Mikuláš Gašparík

Narodenie 5. 5. 1916 Trnava
Úmrtie 19. 9. 2003 Bratislava • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Trnave (r. 1936 maturoval), 1936 – 40 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1939 – 44 bol stredoškolským

  Študoval na gymnáziu v Trnave (r. 1936 maturoval), 1936 – 40 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1939 – 44 bol stredoškolským prof. v Martine, 1945 – 50 riaditeľ gymnázia v Trnave, od r. 1951 pôsobil stále v Bratislave, najprv ako pracovník Literárnovedného ústavu SAVU, 1952 – 53 pracoval na Povereníctve školstva, 1953 – 59 bol vedúcim Katedry slovenčiny na Vysokej škole pedagogickej, 1959  – 64 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 1965 – 81 prof. dejín slov. literatúry na Filozofickej fakulte UK. Ako literárny historik sa sústredil na skúmanie slov. literatúry 2. polovice 19. stor., pričom osobitnú pozornosť venoval osobnosti Jána Palárika. Okrem viacerých štúdií je autorom monografie Ján Palárik a jeho boj o  demokratizáciu slovenského národného života (1952). V Sborníku štúdií a prác Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (1957 – 63) publikoval rozsiahle pramenné štúdie o S. D. Štefanovičovi, K. Banšellovi, J. K. Viktorinovi a i., editor diela J. Palárika a K. Banšella, zostavovateľ čítaniek a učebníc literatúry pre odborné a stredné školy, Antológie realistickej literatúry (spolu s P. Petrusom a P. Mazákom, 1983), vysokoškolskej príručky Úvod do štúdia slovenskej literatúry (1978), ktoré vyšli vo viacerých vydaniach.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Ján Palárik a jeho boj o demokratizáciu slovenského národného života (1952, monografia)
  • Úvod do štúdia slovenskej literatúry (1978)
  • Antológia realistickej literatúry (1983, spoločné dielo M. Gašparík, P. Petrus, P. Mazák)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MINÁRIK, Jozef: Jubilujúci profesor Mikuláš Gašparík. (Kronika). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 265 – 266.

 

Obálka slniečka september 2013