Miloš Tomčík

Narodenie 19. 9. 1922 Ploštín-Liptovský Mikuláš
Úmrtie 15. 10. 2009 Bratislava • Pseudonym

  Milan Beňo, Vlado Krajan
 • Stručne o autorovi

  Miloš TOMČÍK po absolvovaní gymnázia v Liptovskom Mikuláši študoval slovenský jazyk a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte
  Miloš TOMČÍK po absolvovaní gymnázia v Liptovskom Mikuláši študoval slovenský jazyk a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1942 – 1947). Už počas štúdia redigoval časopisy Slovo mladých (1946) a Mladá tvorba (1947 – 1948). Po štúdiách pôsobil ako asistent na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1948 – 1960) s výnimkou rokov 1952 – 1953, keď viedol odbor umenia na Povereníctve školstva, vied a umení. Od r. 1960 pracoval v Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore KSČ v Prahe, potom v Ústave pre Českú literatúru ČSAV (1962 – 1963). V r. 1963 – 1975 prednášal dejiny slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (súbežne prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave), v r. 1976 – 1979 pôsobil ako lektor českej a slovenskej literatúry a jazyka na univerzite v Bordeaux, potom bol až do odchodu do dôchodku vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Literárnokritické články a glosy začal publikovať na začiatku 40. rokov v Národných novinách a v Novom rode. Ako kritik
  Literárnokritické články a glosy začal publikovať na začiatku 40. rokov v Národných novinách a v Novom rode. Ako kritik a literárny vedec spočiatku väčšmi inklinoval k poézii. Svedčí o tom i jeho prvá práca Slovenská nadrealistická poézia, do ktorej zhrnul výsledky svojich štrukturalisticky orientovaných štúdií. Na základe štrukturálnej analýzy básnického jazyka v nej objasňuje prínos tvorby nadrealistov pre slovenskú poéziu. V 50. rokoch popri literárnej recenzistike publikoval viaceré štúdie a state o problémoch a osobnostiach štúrovskej (A. Sládkovič, J. Kalinčiak) a realistickej epochy (Hviezdoslav, T. Vansová, Ľ. Podjavorinská, M. Kukučín, Timrava, J. Vlček a i.). Neskôr sa sústavnejšie venoval výskumu medzivojnovej literatúry. Prvým výsledkom tejto orientácie boli univerzitné skriptá, viaceré štúdie publikované v odborných časopisoch a v r. 1961 aj kniha štúdií Na prelome epoch, kde fenomén medzivojnovej literatúry reflektuje v širších kultúrno-spoločenských súvislostiach. V 60. rokoch rozšíril výskum na analýzu slovenskej literárnej avantgardy a davistického hnutia. Zaujali ho otázky poézie a teoretických názorov L. Novomeského, básnická tvorba J. Smreka, E. B. Lukáča, M. Haľamovej  a i., prozaické dielo G. Vámoša, I. Horvátha, F. Švantnera, M. Urbana a i. V r. 1974 vydal knihu štúdií Básnické retrospektívy, ktorú venoval uzlovým vývinovým bodom slovenskej poézie od romantizmu až po avantgardy. Tomčík patrí k tým literárnym vedcom, ktorí vidia vývin slovenskej literatúry v úzkej súvislosti s českou literatúrou i v širšom kontexte európskeho vývinu. Výsledky svojich výskumov v oblasti vzťahov českej a slovenskej literatúry 19. a 20. storočia spracoval v knihách Literárne dvojobrazyEpické súradnice. V nasledujúcom súbore Poézia na križovatkách času sa venuje aj kritike preklade. Kniha Tvorba a kritika obsahuje výber jeho glos, úvah, kritík a štúdií o súčasnej literatúre. Okrem toho bol hlavným redaktorom antológie Slovenská literárna kritika 1 – 4 (1977 – 1984), participoval na tvorbe Dejín slovenskej literatúry 5 (1985), kde autorsky pripravil časť o vývine a poézii obdobia 1918 – 1935. Je autorom vysokoškolských skrípt a stredoškolských učebníc. V r. 1947 vydal knihu reportáží Nová Juhoslávia, v ktorej spracoval svoje dojmy zo študijného pobytu.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Slovenská nadrealistická poézia (1949)
  • Súčasná slovenská literatúra (1960, Praha)
  • Na prelome epoch (1961)
  • Slovenská literatúra 20. storočia (1966)
  • Od slovenskej moderny k dnešku (1970, Praha)
  • Básnické retrospektívy (1974)
  • Literárne dvojobrazy (1976)
  • Epické súradnice (1980)
  • Poézia na križovatkách času (1983)
  • Dejiny slovenskej literatúry 5 (1985, spoluautor)
  • Tvorba a kritika (1987)

  Publicistika

  • Nová Juhoslávia (1947)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5. MARUŠIAK,
  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  MARUŠIAK, Jozef: Malá spomienka na Miloša Tomčíka, 1922 – 2009. (Kronika). In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 37 – 38.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013