• Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
 • Stručne o autorovi

  Manžel → Rudolf Lesňák. Po absolvovaní gymnázií v Žiline, Martine a Košiciach (1942 – 50) vyštudovala odbor ruský jazyk
  Manžel → Rudolf Lesňák. Po absolvovaní gymnázií v Žiline, Martine a Košiciach (1942 – 50) vyštudovala odbor ruský jazyk a literárna veda na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, resp. UK v Bratislave (1950 – 1955). V r. 1954 – 1963 pracovala v Československo-sovietskom inštitúte SAV, v r. 1964 – 1973 ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, v r. 1973 – 1990 samostatná vedecká pracovníčka Literárnovedného ústavu SAV, v r. 1991 – 1994 vedúca pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Vo svojej vedeckej práci sa sústredila na skúmanie slovensko-ruských literárnych vzťahov od konca 19. storočia po súčasnosť s dôrazom na
  Vo svojej vedeckej práci sa sústredila na skúmanie slovensko-ruských literárnych vzťahov od konca 19. storočia po súčasnosť s dôrazom na kontaktné vzťahy a typologické súvislosti. Jej prvé práce boli založené na výskume archívnych a časopiseckých materiálov. Túto oblasť jej činnosti dokumentuje predovšetkým monografia Maxim Gorkij v slovenskej kultúre (1961). Komparatívny aspekt svojich výskumov postupne obohatila aj o otázky typologických súvislostí, o čom svedčia početné štúdie publikované v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch, najmä však monografia Cesty k realizmu (1971). Práca je porovnávacou analýzou poviedok J. G. Tajovského a poviedkovej tvorby L. N. Tolstého, A. P. Čechova a M. Gorkého. V nasledujúcej knihe štúdií Slovenská a ruská próza (1983) okrem typologických súvislostí dvoch národných literatúr kriticky zmapovala aktivity slovenských prekladateľov ruskej umeleckej spisby. Popri vedeckovýskumnej práci sa venuje aj editorskej, redaktorskej a prekladateľskej činnosti. Je prekladateľka a vedecká redaktorka viacdielneho projektu Osobitné medzinárodné spoločenstvá 1 – 6, spoluautorka práce Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1836 – 1996; z ruštiny preklada odbornú literatúru i beletriu, najmä M. Gorkého. V ostatných rokoch sa sústreďuje aj na analýzu zákonitostí medziliterárneho procesu a na problematiku recepcie a prekladateľstva; spolu s I. Cvrkalom pripravila zborník Z dejín európskych literatúr 20. storočia (2002). Dôležitou súčasťou jej práce je aj vedecko-popularizačná činnosť.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Maxim Gorkij v slovenskej kultúre (1961)
  • Cesty k realizmu (1971)
  • Slovenská a ruská próza (1983)
  • Z dejín európskych literatúr 20. storočia (2002, spoločné dielo autorov:  I. Cvrkal, S. Lesňáková)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Soňa Lesňáková – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 155.

 

Obálka slniečka september 2013