• Životopis autora

  Miroslav Brück sa narodil v Skalici 9. júla 1964. Študoval na Strednom odbornom učilišti polygrafickom v Bratislave (1979 – 1983). Žije

  Miroslav Brück sa narodil v Skalici 9. júla 1964. Študoval na Strednom odbornom učilišti polygrafickom v Bratislave (1979 – 1983). Žije v Skalici, kde najprv pracoval ako reprodukčný grafik v tlačiarni Grafobal (1983 – 1996) a potom ako kopista – montážnik vo firme Adut – Adox. Jeho básne boli preložené do bulharčiny, francúzštiny, chorvátčiny, maďarčiny a poľštiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

       Miroslav Brück prvýkrát publikoval v Novom slove mladých v roku 1983. Odvtedy okrem básní uverejňuje aj prozaické

       Miroslav Brück prvýkrát publikoval v Novom slove mladých v roku 1983. Odvtedy okrem básní uverejňuje aj prozaické texty, recenzie a kultúrnu publicistiku. V povedomí literárnej verejnosti je však zafixovaný primárne ako básnik. Z biografických materiálov je známe, že sústavne žije a pracuje v Skalici. Zbierky vydáva v pravidelných štvorročných intervaloch. Tieto životno-občianske a literárno-kariérne okolnosti navodzujú v súvislosti s verejnou rolou autora význam priestorovej aj časovej stability. Jej analógiu v samotnej autorovej tvorbe predstavuje stabilita, konštantnosť motivicko-tematických, kompozičných aj výrazových parametrov, jej pozitívny vzťah k literárnej tradícii i k tzv. tradičným hodnotám.

       Brückova poézia, zhrnutá zatiaľ v šiestich zbierkach, nadväzuje na tradíciu impresionisticky, postsymbolisticky či postkonkretisticky založenej privátnej a civilnej lyriky, ktorá býva ukotvená v zážitkovo-konkrétnych reáliách vidieckej či mestskej krajiny a v každodennej (autobiografickej) životnej skúsenosti. V kontexte slovenskej poézie poslednej tretiny 20. storočia nadväzuje na východiskovú polohu Š. Strážaya a tvorbu autorov tzv. nekonfrontačnej poézie súkromia (J. Zambor, I. Hochel, V. Prokešová, J. Kantorová-Báliková a i.). Začiatkom 90. rokov 20. storočia zastáva tradičnejšiu pozíciu aj medzi tzv. básnikmi súkromia, z ktorých viacerí svoju výpoveď posúvajú smerom k spirituálnej či civilizačnej lyrike, prípadne experimentujú s výrazovými prostriedkami v dekonštruktívnom duchu (okrem M. Brücka sem patria napríklad R. Jurolek, P. Milčák, M. Hatala, K. Chmel, S. Chrobáková, E. Lukáčová, M. Solotruk, J. Beňová, M. Ferenčuhová, R. Tomáš). M. Brück vystupuje v tomto mnohohlase jednotlivo, hoci isté osobné spriaznenie nachádza so spirituálnymi autormi z okruhu vydavateľstiev Solitudo a Modrý Peter, hlási sa aj k priateľstvu so skalickým rodákom, bývalým príslušníkom nadrealistickej skupiny a dlhoročným solitérom Pavlom Bunčákom.

       Základom poézie súkromia na prelome 20. a 21. storočia je udržiavanie odstupu od historických, civilizačných a ideologických tlakov, dôraz na nesprostredkovaný individuálny kontakt človeka s najbližším okolím a snaha o vytvorenie privátneho azylu autentického života. Na potvrdenie tohto individualizmu básnici a poetky svoj prehovor nemodulujú ako generačnú, ale vždy ako výsostne osobnú výpoveď. Hodnotová orientácia tejto poézie je pritom skôr tradičná, preferuje osvedčené nadčasové životné opory, potreby a záujmy (príroda, rodisko a domov, rodina a partnerstvo, viera, umenie, fantázia, sexualita) moderného človeka. Podobne je to aj s výrazovými prostriedkami: autori zväčša používajú tie konvenčnejšie, keď stavajú najmä na zmyslovej obraznosti, civilnom výraze, voľnom verši a kompaktnom tvare.

       Brückov lyrický subjekt nevníma komplex tradičných hodnôt v bezproblémovej, hotovej, mechanicky disponovateľnej podobe. Dobovo príznačne sa s nimi zbližuje cez individualistické pozorovanie sveta a úvahy nad vlastnými životnými skúsenosťami. Jeho básne na prvom pláne predstavujú záznamy zmyslových vnemov z malomestského a prírodného prostredia, v ktorých majú cez reflexívny presah (v podobe postrehu, sentencie, úvahy, spomienky, očakávania) miesto témy detstva, domova, rodiska, lásky, partnerstva, dospievania, vlastnej sociálnej pozície, názory na dejiny, kultúrno-civilizačné trendy a pod.

       Subjekt sa priebežne definuje ako outsider, pričom táto štylizácia má rôzne podoby (chlapec, samotár, rojko, bohém, voyeur, čudák, pustovník, nomád). K dobovému pragmatickému, hedonistickému, flexibilnému životnému štýlu prechováva nedôveru, ba až averziu. Dištanc vyjadruje najmä svojou indiferentnosťou voči jeho lákadlám a sústredením na vlastný svet, ale v momentoch konfrontácie aj explicitne, negatívnou valorizáciou dobových civilizačných trendov, keď im pripisuje falošne optimistické, jednorozmerné, zjednodušené, utilitárne, deautentizujúce vnímanie sveta. Tieto negatíva sa mu spájajú najmä s kategóriou centra a s predstavou (veľko)mesta. Opačný hodnotový pól obsadzuje sympatia, rešpekt, pozornosť, žičlivosť ku komplikovanosti, nejednoznačnosti, rozporuplnosti, ambivalentnosti, nedefinovateľnosti skutočnosti. Táto predstava plnohodnotného života sa básnikovi spája s kategóriou okraja, marga, periférie a realizuje sa cez motivické väzby s Brückovým rodiskom a domovom, jeho malomestskou atmosférou a príznačným prírodným koloritom západoslovenskej krajiny. (Frekventovaný motív predstavuje aj hranica, a to jednak v topograficko-konkrétnej, ako aj symbolickej či metaforickej rovine.)

       Pokiaľ ide o prírodu, zvláštnu pozornosť venuje vzdušnému a vodnému živlu. Prvý reprezentujú vtáci, najmä havrany, druhý rieka, ryby, rybári. Hoci príroda v Brückovej lyrike upomína subjekt aj na pominuteľnosť a nenávratnosť, predovšetkým harmonizuje ľudské, osobné a existenciálne limity i civilizačné tlaky, rozpory. Pokiaľ ide o topos malomestského sveta, pozostáva najmä z motívov verejných priestorov Skalice a blízkeho okolia (ulice, kaviarne, krčmy, hotely, kluby, železničné stanice a pod.). Takisto oscilujú medzi dvoma významovými pólmi: ako reálie, trvácne inštitúcie hrdinovho rodiska a bydliska reprezentujú jeho životnú stabilitu a kultúrne ukotvenie, ako priestory provizórnej existencie zasa symbolizujú osamotenosť jedinca.

       S toposom prírodno-malomestského priestoru sa spája chápanie času v jeho kontinuite, ktoré vyrastá z prežívania väzby medzi plynutím prírodného a osobného biologického času, ako aj z vedomia súvislosti individuálneho osudu s plynutím historického času (odkazy na historické udalosti či spoločensko-politický rámec sú skôr ojedinelé). Tak ako v prípade preferencie života na okraji dnešného „veľkého sveta“, aj toto chápanie času sa spája s predstavou plnohodnotného života v protiklade k dobovo aktuálnym povrchným trendom. Sústredené prežívanie časovej kontinuity už na úrovni každodennosti, ktoré je výrazom starosti o vlastnú identitu, je alternatívnou replikou voči fragmentácii času na jednotlivé senzačné udalosti, ktorým je bez ohľadu na ich faktickú banalitu pripisovaný nadčasový význam, ako to forsíruje verejný, najmä mediálny diskurz.

       Obligátnym zdrojom pozitívnych stavov mužského subjektu Brückovej poézie je žena, a to v prvom rade ako esteticko-erotický objekt (rad básní evokuje zízačské, voyeurske zážitky subjektu reagujúceho na náhodné stretnutia so ženami, najradšej obnaženými) a potom ako partnerka. Intímne básne najčastejšie evokujú eroticky opojnú situáciu nahoty a milovania. Tento dôraz na telesnosť z poetologického hľadiska slúži na senzualizáciu citového rozpoloženia subjektu, čiže vyjadruje jeho prežívanie lásky. Táto preferencia telesnosti má však aj hlbšie opodstatnenie. Je vzdorovitou reakciou na negatívnu citovú skúsenosť (rozvod), ktorá poznačila pôvodne chlapčensky dôverčivý a náruživý subjekt. Dôrazom na fyzické prejavy lásky, momenty intenzívnej intimity, vzájomného prestupovania sa pri milovaní tiež zažehnáva čoraz silnejšie vedomie, že v živote všetko podlieha zákonu dočasnosti, ba že mnohé v živote je len zdanie. V neskoršej Brückovej tvorbe sa adorácia, celebrácia ženskej krásy láme do znepokojenia z prchavosti opojenia, ktorú subjektu poskytujú, zároveň telesnosť aj naďalej predstavuje aspoň chvíľkové zmierenie s neúprosnými zákonmi života. Podobne sa mení, problematizuje, relativizuje aj pôvodne idealizovaná funkcia fantázie, imaginácie a umeleckej tvorivosti v živote subjektu, ich schopnosť poskytovať človeku povznášajúci azyl pred ordinárnou realitou, slúžiť ako zdroj úľavy, vytrženia a harmónie či ako možnosť sebarealizácie.

       Brückovo poetologické východisko je senzualisticko-impresionistické s reflexívnym presahom: zmyslovo-konkrétna obraznosť, odkazujúca aj na biografické a topografické reálie, vyjadruje určitý individuálny emocionálno-psychický stav, signalizovaný názvom a neraz explikovaný v pointe. Tento základ sa v postsymbolistickom duchu obohacuje o kultúrne fixované konotácie ako výraz príslušnosti subjektu k istému hodnotovému kontextu a o asociatívne metafory, vyjadrujúce individuálnu situáciu, unikátne rozpoloženie subjektu. Najmä v textoch z posledných troch zbierok básnik posilňuje zastúpenie intelektuálnej (seba)reflexie cez racionálny, kritický, skeptický, melancholický či (seba)ironický komentár, korekciu, kontrapunkt, paradox, ktoré sú často situované do pointy. Takéto komplikovanie výpovede formulovanej na pozadí vedomia existenciálnej samoty a dočasnosti ľudských vecí prehlbuje Brückovu schopnosť problémového videnia života.

       Básnik sa vo svojich zbierkach drží takmer bez výnimky voľného verša bez interpunkcie a úsporného strofického členenia svojich krátkych textov. Úspornosť sa týka aj štandardne skromného rozsahu a striedmej kompozície zbierok, ktoré bývajú členené na dve, najviac tri časti, často bez slovného názvu, označené len číslom. Nenápadnosť, decentnosť, bežnosť má pendant aj v civilnom výraze, ktorým Brück evokuje každodenné, samozrejmé situácie. Skúsenostná a výrazová prostota má pritom vysoko štylizovaný charakter, pretože zdanlivo jednoduchý povrch vecí je len odrazovou plochou pre postsymbolistické ambície vyniesť na svetlo prehliadané, skryté, subjektom objavované súvislosti sveta, tajomstvá života. Určité vybočenia z nenápadného tvaru predstavujú sporadické ozvláštňujúce pokusy o esteticky nákladnejšiu štylizáciu výpovede (napríklad básne postavené na aliteračnom princípe, viazaný verš) alebo naopak, redukcia, minimalizácia konvenčných signálov poetickosti (fragmentácia básne iba na jednotlivý obraz, postreh, myšlienku v rozsahu jednej vety). Výpovedne aj hodnotovo produktívnejší prípad tvarovej inovácie predstavuje druhá časť zbierky Hraničná cesta (2005), pozostávajúca z textov rezignujúcich na verš a prijímajúcich prozaické, čiže v poézii príznakové vetné a interpunkčné členenie (básne v próze), čím vznikol priestor na slobodnejšie rozvinutie Brückových dispozícií na intelektuálnu reflexiu.

       Poézia Miroslava Brücka rozširuje paletu hodnotových alternatív, ktoré súčasná slovenská lyrika ponúka človeku informačnej, konzumnej, globalizovanej spoločnosti plnej neistôt a rizík. Autorom zastávaná alternatíva spočíva v dôraze na sebavyjadrenie, v cibrení nepragmatickej citlivosti, pozornosti voči každodennému životu, v pestovaní intímneho pomeru k prírodnému, kultúrnemu aj ľudskému okoliu, v tolerancii k rôznorodosti sveta, v starosti o vlastnú identitu odvodzovanú z dialógu s tradičným hodnotovým komplexom i polemikou s aktuálnymi životnými trendmi.

  Jaroslav Šrank

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MÁLKOVÁ, Iva: "Podstata myšlenky vzniká v chůzi / / / Pozice lovců jsou ztížené" (Miroslav Brück: Chýbajúce strany).

  MÁLKOVÁ, Iva: "Podstata myšlenky vzniká v chůzi / / / Pozice lovců jsou ztížené" (Miroslav Brück: Chýbajúce strany). In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 124 – 126.

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 75.


  MIHALKOVIČ, Boris: Kniha týždňa: V rovnováhe básnického obrazu a myslenia. In: Pravda, 3. 3. 3018.
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/460809-kniha-tyzdna-v-rovnovahe-basnickeho-obrazu-a-myslenia/

  REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Miroslav Brück, básnik, prozaik a kultúrny publicista (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 33 – 34.

  ŠPAČEK, Jozef: Miroslav Bück / Hotel Oáza. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 112 – 113.


  BRÜCK, Miroslav (píše): Fragmenty z denníka. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 6, s. 95 – 97.

  GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

  VLNKA, Jaroslav: Miroslav Brück: Žmurknutie z večnosti. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, č. 1, 2014, s. 121 – 122.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XI.

  HOSTOVÁ, Ivana: Pozvanie na obchádzku (Miroslav Brück: Obchádzky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 5.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  ANDRIČÍK, Marián – BRÜCK, Miroslav: Prekvapiť sám seba (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 12.

  HOCHEL, I.: Ľahko dostupné sémantické polia (Miroslav Brück: Hraničná cesta). In: Romboid, 41, 2006, č. 8, s. 74 – 75.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

  ŠPAČEK, J.: Miroslav Brück. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  KAZÍK, M.: Poézia na zimné večery (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 12.

  PÁCALOVÁ, Jana: Nevyužité možnosti poézie. Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 3, s. 41.

  BUZÁSSY, J.: Vlaha ľudskosti (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Romboid, 36, 2001, č. 9 – 10, s. 150.

  MATEJOV, R.: Nemennosť ako hodnota (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 31 – 32.

  SUCHÝ, V.: Možnosti orientácie (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Romboid, 36, 2001, č. 9 – 10, s. 149.

  ŠPAČEK, J.: Vytrvalá orientácia (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 3, 2001, č. 41.

  VLNKA, Jaroslav.: So psami v pätách (Miroslav Brück: Orientačná mapa na zimu). In: Knižná revue, roč. XI, 2001, č. 22, s. 5.

  HATALA, M. – BRÜCK, M.: Od básne k človeku (a naspäť) (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 1. 1999, č. 1, s. 12.

  HATALA, Marián: Zachraňujúci Robinson. Miroslav Brück: Nočné ostrovy a iné záchrany. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 5, s. 71 – 72.

  MATEJOV, Radoslav: Lyrika žije (Miroslav Brück: Nočné ostrovy a iné záchrany). In: Knižná revue, roč. VIII, 24. 6. 1998, č. 13, s. 5.

  ZBRUŽ, Kami: A láska je priepasť. In: Literika, 2, 1997, č. 3, s. 44 – 45.

  HOCHEL, Igor: Poézia bez pokušenia (Miroslav Brück: Pokušenie veriť). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 26.

  MACSOVSZKY, P.: O (ne)potrebe gnómy (Miroslav Brück: Pokušenie veriť). In: Romboid, 29, 1994, č. 9.

  ŠPAČEK, J.: Druhá zbierka M. Brücka (Miroslav Brück: Pokušenie veriť). In: Knižná revue, roč. IV, 1994, č. 6.

  ŠPAČEK, J.: Miroslav Brück: Noc, tráva v pozadí. In: Romboid, 26, 1991, č. 1.

  CHROBÁKOVÁ, S.: Poézia ako predtucha (Miroslav Brück: Noc, tráva v pozadí). In: Dotyky, 2, 1990, č. 5.

  PETRÍK, J.: Medvedie služby (Miroslav Brück: Noc, tráva v pozadí). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 12.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Kľúčovými vo svete poetiky Obchádzok teda nie sú východiská a závery, narodenia a úmrtia, ale miesta a priestory pri

  Kľúčovými vo svete poetiky Obchádzok teda nie sú východiská a závery, narodenia a úmrtia, ale miesta a priestory pri ceste či na ceste – železničné stanice, najmä tie náhodné, prespaté či zaniknuté. Týmto preskupením či zrovnoprávnením hierarchie jednotlivých bodov cesty zbierka inklinuje k postmodernému rozrúšaniu modernej interpretácie zmyslu existencie ako plynutia od začiatku ku koncu, lineárnosť a jednoznačnosť smerovania ustupuje opakovanému kruhovému pohybu detailov. Markantná je fascinácia časovo i priestorovo nelineárnym odďaľovaním existencie, autentickosti, opakovaním, podobnosťami, odmietaním jednoznačnej determinácie entít.

  Ivana Hostová

  Čím je Brück starší, tým je hĺbavejší, tým viac preniká k základným podstatám bytia, ktoré osvetľuje z rôznych zorných uhlov. Hľadania krásy a pozitívnych bodov ľudskej existencie chápe ako fundamentálnu funkciu lyriky, čo však neznamená, že iba „harmonizuje“ skutočnosť, že nie je schopný prostredníctvom básnickej reči vyjadriť aj tienisté okamihy života, že by do jeho veršov nepreniklo aj napätie a čosi z existenciálnej úzkosti. Spôsob výstavby lyrickej výpovede ho zároveň radí k tým tvorcom, ktorí kladú dôraz na komunikatívnosť svojich veršov. Vyplýva z toho, že vytvára básnické obrazy – v porovnaní s tými poetmi, čo dôverujú viacvýznamovosti a pri ich veršoch je možný väčší interpretačný rozptyl – s nižšou mierou abstrakcie. Tým však vonkoncom nechcem povedať, že by jeho básne boli iba jednoduché, jednoznačné či nebodaj naivné, že by čitateľom neponúkal aj náročnejšie metafory a tajomstvá.

  Igor Hochel

  V Brückových knižkách sa popri lyrickom opojení objavuje aj racionálna úvaha, ktorá s postupom rokov nadobúda stále väčší význam. „Cesty stále mátožne vedú,“ ich výklad, vysvetlenie v básni má aj charakter osobnej filozofie, ktorá však nebazíruje na racionálnom špekulantstve, ale akosi sama od seba chápe, že podstatou básne (jednou z jej podstát) je naznačiť, ale aj zachovať tajomstvo. Výklad si urobí každý sám, respektíve sám si svojím životom poskytuje vlastné konfrontácie. Napriek tejto úvahovosti si Miroslav Brück zachováva aj v zbierke Orientačná mapa na zimu svoj mladistvý tón, ale v myslení, zdá sa, pribúda otáznikov. Tlak emocionality proti tlaku racionality vyúsťuje do polôh nečakanej vrúcnosti, ktoré sú v tejto poézii veľmi účinné. Je to možno trochu plachá, možno i hanblivá vrúcnosť, ale cením si ju, je to vlaha ľudskosti.

  Ján Buzássy

  Brückova kompozičná práca, to je významovo-obrazové, nie rytmicko-syntaktické rozdeľovanie veršov do strof. Okrem jedinej výnimky (báseň Pocta Janovi Skácelovi) v zbierke Orientačná mapa na zimu nepoužíva rým. Vôbec nevyužíva interpunkciu; jej funkciu čiastočne preberajú veľké písmená, často však verše splývajú do jedného prúdu a oddeľovanie celkov, obrazov, myšlienok je na čitateľovi.

  Viktor Suchý

  Aj keď chápanie zimy v Brückovej zbierke Orientačná mapa na zimu je obrazné a symbolické a často si vystačí s konvenčným básnickým výrazivom, funguje i ako narážka na procesy „zamŕzania“ v citovej oblasti. Jednostaj sa tu prediera do vedomia pocit perzekúcie, obáv z nemožnosti naplnenia a marginálnosť akcie, ktorou sa o to lyrický subjekt pokúša. Zima je aj potencia, ktorú je nutné odvracať alebo jej predchádzať. Je opačným bodom v polarizácii, evokujúcim nechcené, čosi, čo je neidentifikovateľné s harmonickou predstavou budúcnosti. Na vykompenzovanie tohto negativizmu „sprírodneného“ zimou Brück rafinovane uplatnil motív ženskej telesnosti, resp. ženského lona (v zbierke sa neustále modifikuje). Nie je to však iba erotický princíp, na ktorom je motív postavený, sú využité i jeho sekundárne konotácie. Ide o naznačenú potrebu premeny, obnovy, vzniku a zrodenia, ale aj o pejoratívny moment zatracovania a odpisovania. V tomto zmysle je Brückova básnická výpoveď nezmieriteľná, energická, obsahujúca odvahu neustrnúť v danej pozícii.

  Jaroslav Vlnka

  Brück ani v zbierke Nočné ostrovy a iné záchrany nekomplikuje pozície autora a básnického subjektu, pretože v jeho veršoch existujú popri sebe vo vzájomnom dopĺňaní tak, aby dvojnásobne odhaľovali pravdy života. Život je vnímaný tradične ako cesta a osud ako pohyb po nej a realita je ubíjajúca. Možnosť vymaniť sa z reality i rúk osudu znamená upnúť sa na imagináciu. Tá poskytne azylovú chvíľu pre odvíjanie reflexií o láske, spomienok na očarujúce momenty s milovanou osobou. Láska a žena sú pólmi Brückovho emocionálneho sveta a stretávajú sa vo významovo kľúčovom vyjadrení o nich: „sú pre muža hľadajúceho / svoj ostrov / vždy pascou i záchranou“ (s. 40). Oba dávajú zmysel smerovaniu muža – sú príčinami vzostupov a pádov, voľbou, no súčasne nutnosťou. Skutočnosť vzťahu je prítomná najmä v žene, v stimulovaní jej krás opisom, ktoré nadobúdajú symbolický charakter, vyzývajú k radosti i k tragédii. Emocionálne vzruchy korešpondujú s javmi v prírode (búrka, dážď, vietor, hmla, horúčava...). Atmosféru intimity podčiarkuje tendencia zasadzovať priestor básne do tmy alebo do teplých farieb, a, samozrejme, Brückov cit pre detail.

  Radoslav Matejov

  Brück ako básnik empírie aj v básňach zo zbierky Nočné ostrovy a iné záchrany projektuje lyrického hrdinu v labyrinte typických a bezprostredných lyrických situácií, vo vnútri ktorých takmer úplne absentuje skutok, čin. Dominantný zážitok ich odsúva do úzadia, kde existujú v stave vlastnej latentnosti, na prahu potlačeného príbehu. Oveľa dôležitejšie sú jednotlivé umelecké obrazy, ich radenie, postupnosť, gradácia a celková tenzia, nachádzajúca svoj najpôvodnejší výraz v postupujúcej expresivite formálnych jazykových prostriedkov. Je isté, že už prostredie Brückovej básne poskytuje bohatstvo výrazových možností v najvnútornejšej organizácii ľudskej reči, v básnickom jazyku. A keďže Brück je dostatočne kultivovaný, disciplinovaný a poučený lektúrou „podstatných autorov“ básnického remesla, iba málokedy sa dopúšťa básnického gesta, ktoré by navyše trpelo prevahou slov a rutinérstvom. (...) Nebezpečenstvu nekontrolovaného lineárneho hromadenia konštatácií sa Brück spravidla intuitívne a včas vyhne a jeho básnická reč tak predstavuje ucelený výrazový jazykový systém. (...) Brückova metafora je významovo sýtená, priebežná, stručná, predpokladá krátke a prekvapujúce slovné spojenie, ktorého podstatou je často priamy prívlastok. Zosuv sémantických podlaží pritom prebieha elegantne, má silný a v priebehu básne silnejúci estetický účinok, keďže toto básnické pars pro toto je výrazne emocionálne a imaginatívne. Tvarovo vyvážená báseň je vlastne množinou metafor, ktoré by mohli koexistovať takmer samostatne.

  Marián Hatala

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Súčasné umelecké trendy, nielen v poézii, ponúkajú rôzne „progresívne experimenty“, kultúrna verejnosť sa na ne

  Súčasné umelecké trendy, nielen v poézii, ponúkajú rôzne „progresívne experimenty“, kultúrna verejnosť sa na ne veľakrát pozerá s účelovým nadšením, ale o ich obsahu či o ich prípadnom posolstve nemá často ani potuchy. Som teda zástancom poctivej a neprešpekulovanej línie prameniacej zo spontánnosti a úprimnosti. Neskúmal som vo svojich textoch pomer medzi skepsou a nádejou, ale podľa intenzity životných vánkov a vetrov sa tam striedavo vyskytuje jeden i druhý fenomén. Poézia musí za každých okolností (aj za tých najtragickejších) ponúkať aspoň štipku nepredstieranej nádeje, samozrejme, aj skepsa má svoje opodstatnenie, ak je produktívna a podložená. Absolútna absencia skepsy by zákonite v poézii vytvorila falošný obraz o živote a o svete. Záchranným ostrovom môže byť konkrétny životný alebo geografický priestor, ale u mňa je to predovšetkým krajina detstva, čo sa neustále vracia ako pretrvávajúca hodnota. Detstvo sa u mňa nezlieva len do spomienok, ale tvorí pevnú pocitovú základňu, ktorá ma neustále formuje a posúva. Ženské telo, ktoré sa často objavuje v mojich básňach, vnímam ako absolútny estetický výraz vyvažujúci tmavé dni nášho bytia. Samozrejme, nad tým všetkým prebleskuje láska ako jediný emocionálny, ale i racionálny dôvod, ktorý dáva zmysluplný impulz nášmu konaniu. Rovnako v živote i v poézii.

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  ORIENTAČNÁ MAPA NA ZIMU   Približné tušenie   33 rokov a cesty ešte stále mátoživo

  ORIENTAČNÁ MAPA NA ZIMU

   

  Približné tušenie

   

  33 rokov

  a cesty ešte stále mátoživo vedú

  nevedno kam

  niekto to určite vie a len sa usmieva

  ty to nie si

  33 rokov

  a skrížené cesty ako výzva

  ale na tú je neskoro

  aj tak už za tebou čosi zapadlo

  (ťažko odhadnúť čo

  cesta je nedeliteľná ako zjavenie)

  Ale niečo pred sebou tušíš

  možno prepotenú rannú posteľ

  cudzie vlasy na vankúši

  (naozaj cudzie?)

  postrácané kľúče adresy

  ale aj to najcennejšie

  more ako neodvratné chvenie

  vrátiť sa k našej prapodstate

  mentolový vánok na lýtkach

  živelné úniky z nesveta

  preplneného symbolmi znakmi kódmi...

   

   

  Denná modlitba

   

  Sníva sa ti pád nikdy let

  sníva sa ti hmla nie to čo si privlastňuje

  (cesty vlaky hrdzavé kamene)

  sníva sa ti stuhnutá para

  nie však kvapka vody

  zamdletá v tvojom orieškovom lone

  Toľko sa toho nasníva

  ale život býva

  omnoho desivejší a rafinovanejší

  omnoho krotkejší a prístupnejší

  stačí si len vybrať

  (ako dnes 13. decembra neustále

  prenasledovaný zdiveným vlčiakom tmy

  zachraňovať sa

  pribitím na kríž tvojho tela

  a donekonečna si opakovať

  je svetlo je toľko svetla)

   

   

  Večnosť

   

  Tí kamenní svätci na kopcoch

  nezmenili svoj zhovievavý postoj k nám

  stále nad nami bdia

  a asi vedia prečo

   

  keď dole v mestách

  plynule komunikujú už len rieky

  a ich stretávanie a rozchádzanie

  je také premyslené

  že vylučuje každý pokus o znenávidenie

   

   

  Dorozumievanie

   

  Kaviarne otvárajú oči

  príbory štrngocú ako vežičky

  narážajúce o seba v neoznačenej tme

  z lustrov opadáva falošné striebro

  a akýsi muž sem chodí občas zabudnúť

  Ale všetko je len hra

  ako sa dá zabudnúť

  keď tvoje vlasy praskajú

  ako strhnuté elektrické drôty

  a každý dotyk je o to zradnejší

  že si ho prežil

  Sviece žijú svoj krátky život

  polnoc sa dobýja

  do tvojho riasnatého lona

  aká náhoda že som bol pri tom

  ale tvoje výkriky ma načisto umlčali

  takže slová konečne nadobudli

  svoj skrytý význam

   

  a celá komunikácia sa uskutočňuje

  cez čistý ranný stôl rozparený čaj

  a klesajúci cukor šuštiaci na dne šálky

   

   

  Kaviarenský svet

   

  V dobovej kaviarni

  so zatajeným dychom erbu

  pikolo prináša ku káve

  najčerstvejšie noviny

  takže pozor na presakujúcu krv

  horiacu naftu

  a autentický prievan veľhôr

  ešte že sú tu

  alpské pastviny na striebornom podnose

  sóda proti zajakavosti

  a naše malé stredoeurópske obavy

  Všetky vojny sú ďaleko a bez nás

  ich podzemné výdychy

  ich zvonivé smrti

  sem nepočuť ani v spánku

  takže o akých hrôzach sa to hovorí

   

  My máme

  svoje tradičné stredoeurópske obavy

  tichý chod ventilátora

  a hrdličkový smiech starých dám

   

   

  Odlietanie

   

  Čistý úprimný sneh

  padá na horúcu letnú rovinu

  poštový holub nemôže

  nájsť svojho adresáta

  dnes sú ciele zahmlené

  a tých čo zablúdili je príliš veľa

  a zázrakom neverím

  od kedy som nahliadol za oponu

  vytriezvenie bolo rýchle ale účinné

  Píšem krvácam kričím

  sám už neviem

  čo sa najviac blíži k pravde

  istý som si len kúskom prepršanej noci

  a tvojím telom

  prelepeným ako náplasť cez moje telo

  Píšem mlčím odlietam

  a za mnou zostávajú

  len poblednuté slová

  ako smiešny protest

  proti hluchote slepote besnote

  neviem koho si dnes nájdu

  možno zopár vdov učencov

  a sklamaných dievčenských duší

  Tvoje spiace telo sa obráti ako more

  to je ten moment

  kedy je levia tma jediným šľahnutím

  skrotená

  kedy je všetko také vyvážené a autentické

  že sa dá z toho

  poletovať medzi motýľmi

  klesať s peľom na planúcu lúku

  alebo si len tak do vetra pískať

   

   

  Tam

   

  To sa nezdá

  Svet sa naozaj predstavuje

  cez výkladné skrine s briliantami

  cez vyťatý vianočný strom

  ktorý už nie je stromom

  cez naklonenú fasádu kostola

  ktorá akoby strácala vieru

  cez laserové križovatky

  ktoré ti ponúknu takmer všetko

  tak čo vlastne chceš

  Svet je presný a neomylný

  preto tie chladiace veže a tráva

  bez pamäti

  svoje neznáme svetielko

  si musíš objaviť sám

  zelené vlasy divožienky

  ti povedia tam

  jej orientálne prsty sú také presvedčivé

  až máš z cesty hádanku

  Preto tá ranná nevoľnosť

  strnutie na ľadovom mostíku

  a nekonečné detinské otázky

  bezhlavo klesajúce ku dnu

   

   

  Na hrane

   

  Ani jeseň ani zima

  ani radosť ani plač

  ani rieka ani breh

  tak potom skús definovať tento svet

  Lístie žltne a padá pre chvíľkové tušenie

  hľadačov svetla

  krajina je vyplienená

  a bez snehu akoby vykradnutá

  tvoja otrhaná duša tu len zapadne

  Jediné biele vydýchnutie

  sú tvoje obláčkové nohavičky

  tvoja priezračne jasná pokožka

  chvíľami až netelesná

  plazivé zrkadlo sa zatrasie ako hladina

  a ja cúvnem

  (ak mi to milosrdný priestor dovolí)

   

   

  Putovanie

   

  Deň pred Vianocami

  pod nerozhodným splnom mesiaca

  ti zaspávam na nahom ramene

  možno je to únava zimná úzkosť

  možno prejav neskorej oddanosti

  mráz sa sebaisto natlačil do okien

  ako ochranca

  ale v skutočnosti je to úlisný vyzvedač

  stále aby si si dával pozor

  Zamrznutá rieka sa vzdáva

  svojho mena

  a hltavé havrany

  odvisli v nemom polkruhu

  Hroby akoby sa viac utiahli do seba

  ale je to len optický klam

  aj javor stuhol pred odletom

  takže čo s toľkou realitou

  k dokonalej ilúzii chlapca

  postačia

  tvoje hviezdne prsia

  stúpajúce k mojej nehybnej hlave

  ktorá akoby ma počas spánku

  navždy opúšťala

   

   

  Pripomienka

   

  Lastovička

  zabudnutý vták detstva

  ríbezľové chodníky sirôtky hrušky

  zapadnuté v odkvapových žľaboch

  a v uliciach

  plynulý odlet lastovíc

  ako vtedy zabolela

  malá žihľava na duši

  ich tichý odlet podčiarkovala

  úspornosť výrazu dedičná disciplína

  notová čistota prirodzený poriadok

  ty si stále verný svojej nedokonalosti

   

   

  A predsa zmierenie

   

  Tá jeseň ťa znovu uchvátila

  Prevrátený náklad lístia

  súrny telegram v mokrej schránke

  farebný prievan

  novinové koláže

  utajený návrat do jablka

  pre istotu a pre sprítomnenie

  prázdninovej vône komína

  Pomalý dážď

  z povinnosti a z bezradnosti

  vchádzam do rozbehnutého ringu

  svet sa občas zúži

  na reklamný pomaranč

  vydestilovaná definícia je k ničomu

  aj napriek toľkej špine

  udieram čisto

  dopingom sú výhradne

  tvoje nepomenované oči

  vyhrotené prsia

  a milosrdný pohyb ramien

  A jeseň si s tebou robí čo chce

  znovu si prichytený pri krádeži

  ty naivný záškolák

  vylisované slnko je vtlačené

  do pamäti pivnice

  ale bude víno

  ako reálny obraz našej duše

  pomalé odpustenie

  chladné dni zadýchané láskou

  jediný spôsob ako prezimovať

   

   

  HRANIČNÁ CESTA

   

  Identifikácia

   

  Pokračovať ale ako a v čom

  trhliny v múroch sa rozliezajú ako pavučiny

  roztrúsený piesok sa vznáša aby zmizol

  polokomín láka jednonohého bociana

  a nočný kocúr sa nevie zorientovať

  v zmenenom deji

  Miesta v ňom sú dočasne preobsadené

  domy ulice mestá

  sa zrazu rozchádzajú ako bitkári

  Zrkadlá sú nastavené

  ale zbytočná práca hviezd

  kontinuita vykazuje nečakané zlyhanie

  akoby to mala zachrániť

  len tesná biela košeľa

  na svadby a pohreby a spánok

  aby ti z neho našepkával diabol

  Potom aké ranné našliapnutie

  čaj vyluhuje zelené obrysy ostrova

  spomienky sú jasné a nezmenené

   

  a trhliny v múroch sa rozliezajú ako pavučiny

   

   

  Školský park

   

  Tie návraty nie sú až také romantické

  Znormalizovaná školská sústava

  usmerňovaná kriedou ideológie

   

  opravné skúšky z dejín národa

  ich dodatočné škrty a korektúry

  šplh na žrdi akrobatické zostavy

  kružidlo ako argument aj zbraň

   

  Analýza prehier a zákazov bez rozumnej

  pointy

   

   

  Medzibáseň

   

  Akoby si mi chcela niečo povedať

  áno krajina je rozdelená

  ako zle vymeraný pozemok

  ale je predpoklad že tvoje zahalené telo

  je celistvé ako stmievanie

  lenže svet je neskutočný ako toto tvrdenie

  preto toľko slepej viery

   

  Tvoje telo je zbavené látky

  horúcich čipiek a ornamentálnych kovov

  bezsenná žiarovka sa prevracia

  a tma vyhmatáva jej zrýchlený pulz

   

  Rétorika tvojho nahého tela

  je v neohraničenom priestore oslnivá

  (zdržať sa úsudku je nemožné)

   

  Odvážna línia tvojich ramien

  nič nevysvetľuje

  len približuje rozsah vyjasnenia

   

   

  Kontinuita

   

  Ale vietor sa točí dokola

  vyplavené zrkadlo vrhá slané tváre

  je nekonečný karneval

  inak je všetko pri zemi a takmer bez dychu

  Leto je náhodný tieň bez pohybu

  zamknutý cintorín bez kľučky

  spomeňme aspoň baladické stromy

  v zabudnutom háji

  pod nimi zostávali

  tvoje dlhé púštne vlasy

  už vtedy boli pre mňa polnočnou

  mágiou čo potom dnes

   

  Ale vietor sa točí dokola

  čo už si navyberáš

  leto je blesková správa o slobode

  hlboké riečne prúdy

  skoky do večnosti

   

  vírivé svetielko v súmračnom vajíčku

   

   

  Nočný rýchlik

   

  Krajina bez ozvien a pohybov

  neuhasené ohne vypaľujú základy meandrov

  tiché mestá spomaľujú

  ich stojaté stanice nezamávajú

  ani zabudnutou batožinou

  Oči spáčov sú zatlačené vánkom vína

  dievča pred Trenčínom si omotá šál

  okolo zvlhnutých úst

  ešte predtým sa dráždivo usmeje

  zrýchlené odkazy bývajú zmyselné a presné

  A tak jej úsmev bude ešte dlho krúžiť

  ako kamienok na detskom nebi

  bez najmenšej šance vysvetliť ho

  počas tejto dlhej a neobjasnenej cesty

   

   

  Nezaspať

   

  Strom identifikujúci sa rozloženým

  tieňom bez snovej symboliky

  prekrýva

  všetko podružné a okrajové

  z tohto prapodivného života

  plúžiaceho sa v ústrety nadržanej smrti

   

  Akoby ani tvoje dotyky už nič neznamenali

  a pohľad na more začal unavovať

  ale podstata rieky je vždy až pri dne

  a rozhodujúce dni nám odplývajú

  cez drsné smrekové svetlo

  cez hmyz dymiaci pod lupou

  cez meandre bez definitívneho tvaru

  (Základné pravidlo ako dosiahnuť cieľ

  je nezaspať na medzistaniciach

  s ponúknutým liehom)

   

  Smrť ťa nevyradila

  zo svojho aktuálneho zoznamu

  treba však postupovať ďalej

  na obmedzený čas s tebou počíta

  voda vzduch uhýbajúca zem

  vyvinutý horizont provokujúci

  oblinami záhybmi prepadliskami

   

  neďakuj a pokračuj

   

   

  Z podzemia pamäti

   

  Nevyspytateľná pamäť. Sebazničujúca, sebavyzdvihujúca. Cestou zo školy som sa vracal kľukatou ulicou. Pod mestskou zďou, priamo na mestských hradbách boli prilepené nízke domy s opadanou omietkou. Už vtedy som miloval tú nemennú vôňu kuchýň, ich ušpinených a večne stratených psov, ich otlčené stoličky vyložené rovno pred dvere. Ale nie roztárané babky s krúživými pohľadmi, tie som nenávidel. Pozorovali ma, jedna krívajúca babka ma dokonca zastavovala, overovala si čas a prírodné zákony. Teraz viem, že aj tieto vynútené zastávky boli fascinujúce a prípadná detská nenávisť bola len nedokonalou maskou plachosti. Dnešný stav je jednoznačný. Domy sú zbúrané, babky mŕtve a vône rozptýlené ako pochybnosti. Ostali len mestské hradby ako ukážka historickej odvahy a strachu. A moja spomienka ako subjektívne dotvorenie chýbajúcich kulís.

   

  Súvislosti

   

  Cesta bola jasná: hviezdy, dohasínajúce ohníčky, priezračnosť ovocia. Dievčatko s riekankou na podnebí ukryté v lopúchoch nehybnej ulice. Ale padala popraskaná tma, jej unikajúci dym zmenil naivitu nášho videnia, prvé zaváhanie bolo tu. Z cesty je blikajúca križovatka, kvílivá zákruta, bubnujúci labyrint. Na rohu veľkomestskej triedy stojí naprogramovaná žena v lesklých pančuchách s tvárou rezignujúcej šelmy. Láska je nedefinovateľná. Neobzeraj sa, nehodnoť a neporovnávaj. Cesta je zložitá: vnímaš vyhliadkovú vežu, sochu obalenú fóliou, možno ešte rozbitý výklad, celkom určite neistých chodcov a spiaci cintorín.

   

   

  Nesplývanie

   

  Mlčanie o prírode, o prístupových cestách k nej. Jemný cit vánku, bravúrne ovládnutie krídel. Pohľad ponad prehnutú rovinu, vyprahnuté ústa, posledné jablko na strome. Jednoduchá krajina, všetko jasné a zrozumiteľné. Topoľová aleja, zdanie večnosti, sfarbená rieka, hojdavý mostík, loďka s veslujúcim starcom. Umenie skratky, slovo je ťaživý ornament. Komunikovať cez lístie, usadený sneh, podzemnú vodu. Ale mesto je na dosah. Ubúda zeleného, pociťuješ postupné zauzľovávanie, dvojzmyselné obchádzky, priskorú tmu. Vysvetliť to ešte nevieš, ale brániš sa pochopiť to.

   

   

  Pôvod krajiny

   

  Pokorné stromy, vodné kamene vystavené erózii, úzke odbočky obilím, koľajnice zapadnuté v tráve sú usporiadané podľa predstáv márnotratného hospodára. Vznikajú významové spojenia, vysvetľujúce súvislosti, náznaky osudovosti. Ale nestále počasie, katastrofy rôzneho druhu, striedajúce režimy a ich neujasnené koncepcie premien všetko zakrátko preskupia. Krajina sa takmer vymení. Nahromadené symboly priradené k pôvodnej štruktúre sú zrazu nepoužiteľné.

   

   

  Dodatok k deju

   

  Roky bez náležitého deja, len narýchlo vyrozprávané príbehy, postavy vynorené z letnej nedozretej tmy, ruka hmatajúca po kľúčoch, vyobliekaní hostia bez pointy. Občas zdanie mnícha, už mŕtveho, a práve preto prechádzajúceho cez hrkotajúce hradby. V mysli ožívajú morbídne povery a krívajúci pes obchádza svetielkujúcu rotundu. Ale inak len čmudiace prepadliská, oko prázdnoty vyplnené soľou, prehĺtajúcim morom. A znovu letmý letný pozdrav, nehybný peľ na pokožke, pískanie v ušiach, samozrejme neustály smäd. Život vychádza skôr z lyriky ako z epiky, z útržkovitosti a nedopovedanosti.

   

   

  Postupnosť rozpadu

   

  Odchádzaš alebo sa vraciaš, v každom prípade je to cielený pohyb smerom k nasvietenému domu. V povedomí ťa ešte zohrieva pôvodná štruktúra ohňa a milostná rezonancia ruky. Nespomenieš si, či odchádzaš alebo sa vraciaš, predjesenná úzkosť je len zámienka. Smer putovania nie je rozhodujúci, všetko nemenné zostáva na mieste svojho predurčenia až do úplného rozpadu.

   

   

  OBCHÁDZKY

   

  Staničný interiér

   

  Okrajová stanica

  slúžiaca už len ako záchytný bod

  na dohľad cintorín priemyselná zóna

  supermarket (pragmatická konštrukcia

  pre každú životnú potrebu)

   

  Tušené staničné obrysy

  výpravcov duch naďalej v nočnej službe

  v regáloch predvojnový cestovný poriadok

  (atlas sveta pod tlakom plesne

  rozkladá všetky zmluvné hranice)

   

  Význam interiéru je v jeho interpretácii

   

   

  Lesná štvrť

   

  Opakuješ sa chôdzou po umŕtvenom lístí

  stiesnenosťou

  z vytrácajúceho sa lesného priesmyku

  zachyteného diaľnicou polonahou stopárkou

   

  Už aj obsah toho najnutnejšieho

  je bezdôvodne zamlčaný

  (urnový háj za železničným depom

  ako zrýchlená zastávka)

   

  Odtrhnuté dno rieky stráca vplyv

  na hladinu s ľadovými obručami

  (pes hľadá svojho odviazaného pána

  slečna s naolejovanou pokožkou mýli

  medziokenné svetlo)

   

  Opakuješ sa unáhleným vzplanutím

   

   

  Vyústenie

   

  Vták alebo tieň vysoko na nebi

  rozfúkané púpavy

  zelené prúty

  všetko takmer zabudnuté a premlčané

  ale znovu objavované a dotýkané

   

  Nezáleží či v detaile

  alebo v ubiehajúcom celku

  hlavne že vieš kam je unášané

  vyplavené drevo

  aké sfarbenie má klesajúci potápnik

  kde prečnieva iskerník a blyskáč

   

  Aj keď rieka nenasvedčuje zmenu kurzu

  otázka smerovania je neodbytná

  (hneď za brehmi to postrehneš)

   

  ale už sa nemôžeš od toho odvrátiť

   

   

  Posun

   

  Peľ usadený vo vlasoch pretrhaný spánok

  rozkúskovaný deň podliehajúci počasiu

  Napokon to vyústi do východiska

  – vybielený dom s belasým soklom

  pred ním lavička knísajúci sa strom

  súmerne zapadajúci do priesečníka dverí

   

  Priezračný oblok šepkajúce rádio

  opakované odlesky tvojej hlavy

  na mojom spustenom ramene

  ozvena nikdy nevidenej kukučky

  ani v detstve teraz už vôbec nie

   

  vláknitá hlina pod nechtami

  drvenie rozvoniavajúcej rasce

  aby sa tvoje oponovanie nestalo ikonou

   

   

  Odchádzanie

   

  Naleštený príborník

  v upadajúcom hoteli Grand

  meškajúce hodiny politické vtipy

  čašníčka s pamäťou

  na želania osamelých hostí

   

  Zrkadlo na recepcii ťa zachytí

  reflexívnym okrajom

  samozrejme v neúplnosti

  len v zmysle tvojho výstupu do tmy

  v ktorej mačky strácajú plachosť

  a zúfalí spasitelia čakajú na zánik

   

  Zrkadlo ťa vo svojej bezradnosti

  odkáže na pokračujúce zrkadlo

  s plavými dievčenskými vlasmi

  (tvár v celku je nedostupná)

   

  ale darovanie nie je v odovzdávaní…

   

   

  Predtucha

   

  Dokonca aj voči sebe

  klamanie a obchádzky

  bosá stojíš vo vode

  súčasne na ľade a v pare

  (nemožnosť vyjadriť sa inak

  ako metaforou sa stáva výhodou)

   

  Najmä voči sebe presakujúca lož

  mystika sviece a návnada

  v tvojich vlasoch

  jesenný podklad je zo žeravých

  uhlíkov a prisluhujúceho dymu

  (sezónny rituál odvahy sa začína)

   

   

  Výšky

   

  Lietadlo v prázdninovom vytržení

  stúpa v olivovom vzduchu

  ale nebo je nedosiahnuteľné

   

  Rovnako aj voda

  so svojím spasiteľským dnom

  darovaný priestor sa však neuzatvára

  ako z opakovaného záberu

  vychádzaš z mora

  les dýcha pod tvoje neprístupné vlasy

  odskakujúca soľ praská pod stehnami

   

  Lietadlo stúpa voda v trópoch klesá

  myš vyplňuje poľnú puklinu

  sme v tom až po krk

  ranní cestujúci bez mapy

   

   

  Zdanie

   

  Mimo silvestrovskej noci

  s centrálnym osvetlením

  mimo radničného optimizmu

  burzových posunkov

  a ozvučených výťahov

   

  V asanačnom pásme

  s rozobratými komínmi

  s pozostatkami domáceho dymu

  v rozptýlených semenách jadrách kôstkach

  aby úspornosť výrazu

  nebola pomstou

   

   

  K havranom

   

  Nehybné havrany rozmiestnené

  na stromoch po tlejúcom lístí

   

  Zmoknuté psy pri trati

  bez zachytených stôp a indícií

   

  Cez vlhké čakárne

  a studené sklá krčiem

  byť zaskočený kúpeľňovou parou

  načasovaným leskom tvojej pokožky

  (nahé stehno nastavené v polotme

  je viac prekážka ako návnada)

   

  Jesenný princíp vzplanutia:

  pozhasínané len hľadajúce divadelné

  reflektory javiskový prach

  a naskúšané objatie ako náhrada

  za uniknutú skutočnosť

   

  Podrážky prepúšťajú hmlu

  a šepkárka už napovedá zo spánku

   

  (Havrany v zovretom tvare

  si vyjasňujú vonkajšie vzťahy)

   

   

  Pred umrznutím

   

  Lístie sa zdvihlo

  aby ti zakrylo oči

  domnienka že nemáš niečo vidieť

  sa ukazuje pravdivá

   

  Výhľad na skelet stromu

  je ešte myslený

  ale lúky už majú vypnutý

  obraz aj zvuk

  a tmavé drevo je pod celtou

   

  Zvažovanie pohľadu je na mieste

  obzvlášť z rustikálneho okna

  otočeného do veľkého prázdneho sveta

  v ktorom za včasných rán

  stúpajú hubárske výpravy

  (v ohňoch sa pália nezvratné dôkazy)

  a posledné byliny sú zachránené

  pred umrznutím

   

  Pre náhlu bolesť z konca cesty

   

   

  Účasť

   

  Aj táto nevyhnutná lož je nahradená

  prechodom cez slamené pole

  plavbou po tiahnucom kanáli

  dotykom ruky o prázdnu chladnúcu šálku

   

  Skutočnosť je nenahraditeľná

  vysychajúca nádrž

  prízemné vtáctvo

  insitné úle pozakrývané dymom

   

  Cítiš pradávny prenosný smäd

  úzkosť z blýskajúcich nocí

  neodlučiteľnú účasť na obnove a zanikaní

   

   

  Poloha

   

  Pribúdajú obchádzky zákruty

  a nočné otázky

   

  Až keď je tu leto nadýchneš sa

  z jeho prerážajúcich lúk

  a vzďaľujúcich sa vodojemov

   

  Panelové mesto vymažeš z mysle

  kaňou striehnucou na zvodnatenom konári

  vypuklými tieňmi

  na príjazdových cestách

  a dlhých hrádzach

   

  Privedú ťa pod každú jazernú hladinu

  (s rybou máš na zostávajúci svet

  totožný pohľad)

   

  Vyostrené otázky tam zostávajú visieť

  ako mäsiarske háky

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013