Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Životopis autora

  Štefan Strážay sa narodil 10. novembra 1940 v Igrame. Absolvoval ruský a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
  Štefan Strážay sa narodil 10. novembra 1940 v Igrame. Absolvoval ruský a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor na Strednej ekonomickej škole v Poprade (1964 – 1970), potom sa vrátil do Bratislavy do literárneho mesačníka Slovenské pohľady (1970 – 1972). Do roku 2000 pracoval ako redaktor a vedúci editor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V súčasnosti žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Veciam na stole (1966)
  • Úsvit ale neurčitý (1971)
  • Sviatky (1974)
  • Igram (1975)
  • Palina (1977)
  • Podhorany (1977)
  • Dvor (1981)
  • Malinovského 96 (1985)
  • Sestra (1985)
  • Aperitív na modrej planéte (1988, antológia siedmich básnikov: Feldek, Buzássy, Štrasser, Strážay, Moravčík, Šípoš, Kolenič)
  • Elégia (1989)
  • December (1990)
  • Interiér (1992)
  • Básnické dielo (Štefan Strážay) (2011, 1.vydanie)
 • Charakteristika tvorby

  Od prvej básnickej zbierky pútala Strážayova poézia pozornosť svojou lyrickou osobitosťou, založenou na presnom pomenovaní vecí a ich

  Od prvej básnickej zbierky pútala Strážayova poézia pozornosť svojou lyrickou osobitosťou, založenou na presnom pomenovaní vecí a ich vzťahov a na diskrétnej, jemnej a často len náznakovej výpovedi o vlastnej ľudskej situácii. Jeho poéziu charakterizuje umelecká vyrovnanosť a stálosť presného, zväčša deziluzívneho básnického sveta. Uprednostňuje ontologický prístup ku skutočnosti, ide mu o hľadanie podstát spoločných človeku i veciam, ktoré ho obklopujú. Robí to raz vo forme mozaikovitých postrehov, "interiérových" básnických poznámok, inokedy v širšie koncipovaných básnických cykloch (Palina, Malinovského 96). Za ďalšiu charakteristickú črtu Strážayovej poézie literárny kritik Ján Števček označil "nezahalenosť básnikovho ja", jeho osobnú ľudskú prítomnosť v básni. Preto v jeho poézii nachádzame zostrené, ale zväčša láskavé detaily ľudskej intimity, na pohľad nebadateľné, ale o to cennejšie, zachytené často len v náznaku, ale zároveň presne, bez zbytočných póz, štylizácií a pátosu, len s podtónom smútku nad poznaním ľudských limitov. To všetko robí Strážayovu poéziu čitateľsky príťažlivou a utvrdzuje básnika vo vernosti svojmu poetickému svetu. Zostáva preto vo svojej poézii "sústredený na bytie a jeho krásnu mizériu". V posledných zbierkach (Elégia, 1989; December, 1990; Interiér, 1992) narástla Strážayova reflexívnosť až po žánrové susedstvo s esejou. Od zmyslovo-zážitkového východiska prvých zbierok tak Strážay dospel ku krajnej miere výrazového asketizmu, ktorý je posledným variantom jeho spôsobu vyjadrenia pocitu neautentickosti ľudskej existencie.

  Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Preklady v početných antológiách slovenskej poézie, naposledy v antológii Šarmantné hry aristokracie (1996 po francúzsky) Zimna

  Preklady v početných antológiách slovenskej poézie, naposledy v antológii Šarmantné hry aristokracie (1996 po francúzsky)

  Zimna scena (výber z poézie, 2005 po bulharsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Nikolaj Asejev: Život slova (eseje 1974)

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MIKULA, Valér: Mojich 10 (Štefan Strážay: Ofélia). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 13. RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie

  MIKULA, Valér: Mojich 10 (Štefan Strážay: Ofélia). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 13.

  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 306.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Kniha týždňa: Štefan Strážay, básnik sveta "malých vecí". In:
  Pravda, 19. 3. 2018.
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/462810-kniha-tyzdna-zoltan-redey-basnik-sveta-malych-veci/

  REBRO, Derek: Žena nie je jedna – ani u Strážaya. (Nové čítanie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 74 – 85.

  ŠAH: Pripomíname si. Štefan Strážay – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 158.

  BRIŠKÁR, Juraj: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 17 – 18.

  GAVURA, Ján: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 19 –  20 a 23.

  RÉDEY, Zoltán: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 24 – 32.

  ZAMBOR, Ján: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 14 – 16.

  ŽEMBEROVÁ, Viera: Päťkrát päť – o sebareflexii básnikov prítomnosti. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 207– 213.

  CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: Poézia Štefana Strážaya pod drobnohľadom literárnej vedy. In: Romboid, roč. I, 2015, č. 1 – 2, s. 61 – 66.

  ZAMBOR, Ján: Malá úvaha o básni Štefana Strážay Výročie smrti. In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 2, s. 20 – 21.

  ŠAH: Štefan Strážay – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 159.

  HEVEŠIOVÁ, Jana – STRÁŽAY, Štefan: Ak sa nič deje, je to cesta do ničoty. Rozhovor s básnikom Štefanom Strážayom. In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 16.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  ZAJAC, P.: Tvorivosť literatúry, 1990, s.  93 - 103.

  ŠIMONOVIČ, J.: Účasť na syntéze. In: Strážay, Š.: Básne. Bratisalva 1978, s. 199 - 205.

  MIKULA, V.: Hľadanie systému obraznosti, 1987, s. 109 - 126.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Lyrická energia je u Strážaya modelovaná krátkym rozmerom básne a pritlmenou obraznosťou, ktoré vyúsťuje do zvláštnej
  Lyrická energia je u Strážaya modelovaná krátkym rozmerom básne a pritlmenou obraznosťou, ktoré vyúsťuje do zvláštnej decentnosti podania.
  Albín Bagin

  V Strážayovej básni, ktorá nemá nadpis a ktorá chce byť básnickou poznámkou na okraj náhodného životného pozorovania, cítime zreteľne jemný, nevtieravý lyrický pátos pozdvihnutia do chápavého nadhľadu, ktorý nás vyslobodzuje z bezvýznamnosti a ťaživosti triviálne malého.

  František Miko

  Dve Strážayove polohy – polohy básne, ktorá chce byť skutočnosťou, a básne, ktorá sa autorite reality natoľko vzpiera, že je takmer iba básňou – sa navzájom nevylučujú, naopak, takáto koexistencia je vari najlepším spôsobom ich existencie.

   

  Valér Mikula

  Strážayova báseň je deziluzívna a v tomto zmysle pravdivá, aj keď sa táto dezilúzia spája s vedomím straty krásy a pohody, ako ju ponúka práve romantizujúca predstava zapadajúceho slnka a belasého neba.

  Peter Zajac
   

  Básnická zbierka Sestra je typickou autorovou poetickou meditáciou nad skutočnosťou, ktorá sa prejavuje v rovine básne ako jednoduchosť motívov – výjavov z každodenného života – ale aj ako maximálna jednoduchosť výrazu. Odtiaľ pramení pocit, že Strážay podáva realitu i jej víziu. V tejto jednote skutočného a videnia skutočného je Strážayova osobitosť ako básnika.

  Ján Števček
  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Možno je táto moja knižka Dvor naozaj o niečo neveselšia ako predchádzajúce. Nemyslím, že sa treba nasilu brániť temnejším
  Možno je táto moja knižka Dvor naozaj o niečo neveselšia ako predchádzajúce. Nemyslím, že sa treba nasilu brániť temnejším odtieňom, ak majú svoje oprávnenie; v tejto súvislosti azda platí voľne citovaný verš anglického lyrika o jari, ktorá nemôže byť ďaleko, keď prichádza zima. Rada by teda smerovala kamsi k radosti, za ktorú však (ako za všetko ostatné) je nevyhnutné platiť – a to by mohol byť jej prípad. Svet sa možno zmestí do dažďovej kvapky alebo aj do zbierky básní, ale jedna knižka – to je iba jeden uhol pohľadu a ten je, či chceme, alebo nie, subjektívne podmienený. Preto ani tieto texty, aj keby boli urobené oveľa lepšie, ako momentálne sú, nepredpokladajú, že sa s nimi stotožní každý čitateľ, ani že sa s nimi možno stotožniť v každej z tých niekoľkých polôh, ktoré azda predstavujú, ani nie vždy a vo všetkých okolnostiach. Je tu skôr namieste nádej, že slovné spojenie, riadok či niektorá z pasáží čosi pripomenú, pomôžu pomenovať, uvedomiť si. Táto účasť na uvedomení si samého seba spolu s príležitosťou na konfrontáciu osobného pocitového, citového, rozumového či fantazijného sveta so svetom iného človeka, v danom prípade neskromného autora, je peknou možnosťou, ktorú poskytuje práve lyrika.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Za svoju tvorbu získal viacero rozličných prémií a literárnych ocenení. Cena Ivana Krasku za básnický debut Veciam na stole (1966)
  Za svoju tvorbu získal viacero rozličných prémií a literárnych ocenení.
  Cena Ivana Krasku za básnický debut Veciam na stole (1966)
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  NEĎALEKO (zo zbierky SVIATKY ) Tak skvele spí, akoby si snívala v spánku dlhé a celkom vlastné leto.   Jej

  NEĎALEKO (zo zbierky SVIATKY)

  Tak skvele spí, akoby si

  snívala v spánku dlhé

  a celkom vlastné leto.

   

  Jej úsmev je letmý

  ako veľmi tichý vánok.

   

  Stále ju zakrývam,

  lebo som vedľa nej a neďaleko

  chveje sa dážď.

   

  EŠTE NIE (zo zbierky SVIATKY)

  Napoludnie sa vyzlečieš

  uprostred jablkovej vône;

  ešte je zelené

  ovocie pod blúznivým slnkom.

   

  Šumenie stromov je penou

  v návaloch studenej vody.

  Ako ty spíš. Ešte sú zelené

  kamene v hlbokej rieke.

   

  IGRAM (zo zbierky SVIATKY)

  Izba je vyumývaná, vypadla

  zo zrkadla.

   

  Je sladko na dne

  bielej porcelánovej

  šálky.

   

  Do chládku z narezanej zeliny

  vzlietajú holubice.

   

  Čisté svetlo

  sa bezpečne stúlilo v stehnách

  oblých dedinských

  stien.

   

  POTICHU (zo zbierky SVIATKY)

  Je jasná nedeľa.

   

  Do úplného ticha

  bieleho vína

  je položené jablko.

   

  Po stenách pláva oheň,

  všade je plno svetla.

  Sneh je hlboko.

   

  Ty, ktorá prichádzaš,

  si plná zvláštnej vône

  zimnej trávy.

   

  POKOJNÁ KRAJINA (zo zbierky SVIATKY)

  Ťažká pšenica

  naklonila pole;

   

  v studenej vode

  temnie slnko;

   

  nežné a tmavé

  sú zátočiny

   

  a pokojná je krajina

  pleti.

   

  Pocítiš svetlo

  na ústach,

   

  keď zakloníš hlavu: bože,

  lietanie je čisté.

   

  O LÁSKE (zo zbierky SVIATKY)

  1/

  Ležíš vyzlečená

  a okolo teba je leto.

  Je ticho v hĺbke oka

   

  a po láske;

  ruky sú pokojné,

  ústa sú pokojné a hrubé,

  neprší.

   

  2/

  Tá túžba, byť už naozaj

  a zlý

  a ináč sa dotknúť tvojho čela.

   

  ŤAŽKÉ SNY (zo zbierky SVIATKY)

  Niečo je medzi nami, šálka,

  ktorú odložím,

  ľalia, odhrniem ju, záclona,

   

  ale všetko je také ťažké.

  Predsa však stojím, kde si stála,

  ale ty

   

  – minuli sme sa –

  mlčíš už v kúte,

  čo po mne zostal celkom prázdny.

   

  ODLOŽENÉ (zo zbierky SVIATKY)

  Onemocniem. Budem mlčať

  schúlený, tvárou k stene,

  a vtedy

   

  poprekladajú moje veci,

  vynesú zlé ovocie a chlieb

  už dávno tvrdý;

   

  čo všetko je poodkladané

  pod zrazu jasným nebom

  a na cintorínoch,

   

  kde vietor znepokojuje

  ohne.

   

  ÚZKOSŤ (zo zbierky SVIATKY)

  Tej krásnej úzkosti,

  ktorá

  nedá ti spávať,

   

  sa nemusíš báť:

  nie je zvonku,

   

  je v tebe, prítulná

  chce ťa,

  a keby si ju mal rád,

  bola by dobrá.

   

  Je iba tvoja

  a najmenej zo všetkého

  ťa opúšťa.

   

  KONIEC LETA (zo zbierky SVIATKY)

  Po lete, ktoré nemalo byť

  také svetlé,

   

  po tom, ako klonilo mihalnice

  a oslňovalo ústa,

   

  po dotykoch nežnejších

  ako zacláňanie,

   

  po tom, čo si sa bál

  dýchnuť na jej úzkostné hrdlo,

   

  znova si medzi samozrejmými

  predmetmi a ľuďmi; po lete,

  ktoré nemalo byť.

   

  MNOHO HUDBY (zo zbierky SVIATKY)

  Lístie na strome, naklonenom

  do vlaňajšej vody,

  dvojnásobne sa trasie.

   

  Hudba, stíšená do tmava.

  To isté lístie máš ustlané

  v očiach,

   

  ale neviem. V opadávaní je krásne

  to spoločné s lietaním.

   

  SVET, KTORÝ SI VYMÝŠĽAM (zo zbierky SVIATKY)

  Svet, ktorý si vymýšľam

  potme,

  má veľa dažďa aj toľko svetla –

  sú v ňom stromy, zomieranie, krásne oblohy

  a mnoho vody –

   

  svet, ktorý si vymýšľam

  vo dne aj potme,

  je vlastne tento istý svet,

  ale bezo mňa.

   

  CUDZÍ (zo zbierky SVIATKY)

  V tebe je sladko a svetlo:

  je to miesto, ktoré rozkvitá

  letom, tieňmi i snehom,

   

  kde padá temný dážď a súčasne

  žiari slnko,

   

  kde vonia tichá zem a kde som svoj,

  ale aj cudzí,

  pretože nezostávam.

   

  KRUH (zo zbierky IGRAM)

  Jestvuje

  čosi ako milovanie:

   

  začína sa všetkým

  a vysvietenými nocami

  i dažďom

   

  vracia sa

   

  k svojmu najprvšiemu

  nadýchnutiu

  a dotyku.

   

  NIEKDE INDE (zo zbierky IGRAM)

  Nad chládkom ovocia

  natešene vychádza lampa,

  nahú striedku zacloní

  obrus,

   

  no ja som inde:

  obklopila ma krajina

  plná minulého svetla

  a rolí.

   

  ELÉGIA (zo zbierky IGRAM)

  Všetko sa míňa, dňu svetlo,

  tma noci,

   

  ustávajú dažde,

  míňa sa sneh a blednú farby

  tvojich šiat,

   

  znova svitá,

  padá sneh a prichádzaš

  v šatách akoby zaspievaných,

   

  a ja som iný.

   

  CHLAPCI (zo zbierky IGRAM)

  V krajine matných slív

  biele a chladné tulipány tlčú

  čelami proti múru.

   

  Malí chlapci

  so slzami v očiach

  jedia tam orechovníky a hrajú sa

  pri cintoríne.

   

  Zakrývajú ich ťažkými duchnami,

  ale chlapcom sa aj tak sníva

  o dospelých dievčatách.

   

  A ony nevedia,

  odkiaľ sa berie toľko lásky,

  čo im ničí ústa.

   

  ZĎALEKA (zo zbierky IGRAM)

  V čistých košeliach

  odišli za robotou.

   

  Vzali si so sebou

  chlieb v novinách

  a hrnčeky.

   

  Aj bojazlivé úsmevy

  a ruky.

   

  Dom zostal.

  Zďaleka sladký, zblízka

  padá.

   

  Prichádzajú listy.

  Tých, čo píšu, už neuvidíme

  ani zatvorenými

  očami.

   

  LAMPA (zo zbierky IGRAM)

  Lampa

  premietne, čo som žil,

   

  všetko to jednoduché, zlé

  aj celkom obyčajné,

   

  a mnou prenikne

  nezadržateľný, mrazivý

  pocit nádhery.

   

  ZNOVA (zo zbierky PODHORANY)

  Vrátil som sa – najzvláštnejšie

  sú veci, na ktoré sa nepamätám

  a ktoré určite jestvovali všetky tie roky,

  čo som tu chodil, pozorne sa díval

  a nevidel.

   

  STVORENIE SVETA (zo zbierky PODHORANY)

  Mám veľa času v ihličnatom lese.

  Do tmavých barín s vystlaným dnom

  skláňa sa lesné ovocie.

  Je vlhko a kalno. A zrazu svetlo.

  Ani nedýchnem. A zvuk:

  Zakrúži hmyz. Dýchne tráva.

  Zdvíha sa spomalená hmla.

  Dážď klesol.

   

  JAZERO (zo zbierky PODHORANY)

  V temnom jazere pláva od brehu,

  keď zapadá slnko.

  Voda jej svetlie na ramenách,

  studená. Je smutno zo zániku,

  a možno aj zrodu. O chvíľu vyjde

  jabloňový mesiac.

   

  STROMY (zo zbierky PALINA)

  Predmestské jarabiny sa zahmlievajú

  žltučkým slnkom na pozadí povedomého

  zatvoreného a prízemného

  modrého okna.

   

  Ale za rohom inej všednej uličky

  padajú na asfalt slivky kobaltovej,

  večnej farby. Okrúhle, zarosené

  a podobne.

   

  LETO (zo zbierky PALINA)     

  Tak ťažko bude opúšťať

  rozhorúčené letné ulice,

  asfalt, zvlnený mestským dažďom,

  a ženy, nie celkom mladé,

  ani veľmi pekné,

  tak ťažko bude opúšťať

  zaprášené stromy v parkoch

  a celý tento svet –

  ani nie krásny,

  ani nie zlý.

   

  PRÍBEH Z VLAKU (zo zbierky PALINA)

  Sedáva vo vlaku. Jej vlasy

  bývajú cudzie a slnečne tmavé

  ako jesenné hladiny.

  Býva ti ľúto.

   

  Často si sťahuje sukňu

  na hrubé a láskavé kolená. Sveter

  nežne pritlmí jej zdravé

  a pomalé dýchanie.

   

  Býva ti ľúto, že vystúpi,

  a ty sa nedotkneš svetlého hrdla,

  nezovšednie ti, neprestaneš

  mať ju rád.

   

  NOVEMBER (zo zbierky PALINA)

  V novembri je dobre. Pozri,

  z odkvapovej rúry sa valí hrubá voda

  na čistú dlažbu. A tých kaluží!

  V každej je kryštálový dom, strecha, obchod,

  čo len chceš. A hocikde nájdeš

  zohriaty kútik. Ako pes

  ľahneš si na špinavú rohož, schúliš sa

  do mokrého klbka a spomenieš si

  na peknú lásku. Unavený,

  kruhy pod očami, preťaté ústa,

  koľkokrát si bol šťastný!

  Ani sa to nesmie. A tak je november;

  ak máš dosť času, je v ňom slnko.

  Nesmierne vody.

  A vôňa ľadu.

   

  TIETO ROKY (zo zbierky PALINA)

  Ešte pokúšaš pánaboha.

  Ešte sa šklbeš na reťazi

  ako pes. Ale všetko – prebdené noci,

  všelijaké známe –

  všetko je iné. Aj alkohol ti nalievajú

  do čoraz hrubších pohárov.

   

  Najmenej zo všetkého ťa trápi,

  že si smiešny.

   

  ZÁPALKY (zo zbierky PALINA)

  Nádherne mnoho dní

  zostalo medzi nami dvoma.

  Vlasy do zelených očí. Tlmená

  a nenávistná hudba.

   

  Spoznávam spôsob, ktorým

  dotkne sa zápalky. V praskote

  si uvedomím: jej ruka

  zostarla.

   

  Ľúbostne ma strasie

  príval čistej ľútosti. Inakšie

  to už nebude. A veľmi

  chcem žiť.

   

  VŠETKO TVOJE (zo zbierky PALINA)

  Mám rád všetko tvoje:

  belavý sveter zašpinený

  v autobusoch malého mesta,

  topánky modelované

  kamennou dlažbou, tvoje vlasy

  spálené pouličnou lampou,

  ruky, ktoré upratujú

  zamlčaný prach,

  spôsob, ktorým sa bojíš

  jasu zajtrajšieho dňa,

  tvoj tieň na bielej stene,

  odvahu, s ktorou ráno

  vstupuješ do skutočného sveta,

  vôňu, ktorá presvieti byt,

  jesenné vydýchnutia,

  tvoje horúčky a tvoje sponky,

  zahmlievajúce sa v zime,

  rozbité taniere,

  vánok z dohasínajúceho piesku,

  tvoju zvláštnu pamäť

  a znova ruky,

  pod nimi krásnie izba.

   

  PORTRÉT (zo zbierky PALINA)

  Zboku je prísna. Vraví

  o všeličom možnom, aj zvrchu,

  a predsa si nedá pozor,

  odcloní oči. A vtedy vidieť,

  ako popri sebe vlečie

  jedno krídlo.

   

  PREMENY (zo zbierky PALINA)

  V potoku stojí tmavá voda,

  topole skrývajú brehy.

  A ona má znovu zelené oči

  a dlhé ako tráva.

   

  Večer sú dlho temné.

  Ale keď odkrojí z čierneho chleba,

  zelená lampa sa rozžiari

  brúseným svetlom.

   

  DOM (zo zbierky PALINA)

  Keď človek stavia dom

  a zdvíhajú sa steny,

  trochu sa bojí, že zomrie.

  Ako v najživšom sne

  pre všetko spraví miesto.

  Tu bude stôl a na ňom

  chlieb a dlhý nôž.

  Tu bude spávať dieťa,

  v kúte zaplače žena,

  keď bude chorá. Ale

  možno aj inokedy.

  Tu sa rozídeme. No deti

  sú ešte malé. Dokončiť

  a zostať.

   

  MALINOVSKÉHO 96 (zo zbierky PALINA)

  Nad vôňou dechtu a slnečného dreva

  tancuje prvá zeleň, priezračná a trpká,

  stavia sa na prsty, rozochvieva

  múry, počmárané mrazom –

  trocha sa ešte bojí, ako dievča,

  čo schádza do pivnice

  so zimným

  popolom.

   

  SNEŽIENKA (zo zbierky PALINA)

  Na balkóne mestského domu,

  vysoko nad zvučnou a pohyblivou ulicou,

  nad obchodmi a nad križovatkami a nad dlažbou

  zjavuje sa dievča v plavkách.

   

  Človek náhodou zdvihne oči. Ako

  tam nepatrí to biele dievča so silnými nohami,

  skoro nahé, možno ani poriadne nevyspaté a zlé.

  Ale koľko sa v jej problematickom zjavení skrýva

  náhlej nádeje.

   

  PLOT (zo zbierky PALINA)

  Neznámy les je z obidvoch

  tmavých strán plota.

   

  Plot je dlhý, stúpa a klesá,

  všade rovnaký, niekoľkokrát

  sa zlomí.

   

  Pridlho kráčaš. Únavou matnieš,

  akoby v tebe celkom tíško

  zapadala krv –

   

  tak je ti sladko. Pretože zrazu

  ani už nevieš: Si vnútri,

  alebo vonku?

   

  A to, že nevieš, na chvíľu

  môže byť šťastím.

   

  ZIMNÝ DEŇ (zo zbierky PALINA)

  Stromy sú všetky zasklené

  v pominuteľnom ľade. Do hmly

  preniká čosi zo slnečného svetla.

  Za tým všetkým iba tušíš

  malé mesto. V tejto chvíli

  milé a útulné, v domoch kúria

  a v ktoromsi z nich na biely

  čistý a chladný papier chlapec

  ešte malý, ale vážny a tichý,

  pomaly kreslí zimný deň.

  Bez neho by nebol.

   

  DLHÝ ŽIVOT (zo zbierky DVOR)

  Nepovedz, že najprv

  postavíš dom,

  vysadíš záhradu

  a potom sa pekne

  pozrieš na ženu, na deti –

  začni pohladkaním.

  Pravdaže, tvoj dom

  bude trochu menší

  ako iné,

  ale budeš ho stavať

  po celý dlhý

  život.

   

  KRAJINA S JABLOŇOU (zo zbierky DVOR)

  V tejto chvíli je znova nedeľa

  a leto, do oblohy dýchol

  raňajší chlad.

   

  Jabloňový tieň

  je taký ľahký v plavom úsvite

  a krásne nestály! Plnučký lístia

  priezračne sa mení

  a mihá.

   

  V jabloňovom tieni,

  južne tmavom,

  sušia sa kvetované ženské šaty –

  s miznúcou vôňou v záhyboch,

  vznietivo pokrčené.

   

  JABĹČKO (zo zbierky DVOR)

  V nedeľu plavá Popoluška

  umýva obloky.

   

  Vyzlečená je ťažká, bojím sa,

  že zmokne.

   

  Má dobré srdce, pomaľované

  ako jabĺčko.

   

  Večer

  zaplaví lampou dom.

   

  Za čistými oknami si noc

  schová lastovičky.

   

  VEČER (zo zbierky DVOR)

  Necht sa ti zadrie o pančuchu,

  ako to pomaly ide

  s tým zipsom,

  s blúzkou,

   

  nad chladnou plachtou

  zasvieti slnečné koleno,

  obrátená pokojne matnieš

  v mojom úžase,

   

  ešte raz sa načiahneš za hrebeňom;

  je stále mokrý, s mokrými

  vyčesanými zlatými

  vlasmi.

   

  ZNOVA (zo zbierky DVOR)

  dva razy všetko žiješ:

  povedzme lásku.

   

  Tie isté situácie, veci

  znova sa zjavia:

  v inakšej súvislosti,

  v inom svetle, ale

  sú to ony.

   

  A nerozhodneš sa –

  opraviť, alebo znova

  s chybou.

   

  NEPRÍTOMNÝ (zo zbierky DVOR)

  Keď na chvíľu odídem,

  upracú v skrini,

   

  ani sa nedotknú

  mojich starých šiat,

   

  poutierajú prach,

  pozametajú pod kobercom,

   

  otvoria okno, natiahnu

  postáte hodiny,

   

  umyjú si ruky, odkroja

  zo svojho chleba,

   

  zamknú, porozprávajú sa.

  Nie o mne.

   

  V PANELOVOM DOME (zo zbierky DVOR)

  Dievčence, čo sa sem povydávané

  a usmievavé nasťahovali,

  pomaly opŕchajú.

   

  V májovom slnku jabloňové kvety

  zasypávajú špinavý riad,

  plavé hlavy,

  ruky.

   

  Muži sa vracajú čoraz neskôr

  domov. A ja už vlastne

  ani nie.

   

  Hocikde z prítmia

  vysokých a zvučných schodísk

  zasvietia vlčie

  detské

  zuby.

   

  ZÁTIŠIE S MIHALNICAMI (zo zbierky DVOR)

  Ležíš

  vyhmataná do prítmia,

  zamyslená ako zvyčajne

   

  (tvoje umyté vlasy

  budú krásne až v mojich

  rukách),

   

  s malátnym ňadrom,

  ktoré sa mi dotkne hrdla,

  a mlčanlivá,

   

  položená

  s mesačným žiarivým chladom

  na nohách,

   

  s roztancovanými mihalnicami

  nad vzdialenými

  očami.

   

  SECESNÝ PARK (zo zbierky DVOR)

  Od popola

  je ďaleko k stromu.

   

  Od labute uspávajúcej

  tmavú, zakorenenú parkovú

  vodu

  je blízko k tulipánu.

   

  Pre kvet

  a ťažkú pieskovcovú sochu

  je všade ďaleko.

   

  Od popola je ďaleko

  k drsnému slniečku

  v dlhej splývavej sukni.

   

  STRATENÉ (zo zbierky DVOR)

  Tam kdesi ďaleko chlapec skúšal

  prvú cigaretu. Na chvíľu zaváhal,

  potom mu plamienok z chrániacich dlaní

  ožiaril

  detské ústa.

   

  Nebol som pritom.

   

  Dievča si v drogérii kupovalo

  prvú voňavku. Na jej stole svetlel

  kruh lampy, malou rukou

  listovala v knižke.

   

  Nebol som pritom.

   

  Nebol som pritom, preto

  detaily.

   

  Z POVIEDKY (zo zbierky DVOR)

  Vo východnej poviedke

  po dlhých rokoch odlúčenia

  a putovania po nekonečnom svete

  znova sa stretnú duša

  a telo.

   

  – A neveril by si, že boli rozdelené,

  keby na posteli v prázdnej izbe

  neležalo konkrétnych

  dvoje šiat.

   

  PO DLHÝCH DAŽĎOCH (zo zbierky DVOR)

  Uprostred tlenia

  mokrého lístia a zabudnutého ovocia

  častejšie rozmýšľaš

  o zániku –

   

  ale nepohneš

  sa z miesta, k ničomu

  neprídeš, nerozumieš –

   

  kým nenastanú pokojné

  okamihy po nekonečných dažďoch.

  Stíchne vietor, v jazere

  znehybnie les –

   

  a vtedy náhle pocítiš,

  ako blizučko je riešenie –

  ale už ťa nezaujíma.

   

  SLOVÁ (zo zbierky DVOR)

  Napíšem báseň o zime

  alebo o inom.

  Už som si zvykol, hoci

  najradšej by som napísal –

  sneh je sneh.

  Ako to vlastne sneží?

  Neuniknem slovám

  ani významu. Možno

  tvaru.

   

  VÝŠKY (zo zbierky DVOR)

  Kamene sú hlboko,

  nad kameňmi čierna zem,

  nad zemou zrkadlenie obilia,

  zelený les je nad pšenicou,

  potom ľahučká obloha

  (plávajú v nej vtáky),

  nad ňou takmer nič

  a vysoko nad všetkým

   

  znova čerň a kamene.

   

  OBYČAJNÝ ŽIVOT (zo zbierky DVOR)

  Sníva sa mi, že vstávam,

  umývam sa, pijem čaj, všelijako

  pozriem sa na ženu:

  vstáva, umýva sa, pozrie na mňa

  všelijako,

   

  sníva sa mi, že vychádzam z domu,

  čakám na autobus, žena

  odchádza po mne, za ruku

  vedie chlapca;

   

  sníva sa mi, že sa zotmelo,

  chlapec spí, žena sa vyzlieka,

  zaspávam pri svetle, sníva sa mi,

  že sa mi sníva:

  pijem čaj,

  umývam sa.

   

  SLOVO ZA SLOVOM (zo zbierky SESTRA)

  Dni idú za sebou,

  príbeh za príbehom,

  slovo za slovom:

  vstanú ešte

  jedno ráno z pamäti,

  ktorá schováva, opravuje,

  farebné a jasné,

  naozaj dokončené,

  uzavreté

  v nadlho zatajenom

  dychu?

   

  KOREKTÚRA (zo zbierky SESTRA)

  1/

  Vrátiť sa k textu, aj k svojmu.

  A po čase

  znova a zase. A zakaždým

  je iný. Milá ilúzia:

  ty nie.

   

  2/

  Z toho, čo som napísal, ubúda,

  text bledne, starne,

  ak od začiatku nebol

  mŕtvo narodený.

  Ten sa nemení.

   

  POZABUDNUTÉ (zo zbierky SESTRA)

  Zastať pri okne, s ústami

  takmer na skle, ty za mnou,

  blizučko, nepohnem sa,

  mlčím: napokon

  po dlhom čase sneží,

  v pohyblivých hĺbkach

  nezvučného klesania temnejú

  tvoje slnečné hnedé oči –

  vonku je mráz a bielo,

  bielo, bielo.

  V šikmom nápore padajúcich vločiek

  ani sa nepohne zabudnutá

  letná hojdačka.

   

  INTIMITA (zo zbierky SESTRA)

  Vo veľkej, večerne stíšenej

  izbe, chrbtom k dverám

  leží nahá, pokojná

  mladá žena. Z plného tela

  jej vyžaruje chlad

  a napĺňa neživý vzduch

  plný nasnívanej vône

  smútočných kvetov.

  Vykročím z nehybnosti,

  aj ona sa pohne,

  iba nebadateľne, ale strhnem sa,

  prekvapený,

  sklamaný.

   

  AJ PRED SEBOU (zo zbierky SESTRA)

  Toľko májového

  a medového rozkvitania,

  blúzok, bielizne,

  bzučania, vzlietania, pohybu

  a prehovárania,

  vyzliekania.

  Nič si jej neurobil:

  trochu pokrčil sukňu,

  trochu oklamal.

  A za nič by si nevymenil

  pocit, že ju chceš chrániť:

  aj pred sebou.

   

  NIEČO VYNECHÁM (zo zbierky SESTRA)

  A čo tak neklamať

  ani v láske?

  Vlastne neklamem, iba

  o čomsi nehovorím,

  niečo vynechám,

  každý detail

  je presný, konkrétny

  aj pravdivý.

  Ale nie sú všetky.

  Celok napokon

  je horší ako lož,

  a zároveň

  takmer pekný.

   

  DETAIL (zo zbierky SESTRA)

  Mladá žena, jej oči,

  tmavohnedé, s čiernymi, ustupujúcimi,

  zapadajúcimi zreničkami,

  podlhovasté, zdvihnuté,

  obdĺžnikové,

  s ťažiskom posunutým

  hore a celkom nebadane

  vonkajším smerom –

  je mladá, a to nové:

  zdravá.

   

  MÔŽEŠ (zo zbierky SESTRA)

  1/

  Čo už spravíš so sebou

  a teraz? A po všetkom dobrom?

  Zmeníš sa? A načo?

  Ale svet môžeš zmeniť,

  aj ten tvoj,

  alebo chcieť.

   

  2/

  Všedné je akosi zložito

  všedné. A všetko naokolo môžeš

  prežiariť telesnosťou.

  Načas. Žene môžeš pomôcť,

  alebo ju ľúbiť.

   

  PRIVEĽA SLOV (zo zbierky SESTRA)

  Aká je to práca, tá moja,

  keď po nej zostáva

  zlá chuť v ústach, roztrpčenosť?

  Kde sa stráca radosť, únava,

  zadosťučinenie?

  Je problém v namyslenej

  a pochmúrnej neochote

  uspokojiť sa

  s málom? S mnohým?

  Alebo jednoducho v tom,

  že pôvodný a celistvý

  okamih zázračnej reality

  chcem zopakovať –

  v slove,

  ktorého je priveľa?

   

  NÁDEJ (zo zbierky SESTRA)

  1/

  Sú dni, keď neviem, o čo ide,

  svetu ani mne.

  A keď sa mi vidí, že na chvíľu

  predsa len áno,

  nerozumieš mi. Hovorím ticho,

  vynechávam

  slová.

   

  2/

  Aj keď zajtrajší deň

  je vopred a nevyhnutne jasný,

  zostáva nádej: možno sa mýlim,

  možno nemám pravdu;

  napokon nie som schopný

  vziať do úvahy všetko,

  najmä svoje.

   

  NESÚLAD (zo zbierky ELÉGIA)

  Bývajú dni, a zvláštne spomalené,

  niekoľko dní za sebou, keď zastanú čierne

  náramkové hodinky na nehybnej ruke,

  aj krv zastane, ty s neprestajne

  otvorenými očami si mimo, odkázaný

  iba na seba, bez väzby na veci sveta,

  na ľudí, bezbranný, cítiš, ako sám v sebe

  neznamenáš nič, vydaný náhode, keď

  prechádzaš úsekmi nevýraznosti a tmy.

  Temnota napodiv nemá farbu, realita

  je čoraz vyblednutejšia, prázdna,

  a ešte si pomyslíš: tento pocit

  má svoje meno. A zrejme celkom bežné.

  Ako vždy, prechod si znova nepostrehol,

  malé, nenápadné znamenie, a opäť si

  uprostred prázdna, akoby nič nebolo včera,

  doteraz ani zajtra. Všetko znehybnelo,

  vieš presne, z čoho ti neodvratne

  a pravidelne býva takto. A predsa

  znova skúšaš, opakovane sa dostávaš

  mimo všetkého: ľúto ti je za nečakanou

  radosťou a pochopiteľnými smútkami.

  Nemal by si urobiť vôbec nič, možno ani

  nedýchať, napriek všetkému vzrušene

  konáš a ešte rozprávaš. Ale o čom?

  A čímsi sa pozorne maskuješ, niečo skrývaš,

  hoci si ťa nevšímajú. Ponáhľaš sa

  domov alebo inde a na ceste, v istej

  chvíli, takisto v zlomku sekundy si uvedomíš:

  všetko je iné. Pri návrate do striktnej,

  kontrolovanej reality akoby si videl,

  vedel. Unikne to, pretože nevieš

  vyhrať. Ale kde si bol? A po všetky dni?

  Svet akoby s námahou, s prvými omylmi

  v protismere sa dáva do pohybu, pozorne

  ťa obchádza, rešpektuje tvoj zvláštny

  pokoj, plný pozabúdaných možností. A všetko

  okolo teba je nové, žiarivé, nie nadlho.

  Všetko sa deštruuje k bodu, kde začínaš

  znova, a možno rád.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013