• Životopis autora

  Peter Staríček sa narodil 14. apríla 1981 vo Svidníku, no veľkú časť svojho života prežil v Bardejove. V rokoch 1995 – 1999 absolvoval Gymnázium

  Peter Staríček sa narodil 14. apríla 1981 vo Svidníku, no veľkú časť svojho života prežil v Bardejove. V rokoch 1995 – 1999 absolvoval Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, potom Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od ukončenia univerzity žije a pracuje v Žiline. V žilinskom klube Stanica Záriečie (http://www.stanica.sk/) pripravuje a moderuje literárne programy, zodpovedá tiež za Žilinský literárny festival a Literárny campus. Svoje básnické prvotiny publikoval na stránkach rôznych periodík, ako Dotyky, RAK, Let, Psie víno/Psí víno, Zrcadlení (v Českej republike), prezentované boli tiež v Slovenskom rozhlase.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Charakteristika tvorby

       Debutová zbierka Petra Staríčka Chodec (2009) predstavuje vskutku hodnotné prvotné vykročenie začínajúceho mladého

       Debutová zbierka Petra Staríčka Chodec (2009) predstavuje vskutku hodnotné prvotné vykročenie začínajúceho mladého básnika a v plnom zmysle je naplnením skutočného pisateľského talentu, s najväčšou pravdepodobnosťou je i predzvesťou pokračovania kvalitnej, plnej poézie. Sám autor v súvislosti so svojimi textami používa pojem „usedená poézia“, ktorý z môjho pohľadu po zoznámení sa s poéziou autora konotuje poéziu zrelú (potvrdzujúcu jej neprvoplánovosť), práve tak, ako je Staríček hotovým básnikom.

       Celá zbierka je komponovaná do troch častí s doplňujúcim básnickým cyklom s názvom Ospalosť v závere. Pred každou z častí nachádzame aj akési fragmenty básne v próze, ktoré samy osebe podávajú komplexný ucelený význam samostatnej básne a zároveň sú i akýmsi Staríčkovým posolstvom, vysvetlením o smerovaní jeho lyrického (a azda i autorského) subjektu. Básnikov subjekt síce balansuje nad priepasťou, no nepotrebuje pred ničím utekať, necháva sa zasahovať slovami. Nie je impulzívnym bežcom, ale skôr premýšľajúcim blúdiacim chodcom, pričom výsledok, cieľ jeho chodenia zostáva naďalej otvorený. Jeho intenciou je obracanie sa do človeka, do seba.

       Autor predstavuje svoju schopnosť tvoriť viazanú veršovú formu na priestore desiatich sonetov, v ktorých uplatňuje striedavé a obkročné, zvukovo nepresné rýmy (v prvej časti zbierky), pričom vzdialené mu nie sú ani princípy voľného verša. Tiež si možno všimnúť veršové presahy, ktoré nachádzame v celom texte zbierky. Ako často sa opakujúci atribút Staríčkovej poézie sa prejavuje intertextualita. V jednej z prvých básní s názvom Halali odkazuje na konkretistickú básnickú tradíciu, s tým sa opakovane stretávame i neskôr v texte, na inom mieste sa črtá poznanie Válkových veršov, poézie osamelých bežcov a i. Staríček preukazuje svoje nadanie a precíznosť tiež v samotnej práci s jazykom, osloviť môžu jeho prepracované tvary, slovné hry: „budem ťa chvíľu ľúbiť-neľúbiť“ (báseň Halali); spôsob narábania s frazeologizmami: „pečený holub vletel priamo do huby“, „mesto sa v hrobe obráti“ (báseň Pamäť) a pod. Výraznou obraznosťou zaujme tiež báseň Koktavý sonet, kde nachádzame prepracované vizuálne („do zelenej krvi ponáram hlavu ako trávy“) i zvukovo-vizuálne metafory („v očiach mi nikdy neprestaneš zvoniť“). S obsahom básne korešponduje i samotný názov – koktavý „pomýlený“ sonet, v ktorom je aj „svet hore nohami“, kde je „bláznivý vesmír, vesmír koktavý“. I sonetová výstavba je „naopak“ (3+3+4+4 miesto tradičného 4+4+3+3). Za ďalší významotvorný prvok možno u básnika považovať pomerne častú tendenciu zdôrazňovať farby (v tomto prípade zelenú). No takisto v nasledujúcom Modrom sonete, predstavujúcom líniu Staríčkovej silne imaginatívnej lyriky, je takmer v každom verši básne explicitne zdôraznená modrá farba. Tento aspekt môže byť tiež určitým predznamenaním básnikovej znalosti výtvarného umenia a odkazovania naň, ako aj na konkrétne maliarske osobnosti. Tieto slová potvrdzuje báseň s názvom Skica. Ide o sonet venovaný talianskemu maliarovi a sochárovi, predstaviteľovi Parížskej školy z prelomu 19. a 20. storočia Amedeovi C. Modiglianimu. Báseň odkazuje na prostredie Paríža už samotným venovaním umelcovi, ale aj obrazom kaviarne Lapin Agile na Montmartri, ako aj pernodom – legendárnym anízovým likérom parížskych umelcov – a zároveň odkazuje na skorú smrť umelca (ten vo veku 35 rokov umrel na tuberkulózu): „Uschne skôr ako farby na palete. / Zakašle.“ Podobným textom je báseň Obraz, v ktorej autor explicitne odkazuje na G. Klimta. Staríčkove odkazy, či skryté alúzie na fragmenty z výtvarného umenia sú v zbierke pomerne časté. Okrem výtvarnej sféry odkazuje taktiež na osobnosti slovenského literárneho kontextu, konkrétne v sonete Tlak na slovenského básnika, predstaviteľa barbarskej generácie J. Urbana, ktorý v mladom veku zahynul pri autohavárii („Dnešná noc končí s krkom v čiernej mašli“), čo Staríček naznačil i veršami tretej strofy: „Nestráviteľný, blúdiaci chceš navždy / prisahať vernosť v protismere jazdy. / Nik neurčí deň ani hodinu“, pričom uvedeným druhým veršom poukazuje nielen na samotnú autohaváriu, ale aj na Urbanovi blízke gesto vzbury. Tento úsek uzatvárajú básne napísané s decentným vtipom, ide o básne Vykonštruovaný sonet (konštruovaní sonetu) a Dekonštruovaný sonet (dekonštruovanie jeho formy).

       V druhej, azda najrôznorodejšej časti zbierky prechádza autor od sonetov k neviazanej voľnoveršovej forme, pri ktorej z básní vypúšťa interpunkciu. Mnohé z básní majú podobu stručných, v mnohých prípadoch akoby nedopovedaných „mikropríbehov“. Také predstavujú napr. básne Štep, Vnútorný zrak, Amulet či Zjavenie, pričom Staríček neopúšťa svoje konštanty, akými sú prepracovaná intenzívna obraznosť (od vizuálnych, taktilných až ku gustatívnym metaforám, napr. v básni Zjavenie: akoby mi niekto vložil / morského ježka do ruky“, „na podnebí pachuť / horiacich čínskych / drakov“) a zvýraznený kolorizmus. Z hľadiska zvukovej výstavby básnik funkčne narába s opakovaniami hlások (báseň Štep). Vo významovej rovine naďalej osciluje medzi pólmi svetla a tmy. Vyznenie akýchsi introspektívnych pohľadov, úvah lyrického subjektu ponúkajú básne Vynález ohňa či Dvanásť jazykov, na ktorej priestore básnik vyjadruje svoju potrebu po čistej, skutočnej poézii: „Nikdy nezostanem hluchý / k slovám čo zapaľujú / ústie jazyka (...) chcem počuť poéziu (...) priezračnú čistotu / zostupujúcu /cez ústa / ďalej“, ako aj kratšie básne, zamyslenia (ako v prípade básne Trajektória a i.). Odkazný charakter má báseň Romanca poukazujúca na klasický žáner hispánskej literatúry, ktorá však svojou obraznosťou zároveň odkazuje na slovenský literárny kontext – Staríček akoby sa opätovne navracal ku konkretistickým (stachovským) metaforám, napr. „na jazyku cítiš soľ s krvou“. Podobne na „estetizáciu škaredého“ nadväzuje i v básni Chodec (lept), kde tieto obrazy prechádzajú do rôznorodých podôb metalických metafor, až veľmi silných, hrôzu budiacich prirovnaní, napr. „tvoja izba je kremačná pec“, či do surrealistických fragmentov (tiež v básni Splývanie). No i napriek všetkej hrôze a zdanlivej nezmyselnosti sa básnik naďalej neprestáva snažiť o nachádzanie zmyslu: „tak hľadáš zmysel vecí / a hlasov ktoré zanikajú“.

       Staríček vo svojom debute oživuje a dáva priestor i u nás málo tradičnej básnickej forme sidža, realizovanej v slovenskej poézii v podobe šesťverší. V básni Barové sidžo naznačuje autor jemnú skepsu, začína uvažovať o zmysle: „Prísť na svet poutierať stoly / a dozvedieť sa, čo je samota (...) a ty si myslíš, že to nešťastie / z barovej handry ráno vytrasieš?“ V básni Lept básnik združil v rade slov veľmi intenzívne, stachovsky prenikavé symboly „síra, krv a voda“, ktoré ponúkajú široký diapazón asociácií. Táto časť akoby výrazovo nadviazala na deestetizujúce básne predchádzajúcej časti textov. Najväčšmi azda rezonuje báseň Po černi, ktorá v mnohých aspektoch veľmi intenzívne vystihuje pocit súčasného človeka. Všetky texty tejto tretej časti vyznievajú sebaspytujúco, triezvo, až horko úprimne.

       Do záveru zbierky Staríček zaradil cyklus piatich básní krehkého tvaru a výrazu Ospalosť. Sú súkromnou reflexiou lyrického subjektu, ktorý pozoruje okolitý svet, no zároveň sa obracia do seba: „učím sa načúvať veciam, / čo čosi znamenajú“. Dominuje zvukovo-vizuálna hravosť; zreteľná je prítomnosť ženského subjektu, ktorý očaruje svojou prítomnosťou („úlomkom vtáčieho pera, jeho prechádzaním / po rukách“). Zrejme jeden z najvýraznejších obrazov debutu predstavujú verše IV. časti cyklu, v ktorej Staríček svoj ženský lyrický subjekt nepriamo odkazuje na Botticelliho Zrodenie Venuše: „medzi skupenstvami vody je pena / ako podobenstvo o jej čistote a šumení / a z nej najhlbšia ty / vychádzaš na breh (z roztvorenej ulity) / s rozpustenými vlasmi“. Verše cyklu oslovia najmä svojou nekonvenčnou obraznou nasýtenosťou, napr. „je mi tak sladko, sýto a zreteľne / keď tvoje biele možno klíči, zaobľuje sa a zapadá / za horizont ako pierko“, pričom v tomto cykle autor asi najväčšmi vyexponoval senzitívnosť svojich metafor. V jednotlivých častiach ho premysleným, no decentným spôsobom jazykovo i sémanticky vygradoval, čo je nesporne potvrdením Staríčkovho talentu a zmyslu pre krásno.

       Hoci Staríčkove texty zaujmú svojou rôznorodosťou, zbierka pôsobí kompaktne, výrazovo ucelene. Básnik tu prejavil svoju silnú zmyslovú vnímavosť a schopnosť zachytávania i tých najrôznorodejších fragmentov v jeho bezprostrednej blízkosti. Odvoláva sa na slovenský aj svetový literárny kontext, odkazuje na inšpirácie výtvarným umením. Odhaľuje tiež svoj talent narábať s jazykom – zreteľne sa prejavuje najmä v jeho slovných hračkách –, ovláda princípy poézie na úrovni verša, rytmu, práce s rýmom, ale aj na metaforickej úrovni. Jeho sonetové formy vyznievajú veľmi nenútene, no esteticky razantne, veršom však na druhej strane nechýba ani hlbšie posolstvo, dôležitý, naliehavý odkaz pre človeka 21. storočia. Jeho zbierka predstavuje „poéziu hľadania“. Staríčkovo slovo akoby nachádzalo jeho doposiaľ skryté, nové dimenzie.

       Celkový ráz knižky dotvára obálka, na ktorej je vyobrazený fragment dlažby z bardejovského Radničného námestia, ako aj ilustrácie autorovho otca Vincenta Staríčka.

  Mária Pavligová

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Staríčkove básne boli preložené do francúzštiny, poľštiny a angličtiny.

 • Monografie a štúdie o autorovi

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVII.

  BŽOCH, J.: Prvochodec hľadá odpoveď na otázku o zmysle života. In: sme.sk, 26. 2. 2010 (http://kultura.sme.sk/c/5259672/prvochodec-hlada-odpoved-na-otazku-o-zmysle-zivota.html).

  CABADAJ, P.: Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (Peter Staríček: Chodec). In: Knižnica, roč. 11, 2010, č. 1 – 12, s. 103 – 104.

  GRUPAČ, M.: Peter Staríček: Chodec. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 126, 2010, č. 9, s. 128-130.

  HOSTOVÁ, Ivana: Kto sa bojí, nech nechodí (Peter Staríček: Chodec). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 5.

  -mat-: Peter a Pavol v Artotéke. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

  NITKULINCOVÁ A.: Peter Staríček debutuje zbierkou básní. In: Korzár.sme.sk, 18. 1. 2010. (http://korzar.sme.sk/c/5196694/peter-staricek-debutuje-zbierkou-basni.html)

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Najprepracovanejším nástrojom Staríčkovej poetiky sú slovná hra, formálne vybrúsený tvar a výdatná lektúra

  Najprepracovanejším nástrojom Staríčkovej poetiky sú slovná hra, formálne vybrúsený tvar a výdatná lektúra modernej poézie od Válka cez konkretistov, osamelých bežcov až k barbarom. Zaujímavé sú i dotyky s poéziou písanou ženami. Autor oživuje sonet, prináša do slovenskej poézie aktualizáciu starej kórejskej básnickej formy sidžo, obratne narába s rýmom, priam sa vyžíva v rozptyľovaní zmyslu a vytváraní odľahlých vertikálnych metafor. (...) Hlavným gestom básnika je – pre mladých básnikov taký typický – vzdor. Nie je to však vzdor prekračujúci hranice poézie, provokujúci jej paradigmy, je to vzdorovanie zmyslu či ozmyselňovaniu. Márne by sme sa zamýšľali nad hlbším zmyslom jednotlivých básní, márne by sme skladali motív chodca, kroku, pohybu do zložitého symbolu. Kroky sú u Staríčka len zvuky, rytmus. Pohyb tohto chodca je nezacielený a ak, tak zacielený na samotné chodenie bez akéhokoľvek presahu, je nevykročením či chodením v kruhu, jazdou v protismere.

  Ivana Hostová

  Peter Staríček je vychutnávač slov. Vždy sa usiluje nájsť v slove či v slovnom spojení nejakú novú možnosť... Nazve zbierku Chodec, a tak naznačuje, že sa nerúti do cieľovej pásky s osamelými bežcami. Tvrdí, že pre neho je cieľovou páskou prvý krok.

  Ľubomír Feldek

  Svet a jeho modifikácie podľa básnika Staríčka – či už v tieni alebo svetle – sú v mnohých chutiach a farbách roztrúsené, ale nie postrácané (!), i vo veršoch, ktoré básnika „usvedčujú“ z toho, že (našťastie) nehrá s nikým falošnú hru, je pripravený na to, čo príde, a hádam väčšmi i na to, čo azda ani nepríde, no čo v agnostickej grimase čupí v každom našom človečom kroku.

  Marián Grupač

  Variácie na protiklady i fragmentarizácia básnického prejavu v krátkom prozaickom celku zasa vytvárajú osobitý situačný priestor na tvarové i tematické posúvanie hraníc medzi časopriestorovou konkrétnosťou a krokmi chodca smerujúceho do neurčitého bodu, kde ostáva všetko otvorené.

  Peter Cabadaj

  Navonok útla zbieročka, ale s hlbokým myšlienkovým posolstvom. Majster umeleckej skratky, nekonvenčných obrazov a prekvapujúcich metafor. (...) V čase rýchleho napredovania techniky je takýto púčik dôkazom, že pocity, schopnosť vnímať vlastné poryvy duše, intelekt, láska k umeniu nevymizli, že mladí ľudia nie sú úplne otupení civilizmom a všetkým moderným, čo dnešná doba prináša.

  Anna Šimová

  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Mnohé z textov, ktoré zbierka obsahuje, v momente svojho vzniku ešte netušili, že raz vôbec budú súčasťou takto zostaveného vydania.
  Mnohé z textov, ktoré zbierka obsahuje, v momente svojho vzniku ešte netušili, že raz vôbec budú súčasťou takto zostaveného vydania. Ako autorovi mi to určite nechávalo voľný priestor. Samotné komponovanie knižky, skladba a poradie jednotlivých textov mi dali v konečnom dôsledku práve s ohľadom na ich rôznorodosť poriadne zabrať. Nie všetko napísané sa hodilo do celkovej kompozície zbierky. Snažil som sa, aby Chodca zjednocoval predovšetkým svojský a nezameniteľný autorský rukopis. Najstarší text nachádzajúci sa v zbierke je asi šesť rokov starý, vo väčšine prípadov však ide o texty z obdobia posledných dvoch-troch rokov.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Peter Staríček sa pravidelne zúčastňuje na rôznych literárnych súťažiach. Svoje básne v rámci Slovenska predstavil napr. na Literárnej
  Peter Staríček sa pravidelne zúčastňuje na rôznych literárnych súťažiach. Svoje básne v rámci Slovenska predstavil napr. na Literárnej Senici Laca Novomeského, Krídlach Ivana Laučíka (2006), bol laureátom Wolkrovej Polianky, ako aj Persony Grata (2008), v roku 2007 sa stal víťazom Poetickej Ľubovne, v roku 2009 Literárneho Zvolena. Ocenený bol i na Literárnych Topoľčanoch alebo Literárnych dňoch Pavla Dobšinského. Predstavil sa aj v Českej republike (napr. Literární Vysočina).
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Modrý sonet Namodro v tebe svetielkujú sny. Modrá si krehká, intímnejšia. Spiaca vykročíš z modrej.

  Modrý sonet

  Namodro v tebe svetielkujú sny.

  Modrá si krehká, intímnejšia. Spiaca

  vykročíš z modrej. V modrej sa mi strácaš.

  Po modrej bývam polopriepustný.

   

  Vznášaš sa v modrom stave beztiaže.

  Namodro dýchaš rozdrobeným telom

  čiastočky modrej, ktorou preletelo

  priesvitné čosi, čo čas ukáže.

   

  Tak už si modrá. Už si nehybná.

  Z modrého neba šklbeš modré perie.

  Namodro dúfaš, ale modrá berie.

   

  Roztrasie v tebe všetky modré zvony

  a modré ty, on, ona, ono, oni

  sa vyskloňujú z belasého dna.

   

   

  Štep

   

  Večer sa svetové strany

  koncentrujú do jediného bodu

  nad zaštepenou jabloňou

   

  Strom dýcha svoju zarosenú bolesť

  celým telom cez otvorenú ranu

  krváca hmla jabloň sa šíri

   

  priestorom preniká pórmi

  tohto tela stala sa jeho

  prirodzenou súčasťou

   

  ...

   

  Muž prichádza k nej kľačí

  na jednom kolene ako pred

  oltárom jabloň ho prijíma

   

  rozplýva sa mu na jazyku

  muž vstáva vyberá z vrecka

  nôž do úst si kladie drievko

   

  zahryzáva sa doň odtlačok

  chrupu rastie do hĺbky

  priestor očakáva rez

   

  ...

   

  Verbum caro factum est

   

  ...

   

  Ostrím poodchýli kôru

  až mu zaprašťalo

  v kostiach

   

   

  Mäkkosť

   

  Pokiaľ je stúpanie mäkké

  stúpaj lebo mäkkosť nie je obrazom

  ktorý zasychá tak ako ty

   

  Aj keď sa ti na chodidlách objaví

  žltý pruh slnka

  a kúsok z neho odpadne

   

  stále stúpaj

   

  lebo niet takej stopy

  čo by ťa presvedčila

  o odvrátenej tvári svetla

   

  Mlčky a mäkko

  stúpaj do seba

   

  a hladina nad tebou

  sa otvorí.

   

   

  Splývanie

   

  Miesto tvojej zreničky

  priepasť plná voľných pádov

  a tmy

   

  a zvesené plecia pod ňou

  skôrnatené

  pahýle

   

  Mysli na tú tmu

  keď sa v jej priepastnej hĺbke

  umývaš

   

  a ona ti splýva na ramená

  tvrdá

  amputovaná

   

  ...

   

  Z oblakov visí tieň

  taký prázdny

  až sa z neho bojíme pohnúť

   

  To prázdno

  zostane len medzi nami

  nehýb sa

   

   

  Barové sidžo

   

  Prísť na svet poutierať stoly

  a dozvedieť sa, čo je samota.

   

  Bláznovo klbko, čo ťa domotá...

  ... omotá ... moták (čo ťa bolí?)

   

  A ty si myslíš, že to nešťastie

  z barovej handry ráno vytrasieš?

   

   

  Po černi

   

  V uliciach pochodujú tiene,

  deň ešte stále páchne po černi.

   

  V tej černi sme si radšej neverní –

  a tým je všetko vykúpené.

   

  Z chaosu, ktorý nami pohýna

  vyrastá tektonická prasklina.

   

   

  Sieť

   

  Na fasádu starej polikliniky

  vyvesili čiernu zástavu

  na presné označenie miesta

  a času ktorý beztak stojí

   

  do dverí vchádza matka s dieťaťom

  a s pocitom že chôdza

  nikdy nebola taká ťažká

   

  vraví mu

  že sa iste vráti

  že to ho len odtrhnutá pavúčia nožička

  šteklí v hrudi

   

  a on o čosi neskôr leží a hľadí

  ako sa pavúk opatrne spúšťa

  po tenučkom vlákne

  z okna

   

  kým matke lístie pod nohami vŕzga

  ako keby niekto otváral predsieň

  do jej vlastného srdca

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013