Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  Miroslav VÁLEK sa narodil 17. júla 1927 v Trnave, kde v roku 1947 maturoval na obchodnej akadémii. Potom sa zapísal na Vysokú obchodnú školu v
  Miroslav VÁLEK sa narodil 17. júla 1927 v Trnave, kde v roku 1947 maturoval na obchodnej akadémii. Potom sa zapísal na Vysokú obchodnú školu v Bratislave, no štúdium nedokončil. Od roku 1949 pracoval v redakciách viacerých neliterárnych časopisov. Koncom 50. rokov sa stal redaktorom a v rokoch 1962 – 1966 šéfredaktorom literárneho mesačníka Mladá tvorba. V rokoch 1966 – 1967 bol spoluzakladateľom a prvým šéfredaktorom literárneho časopisu Romboid. V rokoch 1967 – 1968 zastával funkciu predsedu Zväzu slovenských spisovateľov. Po vzniku federatívneho usporiadania ČSSR od 1. januára 1969 sa stal ministrom kultúry v slovenskej vláde a zároveň členom predsedníctva ÚV KSS. Z týchto vysokých politických funkcii odišiel až v roku 1988 a potom krátko (do konca novembra 1989) pôsobil ako predseda Zväzu československých spisovateľov v Prahe. Zomrel 27. januára 1991 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  • O literatúre a kultúre (1979)
  • Inšpirácie (1999)

  Pre deti a mládež

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

  Do literatúry vstupoval Válek na dvakrát. Jeho publikačné začiatky spadajú do rokov bezprostredne po druhej svetovej vojne (1946 – 1947), keď v
  Do literatúry vstupoval Válek na dvakrát. Jeho publikačné začiatky spadajú do rokov bezprostredne po druhej svetovej vojne (1946 – 1947), keď v trnavskom mesačníku Plameň uverejnil rad lyrických básní, prezrádzajúcich nesporný talent mladého autora. Boli to básne takmer napospol ľúbostné, ale vôbec nie tematicky jednotvárne: nijaký mladícky nezrelý sentimentalizmus, naopak, striedajú sa tu významové polohy hravej irónie a sebairónie s tušeniami tragických osudov lásky (motívy sklamania a zrady). A najmä: všetky demonštrovali nezvyčajne vyspelú úroveň autorovej poetologickej kultivovanosti, svojsky napojenej na tradície slovenskej básnickej moderny. Vo výbere sa tieto básne dostali k širšiemu publiku až v roku 1971 v reedícii zbierky Dotyky a mnohé z nich rýchlo získali mimoriadnu popularitu, osobitne u mladých čitateľov a recitátorov poézie. Táto počiatočná fáza Válkovho básnického vývinu však upadla akoby do zabudnutia, iste aj preto, že po roku 1948 sa jeho poézia dostala na dlhší čas do publikačného a možno aj tvorivého útlmu. Príčiny sú zrejmé: mladý autor, vedomý si už istých osobitostí svojho individuálneho talentu, nemienil sa konjukturálne prispôsobiť revolučným požiadavkám tzv. socialistického realizmu, začiatkom 50. rokov oficiálne presadzovanému v podobe dogmatických noriem ždanovovskej estetiky, zavrhujúcej ako údajný ideologický kontraband akékoľvek konexie a tvorivú skúsenosť moderného umenia. Preto sa Válkov druhý, už definitívny vstup do literatúry, potvrdený vydaním knižného debutu Dotyky, uskutočnil až koncom 50. rokov, v čase istého kultúrnopolitického odmäku. Až vtedy sa Válek v slovenskom literárnom živote presadil nielen s vlastnou individuálnou autorskou pozíciou, ale stal sa zároveň prekurzorom a do určitej miery aj patrónom (ako redaktor časopisu Mladá tvorba) nástupu celej, od neho mladšej básnickej generácie, ktorá spolu s ďalšími Válkovými dielami radikálne zmenila umeleckú štruktúru slovenskej poézie a podstatne ovplyvnila jej vývin v druhej polovici 20. storočia. Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži - tieto štyri knihy z rokov 1959 – 1965 tvoria nepochybné a stále účinne jadro Válkovej básnickej kreativity. Jeho poézia tu nadobudla existenciálne prežívanú a dramaticky prezentovanú intenzitu ľudskej subjektivity, pričom do jej zorného poľa vstupoval aj celý bipolárny svet, ocitnuvší sa na hrane svojej existencie: medzi katastrofou nedávno realizovanou (druhá svetová vojna) a reálne možnou katastrofou ďalšou, ešte hroznejšou (atómová smrť ľudstva). Stredobodom básnikovej pozornosti je však aj tu človek, konkrétny "človek medzi ľuďmi" – strojca i obeť tejto osudovej ambivalentnej situácie sveta. Spolu s touto tematickou či motivickou globalizáciou Válkovho tvorivého gesta sa odohráva žánrová reštrukturalizácia jeho poézie: nevzdávajúc sa síce práva vyslovovať i najintímnejšie polohy či psychické stavy lyrického subjektu. Válek zjavne opúšťa útvar uzavretej (komornej) básnickej výpovede a vydáva sa smerom k tvorbe rozsiahlejších, akoby sujetovo organizovaných básnických textov, ktorých konštrukciu nesie súhra i protihra lyricky subjektívnych elementov a epicky objektivizujúcich i konfliktných dramatických kompozičných postupov. A práve cez tento sémanticky zložitý, ale stavebne vždy dobre zvládnutý básnický synkretizmus dosahuje Válkova poézia maximum svojej umeleckej hodnoty. Dynamický, razantne protirečivý vývin koncom 60. rokov v ČSSR strhol so sebou aj M. Válka. Dostal sa do vysokej politiky a nasledujúce dve desaťročia neboli šťastným obdobím pre jeho básnickú tvorivosť. Až po dlhej odmlke vydal roku 1976 básnickú zbierku Slovo. Pokúsil sa tu umelecky riskantným spôsobom spojiť subjektívnu motivickú líniu, charakteristickú pre jeho poéziu zo 60. rokov, s transparentne jednoznačným deklarovaním svojej stotožnenosti s komunistickou stranou a jej svetodejinným poslaním. To prvé zostáva z textu čitateľsky živé, to druhé padá do zabudnutia, spolu s historickým pádom komunizmu. Epilóg Válkovej tvorby sa potom niesol v znamení návratu k intímne ľúbostnej lyrike v podobe presne vybrúseného tvaru a významovo uzavretej výpovede (cyklus Z vody a cyklus deviatich sonetov Obrazáreň, publikovaný roku 1980 vo výbere Zakázaná láska). Ak je pre sémantickú štruktúru i myšlienkovú náplň Válkovej poézie charakteristická vysoká miera vnútorného napätia a psychickej tenzívnosti, potom jeho básne určené detským čitateľom sú akoby jej relaxačným protipólom. Sú plné uvoľnenej hravosti jazykovej i motivickej, detskému vnímaniu prirodzenej alogickosti, produkujúcej humor, ktorý miestami prechádza do polohy jemnej irónie. Preto aj pri svojom neveľkom rozsahu patrí táto časť Válkovej tvorby k umeleckým vrcholom modernej slovenskej poézie pre deti.
  Stanislav Šmatlák
  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Vybrané poémy (1969 po nemecky, 1978 po bielorusky, rumunsky, moldavsky, 1979 po rusky, 1981 po poľsky, 1982 po bulharsky, 1983 po macedónsky, 1985 po španielsky)

  Vybrané poémy (1969 po nemecky, 1978 po bielorusky, rumunsky, moldavsky, 1979 po rusky, 1981 po poľsky, 1982 po bulharsky, 1983 po macedónsky, 1985 po španielsky)

  Slovo (1977 po rusky, 1978 po grécky, 1983 po kazašsky)

  Dotyky (1980 po moldavsky)

  Zakázaná láska (1983 po grécky)

  The Ground Beneath Our Feet (výber z poézie, 1996 po anglicky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Do Tramtárie (2009 úryvok z diela po anglicky a po taliansky)

  Dotyky (2009 po fínsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Knižné vydania výberov z Válkovej poézie vyšli v ruštine, poľštine, češtine, bulharčine, ukrajinčine, maďarčine, taliančine, nemčine, preklady jednotlivých básní boli publikované v časopisoch i zahraničných antológiách slovenskej poézie. Knižný výber z jeho publicistiky vyšiel v češtine. Jeho knihy pre deti vyšli v Anglicku, Amerike, Bulharsku, Nemecku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rusku a Ukrajine.

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  J. Tuwim: Zázraky a divy (1961), V. Nezval: Nový Figaro (1962), A. Voznesenskij: Trojuholníková hruška (1964), G. Ajgi: Žena sprava (1967), R. M. Rilke:

  J. Tuwim: Zázraky a divy (1961), V. Nezval: Nový Figaro (1962), A. Voznesenskij: Trojuholníková hruška (1964), G. Ajgi: Žena sprava (1967), R. M. Rilke: Piesne o láske a smrti (1968, v jazykovej spolupráci s P. Hrivnákom), G. Corso: Zmŕtvychvstanie smrti (1968, v jazykovej spolupráci s J. Vilikovským), P. Verlaine: Vôňa tvojho tela (1977)

  Preklady časopisecky publikovaných básní viacerých ruských, ukrajinských, poľských a francúzskych autorov vyšli v knihe M. Válek: Preklady (1977).

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 82 – 100.

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 290.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.


  MIKULA, Valér: Mojich 10 (Miroslav Válek: Kaplnka). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 12 – 13.

  SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 308 – 309, 311.

  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 101, 107.

  GALLIK, Ján: Nepoznaná tvorba Miroslava Válka. Miroslav Válek: Drobnosť a iné básne (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 166 – 167.

  POPOVIČ, Tóno: Ja vládnem, ja rozhodujem (Dokument o Válkovi ukázal,  že sme ešte stále normalizovaní). In: Sme, roč. 26, 14. 6. 2018, s. 11.

  MIKULA, Valér: Válek cez zreničku diabla. In: Kapitál, roč. 2, 7. 6. 2018, č. 6, s. 13.

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva – LANČARIČ, Patrik: Pri Válkovi treba vážiť každé slovo (Režisér Patrik Lančarič, rozhovor). In: Sme, roč. 26, 12. 4. 2018, č. 84, príl. TV Oko 15/2018, s. 4 – 7.

  HUDEC, Marek: Film o Válkovi odkrýva rozpor v našej spoločnosti. In: Sme, roč. 26, 28. 3. 2018, č. 73 , s. 15.

  ŠABÍK, Vincent: Miroslav Válek – básnik ako homo politicus. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 8.

  BUČKO, Štefan – PASTIRČÁk, Daniel – HYKISCH, Anton – CHMELÁR, Eduard: K výročiu básnika a komunistického ministra: Anketa o Válkovi. In: Postoj, 21. 7. 2017.
  https://www.postoj.sk/25535/k-vyrociu-basnika-a-komunistickeho-ministra-anketa-o-valkovi

  SLIACKY, Ondrej: Úškrn, na ktorý sa nedá zabudnúť. Pred 90 rokmi sa v Trnave narodil Miroslav Válek, jeden z najvýznamnejších tvorcov modernej slovenskej poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 84 – 87.

  HOLEČKA, Emil: Fascinácia poéziou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 78 – 82.

  VÁLEK, Igor: Miroslav Válek miloval (poéziu) v husej koži. K nedožitým deväťdesiatinám výnimočného zjavu našej poézie. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 13.

  TARAGEL, Dušan – LANČARIČ, Patrik: Nezanechal po sebe nič, len svoju poéziu. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VIII.

  KREKOVIČ, Miloš – VARGA, Marián: Marián Varga a Miroslav Válek (rozhovor). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VII.

  VÁLEK, Miroslav: Kalendárium života a diela. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VII.

  LEDERER, Jiří – VÁLEK, Miroslav: Všetci dobrí básnici boli presní (raritní rozhovor z roku 1968). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. VI.

  TARAGEL, Dušan – MIKULA, Valér: O čačanom básnikovi a kakanom ministrovi. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. V.

  ZAMBOR, Ján: V ako Válek, fragmenty z počítačového zápisníka. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. IV.

  FELDEK, Ľubomír: Básnik – šachista. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. II – III.

  TARAGEL, Dušan: Človek bez úsmevu. In: Sme, roč. 25, 19. 7. 2017, č. 165, príloha: Prípad Miroslav Válek, s. II.

  -ta-: Večer venovaný Miroslavovi Válkovi. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 21. 6. 2017, č. 23 – 24, s. 8.

  MINÁČ, Vladimír: Báseň ako nevyhnutnosť. In: Nové slovo, 26. 10. 2016.
  http://www.noveslovo.sk/c/Basen_ako_nevyhnutnost
  (Z archívu: Príloha Nového slova Nedeľa č. 28/16. júla 1987, ročník VI.)

  KARÁSEK, Ján: Miroslav Válek. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Milovaný i nenávidený. (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, príloha Magazín, roč. 2, 12. – 14. 2. 2016, č. 6, s. 36 – 39.

  KOPCSAYOVÁ, Iris: Nešťastný muž Miroslav Válek. In: Sme, roč. 24, 30. 1. 2016, č. 24, s. 8 – 9.
  http://kultura.sme.sk/c/20082398/nestastny-muz-miroslav-valek.html

  POSPÍŠIL, Ivo: Poezie a politika: básník mezi konjukturalismem, sebeobětováním, ostrakizací a osamělostí. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 159 – 169.

  INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Robinson hľadá loď, ktorá stroskotá (poézia Miroslava Válka v divadelnej réžii Romana Poláka). In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 73 – 85.

  ŠABÍK, Oliver: Fórum kultúrnej verejnosti. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 24.

  bj: Miroslav Válek: Zakázaná láska. In: Pravda, 20. 4. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/352323-miroslav-valek-zakazana-laska/

  SMOLKOVÁ, Soňa: Slová, slová, slová Válkove. In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 4. 2015, č. 78, s. 42.

  OPOLDUSOVÁ, Jena: Prečo veľký básnik slúžil ľuďom, ktorí iným ubližovali. In: Pravda, roč. XXV, 31. 3. 2015, č. 75, s. 48.

  DVOŘÁKOVá, Helena – PAVLAC, Peter: Nechcel som súdiť, hľadal som odpovede. In: Pravda, roč. XXV, 26. 3. 2015, č. 71, príloha Magazín, č. 13, s. 4 – 7.

  BIZNÁROVÁ, Lucia: Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš. (Kniha týždňa.) In: Pravda. Víkend, roč. XXIV, 18. októbra 2014, č. 240, s. 34.
   https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/334126-kniha-tyzdna-kazda-basen-ma-svoj-cas-ale-cas-basne-je-kratsi-nez-si-myslis/
  (25. 10. 2014)

  TOLLAROVIČ, Peter: Katolícky básnik Miroslav Válek. In: Vertigo, časopis o poézii a básnikoch, 2014, č. 3, s. 4 – 7.

  POSPÍŠIL, Ivo: Spoza Moravy. Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. (Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 145 – 146.

  ZAMBOR, J.: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013. 249 s. ISBN 978-80-8119-075-9

  GÁFRIK, Michal: O démonoch v ľuďoch. Valér Mikula: Démoni súhlasu a nesúhalsu (Dominik Tatarka, Miroslav Válek). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 1, s. 32 – 33.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

  MIKULA, V.: Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka, Miroslav Válek. F.R. & G. 2010.

  Autor neuved.: Slovenský knižný rok 2008 (Prémie Ceny Jána Hollého 2008). In: Knižná revue – príloha,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. V.

  SLIACKY, O.: Miroslav Válek. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  BALÁŽ, Anton: Kto stroskotá, nie je porazený (Rozhovor s českým básnikom Petrom Skarlantom o Miroslavovi Válkovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 4. 7. 2007, č. 14 – 15, s. 9.

  HALVONÍK, Alexander: Nedožité osemdesiatiny Miroslava Válka. In: Knižná revue, roč. XVII, 6. 6. 2007, č. 12, Spravodajca 1/2007, s. I.

  MIKULA, Valér: Na noži – Až dozrieme? Ad: Na noži – Hodnotový výber so zlomyseľným koncom (Miroslav Válek: Básnické dielo). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 5 a 11.

  CHMELÁR, Eduard: Na noži – Hodnotný výber so zlomyseľným koncom (Miroslav Válek: Básnické dielo). In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 5.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  TOMÁŠ, Radoslav: Válkova Tramtária je v každom z nás (Miroslav Válek: Do Tramtárie). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 3. 2005, č. 6, s. 3.

  MORAVČÍK, Štefan: Miroslav Válek: DO TRAMTÁRIE. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 124.

  HOCHEL, B.: Miroslav Válek. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  VLNKA, Jaroslav: Básnik, ako ho poznáme. Miroslav Válek: Milovanie v husej koži. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 113 – 114.

  POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

  MIKULA, Valér: Rovina. (Interpretácia druhej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 20 – 30.

  ZAMBOR, Ján: Nite (Interpretácia prvej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 7 – 19.

  -df-, -jm-, -rm-: Umenie mája (No čo je krajšie? Miroslav Válek: Jesenná láska). In: Knižná revue, roč. XI, 16. 5. 2001, č. 10,  s. 3.

  GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

  DÚBRAVSKÁ, Domícia: Láska podľa Válka. Miroslav Válek: Jesenná láska. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 104 – 105.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  ANDRUŠKA, Peter: Miroslav Válek: Preklady. (Recenzia). In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 80 – 82.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Vedel som o jeho veršoch skôr, ako som vedel o ňom. Bolo mi veľmi blízke to, čo písal v predhistorickom štádiu našej známosti a čo potom

  Vedel som o jeho veršoch skôr, ako som vedel o ňom. Bolo mi veľmi blízke to, čo písal v predhistorickom štádiu našej známosti a čo potom našlo miesto v prvej časti Dotykov. Potom boli naše cesty dosť odlišné. Obidvom nám prestalo vyhovovať to, čo sme robili dovtedy. On roztočil prudkú a prenikavú obraznosť modernej poézie a snažil sa zapriahnuť túto parádnu kobylku do ťažkých nákladov. A podarilo sa mu to. Dotiahol do poézie svoju rozporuplnú dobu.

  Milan Rúfus

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

    DEJINY TRÁVY Oldřichovi Mikuláškovi   To by ste radi videli, ten fosfor! Tú lúku, svietiacu ako hodinky,
   

  DEJINY TRÁVY

  Oldřichovi Mikuláškovi

   

  To by ste radi videli,

  ten fosfor!

  Tú lúku, svietiacu ako hodinky,

  keď ukazuje jar!

  Ešte má mäkké lýtka,

  svaly ju budú bolieť

  a už sa na svahu mihne jej zelený kabriolet,

  ó, akcelerácia tráv!

  A chlorofyl!

  A jarné klíčenie!

  A dvestotisíc iných hlúpostí!

  Hlava vás z toho nezabolí

  a tráva už vchádza do ďalšieho kola.

  Zaspievaj niečo veselé,

  zaspievaj, ale rýchle!

  Splašení ako jelene,

  starneme tráve na očiach.

  A už to nie je pretekársky voz,

  hrmenie jarných motorov,

  šialenstvo tribún!

  Je tu len smutné auto s pivom,

  z ktorého vyhadzujú

  zelenú fľašu s penou v hrdle,

  žriebätá,

  koníky lúčne,

  napodobňujúce cval.

  Raz a dva,

  vysoko kolená,

  spievať!

  A tak sa človek dožil tisíc rokov.

  Musel len bežať,

  predbiehať s penou v hrdle,

  nik sa ho nespýtal:

  „Prečo?“ A „Kam?“

  A kto sa spýtal trávy, kam rastie a prečo?

  Kto sa spýtal na jej vnútorný život?

  Kto aspoň steblo trávy preložil

  do ľudskej reči?

  Nič, iba oheň a dážď.

  A tráva pracuje:

  nad chodbami krtov,

  nad hrobom,

  nad hrobom,

  počúva nárek mora,

  šelest nad aortou,

  premieňa

  požiar slnka,

  blúznenie vody,

  premieňa

  mŕtve veci na živé,

  trápi sa sama v sebe,

  hľadá im správny tvar.

  Napísané sú:

  dejiny vojen,

  dejiny filatelie a futbalu.

  Dejiny trávy nikto nenapísal.

  Z hľadiska trávy je to bezvýznamné.

  Jej dejiny sú dlhé a plynulé.

  Premávajú v nej expresy

  a nájazdníci hryzú hrivy koní.

  Zapadá do nej zlatovlasá hlava

  a mnohý kohútik v nej stratil hrebienok,

  ó, pozná bludné hviezdy!

  Tráva vie, po čom býva krv.

  V pamäti drží všetky letné lásky,

  cudzoložstvá

  a beštiálne vraždy.

  Ale tráva je trpezlivá

  a citlivá.

  Tráva všetko zakryje.

  Mlčí.

  Nepozerajte na ňu zvysoka.

  Tráva vie, od čoho mŕtvych bolí zub,

  tráva vie všetko o živote a smrti.

  Tráva má presný zoznam nádejí a sĺz.

  Vypočítala vašu definitívnu podobu,

  podčiarkla si vás zelenou

  a čaká.

  Raz všetko pochopím

  a odhalím ti skryté súvislosti vecí.

  Poď,

  vyjdeme do tmy

  počúvať pôrodné bolesti trávy,

  krutý kŕč koreňov,

  praskanie buniek,

  vrenie štiav.

  Už všetkému rozumiem,

  akoby sám som bol trávou.

  Polož si ruku na chrbát noci,

  počúvaj dobre, čo vravím:

  Nič, iba oheň a dážď!

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013