• Stručná charakteristika tvorby

  Literárny historik, kritik, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ profesor PhDr. Michal Roman, CSc., sa venoval výskumu ukrajinsko-slovenských a
  Literárny historik, kritik, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ profesor PhDr. Michal Roman, CSc., sa venoval výskumu ukrajinsko-slovenských a slovensko-ruských literárnych kontaktov; sférou jeho výskumného záujmu bola tiež ukrajinská literatúru v Československu po roku 1945. Pre stredné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským napísal učebnice z dejín ukrajinskej literatúry po roku 1945. Učebnice písal i pre vysokoškolských študentov, zostavil viacero výberov a antológií z tvorby ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Prekladal odborné aj umelecké texty z ukrajinčiny a ruštiny do slovenčiny a naopak. O problematike prekladu a tlmočenia tiež prednášal.Venoval sa aj výučbe dejín a kultúry Ukrajiny, dejiny ukrajinskej literatúry 11.- 18. storočia, dejiny ukrajinskej literatúry 19. storočia. Vyučoval tiež reálie Ukrajiny.
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  R. 1946 – 50 študoval na učiteľskej akadémii, 1952 – 53 na Pedagogickej fakulte SU v Prešove, 1953 – 58 bol študentom Kyjevskej št.

  R. 1946 – 50 študoval na učiteľskej akadémii, 1952 – 53 na Pedagogickej fakulte SU v Prešove, 1953 – 58 bol študentom Kyjevskej št. univerzity T. Ševčenka. Po štúdiách pôsobil od r. 1958 ako asistent na Filologickej fakulte VŠP v Prešove, roku 1972 sa stal docentom dejín ukrajinskej literatúry, roku 1980 bol vymenovaný za profesora, od roku 1982 do roku1991 bol vedúcim Katedry ukrajinského jazyka a literatúry na FF UPJŠ. V rokoch 1997 až  2004 pôsobil na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vykonával funkciu vedúceho oddelenia ukrajinistiky.
   Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venoval najmä oblasti dejín a teórie ukrajinskej literatúry so zameraním na slov.-ruské a slov.-ukrajinské literárne vzťahy. Literárne dielo ukrajinských spisovateľov na Slovensku zhodnotil v monografiách Tvorba Fedora Lazorika (1974) a Život a tvorba Fedora Ivančova (1976). Ďalšie diela: Cesty literatúry Ukrajincov v Československu po 1945. roku (1979), Literatúra a doba (1986), Z dejín slovensko-ukrajinských literárnych stykov (1971), Slovenské preklady z ruskej, sovietskej literatúry v rokoch 1920 – 1940 (1970). Autor publikácií Vybrané kapitoly z literárnej kritiky (1983), Literárne portréty ukrajinských spisovateľov Československa (1990), História i súčasnosť Ukrajiny (2003), Úvahy o literárnom romantizme (2005),  Básnik Sergej Makara (2012), Cesty k poznaniu tvorby Sergeja Makaru (2014), ako aj učebníc a učebných textov pre stredné a vysoké školy. Prekladateľ odbornej a umeleckej literatúry z ukrajinčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do ukrajinčiny (napr. Ukrajinská literatúra 11. st. – 18. st., 1998; Ukrajinská literatúra 19. storočia; Dejiny a kultúra Ukrajiny, obe 1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Kobylnice (2006)

  Odborná literatúra

  • Reálie Ukrajiny: učebné texty (2002)
  • História i súčasnosť Ukrajiny (2003)

  Literárna veda

  • Slovenské preklady z ruskej, sovietskej literatúry v rokoch 1920 – 1940 (1970)
  • Z dejín slovensko-ukrajinských literárnych stykov (1971)
  • Tvorba Fedora Lazorika (1974)
  • Život a tvorba Fedora Ivančova (1976)
  • Cesty literatúry Ukrajincov v Československu po 1945. roku (1979)
  • Vybrané kapitoly z literárnej kritiky (1983)
  • Literatúra a doba (1986)
  • Literárne portréty ukrajinských spisovateľov Československa (1990)
  • Dejiny a kultúra Ukrajiny (1998, učebnica)
  • Ukrajinská literatúra 11. st. – 18. st. (1998)
  • Ukrajinská literatúra 19. storočia (1999, učebnica)
  • Úvahy o literárnom romantizme (2005)
  • Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska (2010, 1.vydanie)
  • Básnik Sergej Makara (2012)
  • Cesty k poznaniu tvorby Sergeja Makaru (2014)
  • Poézia Sergeja Makaru v kontexte (2015)
  • Ukrajinská literatúra Slovenska očami recenzenta (2016, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŇACHAJOVÁ, Mária: Michal Roman: personálna bibliografia. Prešov : Štátna vedecká knižnica 2005. ŠAH: Michal Roman – 75.
  ŇACHAJOVÁ, Mária: Michal Roman: personálna bibliografia. Prešov : Štátna vedecká knižnica 2005.

  ŠAH: Michal Roman – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Myslenie o literatúre M. Romana vykazuje stabilné znaky, ktoré sústavne zdokonaľuje v línii jemu svedčiacej – nevnášať do literárneho
  Myslenie o literatúre M. Romana vykazuje stabilné znaky, ktoré sústavne zdokonaľuje v línii jemu svedčiacej – nevnášať do literárneho diela elementy, ktoré tam nepatria, alebo také, ktoré by chcel mať kritik, no nehodia sa do autorovej koncepcie diela, uplatňovanej v jeho výstavbe. Sleduje, do akej miery vyšiel autorov zámer, koncepcia; vyzdvihuje stránky literárneho diela a autorovho zámeru, ktoré sa mu podarili, ale zároveň pritom upozorňuje aj na tie, ktoré sú nedotiahnuté a bránia literárnemu dielu vyniknúť v plnom rozsahu (viď Literatúra a čas, Básnik Sergej Makara (2012), Cesty k poznaniu tvorby Sergeja Makaru (2014 a iné).
  Pri hodnotení literárneho diela si uvedomuje, že autor prejavy a javy reality selektuje. Zaujíma ho práve tento proces, lebo od neho a jeho postoja k prvkom reality, osobného videnia a schopnosti fakty tematizovať závisí celkový výsledok literárneho diela a a jeho predpoklady sa úspešne uplatniť v literárnom procese.
  Ján Jurčo In: Opera Slavica. XXV., 2015, č. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Vzorný učiteľ (1979)
  Cena Zväzu slovenských spisovateľov (1976)
  Cena Ivana Franka (1986, 1989)

 

Obálka slniečka september 2013