• Pseudonym

  Gustáv Kosor, Milan Markus, P. Repáč
 • Životopis autora

  Narodil sa 18. mája 1934. Základnú školu navštevoval v Banskej Bystrici, kde začal študovať aj na gymnáziu, ktoré dokončil

  Narodil sa 18. mája 1934. Základnú školu navštevoval v Banskej Bystrici, kde začal študovať aj na gymnáziu, ktoré dokončil v Leviciach maturitou. Vysokú školu pedagogickú v Bratislave nedokončil pre chorobu. Roku 1953 pracoval ako konštruktér v nábytkárskom podniku vo Zvolene, v rokoch 1956 – 1958 bol školským referentom v Banskej Bystrici, 1958 – 1962 metodikom Domu osvety v Banskej Bystrici, roku 1962 sa stal dramaturgom bábkového divadla v Banskej Bystrici, roku 1967 redaktorom denníka Smer, roku 1969 redaktorom Čsl. rozhlasu v Banskej Bystrici. Od roku 1974 pracoval v Okresnom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici. Zomrel 26. mája 1992 v Banskej Bystrici.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • O drobinkovi, najmenšom kráľovi na svete (1966)
  • Gašparko a strašní lúpežníci (1971)
  • Paneláci, dobrí vtáci (1985)

  Rozhlasová tvorba

  • Vyskoč Janko a strašní lúpežníci (1977, hra pre deti)
  • Dvojportrét (1979, hra)
 • Charakteristika tvorby

  Už prvá zbierka jeho veršov vyvolala prekvapenie odbornej verejnosti a neobyčajný záujem o autora a jeho poéziu. Zaujal

  Už prvá zbierka jeho veršov vyvolala prekvapenie odbornej verejnosti a neobyčajný záujem o autora a jeho poéziu. Zaujal predovšetkým nekonvenčnosťou myslenia a osobitým pohľadom na svet stvárnený neošúchanými sviežimi metaforami, ktoré sú základom jeho poetična. Predstavil sa ako vnímavý a originálny básnik, čo v ďalších zbierkach len ďalej rozvíjal a potvrdzoval. Realitu skutočnosti rozkladá na množstvo prekvapivých obrazov s asociatívnym dosahom, ktoré prekvapujú novou, nečakanou podobou a videním skutočnosti. Básnikova obrazotvornosť unáša čitateľa za hranice všedného videnia a vnímania, ožiaruje ju lúčom sviežosti a v novom usporiadaní poskytuje čitateľovi neobyčajný estetický zážitok. Pri stavbe veršov hľadá svoj vlastný tvar, ktorý má smelú konštrukciu a modernú architektonickú podobu. Má zmysel pre skratku, vie navodiť atmosféru a jednoduchými prostriedkami vyvolať strhujúci, až otrasný zážitok. Jeho videnie vecí a sveta je bohaté. Tematicky je rozmanitý. Vracia sa k vlastným zážitkom z detstva do obdobia druhej svetovej vojny (koncentračné tábory, poprava väzňov, odsun židovského obyvateľstva, utrpenie detí, drastické obrazy vojny, sociálne problémy, životná realita a podobne) s morálnou a etickou zaujatosťou za spravodlivosť. Je to bolestné precítenie minulosti v symbolickej poetickej skratke, s ktorou spája prítomnosť rodnej zeme. Jeho vzťah ku skutočnosti nadobudol charakter vyhraneného básnického prejavu, ktorý má významné zaradenie v slovenskej poézii. Naliehavosť, s akou sa vyjadruje k témam, presahuje hranice malej krajiny Slovenska. Jeho myšlienková mohutnosť má čo povedať všetkým ľuďom, ktorým nie je ľahostajný ďalší vývoj vo svete. V centre pozornosti stoja hodnoty a krásy ľudského života v protiklade k záludnostiam vojnových udalostí. Jeho pohľad na svet je viac ako len pôsobivý, s neodmysliteľným ľudským posolstvom. Aj v ďalších zbierkach sa vracia k motívom Slovenského národného povstania, vojne, do detstva, rodnej obce a kraja a obohacuje ich o významový posun poznamenaný osobnou skúsenosťou života v konkrétnom čase a priestore. Hľadá životné, etické a estetické hodnoty ľudského bytia overené a potvrdzované časom. Nachádza ich v poetickom oživovaní minulosti, akou je národná tradícia, ktorú aktualizuje pre prítomnosť a budúcnosť. V posledných zbierkach, s ktorými prišiel po takmer pätnásťročnej odmlke, pokračuje kontinuálne v tematickej rovine, ale obohatil ich o nové prvky, ktoré svedčia o intelektuálnom dozrievaní autora. Je to predovšetkým symbolika, originálna obrazotvornosť a reflexívnosť, obohatené o vnútorné prežívanie. Citlivá vnímavosť aktuálneho diania ho priviedla až k politickej lyrike, ktorá si ponecháva prekvapivosť metafor a zaujatie, ale aj vyrovnanosť, popri priebojnosti, s výrazovo výsostne poetickým pohľadom na udalosti a život. Básnická tvorba Mikuláša Kováča predstavuje samostatný a originálny výraz, ktorým významne obohacuje podoby slovenskej poézie tým, že objavuje nové horizonty a možnosti poézie aj v takých nepoetických oblastiach ako je vojna. Základnou črtou jeho poézie sú ľudské dimenzie v často neľudských podmienkach života.

  Viktor Timura

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Výber z poézie (1989 po gruzínsky)

 • Monografie a štúdie o autorovi

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.
  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

  LOMENČÍK, Július: Nezabúdať na historickú pamäť. Pri šťvrťstoročí úmrtia Mikuláša Kováča. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 24. 5. 2017, č. 19 – 20, s. 9.

  LOMENČÍK, Július: Slovenské národné povstanie v poetickej reflexii Mikuláša Kováča.
  http://www.topky.sk/cl/100313/1596369/Evita-odhalila-sukromnu-FOTO--Toto-je-novy-muz-jej-zivota-

  (anka): Poetický pondelok s básňami Mikuláša Kováča. In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č. 19 – 20, s. 8.

  LOMENČÍK, Július: Poetická spomienka na miesto "zrútenia civiliziácia". In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 6.

  LOMENČÍK, Július: Poetické a mysliteľské impresie poézie Mikuláša Kováča (pri príležitosti nedožitej osemdesiatky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 20 – 29.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  Autor neuved.: Omladnite s "mladoleťákmi"! (Kováč, Mikuláš: Paneláci dobrí vtáci). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 15.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Najvlastnejším slovesným živlom Kováčovým nie je úsilie o analytický prienik do reality cez jej okamžité metaforické

  Najvlastnejším slovesným živlom Kováčovým nie je úsilie o analytický prienik do reality cez jej okamžité metaforické pomenovanie, ale snaha o básnické vyrozprávanie podoby, a tým o jej transformáciu na skutočnosť básnickú. Zdá sa mi, že si hľadá primeraný priestor pre uplatnenie Kováčov rozprávací pud, jeho živelná schopnosť prepletania subjektívnej evokácie s reprodukovaním udalostí a príbehov skutočných či vymyslených, skrátka jeho Lust zu fabulieren, veľmi smutný, ktorý svoju nehu a smútok často zakrýva ľahkonohým vtipom alebo grimasou irónie.

  Stanislav Šmatlák

  Jedným dychom píše básne protivojnové i ľúbostné, alebo príbehy všedného života. A to je pravdaže prednosť. Je básnikom detí a detstva, básnikom protivojnovým, i básnikom práce, tej najvšednejšej, i tej s patetickým tvorivým akcentom. O tomto všetkom nás Kováč presvedčil jedinečným spôsobom, ktorý tu platí: kvalitou svojich básní, ovládnutím moderných výrazových prostriedkov a schopnosťou objaviť prenikavú svietivosť a reč obyčajných vecí.

  Jozef Mihalkovič

  Sila Mikuláša Kováča bola a zostáva v prudkom a kontrastnom videní faktov skutočnosti, v ich nahej poetizovanej podobe. Mikuláša Kováča som poznal ako básnika ostrého, prudkého a kontrastného videnia skutočnosti.

  Milan Hamada

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013