Obrázky kníh


abc - 2018
abc - 2018 • Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
 • Stručná charakteristika tvorby

       Básnické zbierky N. Ružičkovej poznačuje vnútorný paradox potreby hovoriť, odhaľovať vnútro subjektu, tvorivo sa sprítomňovať
       Básnické zbierky N. Ružičkovej poznačuje vnútorný paradox potreby hovoriť, odhaľovať vnútro subjektu, tvorivo sa sprítomňovať v texte, a zároveň úzkosť z prezradenia či strach zo vznikajúcej zraniteľnosti. Táto črta Ružičkovej poézie sa dá opísať nevšednými protikladmi: ukázať, ale nedať možnosť odhaliť; kontaktovať, ale vyhnúť sa dotyku; písať, avšak neosobne; žiť, ale nenápadne. Poetkin paradoxný postoj sa prezentuje na úrovni obsahu zdôrazňovaním procesov nehybnosti, amorfnosti alebo odosobnenia a premieta sa do vyššej koncentrácie motívov so špecifickými vlastnosťami „povrchu“ (motív kože, cibule, vajíčka, jablka) alebo amorfných matérií (živlov vody a vzduchu, farieb).
       Poetku až obsesívne zamestnáva vymedzenie hraníc svojho „ja“, ktoré je okrem iného aj vymedzením iných objektov v spoločnom priestore sveta. Ružičková sa sústreďuje na viditeľné vonkajšie povrchy, tvary a hranice objektov a len sprostredkovane, synekdochicky naznačuje vnútorné súvislosti a emócie. Základnou synekdochou subjektu je „koža“ a vzťahom, ktorý vytvára napätie, je akt či proces „prenikania“ alebo, naopak, „intaktnosť“ a vnútorná nedeliteľnosť. Od toho závisí, či sa subjekt cíti byť v ohrození, alebo v bezpečí. Vo veršoch je vyjadrená obozretnosť pred všetkým, čo dokáže narušiť hladký povrch tela (zobáky, skalpel, nôž), a na to nadväzuje druhá línia motívov (rany, šitie, švy, sceľovanie zranení). Ideálnym objektom je „cibuľa“, ktorá má niekoľko vrstiev, je „nesmrteľná“ a má „všetky kože spojené do jedného zväzku“ (Parcelácia vzduchu).
       V intímnej introspekcii sa okrem situácie „ja“ tematizuje aj partnerský vzťah. Poetka aj tu používa motívy vzájomných hraníc, telesnej (ne)preniknuteľnosti alebo vzájomnej disproporcie (protiklad stretu pevných a amorfných objektov), no aj pri tejto téme sa sústreďuje na pozorovanie samej seba. Osobitým spôsobom rozvíja poetiku citového chladu („coolness“), ktorá nie je sprievodným znakom odpoetizovania (ako v prípade P. Macsovszkého), ale zámerom, akoby sa „sebazraňujúce rituály“ stávali súčasťou umeleckého experimentu, kde sa „ženské telo stáva médiom“ a „pracovným materiálom“ (A. Bokníková).
       Na vyznení Ružičkovej poézie má významný podiel vizuálne vnímanie a výtvarné vzdelanie autorky, ktoré sa, opäť paradoxne, kombinujú s abstraktnou, procesuálnou, nepoetickou lexikou. Básnické texty si zachovávajú potenciál expresívnosti, ale napojením na neživotné slová a fyzikálne procesy pôsobia ako zbavené citov. Autorka prenáša neverbálne (abstraktné) techniky z výtvarnej tvorby na materiál poézie a rovnako ovplyvňuje recepciu básnických textov. Pri časti dlhších, fragmentárnych básní sa dosahuje koherencia rýchlym čítaním, ktoré dáva syntaxi slov a obrazov plynulosť a náznaky súvislostí (Osnova a útok, Beztvárie, Pobrežný výskum). V menšej miere ako stratégia čítania vyhovuje asociatívne až psychoanalytické sledovanie vnútorných vzťahov medzi objektmi a vztiahnutie výsledného pocitu na subjekt autorky (Mikronauti, Parcelácia vzduchu).
       Nateraz posledná kniha N. Ružičkovej Práce & intimita osobitým spôsobom nadväzuje na postupy výtvarného umenia, konkrétne sochárstva. Štandardný spôsob umeleckej literatúry založený na hľadaní a reťazení slov autorka obracia naruby a básne vznikajú vynechávaním slov a vymazávaním slabík pôvodného textu. Experiment s „uberaním“ ako s rovnocenným tvorivým procesom testuje sochárske pravidlo, podľa ktorého je tvar v materiáli „imanentne prítomný ešte pred samotným začiatkom procesu tvorby“ (P. R.). Ružičková aj v tejto knihe tematizuje intímny svet ženy; za pracovný materiál si vyberá texty typické pre ženského „spotrebiteľa“: návody a praktické rady z domácnosti, cviky na zachovanie pružnosti pokožky, postupy líčenia, informácie na výrobkoch pre ženy. Autorka novým spôsobom neinovuje len tvárne postupy (tzv. „skulptúrne básne“), ale aj možnosť ukryť sa v procese tvorby. Upriamenie pozornosti na svet žien a latentná identifikácia s ním stačia na to, aby sa identita autorky naznačila, ale neprekročila hranicu úplnej, zraňujúcej intimity.

  Ján Gavura, 2012
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Nóra RUŽIČKOVÁ  sa narodila 17. mája 1977 v Bratislave. Maturovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave

  Nóra RUŽIČKOVÁ sa narodila 17. mája 1977 v Bratislave. Maturovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave (1995), začala študovať vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1995 – 1998), no štúdium nedokončila. Vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1996 – 2002), kde v súčasnosti pracuje ako odborná asistentka na Katedre intermédií a multimédií.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

       Báseň Nóry Ružičkovej opakovane pripomína, že slová nedávajú možnosť vyjadrenia. Akoby sa ich usilovala obísť

       Báseň Nóry Ružičkovej opakovane pripomína, že slová nedávajú možnosť vyjadrenia. Akoby sa ich usilovala obísť – vytvára predstavu, ilúziu, že priamo zachytáva to, čo je vnímateľné: „Citujem vodu / so všetkými jej obrazmi a predobrazmi / tak ako škrípajúc zastala tam / kde sa v snehu končia moje stopy.“ Vo svete geometrických tvarov, umelých svetiel či laboratórneho skúmania sa vynárajú poetkine kľúčové znaky ruže, rany, uzla a preniká ním vírivý, rotačný pohyb. Fenoménom zbierky Mikronauti je kruh. Práve v ňom sa ruší hierarchia tradičného vnímania, akákoľvek usporiadanosť, na ktorú sme si zvykli. „Žena“ u Ružičkovej nemá pozíciu pasívneho obrazu, naopak, zobrazuje sa len tak, ako môže vidieť sama seba – sčasti, alebo v detailoch. Poetka inscenuje hry s vizuálnymi médiami, najmä so zrkadlom, s obrazovkou, ktorou však môže byť aj zrenica oka: „Zrazu sa vidíš v zrkadle ako na seba nepozeráš / zaostruješ detail celok nevnímaš“... Pocit smútku: na obrazovke očí: ruka/iba detail môjho tela: nepatrí mi“. Niektoré výtvarníčky polemizujú s tradíciou ženy ako „objektu“ pohľadu, portrétu, tak, že ženské telo používajú ako médium, takmer ako materiál, s ktorým narábajú. Ružičková akoby sa o niečo podobné pokúšala vo veršoch, čomu nasvedčuje i priznanie: „Som hypnoticky šumiacou obrazovkou“. Debut Nóry Ružičkovej vzbudil pozornosť náznakmi originálneho obrazového sveta. Slová však len dokladajú koncepciu, ktorá musí byť často podopieraná programom, aby autorka legitimizovala („odobrovala“) svoj spôsob vyjadrenia a zároveň aby ponúkala spôsob, akým má byť interpretovaná: „... čítaj ma inak...“ „... namiesto obrazu Poslednej večere / vizualizácia v štýle EKG...“ Čo by sa stalo, keby sme si navigujúce programové formulky odmysleli? Stalo by sa zreteľnejším, že Ružičkovej texty sú zaujímavé viac nápadom, tým, čím chcú byť, než samy osebe. Pravda, až na niektoré výnimky (Kahlo, Mramorové stehy či Tie poličky). Ak sa zdá, že Ružičková píše pomimo literárnych inšpirácií, azda to nie je tak. Sebazraňujúce rituály môžu pripomenúť silno vizuálnu poéziu Jána Ondruša aj jeho príznačným slovom „mravenčenie“. U Ružičkovej však nie sú prezentované ako údel, ale ako zámer. Poetka dáva v sebazraňujúcich rituáloch rozplynúť emócie, jej „ja“ dokonca „umiera bez emócií“ (čo je zvlášť výrazné na pozadí tradičnej predstavy „ženskej lyriky“, od ktorej sa emocionálnosť často priam očakávala). Za doménu zbierky Mikronauti možno považovať práve prepájanie triviálneho s vesmírnym, kde poetka uplatnila kombinačný humor: „Chudnem v súvislosti s rozpínaním vesmíru“. Dvojpólovosť jej debutu akoby znázorňoval i verš, ktorý grafikou miestami naznačuje, že svet v jej predstave nemá jediné centrum. Nápadité ozvláštnenia však nezakryjú, že priveľa jej veršov nemá ani obrazovú silu, ani elementárnu gramotnosť presne zoštylizovanej vety. (Vyslovujem to aj napriek tomu, že zabudnúť na tradíciu písania patrí k spôsobu vyjadrenia, aký si autorka zvolila.). Ružičková sa uviedla ako poučená autorka, a zároveň prejavila schopnosť intuície; vytvára/podnecuje zvláštnu zmes, kombináciu predstáv hmatu, zraku a sluchu i nedotklivosti a hmatovej citlivosti. Akoby vyostrovala vnímavosť pre to, že pozorovať nás môžu aj „objekty“, povedzme spodná, dýchajúca strana listu: „Telesná nedotklivosť / klzká / odvrátená strana listov / nahmatá dych / v povetrí // pozrie sa na mňa spod ľadu / než ho rozreže ostrím hlasu.

       V súvislosti s jej druhou knižkou Osnova a útok možno povedať, že ide o strohú lyriku fantastického realizmu, ktorá sa usiluje obnažiť fyzikálno-geometrickú podstatu sveta. Zdanlivo vedecky skúmavý prístup paradoxne slúži spochybneniu čisto racionálneho poznania, čo pripomína veristické podoby surrealizmu. Autorkina zvláštnosť spočíva v tom, že sa zaoberá nielen videným, ale opisuje a pomenúva spôsob, akým si ho rozmeriava. (Niekedy dokonca nazve priamky rôznych druhov, ktoré sa jej pohľadom premietajú do okolia. Až sa zdá, akoby sme sa stretali s básnickou teóriou priestorových perspektív: „periféria videnia“, zrastlica“.) Podľa Ružičkovej sa svet nedá uchopiť znakmi, ba ani dotykmi. Už oboznamovanie sa s ním prostredníctvom zmyslov ho narúša. „Ja“ si totiž nemožno odmyslieť a jeho hranice sa vkliňujú do obzoru. Len čo človek nielenže artikuluje reč, no i primárne zakúša, vidí, ohmatáva, zasahuje do inak nepretržitého, živého diania. Zaznamenávať okolie i seba možno len za cenu prerazenia otvoru, deštrukcie. V súvislosti s tým zo zbierky Osnova a útok najviac oslovujú básne o posolstve biblického Lazara. Ružičková akoby si prisvojila jeho spočiatku neveriace, úporné skúmanie znovunadobudnutého tela po tom, čo bol Ježišom vyvolaný z hrobu: „Sedím pri okne / prišívam si Stigmu / (má podobu trhliny)“. Podarilo sa jej zosnovať svojráznu sieť tkaninových konotačných analógií, a pritom prekvapovať ich nezlučiteľne odlišnými významami. Napokon, jej fascinácia tvarom zvitku môže odkazovať na podobu, v akej sa v dávnoveku zachovávalo písmo... Lazarská symbolika „kruto-krehkej“ jej poslúžila na pôsobivú evokáciu toho, o čo sa snaží sama – o zacelenie. Na druhej strane asociácie zavíňaných pruhov sa zarážajúco spájajú s nebezpečným zámotkom... Dokonalá celistvosť teda nie je možná. Ružičkovej nemožno uprieť vyhranenosť, s ktorou sa nevzdáva vyhľadávania čírych podobností. Uskutočňuje priam geometrické preľnutie takmer rovnakých vizuálnych tvarov: „Čo pena sa povrchu všetkými očami / ako výseky z hmyzích realít...“, po svojom inovuje chápanie a prežívanie labyrintu, okvetia či symbiózy „ja“ a básne, no koncepčne skôr iba nadväzuje na to, čo tu už bolo (stačí spomenúť znepokojujúcu „trhlinu“ medzi vecami, predstavami a slovami v Štrpkovom Tristanovi...) Pravda, Ružičková pokročila v objavnosti zvukových hier (aliterácií). Cez podobné znenie výrazov upozorňuje na priepastné rozdiely medzi ich zdanlivo príbuznou sémantikou: „dohľad“ moci popiera možnosť „vhľadu“ atď.

       Oscilácie medzi rôznymi výrazovými polohami s dôrazom na ich neudržateľnosť, zložité nadväzovanie, vrstvenie a fragmentarizovanie sémantických plánov, uplatnenie rôznych spôsobov grafického členenia textov sa stáva zvlášť markantné v tretej zbierke Beztvárie (2004). Stav „beztvária“ je pritom ontologicky nevyhnutný, existenčne opodstatňujúci, samozrejmý: „Lebo tam, kde strácam svoje pevné obrysy, začínam / nadobúdať zmysel.“ Beztvárie tu znamená akúsi nestálosť, a tým i neuchopiteľnosť, nepostihnuteľnosť tváre, nemožnosť jej trvalej identifikácie, spôsobenú jej „tekutou postatou“ (Z. Rédey), zodpovedajúcou skupenským zákonitostiam vody – teda akousi pretekavosťou i roztekavosťou, prelínavosťou: „sklonená tvár  / kvapka po kvapke / zlievaná / do pripravenej hladiny // zdvihnutá tvár / strmhlav / vliata / prudko / vdýchnutá.“ Výraz beztvárie tak vystihuje akoby princíp nevyhnutne danej tvarovej, ba ontologickej nestálosti a amorfnosti, neurčitosti, neohraničenosti, neobsiahnuteľnosti. Najnaliehavejšie sa to vzťahuje na stav samého subjektu, na jeho vlastnú permanentnú premenu: „keď hovorím mením sa na mením sa na mením sa na.“ Po celý čas sme svedkami neprestajného, procesuálneho prehodnocovania „sféry rozsahu a kontaktu“ (Z. Rédey) – rozhraničenia „svojho“ a „cudzieho“, hranice medzi vlastným a nekonečnou, neobmedzenou inakosťou. Tekutosť, prelínavosť, ako ju pociťuje sám vypovedajúci subjekt, sa prejavuje ambivalentne – jednak ako schopnosť dať sa napĺňať cudzím obsahom, nadobudnúť podstatu niečoho celkom odlišného: „budem aj tým, čomu sa najmenej podobám“, no rovnako aj ako schopnosť napĺňať cudzie vnútro sebou, prenikať do iného, zabývať sa v nejakej inej bytosti, vnímať veci jej optikou, pritom však nestratiť vlastnú identitu, nesplynúť s ňou, nestratiť sa v nej: „pohľad cez oči inej bytosti, ale nie tak, akoby si bola ňou, / ale tak, akoby si bola v nej a pozerala sa z nej, tvoj pohľad / vsadený v jej pohľade.“ Pritom podstatou tendencie „preliať sa“, čiže transformovať sa do niečoho iného alebo absorbovať v sebe iného, je v konečnom dôsledku stelesniť, stelesňovať inakosť. Ružičkovej sa tak autentickým spôsobom podarilo oživiť motiviku tváre s nanovo rozvrstvenou významovou nasýtenosťou a v plnej autentickej sile ju spolu s ďalšími motivicko-tematickými fragmentmi rozohrať do nečakaných nuansí.

       Keď vezmeme do rúk ktorúkoľvek z knižiek N. Ružičkovej, môžeme teda zistiť nasledujúce špecifiká. Nie je to lyrika postáv a situácií, ale denníka protokolových príkazov, čo treba urobiť (bez pohodlného zverovania sa so svojimi problémami), ako aj úsečne vymeraných, zato vzápätí popieraných výrokov, pričom „scenárové“, uprostred vety stíšené fragmenty sa spolu skladajú do skicovitého projektu konceptuálneho umenia. Je to možnosť, ako vyňať subjekt, „ženu“ z neosobného portrétneho záberu, ako odhadzovať navyknuté mechanizmy videnia. Vďaka tomu sa dokáže vidieť s odstupom, niekedy ironickým, od snímajúceho zraku a zároveň sa pocítiť priamo, bez odstupu v pozícii snímanej: „... udriem sa o hranu záberu“ (s. 29). Osnova... sa však miestami napĺňa iba etudami precvičujúcimi techniku, nevyvoláva pohnutie. Stáva sa tak preto, že práve v nich sa autorka nechala príliš nasmerovávať chceným a zrejme aj naštudovaným? Výrazná, a pritom nie ľahko predstaviteľná, lebo od hmatu odvíjaná vizuálnosť pôsobí lákavo. N. Ružičkovú teda možno čítať cez rôzne výtvarné konexie, ktorými akoby odsúvala do pozadia prácu so slovom. Najsilnejšie pôsobí azda tam, kde strháva útočno-obranným charakterom ľúbostných vzťahov, t. j. nepredvídateľným priebehom vzájomného približovania a vzďaľovania sa, erotickou príťažlivosťou toho, kto uniká. Najpevnejšie si čitateľa omotá originálne prepletenými znakmi tkaniny, zámotku i obväzu. Vtedy sa zmyslom tvorby stáva transgresia, čiže neutíchajúce pokusy prekračovať zákazy nášho vnímania a siahať za to, čo sa dá bežne vidieť – k tomu, čo sa môže stať viditeľným, ak sa oslobodíme a precitneme.

  Andrea Bokníková-Tóthová

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Príležitostne sa venuje prekladaniu súčasnej nemeckej poézie (Monika Rinck, Marion Poschmann, Gerhard Falkner), knižne vyšiel jej preklad básnickej zbierky

  Príležitostne sa venuje prekladaniu súčasnej nemeckej poézie (Monika Rinck, Marion Poschmann, Gerhard Falkner), knižne vyšiel jej preklad básnickej zbierky Moniky Rinck Uchvátené odstupy (2008).

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

  PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

  GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014.  In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

  ŽILINSKÝ, Dominik: Mozog rozdelíme na malé ohňovzdorné misky. In: Glosolália, roč. 2, 2013, č. 1 – 2, s. 89 – 91.

  ŠRANK, Jaroslav: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. Bratisalva: Cathedra, 2013. 470 s.

  HOSTOVÁ, Ivana: Žena a ž. In: RAK, roč. 18, 2013, č. 1, s. 44 – 47.

  HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné. Slovenská nedebutová poézia 2012. In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 14 – 15, s. I – VII.

  HOSTOVÁ, Ivana: Nóra Ružičková: Práce & intimita. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 78 – 89.
  http://slovenskepohlady.webnode.cz/news/nora-ruzickova-prace-intimita-lucia-sekacova-.

  GAVURA, Ján: Sochy, sochy, premeňte sa (na báseň)... (Nóra Ružičková: Práce & intimita). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 22 – 25.

  ŠRANK, Jaroslav: Úsek častých úrazov (Nóra Ružičková: Práce & intimita). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 22 – 25.

  SMOLAYOVÁ, Ľubica: Účinkom tohto cviku sa sen stáva skutočnosťou. In: Pravda, roč. 22, 2012, č. 237, s. 32.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/75637-kniha-tyzdna-ucinkom-tohto-cviku-sa-sen-stava-skutocnostou/

  BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

  PROKEŠOVÁ, Viera: Vrstva za vrstvou, vrstva za vrstvou, vrstva za... Nóra Ružičková: Paracelácia vzduchu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 5.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  BANČEJ, Maroš M.: Mikronauti a iní huncúti. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

  GAJANOVÁ, G.: Od Nóry. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

  CHROBÁKOVÁ, S.: Jemne a s dráždivou precíznosťou. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

  KASARDA, M.: Medzi presnosťou a mnohoznačnosťou. In: Dotyky, 10, 1998, č. 9 – 10.

  GAVURA, Ján: O ponuke procesuálnej introspekcie. Nóra Ružičková: Mikronauti. (Recenzia). In: Dotyky, XI., 1999, č. 2, s. 40 – 41.

  MACSOVSZKY, P.: Nóra Ružičková: Mikronauti. In: Romboid, 34, 1999m č. 3.

  MARŠÁLEK, J.: Mikrosvet básne. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 18.

  ŠIMKO, J.: Škvrna: pilulka na hladine. In: OS, 3, 1999.

  ŠRANK, J.: Objavovanie vnútorných vesmírov. In: Romboid, 34, 1999, č. 1 – 2.

  ŠRANK, J.: Poklona mademoiselle Lazarus. In: Vlna, č. 4 – 5, 2000.

  VOJTECH, M.: Únava z básnického textu. In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 11.

  GAVURA, J.: Nebadateľne pozorovaná, nepozorne badateľná. In: Romboid, 36, 2001, č. 1.

  HAUGOVÁ, M.: Náhle (zdanlivé) vyzlečenie. In: Romboid, 36, 2001, č. 1.

  BOKNÍKOVÁ, A.: Tkáčka osudov i bezbranná bytosť. Aspekt, 2002, č. 1.

  HAUGOVÁ, M.: Nezdvojiteľné zdvojené ja. In: Romboid, 40, 2005, č. 4.

  RÉDEY, Z.: Nestálosť, neuchopiteľnosť, nepostihnuteľnosť. In: Romboid, 40, 2005, č. 4.

  MARČOK, V.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 2004.

  MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2006.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Ružičkovej básne predstavujú záznamy rozrušeného vnútra, ktoré sa na hrane možností a úprimnosti v neustálom

  Ružičkovej básne predstavujú záznamy rozrušeného vnútra, ktoré sa na hrane možností a úprimnosti v neustálom nepokoji potýka s bolestnými životnými skúsenosťami. Pre vyznenie jej gesta pritom považujem za dôležité to, že netrpí na zmätok hodnôt, ale zviditeľňuje rozvrat sveta, ktorého túžby narážajú na nemožnosť realizovať sa, čoho dôsledkom je utrpenie, no aj uvoľňovanie skrytého bohatstva vnútra dožadujúceho sa života, čo sprevádza vyrovnávanie sa s prežitou skúsenosťou a znamená aj príležitosť na vlastné objavovanie sa.

  Jaroslav Šrank

  Pobavili ma obrazy, alebo skôr „akcie“, kde sa tradične „ženské“ úkony ako čistenie zeleniny prípadne umývanie riadu ocitajú v neúžitkových súvislostiach skúmania seba i sveta, tvorivosti. Nie je to najlepšia „paródia“ na tzv. úzky svet domácnosti, keď sa mrkvy rozvíria do vrstiev vesmíru? V „akciách“ Nóry Ružičkovej je niečo oslobodzujúce, radosť, ktorú možno zažiť pri prenikaní do nových priestorov, a to napriek tomu, že poetka odkrýva strach alebo aj zraňujúce úsilie nanovo sa pomenovať, nájsť svoje obrysy, pevnosť. Ženské „ja“ sa stáva vesmírom, azda preto, aby si autorka vytvorila svoju vlastnú konšteláciu najbližšieho sveta telesnosti, domova i blízkych.

  A. Bokníková-Tóthová

  V textoch Beztvária narážame jednostaj na také motivické prvky, fragmenty a zvraty, ktoré možno vnímať ako ondrušovské alúzie, ba dokonca ako akési „syntetizujúco remixované“ ukážky „ondrušovskej topiky“: motívy povestnej rozdvojenosti, zrkadla, noža a čepele, úst a jazyka, terča, koreňov, bolesti, zranenia a podobne. Ružičková akoby vo svojej zbierke koncentruje, resp. evokuje, „prebúdza k životu“ najhlbšie skúsenosti resp. tradície „modernej“ slovenskej lyriky. Nejde však vonkoncom o programovú aluzívnosť, ide tu o čosi omnoho silnejšie, významovo i výrazovo „hustejšie“ a prenikavejšie.“

  Zoltán Rédey

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Ivana Kraska za rok 1998 za knihu básní Mikronauti
 • Ukážka z tvorby

  Mramorové stehy (zo zbierky Mikronauti )   Už som sa začínala cítiť hladká a pevná presne vymedzená a zatiaľ moje

  Mramorové stehy (zo zbierky Mikronauti)
   
  Už som sa začínala cítiť
  hladká a pevná
  presne vymedzená
  a zatiaľ moje vlasy:
                                    kresba magnetom
                                    dočasná mumifikácia
                                    intenzita citov na jedinej strane
                                    z bludného kruhu svätožiara
   
  Tvojou dráhou
  je jazyk v anestézii
  tvoja drahá
  s jazykom na háčiku:
   
                                    popoťahovaním k rozdvojeniu
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
  Chytám sa nitky
  trhám sa
  zošívam pery
  (slinou?)
   
  meliem si srdce jazykom
  mýlim si jazyk so srdcom
   
  po vyrezanom jaderníku
  po citovom výbuchu
  s kožou na zdrapy
  byť obežnicou jablka
   
  v reze obrazu
  (vlas?)
  kresbou najintímnejšou
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
  Usmievam sa na zeleninu
  s-novou citlivosťou
  keď ju čistím krájam strúham
  dotýkam sa...
  horizont sa
                     zaobľuje podľa ruky
  aby neha neskĺzla
  tvárou k srdcu
  ani od srdca
  aby báseň
  a čipka
  rozpárané
  rovnakodlhé nitkočiarky
  boli
  uzlom do rany
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
               Kombinácia
               kvetov a snehu
               v poézii žien
  červená a biela
               krv na operačnom stole
               chirurgicky presný temnosvit
   
               Čo napísať na kožu
               aby malo zmysel
  zarezať
               zapichnúť háčiky
               a stiahnuť?
   
               Pod snehom
               pod zemou
               pod kožou
               malé mrkvy
               hladké a lesklé prsty detí
               siahajú po niečom hlboko temnom
   
   
  Tie poličky (zo zbierky Mikronauti)
   
  by pokojne mohli byť riadkami
  na ktorých stoja a padajú
  písmená mojich slov
  a slová mojich básní
   
  aby som odhalila
  existenciu preludov
  ktoré so mnou celé roky žili
  nepovšimnuteľné na spôsob predmetov
  strojčeky pradúce pavučinu
  vlastným zvukom
   
  keď polievam kvety
  chcem počuť
  ako hltavo pijú
   
  keď umývam riad
  to čo mi uľpieva na prstoch
  je strach
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
  Snaha o úplné vyčistenie
  roztriedenie zaznačenie
  pred zrakom koho?
   
  Začínam stále nanovo
  za sebou nechávam čiaru vz(dychu)
   
  Niečo čo treba ukrývať pred všetkými
  čoho je stále viac
  a: „Niet tu miesta!
   
  Hovoriť veľmi veľa
  dať voľný priechod úprimnosti
  padanie šupiek
  až po kryštalickú neúprimnosť
  moje jadro
  silueta nakreslená prachom
  mimo premeny
  ktorá sa dotkla všetkého naokolo
  a smútok z nej
  zo spôsobu akým ma obišla
  v najmenšej možnej vzdialenosti
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
  Úľak z ligotu
  a ja sa ho vzdávam
  skôr ako som mohla spoznať pôvodcu
  marhuľové svetlo
  vytiahnuté z kôstky za okraj
  pokrčené
  a zdanlivé ako sebaobjímanie:
  pri pohľade od chrbta
  aj tie najvlastnejšie ruky pôsobia cudzo

  film
              bez akéhokoľvek deja
              ktorého plynulosť je zdanlivá
              ktorého zdanlivosť je plynulá
  film
              na ktorý sa pozerám ako na vlastné telo
              z nadhľadu vlastnej hlavy
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
  Obsedantná láska
  k mikronautovi
  jeho podoba
  zmnožená muším okom
   
  Čo pôsobí náhodne
  zopakujem
   
  Ak sa vlnivo pohybujem
  len ústami napred
  bez pocitu zúčastnenia
  v bludnej zrenici
   
  Stiahnem sa
  zo zárodočnej pozície
  preberiem
  zástupnú funkciu sveta
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
  Telo leží pri tele
  v spánku
  si kradnú myšlienky
   
  neustále spomienky
   
  premrhám príbeh
  na verše
   
  ponáram
  a vynáram sa
  z vody
  cítim úľavu
  smäd
   
  celú škálu emócií
  priehľadov do iných životov
   
  ničím
  a dávam do poriadku
  povrchovo
  povrchne
  zdanlivo
   
  vzdávam sa
  niektorých vecí
  akoby boli prekážkami
  iných
  nezastrene
  nesúvisia
   
  vzdávam sa
  svojej jedinečnosti
  existujem ešte raz
  súbežne so sebou
  v čase a priestore
  pozorujem sa
  zvonka
   
   
  * (zo zbierky Mikronauti)
   
  Moje vedomie je žĺtkom vo vajíčku
  seba cíti(m) ako škrupinu
   
  má také studené ruky
  keď mi siaha na básne
   
  odlúpne chrastu
  a tým ju vráti krvi
   
  stopky kvetín kreslia na dno
  unášané prúdom
   
  dážď zvnútornel v nádobách
  po prebdenej noci
  zväčšujú svoj objem
   
   
  23. 12. 1998 (zo zbierky Osnova a útok)
   
  Na jednej strane neúnavnosť
  na druhej strane unavujúca
  zatváram dvere
  pred sebou aj za sebou
  bez rozdielu čelom obrátená
  výzva: „Zvinúť sa!“ (do seba v sebe)
  predchádza apoteóze labyrintu
  stupňovaná zmena: „Blúdenie ktoré
  sa začína pohybovať v medziach pravidiel
  prestáva byť…“
  po výzve: „Rozvinúť sa!“
  nachádzam sa v labyrinte
                               – hladkosť sama
  po sebadeštrukcii
                               – niečo nežné
  ako dar znovu sa vystavať
               znovu-na-stole-ná
                          za dverami
  v skrini
  blúdim v záhyboch drapérie
  žehlím labyrint
  vraciam mu predimenzované ľudské teplo
  možnosť v jednej fáze chladnutia
                                                        sa stelesniť
   
   
  26. 1. 1999 (zo zbierky Osnova a útok)
   
  Časť krajiny ktorú ti (sebou) zacláňam
  je smrteľná
  korienkami nervov ukotvenú
  vidíš ma cez neprítomnosť
  postavy v obraze
  cez jej siluetu
  plynule prechádzam do fikcie a naspäť
  spájam sa s horizontom
  som v pohybe úponkami
  ťahám sa ako epileptik za svetlom
  hľadám oporu: omotám lúč
  dvíham sa k nemu: JAZÁHRADA V POVETRÍ
  vykorenená               na vrchole záchvatu
  vedomie vypne
  stratím sa v sebe: ZRADA V ZáhRADE
   
   
  3. 2. 1999 (zo zbierky Osnova a útok)
   
  Uhryznutá hodinovým strojčekom
  v uhryznutí čítam zuby Ú smiechu:
                                                    že nie v stupňoch
                                                    ale v kŕčoch
  že na kolotoči
  zametám vlas(tný)mi
  rozmazaná pohybom
  udriem sa o hranu záberu
   
   
  Architektúry (zo zbierky Osnova a útok)
   
  1)
  Toto je zásobáreň môjho vzduchu mojej nádeje
  v nej sa uložiť       z nich budem žiť
  tu sa odvíja z jemného a oblého začiatku
  katastrofa – vzdialená o škrupinu hladine
   
  udalosti zatvrdli
  zo slimačej tuby
  postskriptum slimáka je zimné viečko
   
  2)
  Chodením stále dookola vynašla som
  izbu v izbe izbu v izbe izbu v izbe
  usadeninu až príliš tenkú – sklo
  (všetko spoza) – filtrujú ho na osobnú auru
  po všetkom tom vírení
  nešťastne ukončené vlákna
   
  3)
  Prevrátené odrazy – Stolovníci
  máte sa na lyžičke – ubraní priestoru
  za vašu konkávnosť (dúfate) bude vám pridané
  budem vám… s nádychom trápnosti
  dychovými bublinami pokazím zrkadlá
  mechanické viečka vašich polievok
  som zo stredu – jedovatá – potvrdím
  čo pečiatka roznosila z môjho kvetu
  zo slúchadla natrúsila zmysluplný peľ
  (čiastkový popis otriasol portrétom)
  do misky po hlave 
                              na vankúši stopa
  privoňali k nezvestnej (Stolovníci):
  „Žmurknutie sa do obrazu neprimieša“
  akiste unikli vašej pozornosti žily
  navonok spleť hadičiek
  „Dotýkaj sa ma pomedzi
                                     len pokojne
  neublížiš
              si determinant opatrnosti“
   
  4)
  Farebne som sa zblížila
  úzkosť realizovala s pozadím
  tou sa prekričí len šepot:
  „Tu sa neprešmykne ani tulipán“
  v knihe medzi dverami a dverami bolestivý lis
  v ateliéri fotografa vlahosklonne pustí
  namiesto šťavy trochu svetla
  z roja fotónov
  z bledej tváre hydrocefala
  spadla sepala aj petala
  vykĺzla mi vratká konštrukcia slnečníka:
  „Tá by ma mohla prebudiť
  tá vysnívaná hlava čo mi nedovolí spať“
   
   
  * (zo zbierky Osnova a útok)

  Odťahujem sa od prstov ktorými po tebe siaham
   
  Moja obrana je osnovou tvojho útoku
  Tvoj útok je osnovou môjho úteku
   
  Iba motív na nás útočí zo všetkých pozícií
  Iba motív nám uniká do všetkých strán
   
  Iba odtlačok prsta…
   
   
  Miesta, (zo zbierky Osnova a útok)
  kde sa plochy stretávajú
  bez deja
  kde sa hrany obracajú
  dovnútra
  ostrím proti sebe
  ranami proti čírosti
   
  diamanty:
  hnijúce
   
  nanovo vovádzané
  do stavu nedokončenosti
   
   

   
  Tkanivo, ktoré stráca svoju ustálenú štruktúru.
   
  Vystrúhané ženské ja.
  Vo chvíli milosti
  prebudené k životu:
  čaká.
  Pozerá sa do trhliny
  ktorú má sebou vyplniť.
   
  Strnulo sa skloní
  ale nezlomí
  zdvihne svoju stopu
  rozlomí
  a podá ju dvom odkloneným miestam
   
   

   
  Bola to vražda.
   
  a stále je
  presakujúca z mojej prítomnosti
  do svojej vlastnej
  nepretržitá
  bez medzier a bez výplní
  bez miesta, bez činu
  bez mojej strany pohľadu
   
  Nerozoznám nositeľa od obrazu.
   
   
  Akcia s Lazarom (zo zbierky Osnova a útok)

  … vystavuje sa aj sa chráni
  pred našimi pohľadmi
  zrkadlovo predvádza nebezpečenstvo
  ktoré mu (od nás) hrozí:
  cez prizmu vlastnej smrti
  skúma svoje telo
  s nezvyčajnou krutosťou
   

   
  Ležím na podlahe
  súbežná so stenou
   
  Zredukovaná na elementárne gesto
   
  Vydávam sa napospas
  Podobnosti
   

   
  Sedím pri okne
  prišívam si stigmu
  (má podobu trhliny)
  veľkú
  červenú                                (taký druh bolesti)
  teatrálnu
   
  (ktorý ťa oddelí od jej dôvodu)
   
  množstvo krátkych
  nesúvisiacich
  bodnutí
   
  (od tvojho)
   
   
  Beztvárie (úryvky)
   
  (možno) budem sa o seba pokúšať
  ale ako a o akú?
  nemám žiadnu istotu v tejto veci
  napriek tomu
  budem sa chcieť sebaisto presadiť
  najprv vykoreniť – potom presadiť
  presadiť sa do slov / presadiť sa medzi slovami
  zo slova sa prehovoriť / preklíčiť sa ku koreňom
   
  podobná slovu –
  v istom zmysle presná
  a v neistom –
  presne zranená/odkrívam na vlastných koreňoch
                                postavím sa na koreňoch slova
   
  odkrytá a na koreni slova
  postavím sa proti vlastným pokusom
   
  : nebudem chcieť
   
   
  *
   
  Nemôžem sa zmýliť v tvojom oslovení: Čitateľka svojho oslovenia!, keď toto čítaš Viem o tebe Aj to, že sa sem pozeráš Sem tiež Aj sem Sem, kde som toto napísala Čítaš okamih Rovnaký, ako práve prežívaš Ak by si sa sem nepozerala, nezistila by si, že o tebe viem Ak by si sa sem ani len nepozrela, nevedela by som…iba tým prechádzaš Prvá voda, ktorá ťa zasklila – prechádzaš pocitmi: neprecitáš – Neskôr ďalšia a ďalšia Necítiš, ale vieš, že sa to už začalo Prechádzaš sklom Samospúšť Úryvok pohybu, a nič, čo by mu predchádzalo Nič, čomu by predchádzal Len necudná choreografia Ruky a nohy roztiahnuté do výkriku bábky Zárodky zvukov spod kože Oleje svetiel rozprsknuté – zatavené do kalného toku
   
   
  *
   
  budem projekčnou plochou tvojich predstáv
  budem aj tým čomu sa najmenej podobám
  budem sa najúprimnejšie – najzručnejšie predstierať
  nenamietnem, nevzbúrim sa, nepocítim strach
  nechám sa tebou predstierať
   
   
  *
   
  od nositeľky obrazu k nositeľke odrazu
  od nositeľky mena k nositeľke oslovenia
  od hovoriacej k víťazovi
  čokoľvek poviem zdvojím sa / čokoľvek poviem
  od do siaham presne ale neprilieham
   
  červená najčernejšia červená
   
  ihla ktorá nabodáva prameň
   
  len trochu poodstúpi a už sa
  k sebe nebude môcť vrátiť
   
  prelud
  prelud narážajúci do napnutej nepriechodnej
  blany tvojho príbehu
   
  kroky tikot dych
  tikot v dychu a hlasy
  zachytené v zvukolapke
  ešte skôr
  ešte
  nepovynárané z beztvarostí
   
   
  *
   
  je mi ráno akoby mi celú noc snežilo cez roztiahnuté prsty akoby do mňa celú noc bdel sneh akoby som celú tú cukrárenskú nádheru vyšľahala do spenenia z bielkovín svojho slabnúceho žabieho tela akoby som celú noc, v pevne zomknutej dlani ukrývala (pred sebou) niečo mrazivé
   
  … nepresne si spomeniem
   
   
  *
   
  keď hovorím mením sa na mením sa na mením sa na
   
  *
   
  pohľad cez oči inej bytosti, ale nie tak akoby si bola ňou, ale tak, akoby si bola v nej a pozerala sa z nej, tvoj pohľad vsadený v jej pohľade
   
  *
  stávam sa – nepriechodná pre slová Zaklínam sa do čiary a rozpínam ju sebou Kto by mnou prechádzal hovoriac?
   
  *
  vykázaná zo seba, ale aj – odkázaná prebývať vo svojej najtesnejšej – neprehľadnej blízkosti; beztvarý strach oka znovu a znovu prehĺtaného vlastným viečkom; rozptýlenie oka, ktoré sa zazrkadlí a uzrie v sebe samom
   
  *
   
  zrkadlá
  zdroje svetiel
  miereného naslepo
   
  obrazy vo svetle iných obrazov
  doliehajú ale nedotýkajú sa
   
  v nepretržito plynúcom slede
  zrnitých a hladkých povrchov
  ktoré obrusujú a leštia
  protiľahlú tvár
   
  klzké matne tušené objemy
  bod po bode
  prenášané zo dna
  na transparentnú hladinu
   
  analogické situácie
  ob-doby
   
  amnézia/premena
  zaľadňovanie
  začína svoj pohyb
  zo všetkých bodov
  odrazu
   
  pnutia/skreslenia
   
   
  *
   
  zrkadlím sa: dotýkam sa krajnosti (osamenia)
                 ako narušiteľ v neznámej krajine
  ustupujem v sebe hlbšie a hlbšie
                 nachádza vo mne posledné útočisko
  slová, ktorými sa pokúšam
  vymedziť
                 priestor:
  zdôveriť
                 obklopujúc ma zahaľuje
  tuhnú
                 splývam s ním, lebo tu nie je nik
                 kto by ma mohol od neho odlíšiť
  menia sa na nepoddajné
                 vysústreďujem sa k okrajom
  na štít
                 ako ulitník: som (v) sebe cudzorodá
                 mäkká beztvará hmota a pevne priliehajúci obal

   

   

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013