Tomáš Záhumenský
Tomáš Záhumenský
 • Životopis autora

  Radoslav TOMÁŠ sa narodil 29. decembra 1982 v Poprade, kde v rokoch 1994 až 1998 absolvoval gymnázium. Neskôr vyštudoval žurnalistiku na

  Radoslav TOMÁŠ sa narodil 29. decembra 1982 v Poprade, kde v rokoch 1994 až 1998 absolvoval gymnázium. Neskôr vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti žije a pôsobí ako mediálny analytik. Tomášove básnické prvotiny siahajú už do obdobia stredoškolských štúdií a jeho publikačné aktivity sú spojené s časopismi Dotyky, Slovo mladých, Literárne kroky a i. Jeho texty boli predstavené aj poslucháčom Slovenského rozhlasu. Je členom Spišského literárneho klubu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Charakteristika tvorby

       Meno Radoslava Tomáša nie je na slovenskej básnickej scéne neznámym pojmom, a to najmä u mladšej generácie

       Meno Radoslava Tomáša nie je na slovenskej básnickej scéne neznámym pojmom, a to najmä u mladšej generácie čitateľov. Ako hovorí sám autor, svojím písaním pozýva čitateľa k otvorenému dialógu a kreatívnej výmene. Počiatočnou iskrou jeho tvorivej práce je zrodenie určitého konceptu písania, ktorý potom ďalej vedome spracováva do konečnej podoby, akú nachádzame v jeho knihách.

       Tomáš vstúpil do literatúry v roku 2005 zbierkou Chlapec, ktorá je ale z veľkej časti výberom i jeho skorších básní písaných v 90. rokoch minulého storočia a zachytáva tak počiatky jeho tvorivých aktivít. Texty Rada Tomáša predstavujú záznamy, fragmenty zážitkov, spomienok, ktoré na priestore svojich básní oživuje a dáva im nové formy a významy. Každá z kníh autora je potvrdením vývinu jeho poetiky a predstavuje rôznorodé roviny, prostredníctvom ktorých básnik vníma svet a komunikuje s ním. Každá z nich je hľadaním novej úrovne vlastnej poetiky. Inšpiračným východiskom mu boli napr. texty Ivana Kraska, no ako sám priznáva, najväčšmi ho zasiahla poézia Štefana Strážaya.

       Výber textov zbierky Chlapec je rozdelený do dvoch celkov (Chlapec, Chlapec a krajina) a doplnený doslovom Petra Karpinského. Už vo svojom debute Tomáš potvrdzuje svoj zmysel pre metaforu, pričom najzreteľnejšie pracuje s jej vizuálnom rovinou. V tejto súvislosti potom pochopiteľne vyznieva i možné nachádzanie paralel s poéziou konkretistov – okrem iných sa v básni Jej ktorá spí objavuje ondrušovský motív vajíčka („srdce je vyfúknuté vajíčko“), s ktorým vo svojich textoch pracoval tiež Ján Stacho. Nechýbajú však ani auditívne či vizuálne metafory, pri ktorých do popredia vystupujú fragmenty veršov determinované farbou či obrazom broskyne (broskyňové svetlo, broskyňový kopec a i.). Na úrovni motívov básnik často pracuje s jednoduchými prvkami, ktoré sú súčasťou každodennej reality, ako sú napr. šálka/hrnček, jablko, kostol, či prvky určujúce prírodnú krajinu – pole, slnko, sneh – alebo aj samotný motív dediny či záhrady, meniaci sa cez obrazy ročných období. Básne v tejto časti predstavujú intimizujúcu poéziu lyrického subjektu, ktorá je vyjadrená radostnými obrazmi detského sveta plynule prechádzajúcimi k dospelému vnímaniu sveta. Ten je doplnený aj o ženský subjekt, a to i s akousi erotizujúcou líniou, čím Tomáš nepriamo odkazuje aj na rúfusovskú literárnu tradíciu. Obrazy intimity dostávajú rôznorodé podoby práve vďaka zmyslovým metaforám a výraznému emocionálnemu náboju, ten je výrazný napr. v básni Otec, v ktorej básnik veľmi subtílnym spôsobom skicuje až akýsi archetypálny obraz otca: „muž čo brúsi nôž na chlieb / plače keď odchádzam / je hrdý a krásny ako dýka“ (podobne v básňach Doma, Na chvíľu atď.). Druhú časť zbierky otvára súveršie Štefana Strážaya, poukazujúce na krajinu ako subjekt, čo tejto časti dominuje a autor to naznačuje aj samotným názvom druhého celku knihy. Krajina je explicitne vyjadrená len zriedka, básnik vo veľkej miere pracuje s jednotlivými aspektmi, ktoré ju bližšie určujú. Krajina je inšpiráciou. Mení sa však kompozícia textov. Básne nadobúdajú imaginatívny, hĺbavejší charakter a oproti úvodným básňam sú náročnejšie i na rozsah a percepciu. Básnik pracuje s obrazmi dažďa či rozbitého skla a ťaživá atmosféra básní je v niektorých prípadoch naznačovaná aj priamo ich názvami (básne Bolesť, Smútok, Stratené a i.). Podobné konotácie dosahuje autor aj prostredníctvom antropomorfizmov („krajina zaspala v rozbitej škrupinke“, „dážď dvíha svoje ťažké ruky“) či použitím stachovskej metafory estetizácie škaredého, ako potvrdzuje napr. verš „do zreničiek vrastie ti vlastná koža / z viečok“. Takúto polohu Tomášovej poézie odľahčujú verše prírodnej lyriky, spomienky na detstvo či priestor vidieka.

       Kompozične a tematicky je azda najprepracovanejším v poradí druhý Tomášov titul s názvom Vlčie svadby (2009), ktorý začal vznikať náhodne na základe autorovej inšpirácie divadlom a ktorý predpokladá náročného čitateľa so širším intelektuálnym pozadím. „Kniha vznikla ako intelektuálna hra s významami a presahmi, s množstvom odkazov a interpretácií,“ poznamenáva autor. Biblické a mytologické príbehy, ktoré básnik transformuje vlastnou optikou, sa mu svojou univerzálnosťou stávajú prostriedkom na vyjadrenie situácií a vzťahov zapadajúcich i do kontextu súčasného sveta. Zbierka je zložito komponovaná do troch častí pomenovaných podľa troch osudov z gréckej mytológie – Clotho, LachesisAtropos –, pričom každá z nich je ďalej rozčlenená na samostatné, no tematicky vzájomne poprepájané časti, ktorým básnik dáva zaujímavú („príbehovú“) podobu. Prvá časť zbierka zahŕňa štyri celky korešpondujúce s bájnymi príbehmi o Medei, Iasonovi, Minotaurovi a Theseovi, ďalšiu časť tvoria celky Judáš, Mária Magdaléna, Salome a Ján Krstiteľ, kým záverečnú, tretiu časť predstavuje básnický celok s názvom Starec a Boh. Autor vo veršoch prezentuje veľmi silné obrazy o vine, výčitke a smrti. Psychologizujúcimi postupmi je zvýraznený najmä morálny aspekt, čo potvrdzuje hneď prvý z textov, hovoriaci o dcére kolchidského kráľa stelesňujúcej symbol krutej pomsty. Tej však Tomáš i napriek ohavnosti jej činu (vražda vlastných detí ako trest za neveru manžela) neuberá na ľudskosti, ba naopak, Medea paradoxne o to viac zosobňuje samotný aspekt materstva („Práve vtedy / keď váha / je najviac / matkou / A aj sama vie / že nijaký iný divý zver / by to nespravil“). Jedným z výrazných prvkov zbierky je zvuková stránka veršov, refrénovito sa opakujúce pasáže či jednotlivé (i deestetizujúce až morbídne) obrazy a slovné hry. Vo veľkej miere využívaný voľný verš básnik na niekoľkých miestach narúša lineárnym usporiadaním textu, ktoré má v niektorých prípadoch podobu epického rozprávania. Zbierkou najväčšmi rezonuje motív smrti, ale aj úzkosti a samoty. Autor svoje texty prepája s pôvodným príbehom prostredníctvom idey, artefaktu či symbolu (ktoré častokrát korešpondujú s modernou realitou).

       Ostatná zbierka básní Statusové hlásenia (2011) s podtitulom Antológia súčasnej európskej poézie predstavuje akúsi interaktívnu hru, ktorá sa zmenila na koncept písania, a zároveň i o čosi inú líniu poetiky Rada Tomáša. Básne-hry (ako potvrdzuje sám autor v krátkom doslove knihy), texty imaginárnych tvorcov európskej básnickej scény, majú byť len akýmisi podnetmi podporujúcimi úvahy o stereotypných aspektoch, ktoré môžu do percepcie textu zasiahnuť. Tomáš otvorene ponecháva spôsoby a cesty, ako tieto texty uchopiť, na čitateľovi, píše: „... na otázky, ktoré Statusové hlásenia položili aj mne samému, neexistujú správne odpovede.“ Jednotlivé texty sú rôzne kompozične usporiadané, okrem voľného verša autor využíva aj básne v próze. Takisto rôznorodá je tematická rovina a najmä repertoár motívov, v rámci ktorého sa ale básnik nevzďaľuje ďaleko od jemu dobre známej lexiky zahŕňajúcej pojmy ako dom, mama, jablko, anjel či šálka a i. Hravé vyznenie striedajú pocity samoty a odcudzenosti lyrického subjektu s niekedy abstraktným až tajuplným vyznením: „Lebo to najkrajšie príde až nakoniec – príbeh sa poddá, odhalí nový význam a zároveň zachová všetko z nášho súkromia, našej tajnej intimity“ (Ken Chiron, Po napnutom lane /denníky/, Grécko). Hoci v prípade tejto zbierky nejde o nezvyčajný nápad s hrou medzi identitou autora, jeho geografickým či rodovým určením, Tomáš predstavuje zaujímavý a umelecky hodnotný spôsob práce s jazykom, obraznosťou či zachytenia prostých fragmentov sveta.

  Mária Pavligová

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Básne autora boli preložené do nemčiny, angličtiny a poľštiny.

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HOSTOVÁ, Ivana: Ružová je dobrá. In: Knižná revue , roč. 22, 2012, č. 2, s. 4. PALAŠČÁK, J.: Made in... In: Romboid , roč. 47, 2012, č. 1,

  HOSTOVÁ, Ivana: Ružová je dobrá. In: Knižná revue, roč. 22, 2012, č. 2, s. 4.

  PALAŠČÁK, J.: Made in... In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 1, s. 73 – 75.

  BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

  BADÍN, M.: Ľahký dotyk slov. In: Orol Tatranský, roč. 10 (11), 2010, č. 8, s. 3.

  BRÜCK, Miroslav: Posolstvá motýlích krídel (Radoslav Tomáš: Vlčie svadby). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 5.

  FOLENTOVÁ, V.: Poézia nie je zisková, je to záležitosť menšiny (Rozhovor). In: blog.martinus.sk, 5.11.2010 (http://blog.martinus.sk/2010/11/radoslav-tomas-poezia-nie-je-ziskova-je-to-zalezitost-mensiny)

  HUDÁK, T. – KODOŇ, L.: Básnik s dušou chlapca (Rozhovor). In: Sme, 11.9.2010 (http://tv.sme.sk/v/17238/basnik-s-dusou-chlapca.html)

  KRAICOVÁ, I.: To, že rozmýšľam nad básňami, zo mňa nerobí lepšieho človeka (Rozhovor). In: Sme, 24.10.2010 (http://trnava.sme.sk/c/5608088/to-ze-rozmyslam-nad-basnami-zo-mna-nerobi-lepsieho-cloveka.html)

  RÁCOVÁ, V.: Jednoduchosť pohľadu. In: Romboid, roč. 45, 2010, č. 9, s. 95 – 97.

  DZÚR, M.: O (básnikových) istotách a pochybnostiach. In: Let, roč. 2, 2006, č. 11, s. 138 – 139.

  GAVURA, J.: V ústach si nosí svetlo (zanovito). In: Romboid, roč. 41, 2006, č. 6, s. 77 – 78.

  KARPINSKÝ, P.: Poézia je ako hudba. In: Slovenské pohľady, roč. VI + 122, 2006, č. 6, s. 99 – 102. 

  MATEJOV, R.: Ľahkosť i bremeno mnohorakosti (Výročná, bilančná štúdia o slovenskej poézii roku 2005). In: Knižná revue, roč. 16, 2006, č. 16 – 17, s. 10 – 19.

  ŠRANK, J.: Rustikálne karaoke. In: RAK, roč. 11, 2006, č. 10, s. 43 – 47.

  ZAMBOR, Ján: Pod srdcom jej rozkvitajú ľalie (Radoslav Tomáš: Chlapec). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 2. 2006, č. 4, s. 5.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Nie je tu nič nadbytočné, všetky slovné významy, presahy a odkazy sú funkčné. Dôrazne dbá na disciplínu tvaru

  Nie je tu nič nadbytočné, všetky slovné významy, presahy a odkazy sú funkčné. Dôrazne dbá na disciplínu tvaru a nepodlieha opisnému odbiehaniu. Jeho prednosťou je sústredený a koncentrovaný výraz zasahujúci do najabsolútnejších vrcholkov.

  Miroslav Brück

  R. Tomáš sa v knihe uspokojuje s „typologickou“ obraznosťou, miera konkrétnosti sa pri smerovaní od všeobecného k jedinečnému zastavuje na úrovni typov. Ľudské postavy sú pomenované ako „starec“, „chlapec“, gramatické „ty“, ona sa spredmetňuje ako „hrdlo“, „prsia“, „kolená“, priestory ako „dedina“, „izba“, „pole“, „kostol“ a bezprostredné veci zastupuje „stôl“, „jablko“ či „nôž“. Takýto spôsob zobrazovania prináša so sebou presné poetologické dôsledky, opisované vzťahy sa nevnímajú v úplnej konkrétnosti, ale ako abstraktnejšia sústava.

  Ján Gavura

  Svet detstva charakteristický pre prvú časť zbierky (zb. Chlapec – pozn. M. P.) je v autorových básňach plný hľadania, plachosti a neistoty, ale aj hravosti a detskej idealizácie reality. Tak ako lyrický subjekt – dieťa (chlapec) – ani autor nestráca radosť z poetického objavovania sveta, ktoré sa v jeho básňach prezentuje vo forme originálnych obrazov, metafor a prirovnaní. K veku mladosti samozrejme patrí aj láska a ľahká erotika.

  Peter Karpinský

  V Tomášových básňach sa i to, čo sa tradične vníma ako negatívne, mení, ak nie na svoj protiklad, tak aspoň na akceptovateľnú alternatívu. Tým v nich zostáva stále miesto pre základný princíp akejkoľvek viery, ktorým je nádej. Tomáš však na túto plochu nejde explicitne [...]. Takúto perspektívu dosahuje skôr tým, že v niektorých básňach využíva špecifické detské nazeranie na svet. Detská optika, vnímanie, pre ktoré je charakteristická i istá naivita, prostota (aj vďaka nej môžu k čitateľovi v zbierke prehovárať neživé predmety a javy – dom, stôl, cesta či noc), ale našťastie negatívne nepoznamenáva celkovú autorskú výpoveď.

  Veronika Rácová

  V kontexte súčasnej barbarizujúcej sa literatúry a umeleckej produkcie vítam Tomášovu zameranosť na báseň ako na hodnototvorný akt. Autor pritom nepredkladá umelý idylický obraz, vie o ambivalentnosti ľudského subjektu, vie o ambivalentnosti vecí, vie o nenávisti, zle. V jednej významovej intencii je jeho báseň ich stíšením. Tomáš sa vracia k elementárnosti, prvotnosti videnia, k prostote...

  Ján Zambor

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Prvá kniha predstavuje zozbieranie toho, čo som mal, ako to už pri debutoch často býva. Druhá je odrazom môjho záujmu o mytológiu

  Prvá kniha predstavuje zozbieranie toho, čo som mal, ako to už pri debutoch často býva. Druhá je odrazom môjho záujmu o mytológiu a príbehovosť v poézii. V tomto rukopise (Statusové hlásenia – pozn. M. P.) pracujem s autorskou identitou básní [...]. Začalo to ako hra, v ktorej som si chcel vyskúšať rôzne autorské pozície a štýly, nakoniec je z toho projekt na knihu. No napriek tejto hravosti je tam viac rovín – či už je to tá autorská a rodová identita, štýlová rôznorodosť, alebo forma komunikácie, keďže niektoré básne publikujem na internete pod vymyslenými menami prostredníctvom statusov na sociálnych sieťach.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Radoslav Tomáš je pravidelným účastníkom mnohých literárnych súťaží, na ktorých sa predstavuje už od svojich

  Radoslav Tomáš je pravidelným účastníkom mnohých literárnych súťaží, na ktorých sa predstavuje už od svojich autorských začiatkov. Medzi ne patrí napr. Wolkrova Polianka, Akademický Prešov, Literárna Senica Laca Novomeského, Múza či Literárny Zvolen a i., na ktorých bol viac ráz pozitívne hodnotený, no azda jedno z najprestížnejších ocenení jeho básnickej tvorby predstavuje Cena Ivana Kraska, ktorá mu bola udelená za jeho debutovú zbierku Chlapec (2005). Okrem slovenského kontextu sa predstavil i v Českej republike (Poetický květen).

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  akoby navždy (zo zbierky Chlapec )   malinové slnko skryje sa do ticha a hĺbky starej lúky   rastie tam tráva po

  akoby navždy (zo zbierky Chlapec)

   

  malinové slnko skryje sa

  do ticha a hĺbky

  starej lúky

   

  rastie tam tráva po stehná

  dýcha a vo vetre

  sa kolíše raz na jednu

  raz na inú

  stranu

   

  líham si na chrbát

  kým ty spievaš a do hliny kreslíš

  nás oboch

   

   

  izba (zo zbierky Chlapec)

   

  večer doma je oblý

  hreje

   

  cítim vôňu jej kolien

  a sledujem ústa

  pripravené na výkrik

   

  plachými prstami

  dotýkam sa jej tváre

  sedí

  a mesiac žltý ako med

  leje sa po stene

   

  do dlane mi prstom

  kreslí zvonicu

   

   

  anjel (zo zbierky Chlapec)

   

  čarovná alica

  mi stíchla v ústach

   

  potme si dala

  pod námornícke tričko

  vankúš

  a povedala: poď

  budeme rodina

   

  a bola to jediná

  bytosť

  pod slnkom

   

  čo ma

  zazrela

   

  z očí do očí

  plakať

   

   

  Medea – 2. (zo zbierky Vlčie svadby)

   

  Ráno počíta

  koľko slov sa zmestí

  do boľavých úst

   

  Medzi písmenami

  jej padá dážď

   

  Jeho špinavá mokrá duša

  smutno puká

   

  raz z nenávisti

  raz z lásky

   

  Len oči

  ako pošliapaný obzor

  sledujú

   

  nôž

   

  ktorý placho

   

  šumí

   

   

  A nie je viac

   

  ako

  prst

  na

  ústach

  bohýň

   

   

  Mária Magdaléna – 2. (zo zbierky Vlčie svadby)

   

  Nájsť ju bolo možné tam

  kde sa pred sebou

   

  najviac skrývala

   

  (V každej cudzej dlani

  ktorá sa jej dotkla

  akoby nejaká moľa

  vyhrýzla malú dierku)

   

  Zo spánku hladila

  dospelého chlapca

  po vlasoch

   

  a hádala

  kto komu vchádza v noci

  viac do srdca

   

  On sa v snoch presviedčal

  že pod krídlami v jeho očiach

  je stále ona

   

  (láska je všetko čo Boh

  zabudol celkom na začiatku

  vložiť do dotykov)

   

  Ale cez deň

  každé jeho slovo

  aj tak pokryla

  suchá tvrdá koža

   

   

  Aleš Razavski, Skorosamota

  (Bielorusko) (zo zbierky Statusové hlásenia)

   

  V čase e-mailov máš zrazu chuť písať listy.

  No zisťuješ, že nemáš ani adresár svojich známych,

  všetci sú elektronickí.

  A aj keď vezmeš do ruky pero,

  nevieš, ako by si začal, ani prvé slovo, nič.

  Tak sa na to vykašleš – metaforicky

  aj reálne. Na rukáve nájdeš drobné červené

  kryštáliky, ktoré majú v sebe čosi veľmi staré,

  možno ešte z minulých životov.

  Naleješ si pohár alkoholu

  a pôjdeš spať. Keď sa v noci náhle s horúčkou

  zobudíš na sen, v ktorom si sa

  dotýkal vykašlanej krvi, presne ti dôjde

  ten tichý, neviditeľný posun:

  skorosamota nie je odstup od vecí,

  ale ľahostajnosť. A čo ťa najviac zaráža –

  nebadane ju už máš rád.

   

   

  Éric Stéphane, Les Mariages de Loups

  (Belgicko) (zo zbierky Statusové hlásenia)

   

  Všetky kľučky,

  ktoré sú na dverách vo mne,

  sú dúhové.

  Jednu stlačím a len cez škáru

  nakuknem dovnútra.

  Niekoľko kníh,

  rozvešaná bielizeň

  a posteľ, na ktorej sa

  v tejto chvíli milujeme.

  Sedíš na mne a končekmi vlasov

  ma bodáš do zatvorených očí.

  Smeješ sa, že to nemám rád,

  a keď nechceš prestať,

  vstúpim cez dvere do izby

  a dlaňou ti prejdem po chrbte.

  Strasieš sa od chladu

  a ja viem, že teraz si ľahneš ku mne

  a stúliš sa tak, že ťa nebude spod periny

  vidieť.

  Potichu vyjdem, nezamknem.

  Všetky kľučky,

  ktoré sú na dverách vo mne,

  sú dúhové.

  Nevieš o tom.

  Môžeš

  alebo nemusíš vstúpiť.

   

   

  Georgij Kirailski, O inom

  (Bulharsko) (zo zbierky Statusové hlásenia)

   

  Možno práve takto sa milujú hady,

  bez viery v niečo iné, dráždivo a jedovato.

  Ich láska deň po dni tvrdne

  ako slimačie ucho kdesi

  v rašeline. A keď láska umrie,

  hady ostávajú pripútané k sedimentu histórie,

  k vysušenej blane zeme a času.

  Medzi nimi je len kamenná ulita a v nej

  zabudnuté šumenie, niekoľko rýchlych

  dotykov a kŕčov, uhryznutí,

  myší a duchov. Lebo je láska, ktorá sa

  k citu približuje iba svojou podobou

  a formou. Takou bezútešnou, že by

  jej mohol aj ktosi uveriť. Možno práve takto

  sa milujú hady a ich láska je len zálohou

  za prvý počatý dotyk, ktorý im nepatril.

  Vyzlečenou tvrdou kožou v piesku.

   

   

  Eusebio Ventisquero, Prvý sneh

  (Španielsko) (zo zbierky Statusové hlásenia)

   

  Keď prvýkrát napadol sneh,

  stará mama ešte v noci vyšla pred dom,

  vzala ho do rúk a jedla.

  Nám deťom sa ho dovolila dotknúť až ráno.

  Bolo to ako schovať si do kútikov úst

  celú oblohu. Vtedy som si myslel,

  že podobne chutí aj láska.

  Večer nás škriabalo v hrdlách,

  nadránom sme dokonca chvíľu blúznili

  v horúčke. Ale na obed ďalšieho dňa

  už zostali po snehu len mláky. Odvtedy

  k nám už nikdy neprišiel. No láska

  chutila a chutí presne tak,

  ako si to pamätám.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013