• Životopis autora

  Rudolf FABRY sa narodil 8. februára 1915 v Budmericiach. Po maturite na gymnáziu v Trnave (1933) študoval v rokoch 1933 – 1937 odbor kreslenie
  Rudolf FABRY sa narodil 8. februára 1915 v Budmericiach. Po maturite na gymnáziu v Trnave (1933) študoval v rokoch 1933 – 1937 odbor kreslenie a zemepis na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po ukončení vysokej školy sa vrátil na Slovensko a natrvalo sa usídlil v Bratislave. Niekoľko rokov pracoval v Bratislave ako úradník. Od roku 1947 sa začal venovať novinárskemu povolaniu, pôsobil vo viacerých periodikách – v denníku Práca, v týždenníkoch Nedeľa, Život, Film a divadlo, Kultúrny život. V období 1960 – 1965 bol spisovateľom v slobodnom povolaní, potom dva roky pracoval v Slovenskom ústredí knižnej kultúry a znova sa vrátil k žurnalistike, a to ako šéfredaktor týždenníka Expres (1969 – 1971). Dva roky bol spisovateľom na voľnej nohe a napokon zavŕšil svoje novinárske pôsobenie v periodiku Výtvarný život, kde pracoval ako šéfredaktor od roku 1973 až do odchodu na dôchodok v roku 1975. Zomrel v Bratislave 11. februára 1982.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Takým zvony nezvonia (1978, zbierka poviedok)

  Poézia

  • Uťaté ruky (1935)
  • Vodné hodiny hodiny piesočné (1938)
  • Ja je niekto iný (1946)
  • Kytice tomuto životu (1953)
  • Každý sa raz vráti (1964)
  • Nad hniezdami smrti vánok (1969)
  • Pozvanie nebies. Poéma o kozmonautoch (1972)
  • Zobrané spisy 1 / Odvíjanie času (1972)
  • Skala nekamenná bralo neskalnaté (1973)
  • Zobrané spisy 2 / V štyroch krajinách ticha (1973)
  • Pieseň revolúcie (1976)
  • Na štít ruža krváca (1977)
  • Metamorfózy metafor (1978)
  • Zobrané spisy 3 / Piesne po sne (1980)

  Pre deti a mládež

  • Kresby z malej dlane a veršíky na ne (1950)

  Rozhlasová tvorba

  • Ranní učitelia (1972)
  • Deň bryndzových halušiek (1973)
  • Nezábudky v noci nehovoria (1974)
  • Po svoju mŕtvolu do Indie (1974)

  Publicistika

  • Perom chváľ, perom páľ (1956)
  • Salam alejkum. Rozprávanie o starom a novom Egypte (1958)
  • Stará dobrá loď (1962)
  • Stretnutie pod sakurami. Reportáže z EXPO '70 a z Japonska (1971)
  • Tak chutí svet (1978)

  Editorská činnosť

  • Slnovraty (1974, výber)
 • Charakteristika tvorby

  Fabryho básnické začiatky sa datujú do prvej polovice 30. rokov dvadsiateho storočia, keď publikoval v časopisoch Svojeť a Postup. Ako

  Fabryho básnické začiatky sa datujú do prvej polovice 30. rokov dvadsiateho storočia, keď publikoval v časopisoch Svojeť a Postup. Ako osemnásťročnému mu v roku 1933 vyšlo sedem básní v Antológii slovenskej poézie. Na básnikovo ďalšie autorské formovanie mal výrazný vplyv jeho pobyt v Prahe, kde sa prostredníctvom českých prekladov zoznamoval s európskou básnickou avantgardou, predovšetkým so surrealizmom, ktorý v tom čase začínal prenikať aj do českej poézie (V. Nezval, K. Teige). Fabryho básnickú prvotinu Uťaté ruky dnes literárna historiografia právom pokladá za nástup surrealizmu (nadrealizmu) v slovenskej literatúre. Tvorivá metóda, spôsob výstavby básnického obrazu išli rázne proti dobovým estetickým konvenciám, opierajúcim sa prevažne o novosymbolistický kánon, a to v takej miere, že jeho verše sa vnímali priam ako provokácia. Básnik tu uplatnil metódu voľného radenia asociácií, spontánnej uvoľnenej obraznosti, miestami princípy tzv. kŕčovitej krásy a prezentoval sa aj tzv. automatickými textami. Príklon k úsiliu o nové umelecké videnie reality a rozchod so starými básnickými postupmi sa prejavuje aj v špecifických estetických gestách, akými je napríklad prečiarknutie názvu prvej časti zbierky Prológ, či využitie detských riekaniek v záverečnej časti nazvanej Fair play. Mladý lyrik sa tak stal akýmsi duchovným otcom surrealizmu, hoci samotná nadrealistická básnická skupina sa sformovala až v roku 1938. Surrealistickú (nadrealistickú) básnickú metódu Fabry rozvinul vo svojej druhej zbierke Vodné hodiny, hodiny piesočné. Uplatnil ju jednak v básňach – pásmach a jednak v dvoch krátkych prozaických textoch, ktoré boli súčasťou knihy. Pre tvorcovu obraznosť tu bola charakteristická metafora budovaná na princípe spájania významovo vzdialených či protikladných slov, pričom v hojnej miere išlo o genitívnu metaforu, ktorá je najmä pre ranú fázu slovenského nadrealizmu typická. Poézia tu nadobúda fantazijný, snový, pocitový ráz. V básnickej skladbe Ja je niekto iný vyvrcholilo Fabryho umelecké hľadačstvo. Úryvky z nej uverejnil ešte počas druhej svetovej vojny v nadrealistických zborníkoch Sen a skutočnosť (1940) a Pozdrav (1942) a v časopise Elán. Prevládajú v nej apokalyptické vízie (objavujúce sa už aj v predchádzajúcich knihách), ktoré sú reakciou na fašistický totalitarizmus a vojnu. V dvoch pásmach skladby si básnik vytvoril postavu Fénea – "diabla metafory", ktorý ho sprevádza bájnym svetom utrpenia a hrôzy. Povojnový básnický vývin R. Fabryho bol značne kontroverzný. Po nastolení komunistickej diktatúry v Československu sa básnik najprv nadlho odmlčal, potom sa prihlásil zbierkou Kytice tomuto životu, ktorá prinášala občiansku lyriku, avšak stvárnenú v intenciách vládnucej ideológie a metódy tzv. socialistického realizmu. K úspešným Fabryho zbierkam možno zaradiť najmä Nad hviezdami smrti vánok Skala nekamenná bralo neskalnaté, ktorá je venované pamiatke romantického básnika Janka Kráľa, a publikáciu Metamorfózy metafor, v ktorej k vlastným surrealistickým kolážam napísal texty na spoločensky aktuálne témy. Najvýznamnejšou hodnotovo najucelenejšou časťou básnického diela Rudolfa Fabryho sú knihy, ktoré vydal v 30. a 40. rokoch. Vtedy autor stál pri zrode slovenského nadrealizmu, pôsobil naň inšpiratívne a jeho tvorba spolu s dielami ostatných nadrealistov predstavovala dôležitý vývinový impulz. Pokiaľ ide o ostatné žánre, ktorým sa básnik venoval (próza, publicistika, rozhlasové hry), autor sa nezaradil medzi ich popredných reprezentantov, s výnimkou kníh reportáží, ktoré sa svojho času stretli so značnou čitateľskou popularitou. R. Fabry sa venoval aj výtvarnej tvorbe, konkrétne grafike a kolážam. Niektoré svoje knihy sám ilustroval, ale ilustroval aj diela viacerých svojich básnických druhov. Podieľal sa aj na zostavovaní reprezentačných výtvarných publikácií.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Verše Rudolfa Fabryho boli preložené do viacerých jazykov (nemčina, ruština, čeština, bulharčina, poľština, maďarčina a i.), vychádzali

  Verše Rudolfa Fabryho boli preložené do viacerých jazykov (nemčina, ruština, čeština, bulharčina, poľština, maďarčina a i.), vychádzali v časopisoch, ale aj v antológiách slovenskej aj českej poézie.
  Ja je někdo jiný (1971 po česky)
  Weisse Nächte mit Hahn. Eine Anthologie der slowakishcen Poesie des. 20. Jahrhunderts (1996, nemecký výber)
  Malka zvezdna muzika. 101 slovaški stichotvorenija, (1996, bulharská antológia slovenskej poézie)

  Nenogistá roze (2011, výber básní, Lotyšsko, prel. Dagnija Dreika a Uldis Bérzinš - s podporou Komisie SLOLIA LIC) 

   

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  R. Fabry preložil poému čílskeho básnika Pabla Nerudu Kiež prebudí sa drevorubač (1951)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118. Redakcia: Slávnostné podujatia v

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

  Redakcia: Slávnostné podujatia v Budmericiach (Otvorenie Pamätnej izby Rudolfa Fabryho a Knižnice SSS. Cena Rudolfa Fabryho). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 14.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 8 – 9.

  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 100.

  ŠIKULA, Bystrík (zost.) – MIHÁLIK, Ladislav (vybral z pozostalosti) : Vyžarujúca krása. (Z pozostalosti Ruda Fabryho). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 53 – 69.

  BÁBIK, Ján: Leonardo slovenskej kultúry. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 48 – 52.

  Neuved. (CIFRA, Štefan?): Slovenský básnik Rudolf Fabry by sa dožil 100 rokov. In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 2.

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickekj poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Fabryho odvaha a strach z utópie. In: Uťaté ruky / Rudolf Fabry. Košice: European House of Poetry Košice, 2014, s. 60 – 69.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Fabryho schizma (subjektu): úvahy nad básnickými litániami.
  In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 3, s. 48 – 53.

  VLNKA, Jaroslav: Spanilá jazda a labutia pieseň. Rudolf Fabry: Uťaté ruky. (Recenzia).
   In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 257 – 258.

  MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Praha 2000.

  KOCHOL, V.: Literárne reflexie. Bratislava 1979, s. 237 – 260.

  WINCZER, P.: Apokalypsa v poézii poľských katastrofistov (1932 – 1944) a v básnickej skladbe Rudolfa Fabryho Ja je niekto iný (1940 – 1945). In: Slavia, 1975, č. 1.

  TOMČÍK, M.: Básnické retrospektívy. Bratislava 1974, s. 258 – 287.

  BREZINA, J.: Princípy organizácie voľného verša Rudolfa Fabryho. In: Slovenská literatúra 15, 1968, s. 124 - 157.

  HAMADA, M.: Revolta a poézia Rudolfa Fabryho. In: Fabry, R., Uťaté ruky, Vodné
  hodiny, hodiny piesočné, Ja je niekto iný. Bratislava 1966.

  POVAŽANA, M.: Novými cestami. Bratislava 1963.

  TOMČÍK, M.: Slovenská nadrealistická poézia. Martin 1949.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Fabryho vzbura proti starému výrazu, u nás neobvyklá, je sprevádzaná i vzburou proti tematike a dnešnej spoločnosti

  Fabryho vzbura proti starému výrazu, u nás neobvyklá, je sprevádzaná i vzburou proti tematike a dnešnej spoločnosti a náboženstvu, pričom surrealistická metóda, ktorá bazíruje na dialektike a vtipe, slávi oprávnený úspech. Možno povedať, že len teraz je aj v slovenskej poézii dokončené rozbitie starého verša a zosmiešnenie starej tematiky.

  Michal Chorváth

  Fabryho prvá zbierka Uťaté ruky (1935) bola pre jedných predovšetkým básnickou provokáciou, neslýchanou mladíckou výtržnosťou v literatúre, ktorá si na také chuligánstva len ťažko navykala (a dosiaľ tuším nenavykla), pre iných zasa bola očakávaným novým slovom, odvážnym, mladým zvestovaním nových možností pre slovenskú poéziu. Naozaj, pokiaľ ide o prítomnosť zámerne provokujúcich momentov, neviem, či má Fabryho debut rovnocenného konkurenta v dejinách celej našej poézie.

  Stanislav Šmatlák

  Subjekt jeho básnickej výpovede je subjektom hravého imaginatívneho typu, produktom autorovej rozprávačskej virtuozity, neobmedzovaný prísnym básnickým kánonom štýlu a kompozície. (...) Fabryho básnický subjekt je v podstate subjekt nespokojný, hľadajúci, a tým aj revoltujúci a objavujúci.

  Pavol Plutko

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  NA KRIŽOVATKE (zo zbierky UŤATÉ RUKY )   Tu veštite mi z dlane sivej, tam éterové stehná milej zavolám

  NA KRIŽOVATKE (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Tu veštite mi z dlane sivej,

  tam éterové stehná milej

  zavolám k prechádzke,

  ach, veštite mi z dlane sivej

  koľaje meteorov po láske.

   

  Pred hlavolamom rozcestí

  či vánok prajne šelestí,

  či oplačú ma nevesty,

  či uchytí ma zlatý vír,

  či stroskotania smutný chýr,

  ach, povedzte, čo vánok šelestí

  pred hlavolamom rozcestí.

   

   

  HNIEZDA (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Na burácavých borinách

  tvojich pŕs drieme sen,

  keď prvotlačou pocelu

  sa meníš v pochodeň.

   

  V hlboké oblaky sa hrúžim

  pod klenbou tvojich bokov mrieť,

  a znova, znova zakrúžim

  dymom tých vlasov späť.

   

  Kým víchor zlý nám nezlomí

  na orgováne hojdačku,

  kým škovránky nešepnú mi,

  čo to máš v žilách za hračku.

   

   

  TULÁČKY (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Má pod očami vienky jesienok

  a senom rozcuchané vlasy,

  ústa jak mrazom puklý lupienok,

  šat exotickou lúkou spestrila si.

   

  Jej bozky štípu ohňom v tábore

  a chuťou pomarančového západu,

  keď úhorom pŕs láska zaore,

  zmení sa tiel dvoje na zlú baladu.

   

  A nikdy nespomenú koniec prelestí

  prašivé dievky z biblie,

  snáď budú kráľove raz nevesty

  a bozkom sprznia divé ľalie.

   

   

  ČERVENÉ JARABINY (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Červené jarabiny

  s vatrami červenými

  v hrudi mi blčíte.

  Aj vás pália mrazy,

  z hôr zima sa plazí,

  vo víchrici mlčíte.

   

  Červené jarabiny,

  vy ste tie krvaviny

  a sinky na jeseni.

  Povedzte, jarabiny,

  je za to osud vinný,

  že žiaľ sa rodí z ženy?

   

  Červené jarabiny

  nad hrobmi z čiernej hliny

  rubíny krvavé.

  Vo vlasoch mojej milej

  ste farby premenlivej

  prelestne nepravé.

   

   

  JA JESEŇ MÁM TAK RÁD (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Ja jeseň mám tak rád,

  keď dýcha zo záhrad,

  keď v opustenom parku

  sám čakám samotárku.

   

  Ja jeseň mám tak rád,

  že do zlatistých šiat

  vie chryzantémy vtkať,

  kvet s kvetom vyšívať.

   

  Ja jeseň mám tak rád,

  hoc márne nastokrát

  zas čakám na vidinu

  a každý deň na inú,

  sklamaný od dievčat.

   

  Je smutno neveselo,

  keď naháňa tma šero,

  len listy briez tu šelestia,

  keď v opustenom parku

  sa zlato váľa v jarku

  a víchor veje z rázcestia.

   

   

  NA POLNOČNOM MORI (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Na polnočnom mori

  milión hviezd horí

  a tma sa vyzlieka.

  Na hrivách slaných vôd

  vpred pláva naša loď,

  za ňou túžba ďaleká.

   

  Túžba plná nehy

  s vetrom o úbehy

  z domova letí k nám.

  Tiež na mori jak sa zdá

  láska hory prenáša,

  preto nie som nikdy sám.

  A keď sa zadívam

  k belasým diaľavám,

  keď pieseň o tebe, o láske zaspievam,

  ozvena nad vodou ozve sa,

  to spieva more a spievajú nebesia,

  roj nových hviezd vzbĺkne,

  roj hviezd hneď zažne sa

  a svietia nám.

  Len nám! Len nám!

   

   

  MORSKÁ BALADA (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  More hádže čipky peny čajkám pod krídla,

  víchrica nad slaným vírom pašie si zahvízdla.

  Leťte, vtáci, pod bleskami, leťte v tamtú stranu,

  koráb vidím brigantínu na úskalí stroskotanú.

   

  Vlna vlne telo dáva, podarúnkom darúva,

  či je plavčík a či korzár lebo šnurovaný kapitán,

  z krútňavy ich do krútňavy more vypľúva,

  mŕtvolami námorníkov cifruje sa modrý oceán.

   

  Kapitán má modrý klobúk a čutoru na boku,

  tresky-plesky vlny skočné tie mu hrajú do skoku,

  za ním cupká malý psíček menuje sa Potkanár,

  zvandrovalec morom blúdi pochádza až od Kanár.

   

  Kormidelník má mentieku vyšívanú hodvábom,

  na bokoch má ranu – hviezdu, udrel doňho hrom

  preto vlaží jednooký poľahobou suché pery,

  fľaše rumu v debnách hľadá, kým sa nezvečerí.

   

  Aj kuchár ten parádnik, čo grošov vydal na pomádu,

  cez plece má prevesenú zlatom vyšívanú mentieku.

  S varechou a silnou rukou urovnával každú zvadu,

  ani s jedným prístavom sa nerozlúčil bez hriechu.

   

  Za ním prvý kormidelník kapucňu má po uši,

  moru upísal si dušu námorníkom tak sluší,

  v ruke drží malý obraz čiernovlasej družice,

  na krku má zlatý kompas bez veternej ružice.

   

  A plavčíci v kruhu krepčia, každý má svoj talizman,

  gombíkmi zo všetkých zemí ozdobený dolomán,

  jeden v zuboch fajku hryzie, druhý viaže povrazy,

  je to cháska rozčertená – pozemšťana zamrazí.

   

  Zbohom buďte, chlapci pozostalí z utonulej posádky,

  boh mora má vaše duše, nevrátite sa už naspiatky,

  vdovice vám zapaľujú hromničky pred oltármi,

  ranná hviezda morská nech sa zľúti nad vami.

   

   

  V KĽÚČOVEJ DIERKE (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  V hracej kocke s achátovou dreňou

  Svoj prsteň zahodila do koreňov

  Háďa požiera sa s háďaťom

  Jej živý prsteň hľadal som

  Mihalnice mala malomocné jazmínom

  Tá čarodejka rozmarná

  Nechtíčkom jej tlela žiara polárna

  A ňadrami len tôňa závrat hrá

  Zbierali sme frndžalky

  a fidlikali husle z lopúcha

  Kvet jahodový padá do vody a opŕcha

  V kúdeli si ukrývala zlatý hrach

  Dnes pod živôtkom pne oblúky mliečnych dráh

  Kamarátka posledná z detských dôb

  Už kopú našim lastoviciam hrob

  Hrávali sa za kachľami v modrých tmách

  Snáď vidí v šarlátových konváliách strach

  Milá moja v detských hrách

  Maľovaná cez krčah

   

   

  ORGIAST ČIERNY A BIELY (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Slnkom pokyprené oči

  Priťahujú srdce markytánky zavesené v sieti

  Jak olejnaté puky gaštana

  Pod ktorým sa zjavil svätý prst

  Bledý človek mramorovej lampy

  A nálada sychravej volavky

  V ošarpanej stene letiaceho domu

  Toto sa nachádza v ložnici bez srdcovitého tvaru noža

  Aby boli ľudia z lásky

  Aby boli ľudia z vraždy

  Aby prali prádlo sídlo energie

  Aby zavrhli zahryznutie do pravého prsu

  Tento majetok bez dotyku dýky

  Každou ranou dirigenta stúpa stále výš

  Ako smrť každého hrdinu v jej vlasoch

  Má chinínové oči

  V jej nepomenovaných vlasoch ako alkohol

  Toto je druhý nález zo zeme za lodnou plachtou

   

   

  POČÍTADLO (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  V prvom chvení veľkého blázna

       kotúľa sa mozog slávika

  Predčasné kroky kata

       spievajú nemluvňatám

  Kvety vzdialené od bolesti

       zasiahnuté odzadu

  Pod stromami z tuhých svalov

       v ďalekohľade osamelého

       vodná fotografia najslávnejšieho z fetišov

  V zelenožltom oblaku šikmého vetra

       do nebies stúpa pruhovaná panna

       zapojená neustále do posledného zvona

  Ostávam v skle a osudovosti

  Kde sa podel starý šedivec

  Nos mal rozožraný rakom

  Myslím že to bol karafiát

  V sene pod krovom

       v úlisných spomienkach do budúcna

       v spomienke nenarodeného vraha

       ako dieťa s krstiteľnicou namiesto hlavy

       desaťtisíc vecí podobá sa svojmu prášku

  Prelamovanie dutostí

       znamená koreň rovnováhy

  Tomu sa hovorí vyžarovať krv

   

   

  SRDCE EURÓPY (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Prečo by ste toto mesto

  neprirovnávali k Manetovej Olympii

  toto mesto

  so siedmimi pahorkami

  na jar zadusené v orgováne

  už to nie je orgován

  mostom kráča kráska

  (mosty stavali tu zo žĺtkov)

  prečo by ste toto mesto

  ktoré vyzerá pod drobnohľadom ako jež

  neprirovnávali k Manetovej Olympii

  nad ňou mesiac vychodí

  krvavejší než gong

  v starej štvrti čínskych neviestok

  apoštoli budú kývať drevenými bradami

  zatiaľ čo si potykáte s orlojom

  je tu ešte mnoho všelijakých vecí

  gesto s radnicou a starý cmiter

  na ktorý sa rád pozeral Apollinaire

  je tu ešte mnoho všelijakých vecí

  ktoré sa nám páčia

  keď pijeme čierne pivo svetabôľu

  je tu ešte mnoho všelijakých vecí

  dokonca sa páčia Claudelovi

  je tu pražské jezuľa

   

   

  BÁSNIK (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Lezie lezie po železe

  otvára nám kamene

  spievanky si nechal v lese

  srdiečko má slamené

   

  tu ho máte tam vás zmätie

  oblakmi si pláta gate

  mesiac nad Mount Veneris

  na jar hráva sa tenis

   

  Zbohom Sapfo zbohom dudy

  okom zapaľuje sudy

  postavený na rovník

  Báthoryčkin je pomník

   

  Lezie lezie v posteli

  panna sčerná v košeli

  on je 9 ona 6

  zachráňte jej svätú česť

   

  vrelý vietor prietrž zriem

  básnik na ohnivom koči

  čo zviem to vám nepoviem

  básnik lebo kočiš

   

   

  SEKVENCIE KU CTI 14-ROČNEJ MALOMOCNEJ (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Buď velebná z rozsadliny pokolenia Márie

  srdce ľúbezná žabka zomierajúca na západ slnka

  Pozdravujeme ťa

  nežnosť zatratenia

  prisľúbenie múk

  bolehlave sladkých opojeností

  pižmo manéže

  benzoe nedovolenosti

  skorocelu zaklínania

  hrdličko myrtová

  konáru odštepený s imelím

  živiteľko prekliata

  révo štepená

  vežo väznená

  bráno blúdiaceho tieňa

  stĺpe smrti

  tróne nerestí

  kúpeľu čachtický

  festunok zašlých zmyselností

  dome tulácky

  prístave krvavý

  Ó matko

  hviezdo

  oko plesnivé

  trikolóra prsných rán

  hrvole barbarských piesní

  Ó matko pableskná

  lampášu murínskych dní

  pôvodkyňo desatora

  oblaku kremenný

  panno železná v chráme na Lesbe

  nemoc spavá s ohňom v treťom poschodí

  svrabe hviezdny

  mramore všetkých Niob

  mramore slziaci

   

   

  LA FÉE DE LA MER (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

  à André Breton

   

  Rozkvitnuté mŕtvoly s hračkami

  studenšími než ľadovce všetkých Panien v oleji

  Rozkvitnuté mŕtvoly v arzeniku

  osvetlené jej príliš červenými nechtami

  osvetlené jej ústami

  presvietenými jak kandis

  pre miláčka v zoo

  jej ramená ako revolver

  jej prsia ako reklama

  jej chod ako masakra Arabov

  jej slnce ako oči

  jej trup ako korzická dýka

  jej pánev tvrdšia než moje zuby

  jej panoptikum ako papierovina

  jej bozk ako parník na Zambezi

  jej stehná ako klietka

  jej päta ako stratený syn alebo

  cudzoložné historky z biblie

  jej päť P ako intenzita

  jej teplo ako dôvernosť

  jej reč moja reč

  jej les keď klame moje zrkadlo

  môj úžas

   

   

  AKO TI TO DLHO TVRÁ (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Strácam sa za najkrajšie ohrady sveta

  Za jej rety jak mŕtve medúzy

  Strácam sa vo svojom dyme z kameňa

  Strácam sa za sebou skrývam sa pred sebou

  Zatracujem seba

  aby si ma vykúpila

  aby som sa zdal ukrižovaný

  Strácam sa s tebou

  Kývaš mi z diaľky

  Kývaš mi z hlbín

  Kto rozpozná tvoj klobúk s modrými baránkami

  Kývaš mi rukou jak horiaca svieca

  Strácam sa v tvojich ústach s modrými baránkami

  Kývaš mi z lásky

   

   

  AKO SPIEVA VIETOR? (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Tma nastala

  okolo kostola lásky

  len kolo zo svetla hviezd

  sa ohlo a z obliny sa pohlo

  plno tiel útlych víl jak z plynu

  sa vyzliekalo z mušelínu

  Každá tá malá panna

  mala zlatý stan

  a lákala na úskalie

  svojich rozčerených ňadier

  spevom biele lekno

  Až raz havran zakrákoral

  nad krokmi, čo končia

  a končia konča konca

  zelené lampáše šašiny

  zažli sa jak žiabre žiaru

  plávajú na parádnych perinách vôd

  Nocou znie sklenený zvon

  na konci zvonkového tanca

  sme mali utopenca

  za samozvanca

  Zelené zory nad oráčinami

  šelestiace chvosty ďatelinísk

  kučeravo učesaných na raráška

  končia v smrečinách

  tam, kde skučí, bručí, vybuchuje

  brucho hory z kôry borov

  Samodruhé rozkošami

  košami rozkoší plné

  sa práve zažíhajú

  ružové ruže

  zelených zôr

   

   

  SMRŤ SLÁVIKOM A PINKAVKÁM (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  na všeobecnú žiadosť ešte raz

  Ja som akoby

  prirovnanie integrované až na koreň

  celú túto poéziu hoďte na oheň

  poznáte pri spaľovaní dvadsať rokov

  koľko krokov v sebe stráca dvadsať rokov

   

  I keď som rád sedával pri kláštorných cestách

  (obyčajne som sa nudil ako v malých mestách)

  za múrom som počul vzdychy pro tua incarn...

  v škole nás naučili kde sa zrodil Byron

  prepáčte mi tento rým jak z vojny olovo

  chcel som vám len pomôcť čítať to slovo

  pretože sa od začiatku nerád obliekam

  viď poetiku znelka jamb a madrigal

  dám sa vám jak spávam sám

  ako hostia alebo neviestka

  ešte sú i nevinnejšie telieska

  ani nespievajú starý chorál Laudium

  zato po smrti sa menia v sapropelium

  sapropelium sa často mení v naftu

  nafta jednému dá bar a druhým zasa šachtu

  Často som sa pozerával na Krista

  bojím sa že budem exhibicionista

  vyšibaný prútím vrbín prilepený na stene

  alebo chceš utekať a nohy máš prirastené

   

  Mimochodom spomínam si na baroknú metaforu

  poézia ako žena poézia z rozporu

  (chcel som poukázať daktyloskopicky naspiatky

  kurzy nesmrteľných stúpajú len na splátky)

  Sebastian krvácal jak fašiangový brav

  anjeli sa sčítavali podľa počtu kráv

  skvelý barok barok s bruchom večnej matérie

  chvála plných elipsoid pri tretej Márie

  nemohol som spustiť očú z balónových bokov

  ja si ruky myjem to mojich dvadsať rokov

   

  Však na svete nič nového

  raz vidíte ma v smokingu raz necudne holého

  s postojom a s rukou v kapse alebo i bez

  všetko je len čo je dnes

   

  Povedal by som rád niečo o poézii

  duchaplnosti tak skoro wildeovské

  ale ja to zajtra veriť nebudem

  je všetko to čo je len dnes

   

  Deň nasleduje jed a staré múdrosti

  koniec koncov každý rýľ sa nezlomí na kosti

  usilujem sa aby som nebol ja kosti

  viem ešte rým na kosti sú to jakosti

   

  Chcel by som byť veršotepcom bez slávika

  cáp cupi veľké krúpy je ich málo

  snáď by nám to jedno leto za to stálo

  váš rozmarín rozkrútil vetrmlyn

  madam vy ráčte hlavou na karmín

  my ležíme tu ináč než nám zákon rozkázal

  dra Fausta diabol stropom vzal

   

  Nezáleží na tom aký sa vám ľúbi duch

  jarmarečné šansóny a eroplány z múch

  popevok o Rinaldovi za forint

  potrvá vám pri skromnosti po Korint

   

  Logická je kopa vajec logika je do tucta

  vám pán Breton moja poklona a máucta

  vám pán Nezval moja poklona a máucta

  vám pán Ristić moja poklona a máucta

   

  Konečne sa dostávam k vecnosti poézie

  lež zmením intonáciu jak napadené zmije

   

  Báseň nie je iba sen

  báseň bez ba- je jeseň

  trochu -chu som koktavý

  báseň nie je kokt- a whi-

  báseň nie je krytý stôl

  (prečo by som bol ja vôl)

  ani codex civilis

   

  doplň slovo na -ilis

  tuším že si chytáš uši

  táto poézia škodí duši

  ja to však už nečujem

  rozkladá sa vo mne sen

  ako murín ktorý kradne ťažký úľ

   

   

  PÄŤ ZMYSLOV (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Niekedy ma baví Pallas a niekedy Kant

  pozrite sa dobre na veklu

  občas hrajú na vergeľ ja nie som

  muzikant s fajkou s findesièclu

   

  Prsty:

       Dovoľte nech sa pokloním

       temným tieňom v podsvetí

       zhlukujú sa otriasajúc tmou

       podali si klzké ruky mnou

       svojmu tieňu v podsvetí

       dovoľte nech sa pokloním

   

  Jazyk:

       Naša kaša do salaša

       vaša kaša zo salaša

       naša čaša vaša kaša

       zo salaša do salaša

   

  Nos:

       Neosoľ náš cit na podnose

       náš cit ktorý tuší kolomaž

       ó škoricový kat

       len vyslyš nás

   

  Ucho:

       Spovedá sa keťas

       hú hú husle líce

       jazykom som šteklil uško krásavice

   

  Oko:

       Vidím karmínovú karminu

       tristotriatridsať útrob pre šijaciu mašinu

   

   

  VTÁČÍ SNEM (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  (Škandál ktorý patrí do šlabikára a Paul Klee)

  Naša Mara

  nie je stará

  zlatá kára

  pánfarára

  straka kradla od oltára

  miništrant ju za to kára

  tramtarára

  tramtarára

   

  Pre tu Évy

  sníva Lévy

  velespevy

  velespevy

  ale Évy

  neuľaví

  vrelá Évy

   

  Cigán Bibi

  chytil ryby

  ryby pitval Bibi zle

  a z rýb boli ríbizle

   

  Kvetná nedeľa

  v koši sedela

  kde sa podela

  kebych vedela

   

  Vonia vonia háj

  vôňou kacabaj

  stromy sú jak rubáše

  on mi ju zas ukáže

  vonia vonia háj

   

  Kvík kvík

  na plotík

  idylik

  na plotík

  lebo lebo na vŕbu

  spravím z neho šavrdu

   

  Deti deti

  bomba letí

  zastavil sa v cintore

  všetky hroby poore

   

  Do kaluže

  plujú ruže

  buržuj kĺže

  do kaluže

   

   

  BÁSEŇ DO PAMÄTNÍKA (zo zbierky UŤATÉ RUKY)

   

  Tvoja kasňa je z višne

  snáď z tej

  pod ktorou sme sedávali

   

  Tvoja posteľ je z orecha

  snáď je to ten

  pod ktorým sme ležali

   

  Môj svet je z teba

  z čoho si bola ty

   

   

  VODNÉ HODINY HODINY PIESOČNÉ (úryvky)

   

  Zbohom by aby babyka bydlo býk

  Farebný hmyz nášho detstva letí do pavučín

  Preto naznačujem obraz času

  Obraz letí rozkopáva tunel čriev

  Hrob tu obhryzáva kosti

  Praská prsteň slnka

  Zem tu zahadzuje kosti

  Naša rieka vzniká

  Z určitého magnetizmu zvláštnych rýb

  Čakajú nás na plytčinách

  Po kolená vo vode

  S kolenami rtuti

  Osirelé

   

  Počervenieva nás prvé svetlo

  Solí slaný roztok s bytosťami života

  Svetlo mocnejšie počiatku skál

  Potom pocit mámidla pod kosákmi smrti

  Je to prvé svetlo sveta

   

  (...)

   

  Na poli pod starou továrňou

  Prvý raz som

  Stretol samodruhú ženu

  Na nohách mŕtveho domu s cudzopasníkmi

  V roztrhaných ružiach obleku

  Tkala kvety menom deňanoc

  Iné ktoré vädli v posteli

  Stávali sa zlomkom stavu

  Zhavranelej modly

  Oroseného hniezda

  Modrej ruky

   

  Ach úbohá tkáčka víčok

  Ktoré vypľúvajú med toľko bolestí

  Do jej ohluchnutého osrdia

  Kvapká detská ruka

  Otvára sa vodná ruža

  Prekvapujúca

  Naplnená

  Vrkočmi tej vznešenosti vôňou dúhovou

  Rastúca zo smútku bubnov

  Vlasatá bukvica ktorú katujú ohňom

  Na modrom hrebeni žlče

   

  Čo sa týka mňa

  Bol som dozaista nemý

  Prostý ako dusítko na slnce vlčej tmy

  Zložitý ako vodný stroj zemného rodu

  Bol som rýdzik čierne sklo

   

  Ty slepá panna mojej osoby

  Máš stehná hladšie než slezové ruže

  Čo len odnášaš

  Ty žiješ z jednej podoby

  Z jedinej tmy v modrých plástoch mliečnych ciest

  Kam pláva detský hrob

  Osinelý v šatách bez nahoty

  Na semienku horčičného semienka

  Do súmraku ktorý zuní

   

  Nespomínajte mi ľudia ľaliu

  Byľky plodné vodnaté

  Ani spánok s obrvenými prstami

  Ani ružový dom s jazykom vetra

  Ani porezané ruže

  Ani včely v šesťbokej bunke vliate do krvného koláča

  Ani mlieko ktoré klíči z kvitnúceho ohňa

  Ani more plné mŕtvych anjelov

  Ani žĺtok noci uvarený v slnku na tvrdo

  Ani skaly červenajúce sa od seba

  Ani otvorené nebo (farbí zvery na žlto)

  Ani ženy zbičované na ohnivej zebre

  Ani kotrmelec z hrobu do hrobu

  Ani pestré hniezda v mojej pečeni

  Nič sa nevyrovná

  Sklenke naplnenej čírym sklom

   

  (...)

   

  Toto hovoril

  Ja som ho počul

  A hnali ho ulicami

  Za hukotu trúby

  Kým mestá kolísané spánkom

  Oblizoval oblak s beľmom noci

  Domy obťažené zlatom

  Rozdrvili človeka

   

  (...)

   

  Kde sa podel strýko Ján

  Uďobal ho kŕdeľ vrán

  Ukryl sa za paraván

  Ach drahý strýčko Ján

  Nech si prešiel ktoroukoľvek z morských brán

  Zvyšok mojich zážitkov

  Nech zanesie ti južný van

   

  Zavraždím túto spomienku

  A zostanem len sám

  Zdá sa že je z hlbiny

  V ktorej nocúvajú chrobáci s krovkami Veľkej noci

  (Kedysi som sa rád učil botaniku

  Keď bol obraz dravých vtákov v triede

  A

  V botanike bolo všetko obecné)

   

  Preto prepaľujem túto spomienku

  Vodné hodiny hodiny piesočné

  S miesidlom na svoju krv a na svoj med

  Vysýpajú hrudné koše

  S obojživelníkmi

   

  Už vtáci ornamenty lesa prichádzajú včas

  S odevom zo vzduchu a zeme

  V hlave nosia svoje pestré sny

  Hniezdo ako nevesta hostie čiernych nôh

  Do okien sa približujú moje čierne plody

  Na oknách sa rozrezujú moje čierne plody

  Vtáci s brvou jesene a opustení

  Žlna s modrým okom kepeň jazera

  Zanecháva domy z ktorých odletujú

  Žujúc v ústach veľké zrkadlo

  Vylupujem sa jak rakva z vajca

  Mŕtvy vlečiem svoju kožu

  Husle plné krvi

  V krematóriu poslednej nohy

  Bez kyseliny

   

   

  KONVERZÁCIA (zo zbierky VODNÉ HODINY HODINY PIESOČNÉ)

   

  Hviezdy svietia

  Voda stojí

  Kone spia

  Chytro

  Ponáhľajte sa

  Poďme

  Dajme sa do práce

  Vy tam a ja sem

  Ja tam a vy sem

  Ktosi prichádza

  Neodchádzajte

  Poďte poďte sem sem

  Za mnou

  Poďte so mnou

  Poďte bližšie

  Nenechajte ma čakať

  Dávajte pozor

  Sadnite si

  Neopierajte sa o múr

  Tuto trochu mi podržte

  Ticho

  Mlčte

  Horí

  Aká náhoda

  Aké šťastie

  A tá presná predtucha

  Je tu cítiť neznáme kvety

  Bolo to krásne

  Mám už dvadsať rokov

  Keby bolo k tomu len trochu odvahy

  Mám už štyridsať rokov

  Ak dnes bude pršať zostaneme doma

  Jak ten čas uteká

  Mám už šesťdesiat rokov

  Ďakujem vám ste samá láskavosť

  Mohli by ste mi povedať prosím

  Niečo o cintoríne

  Prajem vám šťastlivú cestu

  Šťastlivú cestu a bez návratu

  Do tejto doby a tohto storočia

  Kde je smrť šťastím

  Nie

  Láska je šťastie

   

   

  MIESTO VENOVANIA (z cyklu JA JE NIEKTO INÝ)

   

  Svieži prievan smútku mi pretkáva čelo

  ako keby kvílili harfy Elektrine

  preto ti píšem tieto verše

   

  Sotva som nazrel do ružových zrkadiel tvojej bytosti

  ja ktorý nie som nehodný takého požehnania

  hoci sám nevládzem pozbierať omrvinky svojho údelu

  aj keď som sa chytil do okov nádeje

  ešte som

  a nik ma nerozdrobí

  preto ti píšem tieto verše

   

  Či ťa mám zaklínať jak žreci staré božstvá

  či si mám dať šliapať hlavu ako had

  čo zavinil stratu nášho raja

   

  Nie

  mňa nik nepreklnie

  preto ti píšem tieto verše

   

  Budem žiť pre teba

  a ty sa staneš bolesťou

  dusiac sa v svojich dymiacich slzách

   

  Posúrim sám príchod dňa svojho nevzkriesenia

  preto ti píšem tieto verše

   

  Potom ti zamávam na pozdrav

  Ty budeš predstierať slepotu

  a ľudia povedia dobre ste urobili

  už nikto neuverí

  že i mŕtvy môže mať radosť z neživota

   

  Preto ti píšem tieto verše

  aby si mi menej rozumela

   

  Či som ťa ja vykoristil

  ako kukučka hniezdo pinkáv

  zdobiac ťa sépiou tohto sveta

  zlom ktoré nenávidí svojho stvoriteľa

  pôvodcu dúhoviny a vojvodu anjelov

  tých strážcov dojčiat a detských bábik

   

  Počuješ rozprávam sťa bohorúhač v chráme

  no predsa predávam posvätné obetiny

  však noci poznajú tie pramene čistých vôd

  preto ti píšem tieto verše

   

  Spomeň si len tam na ten večer

  iba na jeden večer v chamtivom prúde dní

  kto môže tvrdiť že ja som nebol tebou

  a ty že si nebola prahmotou tohto zoskupenia

  jak v duniacom vodopáde keď nastane sútok riek

  a vodopád sa rúti a nie je to rieka a nie sú to dve

   

  Preto ti píšem tieto verše

   

  Ak sa mi ale chceš vysmiať že skladám plačlivé slohy

  odpoviem ti iba toľko aby si sa dočkala času

  jak vtáctvo nového peria

   

  Naskutku po veľkom lete

  nastane strašlivý chlad

  Oči ti zamrznú ako kolíky pri kríkoch ruží

  keď ma uvidíš sinavého

  a modrejšieho než mäso čerstvo rozrezanej lastúry

   

  Moje ústa sa nežne pousmejú

  budú výrazom odpustenia

  ústa podobné tieňu borovice pri zatmení

  alebo podobné letu čiernych škorcov

   

  Preto ti píšem tieto verše

   

  Ty sa mi nevráť

  hoci ešte čas

  sama ty dobre vieš

  že si sa stala krvavým mlynom môjho života

  obklopená vlažným dychom horúčkových chimér

  a ohlušená vánkom vyplašeným z koliby sna

  veď ten tvoj smútok sa stal iba pohľadom do jesennej noci

  kým tvoje ňadrá zostávajú stále prílivom a odlivom

  nenarážajúc na nijaký breh

  kde azda uhasnem ako dych na zrkadle ktoré rozbíjajú

  podobný hviezde prvého snehu ktorá sa topí

  Ty ma však sotva uvidíš a uvidíš

  už len ako spiacu kvapku klamnej hmly

  drobiacu sa a bez návratu

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013