• Životopis autora

  R. 1954 – 57 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Martine, 1957 – 60 študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity F.

  R. 1954 – 57 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Martine, 1957 – 60 študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity F. Palackého v Olomouci, 1961 – 65 slovenčinu a dejepis na Pedagogickom inštitúte v Martine. Po štúdiách bol r. 1965 – 66 učiteľom na základnej škole v Martine. R. 1966 nastúpil do Matice slov., kde pracuje stále na bibliografickom úseku, najprv v retrospektívnej, od 1972 v špeciálnej bibliografii, 1983 – 87 vedúci strediska súbežnej bibliografie, od 1987 vedúci Bibliografického oddelenia a napokon riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slov. národnej knižnice, súčasne od 2002 prednáša na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity. Ako popredný slov. bibliograf sa výrazne podieľal na vybudovaní systému slov. národnej bibliografie a jej počítačového spracovania, v rámci nej od r. 1971 aj na spracovani Bibliografie literárnej vedy a umeleckej literatúry na Slovensku. Je autorom monografií, výskumných správ, štúdií a príspevkov z oblasti bibliografie, publikovaných v domácich i zahraničných zborníkoch a odborných periodikách, 1989 – 97 redigoval Bibliografický zborník. Popri bibliografickej činnosti sa sústavne venuje literárnohistorickému výskumu, autor početných vedeckých štúdií i popularizačných príspevkov o osobnostiach z dejin slov. literatúry, kultúry a ev. náboženského života, publikovaných v zborníkoch i časopisecky. Ako editor pripravil na vydanie dielo Janka Matušku pod názvom Piesne a báje (1971), prvé samostatné knižné vydanie poézie P. Kellnera-Záboja Hostinského Šuhajovo dumanie (1973), výber z Hviezdoslavovej duchovnej poézie Žalmy a hymny (1996), 2-zv. výber z publicistiky J. Smreka Sme živý národ (1999). Okrem toho napísal  rozhlasové pásma a scenáre dokumentárnych filmov o Hviezdoslavovi, J. Janoškovi, o turčianskych pamätníkoch, o protivojnovej poézii slov. autorov, ďalej scenárov literárnomuzejných expozícií slov. spisovateľov a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Editorská činnosť

  • Piesne a báje (1971, výber z diela J. Matušku)
  • Šuhajovo dumanie (1973, P. Kellner-Záboj Hostinský)
  • Žalmy a hymny (1996, výber z Hviezdoslavovej poézie)
  • Sme živý národ (1999, výber z publicistiky J. Smreka)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOVÁČ ADAMOV, Michal: Trištvrte storočné zrenie Miloša Kovačku.  In: Tvorba , roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 3, s. 30 – 35.
  KOVÁČ ADAMOV, Michal: Trištvrte storočné zrenie Miloša Kovačku.  In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 3, s. 30 – 35.

  DUDÁŠOVÁ, Darina: Zborník o turčianskych Révalovcoch. Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie. Sudia historico-bibliographica Turociensis. Zv. 3. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 4, s. 39 – 42.

  TKÁČIKOVÁ, Eva: Iskrice z martinských pahrieb alebo jubilanti, ktorí rozsievajú svetlice poznania. (Kronika). In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 4, s. 33 – 34.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013