá láva.

   

  Hoci platíme slzami,

  tajomné dvere k šťastiu

  poznove otvárame –

  stokrát,

  tisíckrát,

  lež na konci kľukatej chodby

  vždy sa nám pretrhne

  červená niť.

   

   

  HĽADANIE ČLOVEKA (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Kto by rád nemal

  zakvitnutú lúku, spev vtákov,

  tajomný šepot trávy.

  Kto by rád nepil z dlane

  vodu života.

   

  Chváľme preto každú otvorenú dlaň,

  v ktorej kvitnú červené maky.

   

  Hľadím na ľudskú tvár

  ako snár,

  na magické zrkadlo,

  do hlbokých očí

  tajomných ako more s nekonečným dnom.

  Zrkadlí sa v nich slnce

  i burácajúci hrom.

   

  Obraz za obrazom mihá

  v objatí túžby, ktorá vykupuje svet.

   

  Svetlo spojených dlaní

  pretvára spevy naše i slzy

  i prácu

  na ohnivý kvet.

   

  Kmitajú v duši skryté lúče

  ako zlatý dážď –

  najkrajšia melódia,

  akú len počuť možno na Zemi:

  Človeče, tvor vznešený,

  veľký i úbohý,

  mám ťa rád.

   

   

  ČLOVEK (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Kde sa tá sila rúti,

  či naozaj je slepá?

   

  V kruhu, kde horí cesta Mliečna,

  v dotyku smrti

  spieva

  túžba nekonečná.

   

  Chrobák tej túžby nemá.

   

   

  SLZA (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Pomaly steká

  v žliabkoch tváre,

  až je z nej rieka

   

  vystupujúca

  po kapilárach srdca

  na končiare,

   

  kde horia

  svätojánske ohne dookola

  siahajúce na pohoria

  a všetko nečisté spaľujú

  až do popola.

   

  A opäť je tu slza,

  ohňovzdorný krištáľ,

  čo začala sa kĺzať

  v nevídanom jase,

  samozrejmá,

  zázračná

  a čistá.

   

   

  RADOSŤ (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Sadíme stromy

  a potom trpezlivo

  čakáme na zázrak,

  keď začnú vyháňať lístie.

   

  Sme ako strom.

  Čo nedáme druhému,

  nebude naše.

   

   

  KAMENNÉ SRDCE (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Kto sa cíti bez viny,

  nech prvý hodí kameňom –

  bude sa cítiť nevinný

  v srdci svojom kamennom.

   

   

  BÁJNA ZEM (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Prší ako z rozostrieľanej strechy,

  za golier niekomu vždy zateká.

   

  Na bránu srdca bubnujú mínomety.

  Cesta je ďaleká.

   

  Hľadal som zem,

  kde slnko ustavične žiari

  a stále kvitne oliva.

   

  Našiel som bájnu zem,

  zem tisícich vôní a tvárí,

  lež všade videl som

  aj zatmenia.

   

   

  SVEDOMIE (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Nezničiteľná membrána.

  Výsostne citlivá.

  Za slnečného dňa i v dusnom čase.

   

  Od rána do večera.

  Od večera do rána.

   

  V dobrom sa zrkadlí

  ako starostlivý gazda v plnom klase.

   

  V zlom prúde zase

  dymí sa a kúdolí,

  sa zarezáva do mandlí

  a skučí ako zviera.

   

   

  ÓDA NA ÚSMEV (zo zbierky Hľadanie svetla)

   

  Úsmev,

  ale najmä úsmev ženy

  prepáli každý pancier.

  Ten nežný,

  čo vychádza z dobrého srdca.

  Vyžarujúci teplo a svetlo,

  základ života.

   

  Je zakódovaný

  v každom lístku trávy

  i v každom kríku,

  v každom strome,

  čo vyháňa ešte lístie a kvety

  a vytvára korunu,

  v ktorej si prespevujú vtáci.

   

  Úsmev voňavej ruže

  je ako úsmev milujúcej ženy –

  v tajomných kruhoch roztáča Zem

  a približuje oblohu.

  Šťastím prekypujúci spev.

   

  Úsmev sestry vody,

  ktorá nás očisťuje

  a plným dúškom osviežuje,

  úsmev brata ohňa,

  ktorý je krásny,

  bujarý a večne mladý zároveň.

   

  Úsmev matky a dieťaťa,

  plný chvenia lásky a nehy,

  akoby ani nebol z tohto sveta.

  Iba ak zo strateného raja.

   

  Úsmev podanej ruky

  i každého dobrého skutku

  zapaľuje svetlo v duši človeka.

  Kde nie je svetlo,

  je tma.

  Ale bez svetla večne žiť nemožno.

   

  Preto tak magicky svietia milujúce oči.

   

  Zaujímavé,

  ale pekne usmievať sa môže

  i sestra smrť,

  keď sme si v živote

  opatrovali svetlo,

  ktoré sme dostali pri narodení.

  Táto smrť

  miesto kosy

  má úsmev milujúcej sestry.

   

  Úsmev brata slnka

  a úsmev sestry luny

  i všetkej krásy sveta

  málokto prevýši.

   

  Iba úsmev čistého

  a milujúceho srdca.

   

   

  ZLATÝ KĽÚČ (zo zbierky Zlatý kľúč)

   

  Krútime sa

  Kde by sme mohli objaviť

  Tie pravé dvere

  Ktorými sa vchádza

  K tajomstvám

  Kutíme

  A odhadzujeme

  Aj ochranné zábradlie

  I plášte vytvorené vekmi

  Božím dychom

  Pýcha nám zatemňuje oči

  Iba telom sa chceme predierať

  K jadru

  Telo však nachádza

  Iba telo

   

  Zlatý kľúč

  Ktorý nám otvára

  Tajomné dvere

  Má iba duša

   

   

  KATARZIA (zo zbierky Zlatý kľúč)

   

  Každý má škvrny

  Na svojom slnku v duši

  Každý aj zatmenie skúsi

  Kým príde k zenitu

  Tajomná brána

  Tomu sa otvára

  Kto túži po svetle

  Kto vzýva svetla jas

  Čo zhora prichádza

  Škvrny spaľuje

  V plameni pokánia

  Boh vždy sa zmiluje

  Hoc svieca dohára

  Svetlo

  Sa leje do duše

  Z plného pohára

   

   

  PO KTOREJ VYKROČIŤ (zo zbierky Zlatý kľúč)

   

  Prišla k nám sloboda

  Zrazu jak Boží dar

   

  Tisíc ciest zakvitlo

  Po ktorej vykročiť

   

  Kto cestu zmýli si

  Srdce si dobodá

   

  Na slnku slobody

  Zhorieť aj dar môže

   

  Ako si na uzde

  Udržať tátoše

   

  Čo letia o závod

  Cez skryté priepasti?

   

  Žiť bude

  Na slnku

   

  Prekvitať

  Jak vŕba pri vode

   

  Koho dar nezvedie

  Na cesty falošné

   

  Na šikmých chodníkoch

  Len bodľač porastie

   

   

  VÝŠKA NEBA ČI ZRADNÁ PRIEHLBEŇ? (zo zbierky Zlatý kľúč)

   

  Slnko slobody tak zrazu zažiarilo

  Až zdúpneli sme Je to pravda Je to sen?

  Snívali a dívali sa neprítomne nežne

  Výška neba či zradná priehlbeň?

  Vyhuplo slnko slobody lež páli ako blen

  Vonia jak semä spálené jak spráchnivená dreň

  Valia sa prúdy spenené tok rieky búri sa

  V koryte ohnivom vrie rozvodnená Torysa

  Dušu vír zalieva bláznivá povodeň

  Jak keď sa hrádze pretrhnú a rozmočí sa zem

   

   

  AKO SA NESTRATIŤ? (zo zbierky Zlatý kľúč)

   

  Sloboda prišla

  Ako blesk

  Až nás oslepila

   

  Nevieme čí sme

  Kam sa postaviť

  Aby sme boli svoji

   

  Otvára sa nám svet

  Ale doma sme zatiaľ cudzí

  Ešte sme nezapustili korene

  Vo svojom dome

   

  Vlastní nám utínajú hlavy

   

  Ako byť potom doma vo svete?

   

   

  MODLITBA ZA TÝCH ČO ZABLÚDILI (zo zbierky Zlatý kľúč)

   

  Modlime sa aj za tých

  Čo v štyridsaťročnom blúdení

  V komunistickej púšti

  Fatamorgánou vysneného raja

  Omámení

  Zablúdili

  A stali sa Ahasvermi

  Stratená loď bez kompasu

   

  Pane

  Daj aby sme boli k nim trpezliví

  Ako je trpezlivá dobrá mať

  K svojim márnotratným synom

  Ako je trpezlivý nebeský Otec s nami

   

  Daj

  Aby sme boli k nim trpezliví

  I keď v nich niet ešte sily

  Vrátiť sa domov

  S kvetmi

  Vykvitnutými v utrpení

  ___________________________


  ADVENT


  Vianoce idú – sviatky pokoja.

  Všetci už čakáme v blízkosti dvier,

  kedy sa tajomne zvečera otvoria

  a do duše zas príde pokoj, mier.


  Do duše príde Ježiško.

  Do duše, ktorá hľadá.


  Boh vždy je nalbízko

  tomu, kto si ho žiada.

   

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013