Stanislav Šmatlák

Narodenie 28. 11. 1925 Osľany
Úmrtie 5. 8. 2008 Bratislava

Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Pseudonym

  Stanislav Kostka
 • Životopis autora

  Stanislav ŠMATLÁK sa narodil 28. 11. 1925 v Oslanoch, do základnej školy chodil v Nedožeroch. Študoval na gymnáziách v Prievidzi,
  Stanislav ŠMATLÁK sa narodil 28. 11. 1925 v Oslanoch, do základnej školy chodil v Nedožeroch. Študoval na gymnáziách v Prievidzi, Zlatých Moravciach a v Banskej Bystrici, kde v roku 1944 zmaturoval. V rokoch 1944 – 1949 študoval slovenský jazyk a literatúru a filozofiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Už ako študent bol redaktorom vydavateľstva SAVU, neskôr odborným asistentom Literárnovedného ústavu SAV. Tu pôsobil s dvoma krátkymi prestávkami (v rokoch 1952 – 1953 bol redaktorom vydavateľstva Smena, v rokoch 1960 – 1963 redaktorom Slovenských pohľadov) ako literárny vedec až do odchodu do dôchodku v roku 1990. V deväťdesiatych rokoch pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Zomrel 5. augusta 2008 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Základy teórie literatúry (1953)
  • Hviezdoslavova lyrika (1954)
  • Teória literatúry (1955)
  • Hviezdoslav. Zrod a vývin jeho lyriky (1961)
  • Básnik a dieťa (1963, 2. rozš. vyd. 1976)
  • Básnik Laco Novomeský (1967)
  • P. O. Hviezdoslav. Básnik národný a svetový (1969)
  • Pozvanie do básne. Stretnutia s poéziou Milana Rúfusa a Miroslava Válka (1971)
  • Stopäťdesiat rokov slovenskej lyriky (1971)
  • Súčasnosť a literatúra (1975)
  • Vývin a tvar Kraskovej lyriky (1976)
  • Program a tvorba (1977)
  • Ladislav Novomeský (1978)
  • Dve storočia slovenskej lyriky (1979)
  • Funkcia umeleckej kritiky (1981, kolektív autorov)
  • Literárne rozhovory (1981, spoločné dielo: J. Števček, S. Šmatlák)
  • V siločiarach básne (1983)
  • Laco Novomeský (1984)
  • Literárne reflexy (1986, so S. Šmatlákom, výber)
  • Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť (1988)
  • Dejiny slovenskej literatúry I (1997)
  • Dejiny slovenskej literatúry II (1999)
  • Dejiny slovenskej literatúry (2003, upravené vydanie v nemčine, spoločné dielo: S. Šmatlák, V. Petrík, L. Richter)
  • Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprachraum (2003, 1.vydanie, spoločné dielo: S. Šmatlák, V. Petrík, L. Richter)

  Editorská činnosť

  • Básnické prvotiny 1 – 2 (1955 – 1956)
  • Básnické zrenie (1957 – 1958)
  • Za krajšiu budúcnosť (1952)
  • Hviezdoslav v kritike a spomienkach (1954)
  • Výber z poézie (1956)
  • Spevy Sama Chalupku (1959)
  • Balady a piesne (1961)
  • Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so S. H. Vajanským a J. Škultétym (1962)
  • Keď nevystačia slová (1964)
  • Nenáhodné stretnutia (1974)
  • Z úrodných podstát človečích (1975)
  • Janko Kráľ (1976)
  • Panychída za L. Novomeským (1977)
 • Charakteristika tvorby

  Literárny vedec, kritik a editor PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc., patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej literárnej vedy

  Literárny vedec, kritik a editor PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc., patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej literárnej vedy druhej polovice 20. storočia. Má za sebou rozsiahle literárnokritické, literárnovedné, literárnohistorické a editorské dielo. Svoj bádateľský záujem spočiatku zameral na metodologické problémy literárnej vedy. Začínal pod vplyvom štrukturalizmu, neskôr vo svojom výskume zohľadnil aj výsledky nitrianskej školy. V začiatkoch svojho literárneho výskumu sa sústredil na dielo P. O. Hviezdoslava – publikoval o ňom syntetickú štúdiu Hviezdoslav. Zrod a vývin jeho lyriky (1961). Aj v 70. rokoch sa monograficky venoval hlavne poézii: Vývin a tvar Kraskovej lyriky (1976). Súbežne sa venoval tvorbe viacerých súčasných slovenských básnikov. Mimoriadnu pozornosť pritom venoval osobnosti L. Novomeského: Básnik Laco Novomeský (1967, neskôr Laco Novomeský, 1984). Jeho umenie interpretovať modernú poéziu dosiahlo v tomto období vrchol v literárnokritickej reflexii o slovenskej poézii v jeho práci o M. Rúfusovi a M. Válkovi (Pozvanie do básne, Stretnutia s poéziou Milana Rúfusa a Miroslava Válka, 1971). Monografické portréty básnikov sú popri autorových stanoviskách a úvahách obsiahnuté aj v dielach Stopäťdesiat rokov slovenskej lyriky (1971) a Dve storočia slovenskej lyriky (1979). Literárnokriticky sú orientované jeho diela Súčasnosť a literatúra (1975), V siločiarach básne (1983). Reflexie o literatúre pre deti a mládež zhrnul do knižnej práce Básnik a dieťa (1963). Rad štúdií, predovšetkým o poézii, publikoval aj časopisecky. Esejistický dialóg s J. Števčekom vychádzal na pokračovanie v Romboide, knižne vyšiel pod názvom Literárne rozhovory (1981). Osobitnú pozornosť venoval výskumu vzťahov českej a slovenskej literatúry: O spoločných úlohách českej a slovenskej literárnej vedy (Česká literatura 1960), O vzájomných vzťahoch českej a slovenskej literatúry (Slovenské pohľady 1962). Je autorom viacerých statí o významných českých básnikoch (K. H. Mácha, V. Nezval, F. Halas, F. Hrubín, M. Florian, I. Skála a i.). Jeho sústavný literárnovedný záujem o dejiny národnej literatúry vyústil do napísania syntetizujúceho diela Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť (1988). Ich prepracované vydanie vyšlo znova v dvoch zväzkoch (1997, 1999) pod názvom Dejiny slovenskej literatúry I (9. – 18. storočie), Dejiny slovenskej literatúry II (19. storočie a prvá polovica 20. storočia). Prepracované vydanie Šmatlákových Dejín slovenskej literatúry vyšlo v Literárnom informačnom centre (predtým Národné literárne centrum) v celkovom náklade 8 000 výtlačkov a v krátkom čase sa predalo. O jeho syntetizujúce dejiny národnej literatúry prejavili záujem nielen vysokoškolskí pedagógovia a študenti filozofických a humanitných fakúlt, ale aj zahraniční slovakisti, mnohé slavistické inštitúcie a slavistické katedry na zahraničných univerzitách. Keďže záujem o Šmatlákove Dejiny slovenskej literatúry trval, rozhodlo sa Literárne informačné centrum pripraviť ich nové vydanie (I. zv. 2002, II. zv. 2003). Celkove toto dielo vyšlo v LIC v úhrnnom náklade 13 500 výtlačkov a väčšina nákladu je už rozobraná. Šmatlákov erudovaný a hodnotovo vyvážený pohľad na dejiny našej národnej literatúry je stále zaujímavý, vzbudzuje úctu a obdiv – v takejto šírke sa o obsiahnutie našich literárnych dejín svojím spôsobom pokúsil iba Štefan Krčméry. Treba spomenúť aj najnovší Šmatlákov „opus“: nemecké vydanie Dejín slovenskej literatúry (v jednom zväzku, v spoluautorstve s V. Petríkom a L. Richterom,  LIC, 2003), ktoré je takisto svedectvom jeho neochabujúcej tvorivosti. Dôležité miesto v Šmatlákovom širokom odbornom literárnokritickom a literárnohistorickom zábere patrí editorskej činnosti. Edične pripravil množstvo vedeckých zborníkov a výbery z tvorby slovenských spisovateľov: Hviezdoslav – Básnické prvotiny 1 – 2 (1955 – 1956), Básnické zrenie (1957 – 1958). Z Hviezdoslavovej tvorby vydal niekoľko antológií, ako aj štvorzväzkový výber v edícii Zlatý fond slovenskej literatúry (1973). Okrem toho edične pripravil a doslovmi doplnil antológie a výbery z tvorby F. Kráľa (1952), S. H. Vajanského (1956), S. Chalupku (1959), štúrovcov (1961), Th. H. Florina (1967), L. Novomeského (1975), M. Válka (1973, 1977), M. Rúfusa (1978), ale i kritikov (J. Felixa a F. X. Šaldu). Roku 1962 vydal Korešpondenciu P. O. Hviezdoslava so S. H. Vajanským a J. Škultétym. Bol zostavovateľom vedeckých zborníkov a súborov spomienkových statí (Hviezdoslav v kritike a spomienkach, 1954, Keď nevystačia slová 1964, Nenáhodné stretnutia 1974, Janko Kráľ 1976, Panychída za L. Novomeským 1977).

  Anna Šikulová

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118. TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

  TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu a variantom pohlavnej lásky vo Vajanského veršovanom románe Dušinský (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 447 – 161.

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

  PETRÍK, Vladimír: Za Stanislavom Šmatlákom (28. 11. 1925 – 5. 8. 2008). In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 8. 2008, č. 18, s. 11.

  FERKO, Miloš: Stanislav Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry. In: Knižná revue, roč. XVIII, 13. 2. 2008, č. 4, s. 3.

  ŠAH: Stanislav Šmatlák – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 158.

  KOCH, Andrej: Príručka slovenskej literatúry po nemecky. Stanislav Šmatlák, Vladimír Petrík, Ludwig Richter: Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprachraum. (Recenzia). In: RAK, roč. IX., 2004, č. 3, s. 46.

  MARČOK, Viliam: Najsugestívnejší rozprávač príbehov slovenskej literatúry (Nad vynoveným druhým dielom Dejín slovenskej literatúry S. Šmatláka). In: Knižná revue, roč. X, 12. 4. 2000, č. 8, s. 3.

  ZAMBOR, Ján: Oživovanie pamätí literatúry (Stanislav Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry II). In: Knižná revue, roč. IX, 27. 10. 1999, č. 22, s. 5.


  MIKULA, V.: Literárne observatórium. Bratislava 1989, s. 246 – 256.

  ŠTEVČEK, J.: Nový obraz dejín slovenskej literatúry. In: Literárny týždenník, 1989, č. 5.

  NOGE, J.: Literatúra v literatúre. Bratislava 1988, s. 166 – 169.

  ŠTEVČEK, J.: Aperto libro. In: Literární měsíčník, 1980, č. 9, s. 78 – 79.

  KOCHOL, V.: Literárne reflexie. Bratislava 1979, s. 74 – 82.

  BAGIN, A.: Literatúra v premenách času. Bratislava 1978, s. 270 – 281.

  ROSENBAUM, K.: Pamäť literatúry. Bratislava 1978, s. 310 – 315.

  POLIAK, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava 1978, s. 367 – 380.

  ĎURIŠIN, D.: Osobnosť kritika a literatúra. In: Romboid 11, 1976, č. 7, s. 33 – 39.

  ROSENBAUM, K.: Stanislav Šmatlák päťdesiatročný. In: Slovenská literatúra, 22, 1975, s. 481 – 483.

  ĎURIŠIN, D.: Jubileum Stanislava Šmatláka. In: Slavica Slovaca 10, 1975, s. 420 – 422.

  CHMEL, R.: Jubileum literárneho vedca. In. Slovenské pohľady, 1975, s. 140 – 150.

  JURÍK, Ľ.: Rozhovory. Bratislava 1975, s. 140 – 150.

  NOGE, J.: Kritické komentáre. Bratislava 1974, s. 253 – 262.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Národná cena SSR (1972)

  Cena ministra kultúry SR (2005)

 

Obálka slniečka september 2013