Pavol Winczer

Narodenie 2. 4. 1935 Kežmarok
Úmrtie 28. 8. 2014 Bratislava


 • Životopis autora

  Pavol WINCZER v r. 1948 – 53 študoval na gymnáziu v Kežmarku, 1953 – 58 poľštinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1960

  Pavol WINCZER v r. 1948 – 53 študoval na gymnáziu v Kežmarku, 1953 – 58 poľštinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1960 – 61 pracoval ako pomocná vedecká sila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1961 – 63 redaktor prekladovej tvorby vo vydavateľstve Tatran, 1963 – 73 vedecký pracovník v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, od 1973 v Literárnovednom ústave SAV, po 1989 prof. na univerzite vo Viedni. Publikoval v Slov. pohľadoch, Mladej tvorbe, Slov. literature, Revue svetovej literatúry, Zlatom máji a i. Napísal dejiny poľskej literatúry pre publikáciu Dejiny svetovej literatúry (1963), základné teoretické štúdie o pomere slov. literatúry k inonárodným literatúram a problematike prekladu (Medzinárodný kontext slovenskej socialistickej literatúry, 1977; K otázkam teórie a dejín prekladu, 1993), ďalej vydal monografiu Čitateľská recepcia literatúry (1987), polonistické štúdie (Polonistická aktivita Jozefa Bánskeho, 1990), o problematike slov. avantgardy Słowacki nadrealiszmus (1935 – 1945) na tle poetyzmu i surrealizmu czeskiego (1995) i romantizmu – Byronizmus in der westslawischen Literaturen – eine untraditionelle Sicht (1997). V jeho pozornosti sú problémy slov., českej a poľskej literatúry po r. 1918, ktorým venoval viaceré komparatistické štúdie (Reislovo Neskutočné mesto vo vzťahu k Apolinairovi, k surrealizmu a Nezvalovi, Poézia Fr. Halasa a príbuzné javy v poľskej lyrike tridsiatych rokov, Slovenská literatúra pre deti a Julian Tuwim). Doménou jeho výskumu bola historická poetika, čo dokumentuje kniha Poetika básnických smerov v poľskej a slovenskej poézii 20. storočia (1974). Autor monografie Súvislosti v čase a priestore (2000). Prekladal poľskú beletriu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Dejiny svetovej literatúry (1963)
  • Poetika básnických smerov v poľskej a slovenskej poézii 20. storočia (1974)
  • Medzinárodný kontext slovenskej socialistickej literatúry (1977)
  • Čitateľská recepcia literatúry (1987, monografia)
  • Polonistická aktivita Jozefa Bánskeho (1990, 1935 – 1945)
  • K otázkam teórie a dejín prekladu (1993)
  • Słowacki nadrealiszmus (1935 – 1945) na tle poetyzmu i surrealizmu czeskiego (1995)
  • Byronizmus in der westslawischen Literaturen – eine untraditionelle Sicht (1997)
  • Súvislosti v čase a priestore (2000, monografia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny: Jaroslav Vlnka): Spoza Moravy. Pavol Winczer: Literatúra v hľadaní čitateľa (20. roky: Karel Čapek, Iľja Erenburg). (Recenzia). In:
  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny: Jaroslav Vlnka): Spoza Moravy. Pavol Winczer: Literatúra v hľadaní čitateľa (20. roky: Karel Čapek, Iľja Erenburg). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 153 – 155.

  MATEJOV, Fedor: Winczer, Pavol: Súvislosti v čase a priestore. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 520 – 525.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  V Profesor Winczer po sebe zanechal nielen vysoko kvalitné vedecké dielo internacionálneho významu, ale aj viacerých žiakov, ktorí sa môžu smelo
  V

  Profesor Winczer po sebe zanechal nielen vysoko kvalitné vedecké dielo internacionálneho významu, ale aj viacerých žiakov, ktorí sa môžu smelo odvolávať na jeho intelektuálny odkaz – nie napriek, ale azda práve vďaka tomu, že ako človek sa profesor Winczer vyznačoval mimoriadnou skromnosťou, nestál o široký okruh stúpencov, ba podľa všetkého ani sympatizantov. Vždy mu išlo o vec. To však nevylučovalo jeho hlboký a úprimný ľudský záujem o blížneho ako o spolucítiacu a spolumysliacu bytosť. Jeho postava – tak trochu samotára, individualistu, prísneho, no vynikajúceho diskusného partnera, s kritickým pohľadom na svet, na kultúru, na literatúru, nám bude chýbať.

  Prof. Adam Bžoch, CSc.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013