Peter Župnik
Peter Župnik
 • Prekladá z jazykov

  Anglický jazyk
  Poľský jazyk
 • Stručná charakteristika tvorby

       Hlavnou obsahovou líniou knihy Záprah pred zimou je temporálny vzťah prítomnosti a budúcnosti; očakávanie toho, čo príde
       Hlavnou obsahovou líniou knihy Záprah pred zimou je temporálny vzťah prítomnosti a budúcnosti; očakávanie toho, čo príde v budúcnosti, sa začína už dnes. Svet, do ktorého dospievajúci subjekt vstupuje, kladie mravné záväzky voči spoločnosti a rodine a na ich požiadavky musí primerane aktívne odpovedať. Schopnosť porozumieť ľuďom a svetu paradoxne neprináša úľavu, ale len znásobuje pôvodnú neistotu, ktorú prekonáva poznaním, že nie je možné pripúšťať kompromisy. To je tiež dôvod, prečo sa v knihe neobjavujú momenty vzbury alebo nesúhlasu voči pravidlám. Knihu dopĺňajú básne približujúce sa detskému vnímaniu; obyčajné veci obohacuje prvkami fantázie, nečakanej exotiky a bizarnosti. Farebný, hravý, životvorný princíp detského vnímania sa pokúša preniesť do dospelosti ako princíp, ktorý pomáha prenikať k pravde bez jej relativizácie.
       Zatiaľ čo Milčákov subjekt v debute anticipoval skúšku ľudskosti či mužnosti a uvažoval, či ju zvládne, v druhej zbierke Prípravná čiara 57/Preparation Line 57 už prichádza k poznaniu, že na väčšinu životných situácií človek nemá dosah. Udalosti a stavy sa pre nás stávajú skôr darom, ktorý prijímame a nesieme. Nie sme aktívni a skutoční hýbatelia v našich životoch – pripravenosť človeka je skôr „nečakaná“ (báseň Vám). Omnoho častejšie z básní zaznieva „nevedno“ a „ako?“. Pôvodnú horizontálnu, medziľudskú vzťahovosť nahrádza vertikalita so smerovaním do vnútra vecí, k ich podstatám. Aj vo svete videnom elementárne a principiálne však subjekt potrebuje ukotvenie, ktoré nachádza v láske k najbližším.
       Obidve zbierky sa viac podobajú z formálnej stránky. P. Milčák využíva vertikálne členenie veršov, zvýznamňuje takmer každé slovo. V básňach je silná gradácia a ťah k  pointe (najmä v zbierke Záprah pred zimou), ktorú v druhej knihe dopĺňajú otvorené konce ako náznak neúplnosti alebo pokračovanie v za-textovom priestore. Veľmi dôležitá je dikcia imitujúca vnútorný monológ, ktorá zvyšuje dramatickosť a naliehavosť básnických textov.
       Aktualizovaný detský aspekt využil autor v tretej básnickej knihe Brum, kde má podobu krátkych veršovaných básní alebo anekdotických príbehov, postavených na rozprávkovom princípe fantastických postáv a zázračného deja. Posun od tradičného k aktualizovanému a zároveň od detského k problémovému prebieha na rovine témy. Vyberajú sa motívy a vzťahy, ktoré sú zrozumiteľné iba dospelému príjemcovi (víla spolčujúca sa s vlkmi v básni Bielučká alebo filozoficko-filologické hry v básňach o Karolovi a Viktorovi). V prvých dvoch knihách sa aspekty detského a dospelého striedajú, prípadne kombinujú, v knihe Brum sa perspektíva detskej prostoty a mravnosti a takisto racionality a životnej skúsenosti spája. P. Milčák využíva disproporciu formy a obsahu, čo vyúsťuje do komického až tragického efektu, pričom presah z detského do dospelého sa uskutočňuje iba nepatrným posunom. Čistý detský priestor sa odrazu komplikuje a názorovo vyhraňuje do samostatného posolstva.

  Ján Gavura, 2012
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Peter Milčák sa narodil 12. decembra 1966 v Krompachoch v rodine lekára a spisovateľa Jána Milčáka. V rokoch 1984 – 1989 študoval
  Peter Milčák sa narodil 12. decembra 1966 v Krompachoch v rodine lekára a spisovateľa Jána Milčáka. V rokoch 1984 – 1989 študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po absolvovaní štúdia pracoval ako stredoškolský učiteľ, najskôr na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici (1989 – 1990), potom dva roky na Strednej pedagogickej škole v Levoči. V rokoch 1992 – 1999 a 2002 – 2003 pôsobil ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Roky 1999 – 2001 strávil v Kanade. Pracoval ako lektor slovenského jazyka na Varšavskej univerzite a Bieloruskej štátnej univerzite v  Minsku. V roku 1991 založil v Levoči vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré sa špecializuje na vydávanie pôvodnej slovenskej poézie. Postupne sa záber vydavateľstva rozšíril aj na prekladovú poéziu, literárnu vedu a niektoré ďalšie oblasti spojené s literatúrou alebo jazykovedou. V rokoch 1992 – 2008 pripravil P. Milčák pre svoje vydavateľstvo viac ako šesťdesiat knižných projektov s prevažným podielom pôvodných autorských zbierok slovenských básnikov a poetiek. Vydal tiež cudzojazyčné antológie slovenskej poézie v angličtine (Not Waiting for Miracles, 1993), v nemčine (Blauer Berg mit Höhle, 1994), vo francúzštine (Les Jeux Charmants de l`Aristocratie, 1996) a v poľštine (Pisanie, 2006). Počas autorovho pôsobenia v Kanade vyšli preklady básnických výberov J. Buzássyho, I. Laučíka, J. Skácela a I. Osojnika.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

       Peter Milčák v debute Záprah pred zimou (1989) tematizuje viaceré identifikačné okruhy – intímny medziľudský

       Peter Milčák v debute Záprah pred zimou (1989) tematizuje viaceré identifikačné okruhy – intímny medziľudský priestor a genius loci Levoče, najväčšie úsilie však vyvíja pri určovaní svojho miesta v súkolesí nového sveta, do ktorého vstupuje. Je to svet mravných záväzkov voči spoločnosti a rodine, a na ich požiadavky musí primerane odpovedať svojím aktívnym životom. Väčšina básní je záznamom uvedomenia a prienikom do problému pod vplyvom prvej skúsenosti alebo dokonca ešte len anticipáciou nárokov, ktoré si budúca situácia bude vyžadovať.

       Spomedzi vnútorných línií knihy Záprah pred zimou je najsilnejšou (v existenciálnom zmysle) línia očakávania budúcnosti, ktorá sa začína už dnes. Tento temporálny vzťah má potom niekoľko odrazov na úrovni tém a motívov. Subjekt pociťuje neistotu, keďže mnohé situácie ešte nezažil a nevie, či v mravnej skúške obstojí. Stav subjektu vyhrocuje fakt, že je veľmi vnímavým a mladícky presným pozorovateľom, ktorý už mnoho pozná. Pozná pravidlá i nároky a vie, že to, čo ho čaká, bude náročné. Vlastnú neistotu prekonáva poznaním, ktoré nepripúšťa kompromisy. To je tiež dôvod, prečo sa v knihe neobjavujú momenty vzbury alebo nesúhlasu voči pravidlám. „Musíme sa vrátiť. / Dolu / ostali naše hriechy, / klietka hanby, ktorá / očisťuje, a ešte živé / pne. / Ako by sme žili / v drevenom dome / spolu / so sliepkami, psom, / ďaleko od dravých, / trhajúcich koreňov? / Musíme sa vrátiť. / Povedz mi / ešte naposledy / dobrú noc, / líška moja.“

       Knihu dopĺňajú početné básne napísané ešte pohľadom, ktorý sa zámerne blíži k detskému vnímaniu. Prvky fantázie, nečakanej exotiky a bizarnosti obyčajných vecí sú pokusom preniesť oživujúci detský princíp aj ďalej do dospelosti ako princíp, ktorý vek postupnej zrelosti dokáže obohatiť o detskú vnímavosť a schopnosť prenikať k pravde bez relativizácie a kompromisov.

       Šestnásťročný predel medzi debutom a druhou zbierkou v poradí Prípravná čiara 57 (2005) je adekvátny zmene, ktorú druhá zbierka priniesla. V debute sa subjekt usiluje uplatniť v spoločenstve tak, aby ho tento vzťah napĺňal, prejavuje sa ako ten, kto vie a pozná pravidlá. Zbierka Prípravná čiara 57 sa dotýka sféry natoľko elementárnej a principiálnej, že vysloviť s istotou závery pozorovaní by bola len ilúzia. Omnoho častejšie z básní zaznieva „nevedno“ a „ako?“ Pôvodnú horizontálnu, medziľudskú vzťahovosť nahrádza vertikalita so smerovaním dovnútra vecí, k ich podstatám. Týmto videním sa zaraďuje do metafyzickej línie poézie, reprezentovanej na Slovensku najmä tvorbou E. J. Grocha, Mariána Milčáka, čiastočne M. Rúfusa, J. Buzássyho a R. Juroleka. Spomedzi týchto autorov má blízko predovšetkým k E. J. Grochovi, s ktorým spoločne prichádzajú k rovnakým záverom; u oboch je na popredných miestach princíp lásky (Milčák: „Viac ako inokedy / je čas / milovať.“). Aj napriek podobnostiam je medzi oboma autormi rozdiel: kým Groch s prírodnými motívmi splýva (je ich stvorenou súčasťou), Milčák tieto motívy stále považuje za objekty paralelizácie, za symbolické reprezentácie odrazov vlastného vedomia.

       Zatiaľ čo Milčákov subjekt v debute anticipoval skúšku a uvažoval, či ju zvládne, v druhej zbierke už prichádza k poznaniu, že väčšina vecí je mimo náš dosah, mimo našich možností. Udalosti a stavy sa pre nás stávajú skôr darom, ktorý prijímame a nesieme. Nie sme aktívni a skutoční hýbatelia vecí – naša pripravenosť je skôr „nečakaná“: „Keď sa potom prebúdzam, / tráva už vykonáva / svoju tichú fotosyntézu, / balím si do tašky chlieb, / hľadám okuliare / a odhodlane vstupujem do rána, // nečakane pripravený“ (báseň Vám).

       Obe zbierky sú si väčšmi podobné po formálnej stránke. Peter Milčák využíva vertikálne členenie veršov, zvýznamňujúc väčšmi každé použité slovo. V básňach je silná gradácia a ťah k pointe (najmä v zbierke Záprah pred zimou), ktorú v druhej knihe dopĺňajú otvorené konce ako náznak neúplnosti alebo pokračovanie v za-textovom priestore. Veľmi dôležitá je dikcia imitujúca vnútorný monológ, ktorá zvyšuje dramatickosť a naliehavosť básnických textov.

  Ján Gavura

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Prípravná čiara 57/Preparation Line 57 (2005 slovensko-anglicky), antológia Pisanie (2006 po poľsky)

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Matthew Sweeney: Piknik na ľade (1998), Kenneth Patchen: 23. ulica sa končí v nebi (2006), Alden Nowlan: Ja, Ikarus (2008)

 • Monografie a štúdie o autorovi

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Peter Milčák – Marek Ormandík (eds.): Ako sa číta obraz (tridsasťšesť autorských interpretácií). In:

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Peter Milčák – Marek Ormandík (eds.): Ako sa číta obraz (tridsasťšesť autorských interpretácií). In: VLNA, ročč. XIX, 2017, č. 73, s. 144 – 146.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Čo vie o básni autor a čo čitateľ. Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 134 – 137.

  TALLO, Michal: Tak ako sa teda číta báseň? Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 132 – 134.

  REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Peter Milčák, básnik, prekladateľ a vydavateľ (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 43 – 44.


  ŠAH: Peter Milčák – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 158.

  REPAR, Stanislava – MILČÁK, Peter: Jednoducho si sadneš a začneš krútiť pedálmi. Interview s vydavateľom Petrom Milčákom z vydavateľstva Modrý Peter v Levoči o jeho pohľade na vydávanie kníh na Slovensku. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 62 – 78.

  (LUC): Knihy sú náš život. Aj bez zárobku. Sám vediem vydavateľstvo poézie. Mám slobodu rozhodovania. In: Hospodárske noviny, 22. – 22. 3. 2015, č. 55, s. 17.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Eschatologický koncept v poézii Mariána a Petra Milčákovcov. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov: FF PU v Prešove, 2015, s. 57 – 75.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Peter Milčák, Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň? (rec.) In: Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy, roč. 10, 2014, č. 3. www.ostium.sk.

  GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne (k básnickým zbierkam 2012 – 2014). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 84 – 95.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Peter Milčák: Brum. In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 5, s. 4.

  KOŠÚTOVÁ, Juliana: Just a kid growing up. Peter Milčák: Brum. In: Romboid, XLVIII, 2013, č. 7, s. 68-69.

  HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné. In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 14 – 15, príloha s. 3.

  TRINA, Peter: Peter Milčák: Brum. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 96 – 105.

  GAVURA, Ján: Peter Milčák. In: Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012, s. 34 – 35.

  TEPLAN, D.: Za postavou v rozprávke (Peter Milčák: Postava a jej kompetencie v rozprávkovom texte). In: RAK, 14, 2009, č. 3.

  LITVÁK, J.: Básnik, na ktorého pero prisahali beatnici. In: SME, 08. 03. 2007.

  RAKÚSOVÁ, G.: Žiadne zlo nemôže pretrvať večne. In: SME, 10. 03. 2007.

  GAVURA, J.: Slovenské písanie, poľské pisanie. In: Romboid, 41, 2006, č. 9, s. 79 – 81.

  RAKÚSOVÁ, G.: Milčákov sprievodca po poézii. In: SME, 26. 04. 2006.

  BRÜCK, M.: Čakanie na básnika. In: Knižná revue, 15, 2005, č. 14 – 15, s. 5.

  GAVURA, J.: Konfrontácie: Veľké malé a malé veľké. In: Romboid, 40, 2005, č. 6, s. 21 – 23.

  LITVÁK, J.: Konfrontácie: Never mysli/Never Mind. In: Romboid, 40, 2005, č. 6, s. 21 – 23.

  URSINY, Dežo – LAUČÍK, Ivan; KUNDERA, Ludvík – LAUČÍK, Ivan; ŠTRPKA, Ivan – LAUČÍK, Ivan; KADLEČÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; MOJÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; DUŠEK, Dušan – LAUČÍK, Ivan; MILČÁK, Peter – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1992, 1993, 1999). In: Rak, roč. X., 2005, č. 7, s. 58 – 64.

  MIKULA, V. a kol.: Peter Milčák (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri 1999, s. 308.

  SOMOLAYOVÁ, Ľ.: Zo slovenskej poézie 2005. In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava: Ars poetica 2007, s. 150 – 151.

  BRÜCK, Miroslav: Čakanie na básnika (Peter Milčák: Prípravná čiara 57 / Preparation Line 57). In: Knižná revue, roč. XV, 6. 7. 2005, č. 14 – 15, s. 5.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Peter Milčák (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001, s. 316.

  REISEL, M.: Úpornosť hľadania. In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 7, s. 127 – 128.

  MIKULA, V.: Peter Milčák: Záprah pred zimou. In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 12, s. 128.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Poetika zbierky Prípravná čiara 57/Preparation Line 57 Petra Milčáka korešponduje s tvorbou Erika Grocha, v niektorých básňach by dokonca

  Poetika zbierky Prípravná čiara 57/Preparation Line 57 Petra Milčáka korešponduje s tvorbou Erika Grocha, v niektorých básňach by dokonca bolo možné uvažovať o pohybe na prahu významu, čo môže pripomínať stratégie Petra Macsovszkého. Ide predovšetkým o texty tematizujúce vzťah pomenovania a nepomenovania, resp. o pohyb medzi tým, čo je a tým, čo nie je. Milčákove najnovšie básne možno čítať ako sentencie na hranici filológie a filozofie či filozofovanie ozvláštnené metaforami. Estetika takéhoto vypovedávania sa zakladá na napätí medzi chladnou slovnou ekvilibristikou a láskavým pokojným gnómickým konštatovaním z racionálneho odstupu, a predstavuje v Milčákovej tvorbe kvalitatívny posun.

  Ľubica Somolayová

   

  Milčák si nevytvára izolovaný svet s idylickými kontúrami, ale vychádza z existujúcich súvislostí, z reálneho prostredia. Treba tiež zdôrazniť jeho neutíchajúcu vieru v dobro, napriek všetkým životným rozporom a ľudským zlyhaniam. Takmer za každým slovom cítiť pominuteľnosť času a zážitku, bez sentimentality, len s konštatovaním plynutia. Na druhej strane texty navodzujú dojem spomaľovania, relativizovania hodnôt času. Ich vnútorný „dej“ akoby sa na seba navíjal v spomalených, efektívnych záberoch. Milčákove verše ľahkosťou a plynulosťou miestami pripomínajú let papierovej lastovičky. Krátky, ale o to úžasnejší. Mimoriadnu účinnosť dosahuje cez osobnú polohu nasmerovanú ku komplexnejšej platnosti, a to v básňach venovaných bratovi, Sylvii Plathovej a Pavlovi Suržinovi.

  Miroslav Brück

   

  Básne o najobyčajnejších veciach plnia veľmi dôležitú úlohu; dávajú správny formát aj textom s intelektuálnou ekvilibristikou. Básne o najmenšom prezrádzajú na svojho autora, že aj napriek dospelosti a očiam upretým do ďalekých priestorov, neprehliada sa v nich ani bezprostredný, každodenný svet. Je to cesta pravej radosti a kultivácie, pretože učí nachádzať senzáciu v najvšednejších situáciách, odohrávajúcich sa každú minútu a nielen v tých, ktoré sa stanú témou novín. Tak ako to Milčák prosto zaznamenáva v básni Vrtuľka: „Úzkosť je ako vrtuľka / a každý vzdych / a každý výdych / je iba ďalšie / roztáčanie, / zatiaľ čo radosť, // zatiaľ čo radosť / prebýva v bezvetrí, / o ktoré sa ani / netreba zaslúžiť“.

  Ján Gavura

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

 • Ocenenia

  Cena Ministerstva kultúry za mimoriadne vydavateľské úsilie (1992, 1993, 1996) Cena Najkrajšie knihy Slovenska (1992, 1993, 1994, 1996, 2002) Cena

  Cena Ministerstva kultúry za mimoriadne vydavateľské úsilie (1992, 1993, 1996)

  Cena Najkrajšie knihy Slovenska (1992, 1993, 1994, 1996, 2002)

  Cena VÚB za vydavateľskú aktivitu v roku 1996

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  ZÁPRAH PRED ZIMOU (úryvky)   * * * Odpusťte. Krajina, ktorú som mal vymyslieť, odtiahla pred zimou ako všetko

  ZÁPRAH PRED ZIMOU (úryvky)

   

  * * *

  Odpusťte.

  Krajina, ktorú som mal

  vymyslieť,

  odtiahla pred zimou

  ako všetko veselé.

   

  Najprv jar a rozmarné jarné

  trhy.

  Biely baranček oddane

  načúval nožu.

  Na jar sa predsa neumiera.

  A leto. Prvé

  tohto roku.

  V tŕňovej korune

  zahniezdili sa vrabce.

   

  Mních

  zviazaný sľubom mlčania

  kričal zo sna.

  Len krv

  a zuby na jazyku.

  Odpusťte.

  Cesta, ktorú som mal vymyslieť,

  nemá začiatok.

  Stmieva sa

  a v záprahu

  je osol.

   

   

  Priveľmi blízko zeme

   

  Donekonečna stínaš

  ťažké stromy,

  kým nenatrafíš

  na kmeň

  hlbší ako studňa

  v skale.

   

  Ten strom

  je tvoj

  a ty

  patríš stromu.

   

  Korene si ťa

  privinú

  ako dieťa

   

  a dlho ťa budú

  hojdať –

  nežne, ako to

  korene vedia.

   

   

  PRÍPRAVNÁ ČIARA 57 (úryvky)

   

  Ako

   

  Ako sa vyrovnať s darom

  ubúdania a pritom hľadieť

  na trávu, ktorá sa ľahostajne

  opakuje, ako vykúpiť nespútanú

  radosť z rúk muža, ktorý sa vzďaľuje

  sebe samému, ako sa postaviť

  na prípravnú čiaru bez chvenia,

  ktoré je iba odrazom mysle

  vítajúcej ničotu, neustále náhle

  prítomnú, samu schúlenú v triaške,

  ktorú treba v pevnej chvíli objať, pritúliť,

  zabaliť do teplej deky a ďalej vrúcne

  uvažovať ako.

   

   

  Nevedno

   

  Nevedno, či je dôležitá

  vášeň,

  s akou sa kvet

  uberá k ničote,

  neviditeľná stopa,

  ktorú zanecháva

  vo vzduchu

  pomalý dlhý pád

   

  na plastový kvetovaný obrus,

  vosková tvár, ktorú

  zasypáva vlastný

  prach.

   

  Nevedno, čo je dôležité,

  čo leží na nehybnom

  stole, ktorý sa

  nikdy na nič

   

  neodhodlal.

   

   

  Vrtuľka

   

  Úzkosť je ako vrtuľka

  a každý vzdych

  a každý výdych

  je iba ďalšie

  roztáčanie,

  zatiaľ čo radosť,

   

  zatiaľ čo radosť

  prebýva v bezvetrí,

  o ktoré sa ani

  netreba zaslúžiť.

  Na ktoré stačí

  myslieť,

  v širokom kresle,

  v nedeľnom predpoludní.

   

  Preklady:

   

  Zbigniew Herbert

   

  Veštba

   

  Všetky čiary sa vnárajú do doliny dlane

  do malej jamky z ktorej vyviera pramienok osudu

  hľa čiara života pozrite letí ako strela

  obzor piatich prstov osvetlený prúdom

  ktorý sa ženie napred rúcajúc prekážky

  a nie je nič krajšie nič mocnejšie

  než to smerovanie vpred

   

  aká bezradná je popri nej čiara vernosti

  ako výkrik do noci ako rieka púšte

  počatá v piesku a v piesku hynúca

  možno sa predlžuje hlbšie pod kožou

  rozhŕňa tkanivo svalstva a vstupuje do artérií

  aby sme v noci mohli stretávať našich mŕtvych

  vo vnútri kde sa krútia spomienky a krv

  v štôlňach studniach komorách

  plných temných mien

   

  ten kopec nejestvoval – veď si to dobre pamätám

  bolo tam hniezdo nehy také okrúhle akoby

  horúca slza olova padla na ruku

  veď si pamätám vlasy pamätám si obrys tváre

  krehké prsty a ťarchu spiacej hlavy

  kto zbúral hniezdo kto navŕšil

  kopec ľahostajnosti ktorý nejestvoval

   

  načo si pritláčaš ruku na oči

  veštíme Koho sa pýtaš

   

   

  Nápis

   

  Pozeráš sa na moje ruky

  sú slabé – hovoríš – ako kvety

   

  pozeráš sa na moje ústa

  primalé aby vyslovili: svet

   

              – kolíšme sa radšej na stonke chvíľ

              pime vietor

              a pozerajme ako nám zapadajú oči

              vôňa vädnutia je najkrajšia

              a tvar zrúcanín umŕtvuje

   

  je vo mne plameň ktorý myslí

  a vietor čo rozpúta požiar duje do plachiet

   

  mám netrpezlivé ruky

  môžem si

  hlavu priateľa

  zlepiť zo vzduchu

   

  opakujem báseň ktorú by som rád

  preložil do sanskritu

  premenil na pyramídu:

   

  keď vyschne prameň hviezd

  budeme nociam svietiť

   

  keď skamenie vietor

  budeme víriť vzduch

   

   

  Dve kvapky

   

  Lesy planuli –

  a oni

  na šijach splietali ruky

  ako kytice ruží

   

  ľudia zbiehali do úkrytov –

  on hovoril že žena má vlasy

  v ktorých sa dá ukryť

   

  prikrytí jednou dekou

  šepkali necudné slová

  litánie zamilovaných

   

  Keď bolo veľmi zle

  vhupli si navzájom do očí

  a silno ich zatvárali

   

  tak silno že necítili oheň

  ktorý siahal až k mihalniciam

   

  do konca boli udatní

  do konca si boli verní

  do konca sa podobali

  ako dve kvapky

  zadržané na okraji tváre

   

   

  Rozprávanie o kráľovi Midasovi

   

  Nakoniec zlaté jelene

  pokojne spia na poľanách

   

  ba aj horské kozy

  s hlavou na kameni

   

  tury jednorožce veveričky

  vôbec všetky zvieratá

  dravé i pokojné

  a tiež všetky vtáky

   

  kráľ Midas nepoľuje

   

  zaumienil si

  že chytí satyra

   

  tri dni ho naháňal

  až ho nakoniec chytil

  tresol ho päsťou

  medzi oči a opýtal sa:

  – čo je pre človeka najlepšie

   

  satyr zaerdžal

  a povedal:

  – byť ničím

  – umrieť

   

  kráľ Midas sa vracia do paláca

  ale nechutí mu srdce múdreho satyra

  dusené na víne

   

  chodí trhá si bradu

  a vypytuje sa starých ľudí

  – koľko dní žije mravec

  – prečo pes pred smrťou zavýja

  – aký vysoký bude kopec

  navŕšený z kostí

  všetkých dávnych zvierat a ľudí

   

  potom prikázal zavolať človeka

  ktorý na červené vázy

  maľuje perom čiernej prepelice

  svadby sprievody a hony

  a on na Midasovu otázku

  prečo zachytáva život tieňov

  odpovedá:

  – pretože šija cválajúceho koňa

  je krásna

  a šaty dievčat ktoré sa hrajú s loptou

  sú živé a neopakovateľné ako prameň

   

  dovoľ mi prisadnúť si k tebe

  prosí maliar váz

  budeme sa rozprávať o ľuďoch

  ktorí so smrteľnou vážnosťou

  dávajú zemi jedno zrno

  a zbierajú desať

  ktorí opravujú sandál a republiku

  počítajú hviezdy a mince

  píšu básne a skláňajú sa

  aby z piesku zodvihli stratený trojlístok

   

  budeme trochu piť

  a trochu filozofovať

  a možnože obaja

  čo sme z krvi a ilúzie

  sa nakoniec oslobodíme

  od ťaživej ľahkosti zdania

   

   

  Testament

   

  Odkazujem štyrom živlom

  to nad čím som krátko panoval

   

  ohňu – myseľ

  nech oheň kvitne

   

  zemi ktorú som priveľmi miloval

  telo moje plané zrno

   

  a vzduchu slová a ruky

  a smútky teda nepotrebné veci

   

  to čo zostane

  kvapka vody

  nech krúži medzi

  zemou a nebom

   

  nech sa stane priezračným dažďom

  papraďou mrazu vločkou snehu

   

  nech to čo nikdy nedošlo do neba

  sa k slzavému údoliu mojej zeme

   

  verne vráti ako čistá rosa

  trpezlivo drobiac tvrdú pôdu

   

  onedlho vrátim štyrom živlom

  to nad čím som krátko panoval

   

  nevrátim sa k prameňu pokoja

   

   

  Kenneth Patchen: 23. ULICA SA KONČÍ V NEBI (úryvky)

   

  23. ulica sa končí v nebi

   

  Stojíš pri okne a svetlá prebleskujú

  ulicou. Rachotí trolejbus, čo v podvečernom

  sabate zváža domov predavačky

  a úradníkov. Nad zatvorenou nádobou

  na odpadky zakvíli túlavá mačka. Vyrážajú kameloti

  a správy o vraždách vymieňajú za pár drobných.

   

  A my dnu, zamknutí, na chvíľu v bezpečí,

  do zajtra. Vykĺzneš zo šiat, stočíš si

  pančuchy, opatrne proti pustenému očku. Taká

  nahá, s hebkým svetlom na hebkej koži, na chvíľu

  zaváhaš. Potom sa ku mne otočíš a

  usmeješ tak, ako to vedia iba ženy,

  ktorým po dlhom ležaní so svojím milencom

  pribúda panenskosti.

   

  Naša večera je prostá, ale my sme úžasní.

   

   

  Srnka a had

   

  Srnka je pokorná a prostá, ako ju Boh stvoril.

  Pozorujem jej oči a myslím na zázrak, ktorý patril

   

  tým zvláštnym kňazom vstupujúcim do katedrály lesa.

  A sedem Márií si čistí ruky a baží po priazni jej

   

  podvihnutých nôh, ako dýka ostrých uší

  zužujúcich sa dohora ako špička listu.

   

  Ale had útočí, v zamatovom oblúku

  smrteľnej rýchlosti – vrah krásny

   

  ako horská voda, z ktorej pil srnček.

  Stáť tam, naveky, kým jed pôsobí.

   

  Ja zatiaľ stojím a počítam ramená tvojho Kríža.

  Myslím, že veľa Kristov by na nich mohlo visieť a plakať.

   

   

  Levy ohňa budú ďalej loviť

   

  Levy ohňa

  budú ďalej loviť v tejto čiernej krajine.

   

  Ich zuby sa vám zahryznú do mäkkých hrdiel.

  Ich pazúry budú zabíjať.

   

  Ó, levy ohňa budú v strehu

  a údolia splanú ich zúrivosťou.

   

  Lebo ste ochoreli zo špiny svojich peňazí,

  lebo ste svine ryjúce v pomyjach vlastnej vojny,

  lebo ste podlí a zlomyseľní a plní hnisu

                                     z vašich farizejských vrážd,

  lebo ste odvrátili svoje tváre od Boha,

  lebo ste všade rozniesli tú svoju prašivinu.

   

  Ó, levy ohňa

  čakajú v plazivých tieňoch vášho sveta

  a ich desivé oči vás pozorujú.

   

   

  Oranžoví medvedíci

   

  Oranžoví medvedíci s mäkkými priateľskými očami,

  ktorí sa so mnou hrali, keď som mal desať,

  Kriste, predtým než som odišiel z domu, labky

  mali skrútené do rolky, chrbty

  spálené od horúcej škvary, mäkké dôverčivé

  brušká vkopnuté, jazyky celkom

  vytrhnuté, a ja som sa vybral cez lesy

  k páchnucemu potoku s Whitmanom

  v Haldemanovom a Juliusovom vydaní.

  Len som tam tak sedel a ryl nechtom palca

  do obalu – čo on mohol vedieť o oranžových medvedíkoch

  s kožúškami nasmradnutými dechtovým uhlím

  a o Národnej garde, ktorá sa blížila

  z Wheelingu, aby zastala pred bránami továrne

  a s nastoknutými bajonetmi sa vysmievala štrajkujúcim?

   

  Pamätám si, že keď si položila sedmokrásky

  v noci na okno,

  ráno boli také pokryté sadzou,

  že sa vôbec nedalo určiť, čo to tam leží.

   

  Moji oranžoví medvedíci tu nemali ani len mizernú šancu!

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013