• Stručne o autorovi

  Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Banskej Bystrici a v Lučenci (1942 –1946) a po krátkom učiteľskom pôsobení v Jelšovci
  Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Banskej Bystrici a v Lučenci (1942 –1946) a po krátkom učiteľskom pôsobení v Jelšovci a v Suchom Brezove študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1948 – 1952). Už pred skončením štúdia sa stal v r. 1951 asistentom u profesora A. Mráza a špecializoval sa na výskum slovenského literárneho realizmu. V r. 1955 prešiel na Filozofickú fakultu Vysokej školy pedagogickej v Prešove, kde pôsobil ako odborný asistent. Po jej premene na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (1959) sa habilitoval na docenta a stal sa prvým dekanom filozofickej fakulty. V r. 1980 bol vymenovaný za profesora. Od r. 1969 bol vedúcim katedry slovenského jazyka a literatúry. V r. 1967 – 1968 viedol lektorát slovenčiny na univerzite v Budapešti. Jeho všestranná pedagogická, vedecká a organizačná činnosť sa spája práve s rozvojom prešovskej fakulty. V súčasnosti žije na dôchodku v Prešove.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Po počiatočnom záujme o výskum detskej literatúry, o čom svedčí rad recenzií v odborných časopisoch, sa zameral na
  Po počiatočnom záujme o výskum detskej literatúry, o čom svedčí rad recenzií v odborných časopisoch, sa zameral na materiálové štúdium vývoja slovenskej kritiky z konca 19. storočia. Problematiku sledoval predovšetkým v rámci štúdia kritického ohlasu diel popredných realistických prozaikov (Kukučín, Timrava a i.). Svoj záujem neskôr rozšíril najmä na výskum života a tvorby L. Nádašiho-Jégého a S. H. Vajanského. Práve v poznávaní tvorby S. H. Vajanského ako centrálnej osobnosti literárneho života koncom 19. a na začiatku 20. storočia je ťažisko Petrusovho prínosu v literárnohistorickej oblasti. Po čiastkových, avšak informačne pozoruhodných štúdiách sa prezentoval v širšie založených koncepciách. Prvou z nich sa stalo vydanie Korešpondencie S. H. Vajanského v troch zväzkoch ako biografickej syntézy, druhou bolo vydanie dvoch kníh štúdií a dokumentov Svetozár Hurban Vajanský. Prvý zväzok je súbor štúdií analyzujúcich verzologické, genologické a komparatívne problémy jeho poézie a prózy. Do druhého, rovnako nazvaného zväzku s podtitulom Štúdie a dokumenty zahrnul zväčša už publikované práce materiálového charakteru, dokresľujúce život a dielo tohto spisovateľa. Ďalší okruh Petrusových bádateľských záujmov tvorí literárna komparatistika. Prvým dokladom tohto záujmu je práca Slovenská literárna kritika koncom 19. storočia a inonárodné literatúry. Vedomie súvislostí v nej vychádza zo skúmania literárneho účinkovania Vajanského, v ktorom nachádzal viacnásobné kontakty so slovanskými literatúrami, predovšetkým s ruskou. Popri čiastkových materiálových  štúdiách zahŕňa Petrusovo bádanie aj príspevky k metodológii literárnej komparatistiky, konkrétne práca K niektorým teoreticko-metodologickým problémom porovnávacieho skúmania literatúr. Možno konštatovať, že sa v tejto časti svojho výskumu sústreďuje najmä na slovensko-slovanské literárne vzťahy v období realizmu. Okrem toho je spoluautorom populárnych „Pišútovych“ alebo „osvetových“ Dejín slovenskej literatúry z r. 1960, do ktorých prispel kapitolou o literárnom realizme a moderne. Touto kapitolou prispel aj do pedagogicky zameraných Dejín slovenskej literatúry 2, ktoré autori koncipovali ako vysokoškolskú učebnicu a svoj zámer kompletizovali vydaním Antológie k dejinám slovenskej literatúry 2. Učebnicovú tvorbu P. Petrusa dopĺňajú viaceré učebné texty a čítanky pre gymnáziá. Sporadicky sa venoval aj literárnej kritike.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Slovenská literárna kritika koncom 19. storočia a inonárodné literatúry (1958)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1960, spoluautor)
  • Dejiny slovenskej literatúry 2 (1965, spoluautor)
  • K niektorým teoreticko-metodologickým problémom porovnávacieho skúmania literatúr (1965)
  • Antológia k dejinám slovenskej literatúry 2 (1966)
  • Svetozár Hurban Vajanský (1978, dva zväzky)

  Editorská činnosť

  • Korešpondencia S. H. Vajanského (1967, 1972, 1978)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 290 – 291.

  ŠAH: Pavol Petrus – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 157.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013