• Životopis autora

       Študoval na gymnáziu Vazovova v Bratislave. Po maturite (1986) absolvoval odbor filozofia – história na Filozofickej fakulte Univerzity

       Študoval na gymnáziu Vazovova v Bratislave. Po maturite (1986) absolvoval odbor filozofia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1991). V rokoch 1991 – 1992 pracoval na Historickom ústave SAV v Bratislave. Od roku 1992 až dodnes pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktorú od roku 2004 vedie. Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1997. Inauguroval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2004.

       Venuje sa politickým, cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí, dôkazom čoho sú knižné práce: Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Na ceste ku komunistickej totalite (1994), Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 – 1948) (2000), Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, 1. zv. (2001, spoluautor), Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989 (2004, spoluautor), Bratria Letzovci. Život a dielo Štefana Letza a Bela Letza (2005, spoluautor), Slovenská ľudová strana v dejinách (1905 – 1945) (2006, spoluautor), V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa Michala Buzalku, spoločné prejavy slovenských katolíckych biskupov (2007), Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom (2007), Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. (2008), Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. (2009), Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku (2009), Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika (1944 – 1951) (2010, spoluautor), Slovenské dejiny IV (1914 – 1938) (2010). Je autorom učebníc slovenských dejín 20. storočia pre základné školy a gymnáziá. Aktívne sa zúčastňuje na mnohých vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, publikuje, prednáša, je členom redakčných rád a vedeckých grémií.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Slováci a ľudovodemokratický režim. Zápas o Slovensko. Pramene k dejinám
  POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Slováci a ľudovodemokratický režim. Zápas o Slovensko. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XIII b). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 147 – 149.

  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Róbert Letz a kolektív / Slovenské územie v hsitorickom kontexte). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 111.


  APFEL, Viliam: Róbert Letz a kol. / Slováci vo víre tridsiatych rokov. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 206, č. 11, s. 115.

  POSPÍŠIL, Ivo: Róbert Letz (red.): Slováci pri budovaní Československej republiky. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. (Spoza Moravy. Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 150 – 151.

  APFEL, Viliam: S vierou a nádejou. In: Literárny týždenník, roč. XXVII. (2014), č. 13 – 14, s. 15.

  FERKO, Miloš: Kniha o vzniku a počiatkoch štátnosti Československa (Slovenské dejiny IV). In: Knižná revue, roč. XXI, 27. 4. 2011, č. 9, s. 2.

  MRÁZ, Peter: Róbert Letz,  Peter Mikulík (editori): Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 11.

  MEDVECKÝ, Matej: Dve žingorovské publikácie. Marian Uhrin a kol.: II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika; Róbert Letz, Pavol Matula (eds.): Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 39 – 40.

  SVETOŇ, Ľuboš: Seriózne a neskreslené (Róbert Letz, ed.: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom , Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom). In: Knižná revue, roč. XVII, 21. 11. 2007, č. 24. s. 11.

  JANÍK, Pavol: Ako to (ne)bolo. Jan Pešek – Róbert Letz: Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 125 – 128.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013