• Vlastné meno

  Pavol Pius
 • Životopis autora

  Narodil sa 6. mája 1943 v Nemčiňanoch. Študoval na Strednom odbornom učilišti v Závodoch 29. augusta v Partizánskom, na gymnáziu

  Narodil sa 6. mája 1943 v Nemčiňanoch. Študoval na Strednom odbornom učilišti v Závodoch 29. augusta v Partizánskom, na gymnáziu v Zlatých Moravciach, v Osvetovom ústave v Bratislave – pomaturitné štúdium záujmovo-umeleckej činnosti. Po roku 1968 napísal otvorený list prezidentovi Československej socialistickej republiky Gustávovi Husákovi proti vstupu sovietskych vojsk. Reakciou KSČ bol zákaz vykonávať prácu v kultúre, dokonca nemohol byť zamestnaný ani ako technicko-hospodársky pracovník, s výrazne obmedzenou možnosťou publikovania. V roku 1989 bol rehabilitovaný. Potom pracoval ako samostatný odborný pracovník kultúry v Dome kultúry v Senici až do dôchodku. V súčasnosti žije v Senici.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Osem myšiek, osem statočných (1993)

  Iné

 • Charakteristika tvorby

       Pavol Stanislav, vlastným menom Pavol Pius, patrí svojimi zbierkami lyriky k najvýznamnejším básnikom súčasnej

       Pavol Stanislav, vlastným menom Pavol Pius, patrí svojimi zbierkami lyriky k najvýznamnejším básnikom súčasnej slovenskej literatúry.

       Je lyrikom s vlastným profilom a silou, vytvoril si individuálne výrazové formy a myšlienkové obsahy. Jeho lyrika má nezameniteľný tón a štýl. Je pevne zakorenená, ale vie samostatne artikulovať moderné problémy.

       Napriek všetkým záležitostiam sa pokúša básniť elementárne a jednoducho, s typickou bezprostrednosťou. Korene Stanislavovej tvorby sú obsiahnuté v jeho pôvode a v životopise, v existenčných vzťahoch k ľuďom a k miestam, stretnutiam, skúsenostiam, snom a víziám.

       Tvorba a životopis sú u básnika úzko späté, takže pred nami leží celkový obraz s početnými dôkazmi. Vidieť pritom, že už do kolísky mu bol vložený poeticko-hudobný prvok. Práve ten patrí k jeho najhlbšej ľudskej identite.

       Mnohé jeho básne hovoria o vlasti, rodnom dome, ale aj o úlohe jazyka (reči), ktorá pre neho znamená oslobodenie a život. Reč (jazyk) ako poézia – to je predovšetkým to dynamické v nej, hravé, čo súčasne hľadá pravdu. Jazyk lyrika sa musí preto od nového (nových vplyvov) uchrániť a presadzovať.

       Písanie básne aktivuje v ňom predovšetkým cítiaceho, pravdu prijímajúceho, spomínajúceho, milujúceho, ale aj mysliaceho, reflektujúceho človeka. Písanie znamená pre neho hovoriť o človeku, ako by nedokázalo žiadne iné médium. V básňach Pavla Stanislava sa spájajú realita, skúsenosti, fikcia, spomienky, rozum a imaginárno do jednej jedinej syntézy.

       Báseň je pre neho formuláciou okamihu jedinej (jedinečnej) konštelácie, stretnutia s tvorivými silami jazyka/reči a jej schopnosťou kryštalizácií. Vedľa momentu hravého je pre jeho básnické umenie charakteristický aj prvok lakonického, teda ovláda (ťažké) umenie pominutého, selekcie krátkosti.

       Cieľom je jednoduchosť, jasnosť. Stanislav je básnik návratu, vlasti, priateľstva a vernosti nielen k miestam (predovšetkým k detstvu), ale hlavne k ľuďom, čo je určujúca tematika jeho básní. Domáce básnické témy dopĺňa súčasnými, spoločnosť a civilizáciu kryštalizujúcimi témami. Jeho básne sa neobmedzujú len na jednotlivý osud, na osobnú oblasť. Často hovorí o tom, čo sa deje s človekom v našom čase, čo sa deje s jeho humanitou.

       Ale určujúcou v jeho poézii nie je bezútešnosť. Z jeho básní čoraz viac vyžaruje nádej a dôvera, viera v človeka, ale predovšetkým viera v Boha, na ktorej stojí celá myšlienková základňa básní. V tomto zmysle sa dá povedať, že celá literárna tvorba básnika Pavla Stanislava je jedinečný náčrt (úvah, osnov) určenia miesta človeka v dnešnom svete nepokoja, neistoty a katastrofy.

       Priamo a nepriamo je to aj protirečenie prijímanej moderne, možno aj tiché posolstvo poézie.

  Vincent Šabík

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Obrázky z domova (2002 po nemecky) Zlomky ticha (2006 po francúzsky) Protiklady (2007po macedónsky) Melódie každodenné (2008 po

  Obrázky z domova (2002 po nemecky)

  Zlomky ticha (2006 po francúzsky)

  Protiklady (2007po macedónsky)

  Melódie každodenné (2008 po rusky)
  Okamihy zázrakov (2010 po taliansky)
  Prílivy a odlivy (2012 po anglicky)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Rodák z Nemčinian Pavol Stanislav...... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26,

  Autor neuved.: Rodák z Nemčinian Pavol Stanislav...... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. VIII.

  ŠAH: Pavol Stanislav – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 155.

  JANÍK, P.: Závratné návraty básnika. In: Literatura Umění Kultura, č.8, 11. 6. 2014.

  ČERVŇÁK, Andrej (ed.): Život a dielo Pavla Stanislava. Bratislava - Nitra: Spolok slovenských spisovateľov Nitra - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2011.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.


  ŠAH: Pavol Stanislav – 65. (Pripomíname si.). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 158 – 159.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  JANÍK, P.: Básnik večných tém (P. Stanislav: Ranné zamyslenia). In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 24 – 25.

  ŠAH: Pavol Stanislav – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 159.

  CHUDOBA, A.: V tradičnom tóne (P. Stanislav: Obrázky z domova). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 15.

  JANÍK, P.: Ľahší a hlbší život (P. Stanislav: Moje úzkosti). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 21.

  -mg-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Pavol Stanislav: Obrázky z domova). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.

  ČERVEŇÁK, A.: Domov ako duchovný ozón (P. Stanislav: Požehnaný domov). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 38.

  CHUDOBA, A.: Potvrdenie orientácie (P. Stanislav: Požehnaný domov). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 37.

  CHUDOBA, A.: Návrat k tradičným hodnotám? (P. Stanislav: Požehnaním požehnané). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 33.

  MATEJOV, R.: Krehkosti (P. Stanislav: Krehkosti). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 3.

  JURAN, V.: Krehké vyznania zrelého lyrika (P. Stanislav: Krehkosti). In: Slovenská republika, zv. 6, 1. 10. 1998, č. 226.

  MELICHER, J.: Preverená krehkosť spomienok (P. Stanislav: Krehkosti). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 41.

  ČERVEŇÁK, Andrej: Apoteóza slova (P. Stanislav: Boží rok). In: Knižná revue, roč. VI, 13. 3. 1996, č. 5, s. 5.

  ČERVEŇÁK, Andrej: Apoteóza slova (P. Stanislav: Boží rok). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 10.

  HOCHEL, I.: Pavol Stanislav: Boží rok. In: Romboid, 31, 1996, č. 6.

  MELICHER, J.: Poetické premeny kalendárneho času (P. Stanislav: Boží rok). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 6.

  ANDRUŠKA, P.: Oblok do ľudskej duše (P. Stanislav: Osievanie kamienkov). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 2.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

       Napriek tematickej a problémovej rozmanitosti tvoria básnické zbierky Pavla Stanislava vzácny celok – mozaiku slov (obrazov,

       Napriek tematickej a problémovej rozmanitosti tvoria básnické zbierky Pavla Stanislava vzácny celok – mozaiku slov (obrazov, nálad, myšlienok), ktoré sú pospájané ako ruženec, v ktorom každá pátrička znamená svoj samostatný vesmír, svoje absolútno.

       Stanislavova poetika je apoteózou slova (slov, na slovo), ktoré je zaťažené svojím archetypovým významom, ale aj jeho premenlivosťou v historicko-kultúrnych kontextoch. V zbierke Boží rok básnik putuje svetom, ale – obťažkaný vráskami života – stále sa vracia k žriedlu svojej profesie, svojho básnického Ja: „Do sveta vchádzam / Do sveta rozprávok / kde slovo prvotné / Oddávna hľadáme.“ Tam slovo žije svojím prvotným nepoškvrneným životom, vdychuje magmu stvorenia, ktorú odovzdáva stvoriteľskému gestu básnika. Jeho poézia vzniká „Z Písma / písmenka // Z vážnosti / váha / slova“, aby sa k nim nakoniec vracala. Básnik sleduje duchovný pohyb života, uzavretý do jedného roka, nie však v chronologickom občianskom videní, ale v súradniciach náboženských symbolov. Nie je to občiansky, ale Boží rok, ktorý sa stáva rámcom, ale aj lakmusom pre manifestáciu duchovných chvení a aktivít človeka, ktoré ho povznášajú do krážov Duchovna a Absolútna. Napriek tomu nejde o poéziu metafyzickú, jej sakrálne sekvencie oscilujú medzi sviatkom a piatkom, medzi nebom a zemou, duchom a hmotou. Človek žije svoj každodenný život, v ktorom však básnik prostredníctvom slov – symbolov odhaľuje jeho transcendentálne súradnice.

       Lakonickosť štýlu, gnómickosť básnickej výpovede, slovo ako sebestačná dominanta, sakrálnosť spájajúca ľudskú imanenciu a transcendenciu tvoria to špecifikum, s ktorým prichádza na trh básnickej márnosti Pavol Stanislav. V akte básnickej meditácie tak v slove spája jeho stvoriteľské i sekundárne, duchovné i materiálne, historické i súčasné konotáty, ponúka čitateľom ich esenciu, núti k vnímaniu sveta a človeka ako duchovných mystérií. Ide o taký aspekt videnia sveta, ktorý dlho absentoval v orchestri slovenskej poézie.

  Andrej Červeňák

  ----------

  In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. VIII:

  "Dôstojný dedič demokratických, filantropických a sakrálnych tradícií slovenskej poézie."

  Andrej Červeňák

  "Jeho poézia je vybudovaná na ľudovej veršovanej slovesnosti a kresťanských tradíciách."

  Jaroslav Rezník

  "Paľo je básnik, ktorý sa modlí, keď myslí, a myslí, keď sa modlí."

  Tomáš Winkler v knihe Ranné zamyslenia

  ----------
   

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Fra Angelica (2018)  – ocenenie od Konferencie biskupov Slovenska za poéziu Prémia Spolku slovenských spisovateľov za zbierku Požehnaný domov

  Cena Fra Angelica (2018)  – ocenenie od Konferencie biskupov Slovenska za poéziu

  Prémia Spolku slovenských spisovateľov za zbierku Požehnaný domov (2001)

  Prémia udelená prezidentom svetového kongresu Slovákov Paulom Rusnakom za zbierku Požehnaním požehnané (2000) –  za syntézu kresťanskej a národnej tradície s modernou básnickou imaginatívnosťou (Budmerice 2000)
  (In: Literárne ceny a prémie Paula Rusnaka. Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 155 – 156.)

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Melódie každodenné (úryvok z rovnomennej zbierky)   Každým dňom sú blízko k tomu sú miazgou i telom

  Melódie každodenné (úryvok z rovnomennej zbierky)

   

  Každým dňom

  sú blízko k tomu

  sú miazgou

  i telom stromu

   

  Husle sú

  súzvuk tónov

  Rodná reč

  je dom domov

   

  Slovo zo slova

  telo z tela

  tvoj do mňa

  každodenný vklad

  ja z neho v básni

  tvorím protiklad

  niekedy je vrúcne

  niekedy je ľad

  ako husliar husle

  sám ho v sebe zlaď

   

  Keď spadnú

  z nás svetské oťaže

  duša nás

  opúšťa bez tiaže

  keď jazyk

  slovo nerozozvučí

  vtedy básnik

  úpenlivo sa učí

  odchádzať za svetlom

  po slnečnom lúči

   

  Na nebeskom na pódiu

  učíme sa odznova

  každodennú melódiu

   

   

  Protiklady hviezd (úryvok zo zbierky PROTIKLADY)

   

  Pre básnikov

  téma tém

  o hviezde nad mestom

  Betlehem

  i keď nemá

  je hodná

  Tvojho mena

  živo žiari

  životná

  na oltári

   

  I keď sa to

  niekomu nezdá

  Tvoja

  aj moja hviezda

  je zrodená

  z hviezdneho hniezda

  v ktorom

  hľa hviezdy hniezdia

   

  My pokrvní

  veríme a vieme

  Tebou ustanovení dedičia

  zasnúbenej zeme

  i o hviezde

  zrodenej

  v osom hviezde

  o tej

  šesť žalmovej

  žltej

  nie pre lásku

  pre

  poníženia putá

  podnes múr nárekov

  jej pozornosť púta

  vzdialenej od nebeskej

  ako slnko od Pluta

   

  I v tomto

  čase časovania času

  zahľadení na oblohu

  na jej nekonečnú trasu

  kým nám naša

  hviezda svieti

  kým včely pristávajú

  na okvetí

  nech sa stíšia

  sveta svety

  nech v mieri

  matky detí

  pletú pre nich prvú

  vetu z vety

   

  Mama má Emu

  Ema má mamu

  pre hold k hniezdu

  Ema má hviezdu

   

   

  Zostatky Kosova (úryvok zo zbierky PROTIKLADY)

   

  Po mužoch

  košeľa zrebná

  po vozoch

  plachta vozová

  tú bolesť

  ženám z Kosova

  ani

  plachta neschová

   

  Zostatky statkov

  v domoch vo dvore

  ranené vtáčatá

  deti v Kosove

  za mestom mátožia

  hroby masové

   

   

  Dušičky vtáčat (úryvok zo zbierky PROTIKLADY)

   

  Nevieme kedy

  ani dráhou akou

  vzlietajú za horizont

  dušičky vtákov

  nevieme kedy

  bez koruny

  opúšťajú

  koruny stromov

  odlietajú z bydiel

  aby ich vzali anjeli

  do kráľovstva krídiel

   

  Naposledy

  ako o dušu

  vyletia vtáčatá

  chtivé doletieť

  k počiatku počatia

  ich posledné lety

  nálety

  do nebeských sietí

  slnko na prelet

  im posledný svieti

   

  Dušičky vtáčat

  božsky biele

  chcú mať podiel

  na Božom diele

  to nás spája

  a nie delí

  spoločný štebot

  o nedeli

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013