• Pseudonym

  Paľo Oliva, Pavol Ušák-Oliva, Milo Juršičov, Ivo Martinovič, Mirko Hrázdecký, M. H. Kátlovský
 • Životopis autora

  Paľo Oliva, vlastným menom Pavol Ušák, sa narodil 16. novembra 1914 v Kátlovciach pri Trnave, kde vychodil ľudovú školu. V rokoch 1926 –
  Paľo Oliva, vlastným menom Pavol Ušák, sa narodil 16. novembra 1914 v Kátlovciach pri Trnave, kde vychodil ľudovú školu. V rokoch 1926 – 1934 študoval na Štátnom reálnom gymnáziu J. Hollého v Trnave. Tu od roku 1934 začal študovať katolícku teológiu. Ukončil ju v Spišskej Kapitule, kde ho 2. februára 1939 vysvätili za kňaza. Pol roka bol kaplánom vo Veličnej na Orave. Zvyšok života prežil v sanatóriách v Bratislave, Martine a v tatranskej Kvetnici, kde sa liečil na tuberkulózu. Zomrel na ňu 1. marca 1941. Pochovaný je na cintoríne v Poprade-Veľkej. V rodných Kátlovciach má pomník, na ktorom sú básnikove verše ako epitaf: „Zvoňte mi, zvonky, zvonky kvetov, / zvoňte zvonkami zo zlata, / oblaky tieňom minaretov, / pre oči, pre smrť, pre poetov, / diaľka je smútkom zaviata“.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Čierne kvietie (1934, bibliofília)
  • Oblaky (1939)
  • Tak umieral básnik Paľo Oliva (1942, ed. J. Silan a M. Šprinc)
  • Bozk pozná smútok úst (1991, výber, ed. Štefan Moravčík)
  • Tak umieral a žije Paľo Oliva (2) (2004, 1.vydanie, súborné dielo, ed. J. Pašteka)
  • Torzo literárneho diela (1) (2004, 1.vydanie, súborné dielo, ed. J. Pašteka)
 • Charakteristika tvorby

  Poézia Paľa Olivu sa zaraďuje k umeleckým vrcholom slovenskej katolíckej moderny. Najmä vo svojich začiatkoch sa tvorivo napája na podnety symbolizmu,

  Poézia Paľa Olivu sa zaraďuje k umeleckým vrcholom slovenskej katolíckej moderny. Najmä vo svojich začiatkoch sa tvorivo napája na podnety symbolizmu, neskôr výdatne čerpá z tvorivých variácií poetizmu s tendenciou k surrealistickej poetike. Osobitý rozmer dodáva tejto poézii wolkrovský závan a predtucha smrti zo strašnej tuberkulózy, ktorá sa v živote mladého 26-ročného básnika Olivu naplnila. Disonančné tóny smrti sa prekrývajú s túžbou žiť, naplniť sny a túžby, až nakoniec prechádzajú v tiché rozjímanie o pominuteľnosti a končia sa odovzdanosťou, kresťanskou nádejou vo večnosť. V prvej bibliofílnej zbierke Čierne kvietie (1934) mladý Oliva výrazne čerpá zo symbolizmu, básne sú poznačené kraskovským smútkom, samotou, kultom dolorizmu, nocou, kvílením a tajnou baladickosťou. Už v týchto začiatkoch sa objavujú základné znaky Olivovej poetiky: sémantika a symbolika zvukových konfigurácií; protikladné videnie ako znak jednoty všetkého (najmä protiklad svetla a tmy; bielej a čiernej farby) a náznaky neskoršieho prechodu k polytematickosti básnického textu. Knižným debutom básnika bola zbierka Oblaky, ktorá vyšla v roku 1939. Svedčí o výnimočnom básnickom talente mladého autora, niet v nej umeleckej bezradnosti a nechýba jej ani individuálna autorská osobitosť. Moderný tvar zvnútorňuje básnikova zakotvenosť v náboženskej istote, duchovný zápas smerujúci k transcendentnu. Jeho základom je princíp imanencie – básnikova vývinová línia, ktorá smeruje od konkrétneho k abstraktnému. Najvýraznejšie sa premieta v zobrazení lásky k žene a v obraze oblakov. Oba obrazy sa postupne v rámci básnikovej tvorby zvnútorňujú, sakralizujú. V línii bremondovských estetických ideálov, tzv. čistej poézie Olivove verše smerujú k hraniciam nevysloviteľnosti, k bytostnému jadru všetkej skutočnosti, t. j. k modlitbe, tiež k očisťovaniu poézie od mimoestetických zložiek. Olivova báseň sa buduje z bytostného zážitku, je variantom čistej poézie, smeruje k výraznej spirituálnosti, jasu, oslave i žalmickosti (najmä posledná časť Oblakov s názvom Modlitby). Netrpí na jednostrannosť (racionálnu či iracionálnu, konkrétnu či abstraktnú), protiklady smerujú k dialektickej jednote. Napriek zvýšenej iracionalite nebadať odklon od života a jeho hĺbkového poznania. Všetko snové či sakrálne vychádza zo svojho hmotného protikladu. Smeruje sa k jednote pozemského a nadzemského, večného a časného. V zbierke dominujú prírodné motívy (oblaky, kvety, vtáci), obraz Madony, Krista, vlasti, poézie, detstva, kresby, bolesti a smrti. Medzi charakteristické znaky Olivovho debutu patrí poetistická hravosť a snovosť, výrazová jemnosť, lyrizmus, melancholický ráz veršov, reflexívnosť, farebné kreovanie skutočnosti, pričom prevláda najmä biela farba a motív svetla. Prostriedkom farebného, imaginatívneho videnia mnohorakosti krásy, detskej bezstarostnosti a hravosti sa stáva variovaný obraz oblakov, ktorý postupne prechádza v sakrálne konotácie; stáva sa symbolom básnikovho života smerujúceho do večnosti. Dôležité postavenie má v celej zbierke zvýšená miera iracionality podporovaná snovou obraznosťou, cez ktorú presvitá básnikovo hľadanie stratených istôt (najmä detstva, mladosti spojenej s láskou a krásou) a potreba presahu do priestoru strateného raja a smerovanie k transcendentnu. Olivov sen má výrazný poetistický a spirituálny rozmer. Snové obrazy sa konkretizujú v intenciách poetizmu. V popredí je výtvarné zhmotňovanie sna na princípe rimbaudovsko-poetistickej kresby, chromatickosti a geometrickosti. Olivova „kresba“ sna sa konštituuje na základe kontrastu, chromatickom protiklade bielej a čiernej. Z geometrických výstavbových princípov prevažuje pri štruktúre obrazu sna metafora kruhu previazaná s detským snom, utrpením a blížiacou sa smrťou. Hľadanie vzťahov medzi snovými motívmi sa realizuje cez asociačnú a juxtapozičnú kompozíciu v kontexte apollinairovských podnetov. Apollinairovské a nezvalovské impulzy sa u Olivu premietajú v náhodnom radení obrazov, asociatívnom spomínaní s prvkami reflexívnosti a v snovom, rozprávkovom či exotickom pociťovaní autorského subjektu ako tuláka, pútnika, blázna či chlapca. V oblasti verša badať u Olivu postupný prechod od pravidelného sylabotonického verša cez jeho rytmické či sylabické uvoľňovanie až k voľným veršom s litanickou formou a rytmicko-syntaktickou konvergenciou. Z hľadiska zvukovej, významovej a obraznej výstavby Olivových básní sú významné časté a pôsobivé hláskové inštrumentácie, vnútorné rýmy, aliteračné hry s menami a vertikálne metafory. Obrazy – motívy sa výrazne asociujú práve prostredníctvom rýmu, ktorý je poetisticky uvoľnený v intervokálnych a koncových spoluhláskach rýmovky a má platnosť obrazu (vertikálnej metafory), často je mostom k mystike, spojeniu poézie, básnika s Bohom. Základnými indikátormi tendencií k surrealistickému básnickému rukopisu sú litanická forma a intonácia veršov, motivické prechody medzi spomienkami a vidinami, polytematickosť, nelogické striedanie a kumulácia obrazov podobná filmovým prestrihom.

  Monika Kekeliaková

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Nenogistá roze (2011, výber básní, Lotyšsko, prel. Dagnija Dreika a Uldis Bérzinš - s podporou Komisie SLOLIA LIC) 

 • Monografie a štúdie o autorovi

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 –

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

  Mám sa pomaly a teším sa dňom i čo sú chladné. Rudolf DILONG Jozefovi FELIXOVI. Rudolf DILONG Paľovi OLIVOVI, Paľo OLIVA Jankovi SILANOVI. (Litstové tajomstvá a zápisky majstrov slova). In: Katolícke noviny, roč. 131, 17. 4. 2016, č. 15, s. 24.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Litánie Paľa Olivu a Vojtecha Mihálika vo vzťahu k nadrealizmu. In: Verbum, roč. 30, 2009, č. 1, s. 75 – 93.

  POTANČOK, Adrián: Paľo Oliva: Torzo literárneho diela Tak umieral a žije Paľo Oliva (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 1.

  PAŠTEKA, J.: Ľudský a literárny profil Paľa Olivu. (Mozaika informácií a citácií). In: Paľo Oliva (1). Torzo literárneho diela. Bratislava: Lúč, 2004, s. 13 – 38.

  PAŠTEKA, J.: Nezabúdanie na básnika. In: Paľo Oliva (2). Tak umieral a žije Paľo Oliva. Bratislava: Lúč, 2004, s. 11 – 22.

  PAŠTEKA, J.: Olivov autorský profil. In: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava: Lúč, 2002, 223 – 228.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 485.

  ŠMATLÁK, S.: Podoby katolíckeho spiritualizmu v modernej poézii. In: Dejiny slovenskej literatúry II. 3. vyd. Bratislava: LIC, 2001, s. 339 – 340.

  SABOL, J.: Jazykovo-štylistické a motivické predpolie poetickej metódy P. U. Olivu. In: Verbum, roč. IX, 1998, č. 5, s. 300 – 309.

  HAMADA, M.: Skutočnosť a čistá poézia. (K problematike nášho medzivojnového modernizmu). In: Sizyfovský údel. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994, s. 98 – 105.

  HOCHEL, I.: Pavol Ušák-Oliva: Bozk pozná smútok úst... In: Romboid, r. 25, č. 9, 1991, s. 50.

  MELICHER, J.: Poézia piráta krásy. In: Literárny týždenník, roč. IV, 1991, č. 4, s. 4.

  MOJÍK, I.: Pavol Ušák-Oliva: Bozk pozná smútok úst... In: Romboid, r. 25, č. 9, 1991, s. 51.

  MORAVČÍK, Š.: Siný márnotrat alebo A jedno vtáča smrteľne sa vznieslo. In: Literárny týždenník, r. 4, č. 9, 1991, s. 6.

  TURČÁNY, V.: Druhá fáza preberania podnetov z poetizmu. Rým Hlbinov, Olivov a Beniakov. In: Rým v slovenskej poézii. Bratislava: VEDA, 1975, s.  210 – 220.

  ŠMATLÁK, J. K.: Janko Silan a Mikuláš Šprinc: Tak umieral básnik Paľo Oliva. In: Kultúra, r. 14, 1942, č. 8 – 9, s. 398 – 399.

  SEDLÁK, J.: Za Pavlom Olivom. In: Elán, r. 11, 1941, č. 7, s. 14.

  CHORVÁTH, M.: Básne Paľa Olivu. In: Elán, r. 10, 1940, č. 6, s. 11.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Olivove básne, uložené v jedinej zbierke Oblaky a v časopisoch roztratených v rukopisoch, majú v sebe pôvab krehkej hry, lebo

  Olivove básne, uložené v jedinej zbierke Oblaky a v časopisoch roztratených v rukopisoch, majú v sebe pôvab krehkej hry, lebo sú plné neskutočnosti, vlastne nadskutočnosti, nadnesené a ľahké až tak, akoby neboli výsledkom skúsenosti a dobýjaného poznania, ale darom a snom. Ich metafora a litanická intonácia zosilňuje dojem detskej bezstarostnosti, hoci vpravde týkajú sa vecí prchavých a smutných, ako sú oblaky a všetko, čo sa dvíha a uniká nezadržateľne, čo sa mení v mihotavom skĺbení, čo sa básnik usiluje zachytiť do slova a do melódie, spestrenej nevtieravou, ale vypočítanou asonanciou.

  J. K. Šmálov

  (Olivu) charakterizovala originalita básnickej imaginácie (osobitne v titulnom cykle zbierky) i vnútorná istota pri tvarovaní básnickej reči – akoby ani nemusel hľadať slová do básne, pretože sama reč mu ponúkala tie najsprávnejšie výrazy pre to, čo chcel básňou vyjadriť. Takáto čistota základného sémantického gesta sprevádza Paľa Olivu, keď píše básne lyricky impresívne alebo „hravé“ (oddiel Hry a refrény), no aj vtedy, keď je tematicky veľmi vážny, pretože sa motivicky konkrétne dotýka smrti (oddiel Sestra smrť) alebo sústredene prechádza do polohy religióznej (záverečný oddiel Modlitby, kde cyklická báseň Madone patrí zrejme k najkrajším číslam slovenskej mariologickej poézie vôbec).

  Stanislav Šmatlák

  Olivovo spájanie poézie so snom a podvedomím prechádza vnútorným zrením autora v poetický nástroj metafyzického zážitku. Takto sa aj v sne presadzuje existenciálna skúsenosť básnika s Absolútnom, ktorú pomáha hlbšie interpretovať poznanie kontextu bremondovskej čistej poézie a kresťanskej mystiky s troma stupňami mystickej cesty. Konotačná sila obrazu sna sa v básnikovej tvorbe prehlbuje a nadobúda mystický rozmer okrem iného aj prítomnosťou motívu sna v rýme (vertikálnej metafore), ktorý svojou poetistickou uvoľnenosťou otvára priestory do mystiky a duchovného sveta. Olivovu obraznosť typologicky kvalifikuje ako snovú imagináciu viažucu sa k vode ako k jednému zo živlov, ktorý určuje špecifickosť autorovej poetiky. Nevšedne vyznieva spojenie „snového“ a „vodného“ sveta, ktorý je zastúpený motívom „mora“, „sĺz“ („Sen, ktorý kreslíš na more / samopaš mora more sĺz“) a „rosy“ (vo vertikálnej metafore „rosný – dosníš“). Paradigma vody s dôrazom na neustále plynutie, pominuteľnosť a premenu vhodne zapadá do konotačno-asociačného poľa hlavného obrazu celej Olivovej tvorby, ktorým sú „oblaky“ konotujúce „herakleitovskú premenlivosť vecí“, „ich nepomenovateľnosť“ (M. Chorváth); „veci prchavé a smutné“, „všetko, čo sa dvíha a uniká nezadržateľne“, „čo sa mení v mihotavom skĺbení, čo sa básnik usiluje zachytiť do slova a do melódie“ (J. K. Šmálov). Spolu s vodou a oblakmi nezadržateľne u Olivu uniká aj sen, ktorý sa s nimi významovo konfrontuje a prestupuje („Sen z vody odchádza... Sen z vody v oblakoch“).

  Monika Kekeliaková

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Čestné občianstvo TTSK /Trnavský samosprávny kraj/ In memoriam za mimoriadny prínos v duchovnej oblasti, publikačnej činnosti, významnú
  Čestné občianstvo TTSK /Trnavský samosprávny kraj/ In memoriam za mimoriadny prínos v duchovnej oblasti, publikačnej činnosti, významnú reprezentáciu kraj mimo regiónu a pri príležitosti 145. výročia úmrtia (2014)
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  BOZK POZNÁ SMÚTOK ÚST... (úryvky z výberu)   DVE SLOVÁ   Som

  BOZK POZNÁ SMÚTOK ÚST... (úryvky z výberu)

   

  DVE SLOVÁ

   

  Som

              večer, keď slnko zašlo už,

              zrodené dieťa,

              z ktorého má byť muž.

   

  Som

              synom večera, noci,

              milovníkom oblakov nevídaných krás,

              milovníkom mora modrých vĺn,

              milovníkom búrky hukotu,

              milovníkom sveta, synom lásky k životu.

   

  Som

              ten, čo počúva život, jak rastie,

              myšlienky sýtim jeho krvou

              a hľadám šťastie.

   

  Mám

              srdce silné, železné sťa srdce zvona,

              srdce, čo nikdy nezastoná

              pod ťarchou života.

              Srdce mám i dušu tajomnú,

              dušu, ktorá do náručia pojme svety,

              dušu, idúcu žitiu v ústrety,

              dušu, ktorá sa teraz rodí,

              hej, v každej chvíli novou žiadosťou.

   

  Som a mám!

  Dušu! Srdce! A niekoľko slov.

   

   

  PERLY

   

  Zo srdca padajú slzy

  perly a bôle

   

  Perly sú vzácne a drahé

  perlami nebesá bývajú

  za noci posypané

   

  Len málo je tých

  šťastných

  čo v živote ulovia perly

  ktoré sú ďaleko

  vysoko

  hlboko

  v mori

   

  A mnohým ľuďom v hĺbke sŕdc

  čosi sťa perla horí

   

  Je moje srdce čaša plná lásky

  perál

  je moje srdce živá skyva bôľu

   

   

  RIEKA TEČIE

   

  dievčatko

  kúpim vám udicu

   

  na hlave apačka

  vo vode sivé oči

  a zlatá rybka v ruke

   

  bude to krásy

   

  bozkami rybárov

  budú vám kvitnúť vlasy

  a čelo ružovieť –

   

  vo vašej ruke bude rybka mrieť

   

  dievčatko

  do mojich očí

  do hlbín

  nehádžte udice

  horúcich pohľadov

   

  vonku je všetko studené exotické

  a moje srdce nemiluje

  chlad ľadov

  vy tuším neviete

  čo je to bolesť srdca

   

  pod vaším zrakom

  usmiateho decka

  rieka vždy tečie

   

  nad vodou umiera

  rybka

  srdce

  a vy neviete

   

   

  HVIEZDY A SMÚTOK

  (R. Dilongovi)

   

  Do prázdnej gondoly padali fialové výšky

  cez modré vlny neba prezrel len svätý Ján

  včera som miloval studený úsmev a smutné oči mníšky

  dnes pohľad upadá do prekliatych minút pre teba voyant

   

  Videl som cez hviezdy šiel tulák sveta a pekla vyhnanec

  tys` mal byť básnikom rudého vína v zlate kalicha

  keď raz sny rozbije vosková tôňa sviec

  pred zrakmi mladosť sklamaním jak žena zavzdychá

   

  Tak silno vidiny unavili a opojili krásou

  lež bolesť vecí z dvoch vĺn hrude strhla ťa jak z objatia víly

  i ja som ako chlapec blúdil tak za spásou

  a obaja sme brat môj snili snili

   

  Hľa detská túžba z ultrafarieb praská na hrane dní

  dievčatko smúti za tajomstvom rozbitej hrkálky

  do ružových bublín chcel si vliať smútok posledný

  a svety chlapca rozpadli sa smrteľne do diaľky

   

  Dve hviezdy skĺzli sa do lona zlatých kadier

  bozk pozná smútok úst a očných popolavých rias

  na Vege túžby omdlievajú na útesoch nádher

  a do dní láska ako hviezdami smútok do noci bozkal nás

   

   

  NEDEĽNÁ MEDITÁCIA

   

  Ach, to je kontrast, bôľ a rozkoš,

  tajomstvá hľadať taký mladý...

  – Včera si ešte bola decko,

  dnes vábia tvoje ženské vnady.

   

  Na modrý oblak môjho rúcha

  nevinnosť sadla v bielej superke.

  Bola si tiež raz spanilá

  s ľaliou v bielej sukienke.

   

  Dnes smutný som ti modlitbou

  spomienky vpísal v závoj ticha.

  Z úst kňaza slová zázračné

  padali práve do kalicha.

   

  Cez vôňu dymu prskal blikot sviec

  podobný ružovému vínu.

  Je pre mňa navždy stratený

  tvoj slastný bozk z ultramarínu.

   

  PÚTNICI

   

  Tuláci blázni a básnici

  si ako deti podávajú ruky

  Život je v nebesách a v pekle

  a uprostred sú muky

   

  Prečo ťa láska milujú

  keď dni sú smutné ako oblaky

  Sny básnikov

  prepadli pavučinou života

  a hlúpi čakajú na zázraky

   

  Žobráci menia sa v anjelov

  Do nehy našich pohľadov

  nevreže život oceľovú guľku

  Prišli sme na prelom

  duch

              slová

                          hmota

  a čakáme búrku

   

  Dnes krása ústi do tajomstiev

  do nekonečna zlaté vlny peľu

  O kráse sníva moja malá Henny

  a čaká na mňa ako na nedeľu

   

  Buď zbohom krása

  Krása detských čias už na bolesť sa mení

   

  Šli ľudia cez život a nevedeli žiť

  Básnici odišli do ríše hviezd

  Videl som Krista na rohu ulice

  pomáhal ľuďom kríž niesť

   

  Šli vo dne cez život a nevedeli žiť

  videl som až k temnu skrvavené prsty

  Jeden svet zúfania a vedľa je svet krásy

  Tuláci

              blázni

                          a deti

  a s nimi svätí zlatoústi

   

   

  NEZNÁMEJ

   

  Pozeráš ako z neba hviezda

  uniká úsmev v bubline

  Hľadáš ma – a ja hľadám teba

  dve oči horia vo víne

   

  Nepoznáš čaro jarných nocí

  prvý ťa raním bozkami

  Máj nebolí – si bez pomoci –

  nevinné oči omámi

   

  Olivy tkajú závoj z vône

  príď s rodiacim sa večerom

  Pôjdeme spolu do ich tône

  prvý raz opiješ sa snom

   

  Možno že budeš skutočnosťou

  ty neskutočná vidina

  Možno že je i láska cnosťou

  neznáma moja nevinná

   

   

  Z NOVÝCH CIEST

   

  Lipové kvety v tvojich očiach

  lupienky bozkom skrvavené

  Znie smútok v atlasových nociach

  usína motýľ unavene

   

  To boli chvíle na smrť krásne

  jak dievčie srdce ako rana

  jak deň keď úsmev hasne hasne

  – Buď zbohom láska oklamaná

   

  Jej slzy zbledli tichým slovom

  zaklial som nádej do jej mena

  Smrť vraždí piesne pod olovom

  – Buď zbohom láska nezrodená

   

  Videl som bolesť tvojho šťastia

  lodička do vĺn zakreslená

  Belasé vlny tvojho šťastia

  – Buď zbohom láska zaplašená

   

  Čierny lesk očí žiari šerom

  nevinné túžby tak sa boja

  Dva smútky píšem zlatým perom

  – Buď zbohom mŕtva láska moja

   

   

  OBLAKY

   

  Oblaky ako vrstvy nocí

  Oblaky ako rybie oči

  Oblaky ako v hĺbke dolu v mori

  Oblaky smútok mŕtvy živý chorý

  Oblaky ako prázdno v kalichu

  Oblaky v kvetoch ženy pre pýchu

  Oblaky ako vrstvy nocí

  Oblaky ako rybie oči

   

  Oblaky ako mŕtve dlane

  Oblaky prvé požehnanie

  Oblaky ako úsmev Jezuliatka

  Oblaky v hrobe láska križovatka

  Oblaky ako cez sklo ústa krv

  Oblaky v hriechu ktorý uhranul

  Oblaky ako mŕtve dlane

  Oblaky prvé požehnanie

   

   

  OBLAKY INÉ

   

  Oblaky iné oči v dažďoch

  Jej závoj nepochopiteľne belasý

  Jej závoj nerozoznať pre vlasy

  A v žltých kvetoch pozdrav Indiánky

  Kolibrík skrýva v očiach modré vánky

  Oblaky iné iné vzdychy na vlnách

  Prízraky noci úsmev a tvoj strach

   

  Raz boli vlny presýtené svetlom mesiaca

  Jej tvár tá istá večne a večne sa meniaca

  Oblaky iné svetlá na oltári

  Videl som všetky v tvojej tvári

  A ruka v tajomstvách v mlčaní skrvavených slov

  Oblaky na očiach oblaky nedosnených snov

  Ty sladká nad vodou ty sladká v siedmich ranách

  Keď oči klarisiek menia sa láskou na nach

  Oblaky iné na oltári

  Oblaky v svätožiari

   

  Dnes sa len oči modlia k Tebe Pani mája

  Tie oči nezaplačú a smútok nezataja

  Oblaky iné iné zore

  Môj pohľad premenený v kamélie

  Krv steká po ruke to z konválie

  Na štóle vidíš ju zas v novej premene

  Nás nikto nevolá neznámych po mene

  Dnes večer Madone dám svoje oči choré

  Oblaky iné iné zore

   

   

  ZO SNA

   

  Belasý závoj mizne, mizne

  na tvojich očiach, v oblakoch.

  Rád som ťa mával cez dni žízne,

  keď som raz sníval o vtákoch.

   

  O vtákoch, ktorí nespievali,

  na zlatých vetvách sedeli.

  O vtákoch, ktorí odlietali

  cez šesť dní vždy až k nedeli.

   

  O vtákoch, ktorí mreli láskou

  k betlehemskému Dieťaťu.

  O vtákoch, ktorí padli láskou

  na polnoc hviezdou preťatú.

   

  Na tvoje dlane, k nohám Panny –

  úsmev sa vlní do očí.

  Nesplaší vtákov úsvit ranný

  v dozrievajúcom ovocí.

   

  Nesplaší vtákov pohyb ruky,

  ten pohyb krehký ako sen;

  keď dozrel v prvé sladké muky,

  ktoré som spieval do sosien.

   

  Keď som raz rád mal túžbou čistou

  panenské oči Madony,

  keď som raz celý chcel byť Kristov,

  zvonili slzy a zvony...

   

  Až zvuky praskli, ach, tí vtáci,

  sny vždycky, vždycky oklamú.

  Čakám vás, dobrodružní hráči:

  do noci ísť jak do chrámu.

   

   

  VLNY

   

  Vlny sú zelené úsmevy zelenkasté

  Propeler preváža nepoškvrnené šťastie

  Škoda že ručníček odplával dolu vodou

  Cigánka neveští neurčíš osud z bodov

  Línie stratené tu stopy neni neni

  Zakývam rybárom čo lovia v temnom snení

  Zakývam havranom diaľkam a bledým pannám

  Už kotvy dvíhajú slzy a hudba hrá nám

  A hlas vĺn šelestí a hlas vĺn láme šťastie

  Škoda je zabúdať na prvé jarné dažde

  Škoda že ručníček odplával dolu vodou

  Už nám nik nekýva z odchodov do príchodov

  A hlas vĺn šelestí a hlas vĺn dolu dolu

  Ty ruky vystieraš a nemožno ísť spolu

  A hlas vĺn šelestí a hlas vĺn šumí v kole

  Keď hľadíš do nebies ako kríž na kostole

  A prázdno po hviezdach neskláňaš čelo k ústam

  A ticho zmnožené keď mizne cesta pustá

  A hlas vĺn šelestí a hlas vĺn v lone noci

  Kamenná krehkosť vĺn poraní tvoje oči

   

   

  ZVONKY

   

  Zvoňte mi zvonky zvonky kvetov

  Zvoňte mi zvukmi zo zlata

  Oblakmi tieňom minaretov

  Pre oči pre smrť pre poetov

  Diaľka je striebrom zaviata

   

  Zvoňte mi zvonky z očí tajov

  Nad vodou ruky smiech a žiaľ

  Námorník zo severných krajov

  Pokloniť chcel sa pred tiarou

  Žiaľ morom nesie stuha skál

   

  Zvoňte mi zvonky čipky biele

  Rackovia v hladkom lone vĺn

  Ostaň mi v dlaniach do nedele

  Vták z juhu bo máš srdce vrelé

  V opojnej piesni mladých žĺn

   

  Zvoňte mi zvonky pádom listov

  Chorálom farieb v jeseni

  Pod listom stopa cestou hmlistou

  Zvoňte mi zvonky cengot listov

  Na oknách pohľad zasnený

   

  Zvoňte mi zvonky zvonky kvetov

  Zvoňte mi zvukmi zo zlata

  Oblakmi tieňom minaretov

  Pre oči pre smrť pre poetov

  Diaľka je smútkom zaviata

   

   

  Z NÁRUČIA SMRTI

   

  I

   

  Až zase stratím tvoje oči,

  jarné vody –

  zelené vody v kalných očiach

  bez podoby.

   

  Nad hrobom vystri ruku, Pani Noci:

  kvapky krvi,

  zotreté z tváre krídlom cikád,

  v ústach drvím.

   

  V stretnutí s tvojím chladným smiechom

  trikrát denne:

  ružové, modré, čierne, biele

  kvapky jemné – – –

   

  Až zase stratím tvoje oči

  – všetky vraždia –

  vrátené smútky sivých vtákov,

  rytmus dažďa –

   

  Ty kľačíš v slzách, mati drahá,

  uzlík biedy.

  Možno že hviezdy rozbolené

  rodia jedy.

   

  Možno že okná, noc a Léthé,

  bledé svetlá

  a mliečne oči s bledou tvárou

  ryba stretla.

   

  Aby sa ruky nerozpadli bôľom

  – tvoje ruky.

  Pobozkáš mŕtve oči pod popolom:

  muky, muky.

   

   

  II

   

  Na južné nebo každý spomína:

  dážď, vlaky, cigán, okno hviezd.

  Oči sú mŕtve ako vlani, Marína,

  a v Mliečnej ceste usnú na povesť.

  Oči sú mŕtve ako vlani vlna smiechu.

  Loď odišla a nesie v hrobe noc a viechu.

   

  Z náručia smrti už sa nevrátiš

  – pre obraz smutnej ženy v očiach krv.

  Má čierne kruhy v rukách sĺz,

  má viečka z dúhy v smútku bŕv.

  Belasé tiene v raketových hrách

  prebodli ľady na prsiach,

  aby si nemyslel na rany Panny Márie,

  keď kropia krvou kostru prstov,

  ktorá zabije.

   

  Oči sú mŕtve ako vlani

  v spomínaní.

   

  Videl si v Plese tvár a hotel Grand,

  dnes zabili ho biele cesty.

  Videl si v Plese dieťa pod hotelom Grand

  – čašníci majú smútok v srdci vesty.

   

  Z náručia smrti už sa nevrátiš.

  Sen, spomienka a kríž.

   

  Oči sú mŕtve ako vlani – búvaj, dieťa.

  Pod sochou z kameňa, strážené ovečkami,

  presýpa cez dlaň chichot čajok,

  v lodičke z papiera s anjelom sami, sami.

   

  Keby tie zvony nezvonili – – –

  a v kalnej vode vlhké vlny líc

  predčasne valia sa do mora,

  nepozdravia ťa, limbora.

   

  Keby tie zvony nezvonili – – –

  ach, tvoja slza – moja dlaň chorá...

  Na dlažbe svetlá 12 bili,

  už nerozkvitneš, limbora.

   

  Oči sú mŕtve ako vlani

  v dievčej dlani.

   

  Na južné nebo každý spomína:

  kríž nad potokom, jar, nuž zbohom buď.

  Oči sú mŕtve ako vlani, Marína – – –

  Smutne smúť.

   

   

  FRAGMENT

   

  Povedzte, ktorým smerom idú vlaky,

  povedzte, ktoré vlaky idú nad oblaky?

   

  Povedzte, kam odnesie víchor unavených vtákov,

  povedzte, kde sa končí odysea vrakov?

   

  Povedzte, kam zapadne hviezda, keď je všetko biele,

  povedzte, ako ďaleko je od nedele do nedele?

   

  Povedzte, prečo v noci smrť mi siaha na hrdlo,

  povedzte, prečo v srdci s krvou niekoľko slov zatvrdlo?

   

  Povedzte, prečo tento pozdrav nedopíšem,

  povedzte, prečo smrť nám vlieva do sŕdc farbu višieň?

   

  Povedzte, prečo nikdy nevrátia sa lanské snehy.

  – Zbohom, môj slávik krutosti a nehy!

   

  Povedzte, prečo v lúčení sa podobáme kvetom,

  povedzte, prečo južní vtáci zaplakali pred odletom?

   

  Povedzte, prečo kvety vädnú – aj na oltári božom?

   

   

  VERŠ Z VLAKU

   

  Vrátiť sa k tebe, žitné pole,

  dlaň tvoju bozkať, rodná zem,

  pohladiť zrakom zrná holé,

  tvár čiernu v slnka odraze...

   

  Boh vám pomáhaj, sedliaci,

  ach, tento život – úsmev diev.

  Žiť s vami v letnom mesiaci

  znamená iba spev a spev.

   

  Kto vlial to zlato do klasov,

  do ťažkých klasov pšenice?

  Nad touto Božou montážou

  úžasom stoja zrenice.

   

  Rád pozdravím ťa, krížov rad,

  kríže sú vzdychy z milosti.

  Hrabáčky prišli pozbierať

  spomienky svojich radostí.

   

  Kde ste, vy letné večery,

  náručie plné obilia?

  Nesadne úsmev na pery.

  Ty – lastovička – mohyla.

   

   

  TIE OČI

   

  Tie oči v zlatých farbách západu

  Tie oči v ktorých riešiš záhadu

  Tie oči v kalných jamách po daždi

  Tie oči ktoré smútok nevraždí

  Tie oči dobré ako Františkove

  Tie oči ako chladný mesiac v nove

  Tie oči bez sĺz s láskou nehľadaj

  Tie oči kam sa nenavráti máj

  Tie oči svetlá bludíc zapadlých

  Tie oči potopené v tvárach mdlých

  Tie oči striebro mušľa v mori hrôz

  Tie oči ústa na ne neprilož

  Tie oči odblesk srdca siedmich rán

  Tie oči kam sa s nimi zadívam

   

  Tie oči tvoje oči mojich sĺz

  Tie oči ktoré neuvidíš už

  Tie oči ako krvou podliate

  Tie oči perly v čiernom ornáte

  Tie oči mŕtvych kvetín bez rosy

  Tie oči ktorými len kňaz prosí

  Tie oči tichá pieseň slávika

  Tie oči smrť si na ne navyká

  Tie oči kto to z dávna lká a lká

  Tie oči Zbohom Ty a Rusalka

   

   

  SESTRA SMRŤ

   

  Z noci si prišla, z neznáma a z dávna

  a s rannou rosou do očí mi padáš.

  Komu si ešte bledou rukou mávla

  a čože u mňa v týchto mukách hľadáš?

  Len srdce.

   

  V kvetinách rastieš, hynieš v žltom liste.

  Tvár tvoju som si vkreslil na valašku.

  Sen oklamal nás. Jedno je dnes isté:

  Žobrácke oči hľadajú len lásku.

  Len srdce.

   

  Kde som ťa videl? V očiach divej zveri?

  V ševele smutnej vŕby nad potokom?

  Vieš, ešte aj dnes rozprávkam sa verí.

  Raz sa ti poddám. Kto zostane sokom?

  Len srdce.

   

  Dívaj sa, dívaj... Vták hovorí ku mne.

  Kto naučil ťa tejto rajskej reči?

  Máš za rozumné tvory nerozumné.

  V akom si asi našla nebezpečí

  ich srdce?

   

  Dívaj sa, dívaj... Ruky moje chladnú

  a mapa smrti na dlaniach mi kvitne.

  Ach, choroby, tie zradné! Život kradnú.

  Čo počúvaš v tom skrvavenom rytme?

  Len srdce.

   

  Slzu máš v oku. Ústa moje stíchli.

  Loď so zlatom sa potopila zrána.

  Pramene krásy ako mušľa vyschli.

  Ty čakáš – i zem rodná, požehnaná –

  na srdce.

   

  Oči ma bolia. Oči moje hasnú.

  Mať všetko v nich a všetko nimi strácať.

  Zomierať. Kresliť budúcnosť si krásnu.

  Účtovať. Komu ešte dlhy splácať?

  Len srdcu.

   

  Tak nelúčme sa. Kvet uvädne bez slov.

  Verná jak stigma posvätným rukám.

  Noc, tma a láska. Nehýb, nehýb veslom.

  Nám kukučka už pieseň nezakuká

  o srdci.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013