Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Pseudonym

  Peter Bystrý
 • Životopis autora

  Pavol ŠTEVČEK sa narodil 25. júna 1932 vo Vavrišove na východnom Slovensku. Strednú školu a obchodnú akadémiu absolvoval v Humennom
  Pavol ŠTEVČEK sa narodil 25. júna 1932 vo Vavrišove na východnom Slovensku. Strednú školu a obchodnú akadémiu absolvoval v Humennom (1943 – 1951). Po vysokoškolskom štúdiu slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal roku 1968 doktorát filozofie. Už počas vysokoškolského štúdia bol redaktorom Kultúrneho života 1955 – 1967 (v rokoch 1963 - 1964 jeho šéfredaktorom). V rokoch 1967 – 1970 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, kde roku 1968 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied. Pre publicistickú angažovanosť v obrodnom procese 1967 – 1970, najmä na stránkach Kultúrneho života, ho odsunuli do úzadia. V rokoch 1970 – 1977 bol potom redaktorom vydavateľstva Obzor, po roku 1977 pôsobil v dokumentačných ústavoch pre umeleckú kritiku a divadlo v rezorte ministerstva kultúry. Od roku 1991 bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka, až do roku 1998, keď ho zvolili za poslanca Národnej rady SR (za HZDS). Tu pôsobil až do volieb roku 2002. Odvtedy žil a tvoril v Bratislave ako literárny historik a publicista. Zomrel v Bratislave 28. februára 2003.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Nová slovenská literatura (1964, v češtine)
  • Návrat k literatúre (1967)
  • Modifikácie (1971, po vyjdení zošrotované)
  • Dotyky slova (1978)
  • Súčasná slovenská literatúra (1979, vyšlo aj v ruštine, španielčine, angličtine a francúzštine)
  • Kritické miniatúry (1988)
  • Podľa vzoru človek (2002, 1.vydanie)
  • Zápisy zápasov (2002)
 • Charakteristika tvorby

  Už ako spoluautor akademických Dejín slovenskej literatúry (1960, 1984) krátko po ukončení filozofickej fakulty zapôsobil sviežo a
  Už ako spoluautor akademických Dejín slovenskej literatúry (1960, 1984) krátko po ukončení filozofickej fakulty zapôsobil sviežo a inšpirujúco svojim neformálnym, prirodzeným štýlom – patril k tým autorom, ktorí bezprostredne generovali špecifický debatérsky sloh literárnej kritiky šesťdesiatych rokov. Nepatril k teoretikom tvoriacim systémy, bol stvorený pre prax (už 29-ročný bol šéfredaktorom popredného týždenníka Kultúrny život). O to väčšmi ho zasiahla perzekúcia po roku 1968, ktorá sa začala zošrotovaním jeho knihy – napriek tomu naďalej pôsobil ako triezvy a rozvážny kritik a publicista v celej šírke literárneho prostredia (od kultúrnych rubrík denníkov až po ročné prehľady literárneho života). Po zmene spoločenských pomerov roku 1989 sa pre jeho kritické, publicistické a organizátorské úsilia otvorili nové možnosti. Roku 1991 prevzal ako šéfredaktor redakciu Literárneho týždenníka, ktorý od roku 1988 cieľavedome nadväzoval na reportérsku a komentátorskú tradíciu niekdajšieho Kultúrneho života, a dal mu vlastný špecifický výraz, zdôrazňujúci tradíciu národnej kultúry ako politikum, v jej kolízii s každodenným zápasom o hodnoty slobodnej občianskej spoločnosti. Ako literárny historik sa zaoberal najmä novšou slovenskou literatúrou a historiograficky sústavne komentoval tvorbu A. Plávku, P. Horova, J. Kostru, V. Mihálika, M. Rúfusa, A. Bednára, P. Karvaša, A. Matušku, V. Mináča a iných.
  Peter Valček
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MITKA, Marek: Približne presná výpoveď. Pavol Števček: Podľa vzoru človek. (Recenzia). In: RAK , roč. VIII, 2003, č. 2, s. 58 – 59. ŠTRAUS,
  MITKA, Marek: Približne presná výpoveď. Pavol Števček: Podľa vzoru človek. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII, 2003, č. 2, s. 58 – 59.

  ŠTRAUS, František: Ľútoriadky. Odišiel PhDr. Pavol Števček, CSc. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 134 – 135.

  SVETOŇ, Ľuboš: Žičlivý k trvácemu (Pavol Števček: Podľa vzoru človek). In: Knižná revue, roč. XII, 18. 9. 2002, č. 19, s. 5.

  ŠAH: Pavol Števček – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  V neprehľadnom a trhovo podmienenom marazme sa aj ten najbystrejší úsudok zasúva pod zadočky alebo aj staré zadky odrazu píšúcich

  V neprehľadnom a trhovo podmienenom marazme sa aj ten najbystrejší úsudok zasúva pod zadočky alebo aj staré zadky odrazu píšúcich mediálnych hviezd. Aj keď im nemusíme práve odrezať ruku, ktorou ich v prvej ľudovej pani učiteľka naučila písať, mali by sme sa aspoň brániť reflexiou toho, čo za literatúru nie len považuje trh, ale čím ona skutočne je. Za takouto reflexiou prichádza v dôležitom čase jej absentovania knižka Pavla Števčeka Podľa vzoru človek. Je, okrem iného, aj o tom, či si práve človek zvykne na čokoľvek. Či je to ochotný urobiť aj kritik, reflektujúci daný stav literatúry v jednotlivostiach i v procese ako celku. Zdá sa, že tento moment literárnej reflexie našťastie ešte celkom nevyhynul, že je v literatúre aspoň sporadicky prítomný.

  Ján Tužinský

  S Pavlom Števčekom som sa zblížil v rušnom čase roku 1990, keď všetko už bolo isté, a zároveň sa všetko len hmlisto a neisto črtalo za horizontom budúcnosti. Kadekto si uplatňoval nárok, aby sa v onej budúcnosti umiestnil bez ohľadu na to, ako a kde bol umiestnený v minulosti. Predmetom takýchto ašpirácií sa stal aj Literárny týždenník, ktorý nemal nič s odchádzajúcim režimom – veď, mimochodom, od roku 1968 to boli vôbec prvé politické noviny, ktoré nevychádzali v komunistickom vydavateľstve, ale v literárnom nakladateľstve Slovenský spisovateľ. Ak sme pri štarte Literárneho týždenníka dosiahli práve toto nóvum, potom, zrejme, práve toto nóvum bolo lákavé. Aj preto bolo veľmi ťažké, ba priam nemožné, na čo sa Pavol Števček roku 1991 podujal – upokojiť posádku a riadiť loď na rozbúrenom mori tak, akoby práve vplávala do pokojného zálivu Nádeje. Tým smerom sa však plavba ešte len začína.

  Peter Valček

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Pribinov kríž II. stupňa (2002)

 

Obálka slniečka september 2013