Rudolf Brtáň

Narodenie 9. 10. 1907 Hybe
Úmrtie 4. 4. 1998 Bratislava • Pseudonym

  Daniel Melich, Darin, Jarina Tajná, Dušan Májový, Jozef Kolčiar, Knôtiar, Kriváňsky, Meliškin, Rudo E. Brtáň, Štefan Meliškin
 • Životopis autora

  Rudo Brtáň absolvoval gymnázium v Liptovskom Mikuláši, kde r. 1927 maturoval, 1927 – 32 študoval na filozofickych fakultách univerzít v

  Rudo Brtáň absolvoval gymnázium v Liptovskom Mikuláši, kde r. 1927 maturoval, 1927 – 32 študoval na filozofickych fakultách univerzít v Prahe a v Bratislave. R. 1932 – 37 pôsobil ako gymnaziálny prof. v Martine a v Bratislave, 1937 – 38 bol na študijnom pobyte v Poľsku a v Juhoslávii, 1938 – 44 prof. na gymnáziách v Martine, Trnave a v Bratislave, kde pôsobil aj na Povereníctve informácií. Po vojne r. 1945 – 46 bol na študijnom pobyte v Moskve, od 1946 pôsobil ako referent a redaktor v Matici slov. v Martine, od 1949 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAVU v Bratislave, 1951 – 60 pracovník Slov. národnej knižnice a potom Matice slov. v Martine, 1961 – 79 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave, kde potom žil na dôchodku. Už počas štúdií časopisecky uverejnil básne a venoval sa prekladaniu nemeckej a slovanskej poézie (Mickiewicz, Puškin, Vraz, Župančić, Goethe, Heine, Rilke a i.). Výber z jeho básnických juvenílií vyšiel pod názvom Smädné leta (1990). Popri recenziách a literárnokritických príspevkoch ťažisko jeho tvorivých úsilií je v literárnohistorickom výskume, v ktorom knižne debutoval prácou Poézia Ivana Krasku (1933). Slovansku problematiku reflektoval v komparativnej praci Barokový slavizmus (1939) a v rozbore Kollárovej rozpravy o slovanskej vzájomnosti. Ťažiskom jeho vedeckých výskumov bolo slov. národné obrodenie, predovšetkým tvorba štúrovských básnikov, ktorým venoval samostatné práce: O Bottovej Smrti Jánošíkovej a Samova Chalupkova báseň „Mor ho!“ (obe 1942), Život básnika Janka Kráľa (1972). Okrem toho vydal knihy o Jankovi Jesenskom, Jurajovi Zabojníkovi, Bohuslavovi Tablicovi, o Puškinovi v slov. literatúre, o Š. Moyzesovi a Chorvátoch, výber štúdií Postavy slovenskej literatúry (1971) a Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty (1979) a i. Bohatá bola jeho edičná činnosť pri príprave a vydávaní výberov a diel J. Kollára, V. Roya, I. Galla, I. Kraska, B. Tablica, J. Kráľa, S. Chalupku a i. Okrem toho vydal učebnicu poetiky a štylistiky, dejiny slov. literatúry, ako aj leporelá a veršované knižky pre deti (Zábavky pre najmenších, Zahádam ti hádku, Na salaši, V Tatrách, Lomidrevo, Zvieratká a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Smädné leta (1990, výber)

  Pre deti a mládež

  • Na salaši
  • V Tatrách
  • Poézia

   Zábavky pre najmenších (1949)
  • Lomidrevo (1950)
  • Zahádam ti hádku (1950)
  • Zvieratká (1951)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Poézia Ivana Krasku (1933)
  • Barokový slavizmus (1939)
  • O Bottovej Smrti Jánošíkovej (1942)
  • Samova Chalupkova báseň „Mor ho!“ (1942)
  • Postavy slovenskej literatúry (1971)
  • Život básnika Janka Kráľa (1972)
  • Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty (1979)

  Editorská činnosť

  • Slovenská lyrika 20. stoletia (1933)
  • Odmlčaný básnik Ivan Gall (1935)
  • Výbor z poézie Vladimíra Roya (1935)
  • Hlasy o živote (1943, zborník statí Ľ. Štúra)
  • Slavy dcera (1943, poémia J. Kollára)
  • Básne (1948, poézia I. Krasku)
  • Historické piesne (1953)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu a variantom pohlavnej lásky vo Vajanského veršovanom románe Dušinský (štúdia). In:
  TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu a variantom pohlavnej lásky vo Vajanského veršovanom románe Dušinský (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 447 – 161.

  MRVA, Ivan: Keď dvaja robia to isté... Ako preložili S. H. Vajanský a Rudo Brtáň úvod k Puškinovej básni Bratia zbojníci? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 53 – 54.

  RAPOŠOVÁ, Mária: Počiatky Slovenského národného literárneho múzea. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 95 – 102.

  MARČOK, Viliam: Vážne i veselo o mladosti (Rudo Brtáň: ŽIvé roky. Spomienky – 1. časť). In: Knižná revue, roč. XIII, 14. 5. 2003, č. 10, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013