Foto © Lucia Gardin
Foto © Lucia Gardin
 • Pseudonym

  gynonymum: Anna Snegina
 • Stručná charakteristika tvorby

       Habajove básnické zbierky programovo narúšajú tradičné chápanie autorského a lyrického subjektu. V
       Habajove básnické zbierky programovo narúšajú tradičné chápanie autorského a lyrického subjektu. V jednotlivých knihách sa autor štylizuje do romantického „kyborga“ (Korene neba. Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá), do „slovenskej poetky ruského pôvodu“ A. Sneginy, stáva sa súčasťou autorského multisubjektu v textovom experimente Generator X alebo ako „Veľký epigón“ (autorovo označenie samého seba v debute) intertextuálne vyberá nápadné znaky klasickej poézie z 19. a zo začiatku 20. storočia a umiestňuje ich do rámca súčasných spoločenských a umeleckých podmienok (mimojazykovej reality, postmoderného chápania literatúry, brandizmu a pop-artu).
       Jedným z básnikových cieľov sa okrem zážitkovosti stáva dekonštrukcia ustálených spôsobov písania poézie a rekonštrukcia poézie postavenej na novej platforme palimpsestu tradičných a post moderných prvkov. V debutovej zbierke 80-967760-4-5, nazvanej podľa ISBN kódu knihy, autor synkreticky prepája kompozíciu básnickej zbierky a televízie. Navonok jednorazový, hravý experiment v zrážke dvoch nekompatibilných médií načrtáva groteskný nepomer medzi vznešeným (poézia) a úžitkovo-popularizujúcim (televízia), naznačuje možnosti, očakávania i limity oboch médií, a zároveň ponúka autorovi priestor na položenie otázok o funkčnosti poézie v období „digimodernizmu“.
       Pre Habajove zbierky je príznačné zdôrazňovanie citovosti v exponovanej podobe ako sentimentu, romantických gest (Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej, Korene neba. Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá) alebo ženskej citlivosti znásobenej využitím povestnej ruskej citovej rozorvanosti prostredníctvom fiktívneho autorstva A. Sneginy. V prvom pláne M. Habaj umožňuje, aby „naivní čitatelia“ knihy čítali ako primárne zážitkový text, v ďalších plánoch sa pre „múzických čitateľov“ rozohráva palimpsestová a intertextuálna hra s viacerými možnosťami interpretácie. Aj napriek odstupu autora od citového zainteresovania je dominantnou náladou nostalgia za obdobím, keď poézia a láska mali vážny, neproblémový a „čistý“ charakter.
       Zmenená doba marginalizuje poéziu aj lásku a autor mieru zmenených podmienok v súčasnosti približuje pomocou konfrontácie s minulosťou a budúcnosťou; raz cez intertextuálne oživovanie významných básnických textov slovenskej a svetovej poézie minulosti a druhýkrát „sci-fi “ konceptom kyborgickej poézie, ktorá sa z budúcnosti v retrospektíve pozerá na súčasnosť ako na „posledné storočie“ ľudskej spoločnosti. Najdokonalejšiu ilúziu stretu súčasnosti s personalizovanou esenciou citlivosti a citovosti v Habajových zbierkach reprezentuje melancholický lyrický subjekt A. Sneginy, tajomne „nezvestnej od roku 2005“. V ženskom subjekte Sneginy sa kontrastne spájajú intímne feminínne polohy – ako alúzie na ruskú tradíciu osudových žien – s povrchnosťou a trendovosťou, ktorá je dôsledkom tlaku mediálnej manipulácie a konzumnej spoločnosti na jednotlivca.
       Autorská intencia básnických kníh M. Habaja ostáva „v iritujúco dvojznačnej, neurčitej polohe“ (Z. Rédey). Niekoľkoúrovňové čítanie, miera kódovania a kontrast medzi vysokým a nízkym, medzi artistným a úžitkovým neodhaľujú intenciu autora jednoznačne a umožňujú čítať jeho knihy ako nostalgickú konfrontáciu sú časnosti s marginalizovaným umením alebo ako svojskú paródiu v postmodernom štýle.
       Možnosť čítania textov v protikladných intenciách sa novým spôsobom aktualizuje v nateraz poslednej knihe, nazvanej menom autora Michal Habaj. V rozsiahlej zbierke „textových happeningov“ spracúva popri témach vhodných na persifláž aj vážne témy (stvorenie človeka, holokaust), ktorých zosmiešnenie by morálne diskvalifi kovalo autora. M. Habaj v knihe pokračuje v explorácii možností autorského subjektu (využitie jogistických techník, štylizácie do postáv z bulvárnych príbehov) a možností textu ako postštrukturalistickej pokusnej matérie, ktorú otvára alúziou na foucaultovskú štúdiu umenia a filozofie pod mottom „toto nie je básnická zbierka“. Autor rozširuje hru aj do oblasti pragmatického priestoru (komunikácie autora a čitateľa), kde čitatelia interpretujú podnety textu, ale aj podnety knihy ako artefaktu a vedeckého experimentu.

  Ján Gavura, 2012
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Básnik  a literárny vedec Michal Habaj (1974)  študoval na FF UK v Bratislave. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry

  Básnik  a literárny vedec Michal Habaj (1974)  študoval na FF UK v Bratislave. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Je autorom monografií Druhá moderna (2005) a Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (2013), spoluautorom Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Slovníka diel slovenskej literatúry 19. storočia (2014). Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2004) a Michal Habaj (2012). Pod pseudonymom Anna Snegina vydal zbierky poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009). Jeho básne sú súčasťou knihy fotografií Doroty Sadovskej Emergency Entrance / Núdzový vchod (2009). Je jedným zo spoluautorov experimentálneho básnického projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové kódexy (2013). Ako spoluautor sa zúčastnil na medzinárodnom projekte The European Constitution in Verse (Brusel, 2009). Jeho poézia bola zaradená do mnohých antológií a výberov.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Poviedka ´96 (1997, 1.vydanie, zborník poviedok)
  • Poviedka ´97 (1998, zborník poviedok)
  • Poviedka ´01 (2001, zborník poviedok)

  Poézia

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

       Debutom 80-967760-4-5 (1997) sa M. Habaj prihlásil k radikálne anestetickej poetike P. Macsovszkého (na obálke sa označil za

       Debutom 80-967760-4-5 (1997) sa M. Habaj prihlásil k radikálne anestetickej poetike P. Macsovszkého (na obálke sa označil za Veľkého Epigóna), zároveň ním však vykročil aj vlastným smerom, keď sa sústredil na prienik poézie a popkultúry. Jednotlivé básne sú zostavené z privlastnených textov rôzneho pôvodu (najmä literárna veda), prípadne parodicky imitujú ich konvencie. Svojím sebareferenčným zameraním rezignujú na chápanie básne ako autentickej intímnej výpovede a sústreďujú sa na štítivo provokatívne odhaľovanie jej simulatívnej podstaty a nekompetentnosti voči realite. Každý pokus o ucelenú a zmysluplnú výpoveď je zámerne dovedený do fiaska, zacyklenia, rozkladu (napríklad eliminovaním plnovýznamových slov). Protiestetickosť zbierky podčiarkol Habaj aj tým, že za jej názov prijal čiarový pokladničný kód, prideľovaný inštitucionálne. Tým sa tiež vysmieva z konvenčného vnímania autora ako záruky originality, zmyslu a vážnosti básnickej výpovede. Ďalším iritujúco hravým zmiešaním „vysokého“ a „nízkeho“ je „zavírenie“ poézie popkultúrou. V rovine kompozície zbierky je napríklad zjavná inšpirácia princípmi televízneho programu, podobný znižujúci význam má štylizácia lyrického subjektu do funkcie seriálového hrdinu. V intenciách vyššie naznačeného relativizovania výpovedných kompetencií básne pritom v zbierke dominujú práve parazitné formáty, metatexty: básne-reklamy, básne-upútavky, návody na použitie a súťaže.

       Od zbierky Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej básnik hľadá spôsob, ako vysloviť vlastnú životnú skúsenosť s presahom do súdobých kultúrno-civilizačných procesov. Ťažiskovými látkami sú premena životnej reality na metarealitu a odrazy tohto procesu v emocionálnej, myšlienkovej a telesnej stavbe súčasného človeka. Voyeursky zameraný subjekt putuje emblematickými priestormi konzumnej kultúry (obchodné centrá, kaviarne, diskotéky etc.), a pretože relevantný zásah do reality sa ukazuje ako nemožný, vo svete stotožnenom s karaoke štúdiom nachádza uspokojenie v ambivalentnom, obdivno-ironickom komentovaní diania a najmä v estétskom rojčení nad opojno-úzkostnými možnosťami civilizácie. Habajove texty sú tak často skôr epicko-reflexívnymi projekciami a víziami než záznamami autentických zážitkov či intímnymi spoveďami. Subjekt sa štylizuje do postavy prvého básnika-kyborga, čo možno vnímať ako nový variant vešteckej roly básnika (Rédey). Umožňuje mu to najprv vysloviť opojenie z podnetov, ktoré postindustriálna informačná civilizácia ponúka rozvíjaniu ľudských daností (senzibilita, imaginácia, pamäť etc.). Rozpoznanie recyklačného charakteru a evidencia znepokojujúcich efektov dnešnej kultúry však postupne do nadšenia primiešava aj nostalgiu za arkadicky vnímanou minulosťou. Pod povrchovou kyberpunkovou inštrumentáciou možno v Habajových textoch čoraz intenzívnejšie začuť aj melancholický podtón atmosféry fin de siècle. V centre projektu Korene neba. Básne z posledného storočia (2000) tak už stojí sugestívny spor, keď Habajov subjekt za fascinujúcou metareálnou povahou prítomnosti objavuje eróziu zmyslu a vníma aj dezertifikáciu vlastnej citlivosti. V súbore Básne pre mŕtve dievčatá (2003) sa potom presadzuje práve melancholická a dekadentná zložka Habajovho postoja. Neprestajne však pritom dbá o to, aby neustrnul v prvoplánových vyjadreniach, takže svoju výpoveď rafinovane komplikuje významovou, hodnotovou a modálnou neurčitosťou, respektíve ambivalentnosťou.

       Popri tematických konštantách tieto zbierky (nateraz) ustaľujú aj ďalšie charakteristiky Habajovej poézie. Rád parodizuje formálne konvencie básne. Jeho obľúbeným strofickým útvarom je napríklad štvorveršie s „náhodným“ metrom a (zväčša) bez rýmu, ktoré nazýva katastrofa. Zbierky potom komponuje ako koncepty, ktoré obsahujú súbory tvarovo identických textov, ktoré variujú a rôzne nasvecujú vybrané témy s istými motivickými a námetovými dominantami. V zatiaľ poslednej zbierke tvarovú unifikovanosť jednotlivých textov uvoľnil, zároveň si však trúfol (hoci s problematickým výsledkom) aj na tri dlhšie syntetizujúce básne, aktualizujúce žáner pásma či poémy. V jazykovo-štylistickej rovine sa zvyčajne premiešava básnická rétorika rôzneho pôvodu (romantická tradícia, moderna, avantgardy a pod.) s jazykom informačných technológií a mediálnej komunikácie. To sa prenáša aj do motivickej štruktúry a obrazotvorných stratégií. Habaj navyše svoje básne formuje ako palimpsesty, v ktorých ostentatívne, transparentne aj skryto remixuje privlastnené texty najrôznejšej proveniencie, štatútu a hodnoty (domáci aj medzinárodný literárny kánon i periféria, reklamné slogany, hitové popevky, odkazy na filmy etc.). Vytvára tak intertext otvorený čítaniu na viacerých úrovniach. Jednak sa týmto spôsobom vyrovnáva s archívom už uskutočnených výpovedí, zároveň obnažuje básnické gesto ako hru, ďalej problematizuje významovú jednoznačnosť vlastnej výpovede, ale aj akcentuje recyklačný charakter kultúry našej civilizácie. V Básňach pre mŕtve dievčatá sa parodický zmysel tejto palimpsestovosti prechyľuje smerom k nostalgickému sprítomňovaniu prvkov kultúrnej minulosti našej civilizácie.

       Konštantnou sférou Habajovho záujmu je svet dievčat. Tie ho v prvých zbierkach priťahujú aj iritujú tým, ako stelesňujú preestetizovanosť a metareálnosť súčasného sveta. Sú častými objektmi a adresátkami jeho projekcií a reflexií. Tento prvok, ktorý (aj priamo) odkazuje na poetiku J. Smreka či V. Nezvala, no ktorý paradoxne obsahuje aj stereotypne mizogýnnu zložku, sa naplno presadil v zbierke Pas de deux (2003), ktorú Habaj vydal pod gynonymom Anna Snegina. Kniha ponúka čitateľom a predovšetkým čitateľkám na stotožnenie poéziu, pohybujúcu sa medzi pólom intímnych denníkových záznamov z citového a telesného súkromia subjektu a pólom rebelantsky provokatívnej spoločenskej lyriky. Jej priamočiarosť v oboch smeroch je pritom vyvažovaná prítomnosťou irónie i sebairónie, najmä ju však komplikuje skutočnosť, že výpoveď je garantovaná mystifikačne, keď miesto fyzicky existujúceho ženského autorského subjektu zaujala virtuálna autorská identita, teda konštrukt. Toto Habajovo prestrojenie je teda ďalším rafinovaným trikom na naivného čitateľa.

       Habajovo erudované a zároveň hravé písanie si s obľubou zakladá na zmiešavaní protikladov (autentickosť – štylizovanosť, pátos – voyeurska obscénnosť a pod.) a podvracaní ustálených básnických konvencií, pričom sa od experimentálne-recesistického anestetického a odosobneného debutu prepracúva k svojskej podobe autentickej intímnej výpovede, ktorá reflektuje aj všeobecnejšie súveké kultúrne a civilizačné fenomény. V 90. rokoch 20. storočia sa stal výraznou individualitou najmladšej slovenskej poézie.

  Jaroslav Šrank

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína – HABAJ, Michal: "Písanie je obranou pred šialenstvom." Rozhovor Kataríny Hrabčákovej s Michalom  Habajom. In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 32 – 35.

  LIC: Michal Habaj: Básnik v čase. (19. 2. 2017)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/420305-michal-habaj-basnik-v-case/

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

  URBANOVÁ, Eva: Caput mortuum je nebezpečný smiech ( Michal Habaj: Caput Mortuum). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 143 – 145.

  MIKŠÍK, Matúš – BRIŠKÁR, Juraj: Zázračné verzus banálne udalosti všedného dňa. Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky a iné udalosti dňa. (Kritický duológ). In: Vertigo, 2016, č. 3, s. 48 – 52.

  ŠAFRANOVÁ, Lenka: Návrat k debutu Michala Habaja zlomkovitý pokus o interpretáciu básne či pokusu o interpretáciu básne Pokus o interpretáciu básne. (Interpretačná štúdia). In: Vertigo, 2016, č. 3, s. 44 – 46.

  MACSOVSZKY, Peter: Ďalšia príležitosť. Michal Habaj: Caput Mortuum. (Konfrontácie).  In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 3, s. 64 – 69.

  HOSTOVÁ, Ivan: Grande cuvée. Michal Habaj: Caput Mortuum. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 3, s. 64 – 69.

  HOSTOVÁ, Ivana: Devolúcia, moja láska. O niektorých aspektoch básnických zbierok P. Macsovszkého, M. Habaja a M. Milčáka z r. 2014 a 2015. In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 105 – 109.

  ČORNÁ, Tina: Habaj, Balla, Houellebecq – víťazi ankety Pravdy Kniha roka 2015. (16. 12. 2015)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/377152-habaj-balla-houellebecq-vitazne-mena-ankety-kniha-roka-2015/

  MARKOVIČ, Pavol: Poetologické a textotvorné stratégie v súčasnej slovenskej poézii (tri súčasné básnické knihy: M. Habaj, P. Šulej, P. Macsovszky). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 100 – 104.

  JAREŠ, Michal: Slovenská kniha mŕtvych. (Michal Habaj: Caput Mortuum). In: Pravda, roč. XXV, 11. 12. 2015, č. 286, s. 20.

  BIZNÁROVÁ, Lucia: Podoby angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 19 – 25.

  RÉDEY, Zoltán: Lyrické toposy a semiotika básnického gesta Smrekovej poézie. Nad knihou Michala Habaja Model sveta a človeka v básnickom diele Jána Smreka (1922 – 1942). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 42– 47.

  ŠULEJ, Peter – HABAJ, Michal: Tak trochu Parnas a tak trochu pulp. Peter Šulej a Michal Habaj. Z debaty dvoch básnikov. In: Pravda, roč. XXV, 7. – 8. 3. 2015, č. 55, s. 34 – 35.

  PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

  PETRÍK, Vladimír: O Smrekovej poézii komplexnejšie. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 10. 1. – 11. 1. 2015, č. 7, s. 30.

  REHÚŠ, Michal – HABAJ, Michal: Zaujíma ma vzťah experimentu a tradície. (Rozhovor). In: Kloaka, roč. 5, 2014, č. 1, s. 23.

  GAVURA, Ján: Modelový čitateľ vo vitalistickom víre. Michal Habaj: Model človeka a svet v básnickom diele Jána Smreka (1922 – 1942). In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 27 – 28.

  GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne – k básnickým zbierkam 2012 – 2014.  In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

  HOSTOVÁ, Ivana: Deus est machina. Generator x_2: Nové kódexy. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 68 – 70.

  ŠRANK, Jaroslav: Návrat Michala Habaja. Michal Habaj: Michal Habaj.In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 2, s. 15 – 18.

  RÁCOVÁ, Veronika: Nahota sebavýskumu. Michal Habaj. Michal Habaj.In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 2, s. 15 – 18.

  JAREŠ, Michal: Být sám sobě šaškem. In: Romboid, roč. 48, 2013, č. 8, s. 62 – 64.

  JAREŠ, Michal: Michal Habaj: Michal Habaj. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 58 – 65.

  GAVURA, ján: Michal Habaj. In: Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012, s. 81 – 83.

  DEBNÁR, Marek: Básne nepokoja. In: Pravda, 16. 12. 2012.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/76994-kniha-roka-basne-nepokoja.

  ČORNÁ, Tina – HABAJ, Michal: Poézia je najradikálnejší čin. (Rozhovor). In: Pravda, 15. 12. 2012.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/76993-michal-habaj-poezia-je-najradikalnejsi-cin

  REBRO, D.: Anna Snegina: Básne z pozostalosti. In: Knižná revue, 20, 2010, č. 6.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  KENDRA, Milan: Moderna ako kombinácia a syntéza. Michal Habaj: Druhá moderna. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 1, s. 38 – 41.

  ORIEŠEK, Patrik: Slovenská próza 20. rokov (Michal Habaj: Druhá moderna). In: Knižná revue, roč. XVI, 8. 11. 2006, č. 23, s. 5.

  TOMÁŠ, Radoslav – HABAJ, Michal: O svoju báseň sa ešte iba budem musieť pokúšať (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 2. 8. 2006, č. 16 – 17, s. 12.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  MORAVČÍK, Štefan: Michal Habaj: BÁSNE PRE MŔTVE DIEVČATÁ. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 122 – 123.

  ŠRANK, J.: Michal Habaj. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  HOCHEL, I.: Nežná aj drsná tvár mladej poetky. In: Romboid, 39, 2004, č. 4.

  SOMOLAYOVÁ, Ľ.: Ríša ľadovej kráľovnej. In: Vlna, 2003, č. 17.

  BALLA: Cisárové nové... topánky. In: Romboid, 36, 2001, č. 5 – 6.

  RÉDEY, Z.: Mierne rozpaky nad novou básnickou zbierkou Michala Habaja. In: Romboid, 36, 2001, č. 2.

  MACSOVSZKY, P.: Útočisko pre krajčírske figuríny. In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 1.

  REBRO, Derek: Prebásnená demonštrácia nebásnenia. Michal Habaj: Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 1, s. 80.

  ŠRANK, J.: Poème fatal. In: Romboid, roč. 35, 2000, č. 6.

  KRČMÉRYOVÁ, Eleonóra: Hovorme o veršoch. Michal Habaj: Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. IV., 1999, č. 5, s. 73 – 74.

  ŠIMKO, J.: OS production a Ján Šimko uvádzajú metatext 80-967760-4-5-1.1. In: OS, 1998, č. 12.

  ŠRANK, J.: Priepasť hodná záujmu. In: RAK, 3, 1998, č. 1 – 2.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Habaj si zaiste uvedomuje, že skutočne veľký nostalgik, akým on sám nepochybne je, nemôže a ani nemá prečo unikať či zatvárať oči pred

  Habaj si zaiste uvedomuje, že skutočne veľký nostalgik, akým on sám nepochybne je, nemôže a ani nemá prečo unikať či zatvárať oči pred tým, čo by sme mohli nazvať komerčno-technokratické profánum postindustriálnej doby, a že nostalgia v plnej pôsobivosti zarezonuje práve pri zohľadnení týchto symptomatických protikladov a kontrastov: ľudské vedomie – počítačový systém; reálne – virtuálne; prirodzené – simulované/umelé; citové – technologické/ digitálne; telesné – mechanické/technické a pod.

  U Habaja badať vlastne chiasticky recipročné a celkom organické vzájomné preniknutie jedného princípu druhým: technologizáciu či kompjuterizáciu prirodzených citových väzieb a mentálnych procesov, teda sféry ľudskej emocionality, ľúbostných citov a vzťahov, erotiky, sentimentu, clivoty a pod. na jednej strane a naopak: sentimentalizáciu a poetizáciu informaticko-technologických reálií postindustriálneho dneška, lyrizáciu zemotívňovania, resp. emotivizáciu technologických štruktúr – intimizáciu, erotizáciu každodenne a automatizovane používanej kompjúterovej a informačnej, masovokomunikačnej technickej sféry vôbec.

  Túto principiálnu vzájomnú preniknutosť oboch sfér najmarkantnejšie vystihuje v konečnom dôsledku sám východiskový motív zbierky: láska ako program, prípadne na všeobecnejšej, totalizovanej, i keď skôr len implicitne naznačovanej úrovni, aj predstava univerza vôbec ako virtuálneho konceptu.

  Zoltán Rédey

  Habaj, ktorý sám seba nazýva prvým básnikom, ktorý vzišiel z rodu kyborgov, až válkovsky drsnými obrazmi v príkrych kontrastoch vyjadruje počítačový umelý svet, kde sa každý vzruch, vzlyk, vzdych i dych mení na písmená. Konfrontácia digitálneho so snívaným, virtuálneho so skutočným ho vťahuje do detstva a minulosti a tento predstavový svet je taký živý, že aj pri soche princeznej v parížskych Luxemburských záhradách cíti: Tvoj pohľad sa mi zadrel do srdca. Bolia ma tie oči zo šestnásteho storočia, kým v živom svete vidíme tváre, v ktorých niet miesta pre oči. Habajovo zahľadenie sa do minulosti pripomína miestami listovanie starým albumom alebo prechádzku múzeom, lenže tu básnik nefiguruje ako divák, ale ako citlivý, vciťujúci sa účastník (Podobizeň z roku 1504).

  V jeho časovo vzdialenejších i bližších víziách je aj kus clivoty, nostalgie (Ako cudzinec kráčam vo vlastnom dvore a snívam o rukách zmáčaných vôňou sena), ktorá mu veci dávne trochu idealizuje, takže v týchto básňach sa prejavil Habaj ako romantik, kým našu súčasnosť vníma ako chladné storočie, kde my jednostaj opakujeme slovo láska, no človek je už dávno mŕtvy.

  Jozef Bžoch

  Za pravdepodobnejšie považujem skôr Habajovo konštruktívne úsilie o vytváranie príznakového, navonok protirečivého, oxymoricky modelovaného semiotického priestoru, v ktorom sa lyrizmus nemá stať obeťou zlých robotických systémov nemajúcich zľutovania, ale skôr všetky tie atribúty roboticko-kyborgicko-kybernetickej utópie či reality uvádzané jedným dychom a kladené na jeden stôl spolu s metaforami, resp. metaforickými schémami a výrazivom básnického symbolizmu a postsymbolizmu majú vytvoriť priepastný a strhujúci kontrast. Rozhodujúci a smerodajný je v konečnom dôsledku tento kontrastný efekt, ktorý je zdrojom bizarne melancholickej nostalgie, kyborgicky hieratickej atmosféry, strnulej metafyzickej clivoty. Čím kyborgovitejšie sú samotné motívy, tematika básní, tým tradičnejší, poetologicky konvenčnejší je spôsob ich stvárnenia, tým väčšmi využíva autor osvedčené formálne vyjadrovacie prostriedky poézie. Nachádzame tu gramatické, resp. formálne výpovedné štruktúry klasických metafor s kyborgovskou náplňou.

  Ako som už naznačil, nepochybne sa tu ohlasuje vplyv básnickej školy P. Macsovszkého, ktorý, čisto pracovne povedané, metafyzicko-sterilovú poetiku v domácich pomeroch zakladateľsky a priekopnícky uviedol svojím debutom Strach z utópie v roku 1994. Kým sa však samotný P. Mascovszky programovo maximálne vzďaľoval od lyrického sentimentu, až napokon, aspoň prechodne a experimentálne, takmer celkom rezignoval na principiálne možnosti lyrického výpovedného modu, zatiaľ Habaj smeruje práveže k vedomému využívaniu druhových výpovedných osobitostí lyriky, teda k snahe o akcentovane lyrickú modalitu svojich textov – a to vari až v takej miere, že to môže pôsobiť ako parodický zámer.

  Zoltán Rédey

  Druhý okruh zbierky Pas de deux tvoria básne, v ktorých sa s naozaj nezvyčajnou otvorenosťou (miestami azda doslova vybalansovanou až na hranici vkusu) hovorí o vzťahu muža a ženy, o sexualite i o podstate ženského princípu bytia. Ako príklad na odtabuizované písanie o sexualite uvádzam úryvok z básne Intimita, ktorej záver je takýto: Keď sa vystriekaš, / utri mi slzy z tváre / a kvety čerešní / z vlasov povyberaj (s. 96). Ako vidieť aj na tomto príklade, jedným z účinných Snegininých postupov je to, že drsný jazyk ulice v týchto (ale aj iných) textoch strieda, resp. zjemňuje následným nežným lyrickým obrazom. Tri básne o menštruácii priam trýznivo odhaľujú biologickú podstatu ženskosti, naznačujú však tiež to, čo telesné pochody robia s dušou ženy. Sú to naozaj nevšedné, originálne lyrické výpovede.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Ak sa v jednej básni pýtam „voda prenáša obraz čiernobiely či farebný?“ je to autentická a úprimná otázka, na

  Ak sa v jednej básni pýtam „voda prenáša obraz čiernobiely či farebný?“ je to autentická a úprimná otázka, na ktorú som v danej chvíli nevedel odpovedať. A ak si odpovedám „pozri v starých knihách, pozri na starých maľbách“ je to dôsledok toho, že metarealita – a mediálna realita je jednou z jej nohých tvárí – je bližšie „poruke“ než realita sama. A vo svete, o ktorom píšu Korene neba, je to už aj jediná možnosť, ako sa dozvedieť pravdu o veciach, ktoré kyborg pozná už iba zo starodávnych kníh, malieb alebo videozáznamov. A kyborg nie je budúcnosť, kyborg dnes klíči priamo v nás.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 v kategórii poézia za dielo Caput Mortuum

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 v kategórii poézia za dielo Caput Mortuum

  Kniha roka 2015 (anketa denníka Pravda) v kategórii 1 Pôvodná tvorba:
             1.-2.: Michal Habaj: Caput Mortuum (2015) 1.-2: Balla: Veľká láska (2015)

  Cena SAV Mladý vedec  v oblasti spoločenských vied (2007)

  Poviedka 2001: Cena poroty za poviedku Bratislavská schíza

  Poviedka ´97: Prémia za poviedku Z.Á.H.R.A.D.N.Í.K.

  Poviedka ´96: cena En plus za poviedku Pokus o simuláciu

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  REKLAMA (z knihy 80-967760-4-5 )   najmodernejšia technológia vytvorila supertenkú knižku 80-967760-4-5. hoci je iba 5 mm tenká ,

  REKLAMA (z knihy 80-967760-4-5)

   

  najmodernejšia technológia vytvorila supertenkú

  knižku 80-967760-4-5. hoci je iba 5 mm tenká

  , dokáže absorbovať omnoho viac ako bežná

  knižka. navyše nový jemný povrch s mäkkými

   

  textovými okrajmi zostáva stále príjemne suchý

  . iba 5 mm tenká, ale perfektne absorbujúca zbier-

  ka básní sa dokonale prispôsobí každému pohybu

  Vášho tela. 80-967760-4-5 – úplne prirodzené.

   

   

  DIEVČATKÁ, VERTE, VERTE MI, ACH, VERTE, VERTE MI TO, SLEČNY (z knihy GYMNAZISTKY. PRÁZDNINY TRINÁSŤROČNEJ)

   

  Dievčatká, verte, verte mi, ach, verte, verte mi to, slečny: som iba

  mladík nesmelý, váš trubadúr večný – pod oknami vesmíru stále

  tú istú báseň opakujúci: A bola to predsa najstrašnejšia nostalgia,

  chodiť dlho do noci po divých opustených miestach – bez teba,

   

  moja láska. Pre teba, moja láska, som svoje srdce hodil vtákovi

  túžby a volal som: vták, leť nad oblak, ó leť nastokrát: modré

  z neba sa srdce mi vrátilo, keď spoznal som teba, trinásťročná.

  Áno, videl som, ako vášeň zrútila domčeky z karát, v ktorých

   

  miznú najkrajšie z gymnazistiek – videl som i Miss Gada-Nigi

  prechádzajúcu sa nočnou ulicou lásky, ako mi vyberá tie najsladšie

  plavovlásky: celkom nevinne štebotajúce svätou francúzštinou.

  Dievčatká, verte, verte mi, ach, verte, verte mi to, slečny: bez vás

   

  by som zostal len epigón večný: však ja sa ešte vrátim – na Place

  Pigalle, na rue Blondes: a jediné čo poviem, bude veta ukradnutá

  parížskym mladým dievčatám: Voulez-vous coucher avec moi?

  Iba oči pohľadom prenášané do vigvamu bezbrannej squaw

   

  mi budú pripomínať, prečo som zbabelo ušiel do poézie: keď

  ešte vždy sú na svete gymnazistky s plachým úsmevom, keď

  ešte vždy: na zastávke trolejbusov čakám na trinástku – a ona

  prichádza v ľahkom letnom tričku a sukni, cez ktorú vidieť

   

  nohavičky: ach, táto sídlisková haute-couture s jemným nádychom

  melanchólie: ach, tieto nevinno-hriešne hry ranej puberty!

  A bola to predsa najstrašnejšia nostalgia, chodiť dlho do noci

  po divých opustených miestach – s tebou, moja láska. Dievčatká,

   

  verte, verte mi, ach, verte, verte mi to, slečny: chcem byť váš

  prvý, jediný a večný – ktorý vám bude každé ráno otvárať zrkadlá:

  tie veľké oči čakajúce na dlhý zaľúbený pohľad. Gymnazistka vidí

  srdcom: očami si len svieti na cestu – vydláždenú kľakmi mužov

   

  na pokraji nervového zrútenia, gymnazistka do očí udiera srdcom:

  oči sú len karty hodené na stôl, rukavica do tváre protinožca:

  tvár-nôž spopolnená polnočným úderom za úderom: iba ja viem,

  ako rýchlo tvoje srdce bije – mi do očí, keď vravíš áno. Keď

   

  vravíš áno, vravíš mi z duše, keď vravíš nie, nevravíš mi z duše.

  O vzdialenosti svedčia iba stopy ponechané napospas osudu:

  v krajine, ktorá bez konca plynie hlboko v nás – ešte musíme

  zviesť veľa zápasov o srdce anjela, ešte musíme na okraji

   

  bezodných priepastí duše veľakrát vykročiť do prázdna, aby

  sa naše telá nerozbili v každodennom hľadaní strateného

  času: na prahu stále rovnako neistého ľúbostného kolotoča.

  Dievčatká, verte, verte mi, ach, verte, verte mi to, slečny:

   

  chcem pre vás založiť poézie plam večný – nech vám svieti

  na cestu života: v tieto ťažké dni, keď sú noci priveľmi horúce

  na to, aby si mohla spať sama. Viem, ja nikdy nebudem Ken

  a ty nikdy nebudeš Barbie: ale môžeme sa im aspoň podobať –

   

  a veriť, že z našich detí už vyrastú kyborgovia. A bola to predsa

  najstrašnejšia nostalgia, chodiť dlho do noci po divých opustených

  miestach – bez teba, moja plavovláska: sú i mestá na Dunaji,

  Vltave a Seine iba miestami pobytu v pekle – kde každá

   

  samohláska mi pripomína tvoje rozkošné ó. Každý deň vidím

  gymnazistku v minisukni, štrngajúcu si kolenami do kroku:

  každý deň popíjam tieto alkoholy, každý deň opitý usínam,

  a predsa tvoj úsmev nedá mojim očiam spať. Dievčatká, verte,

   

  verte mi, ach, verte, verte mi to, slečny: môj smäd je celkom

  iste večný: v tieto horúce letné dni, z ktorých zostanú len

  tiché spomienky a táto báseň, ktorou si ťa oživujem v tento

  chladný decembrový podvečer. Gymnazistky: keď dočítate

   

  túto knihu, budete o rok mladšie a v srdci si navždy ponesiete

  úlomky mojej lásky – v čase, keď zo mňa už bude iba prach.

  A bola to predsa najstrašnejšia nostalgia, chodiť dlho do noci

  po divých opustených miestach – s tebou, moja plavovláska.

   

   

  BÁSŇOU PROTI NOCI (z knihy KORENE NEBA. BÁSNE Z POSLEDNÉHO STOROČIA)

   

  nahý a bez zbraní: básňou proti noci: do vetra

  vykročím: je pondelok je pondelok: škrieka

  havran v klietke hlavy: od dobrotivej klávesnice

  a kresla zázračného: nútia ma vstať: ľudia práce

  ľudia činu ľudia zákona: veršom na rozlúčku

  zamávam počítaču: bozky v čokoláde vietor v slzách:

  vykročím: do vetra vykročím: spomienky na sny

  a vysnívané spomienky: na pár hodín odložím:

  básne zabudnem: v sieti gest usmievavo uviaznem:

  je utorok je utorok: je streda je streda: škrieka havran

  v prázdnote: som doma doma som som doma sodoma:

  ešte koľko dní: budem sa plahočiť púšťou nudy:

  počítač je mŕtvy: steny ma nehlučne hrdúsia:

  koľko centimetrov mi ešte zostáva prejsť:

  aby som sa dostal na koniec izby a mohol ísť späť:

  koľko hodín mi ešte zostáva prechodiť:

  aby som sa dostal na koniec dňa a mohol ísť spať.

   

   

  BEŽEC V AMOKU (z knihy KORENE NEBA. BÁSNE Z POSLEDNÉHO STOROČIA)

   

  výpravy mŕtvych detí: v tichých údoliach videohier:

  slúžia nám: slúžia nám: strategicky rozmiestnené

  oblaky: blikajúce oči dievčat: streľba a pokojný bzukot

  tvojho srdca: komu slúžiš: chrabrý strážca hranice:

  presúvajúcej sa krajinou ako tieň nedotknuteľného špióna:

  komu slúžiš: obrazovka: Kilimandžáro banálnych veršov:

  rozborené klávesnice: roztúžené parádnice: nalíčené

  a pyšné: keď posielajú e-mail kamsi do diaľky:

  a ich oči: potiahnuté blanou súmraku: putujú zrkadielkom:

  povedz že mi povedz: ale neviditeľný bežec neviditeľnou

  diaľnicou: najhustejším pustým aspikom: dmoiselle

  informácia: mlčí len a nesie v diaľ: naštrbený kamienok

  básne: žije poézia: napriek vesmírnym lodiam a stroju času:

  lebo som v televízii počul Blakeov hlas: a opakujem ten hlas:

  running man je moje meno: a kytica tvojich klamstiev

  je iba nepatrným buketom v breviári mojich sklamaní.

   

   

  SPRÁVA: ÚTES PRÍTOMNOSTI SA TRHÁ (z knihy KORENE NEBA. BÁSNE Z POSLEDNÉHO STOROČIA)

   

  prázdne vody dní: sa prehnali mojou hlavou:

  nevidel som ich: nepočul som ich: a predsa

  ma pochovali: vo vlnách smútku: medzi hradbami

  spomienok: v ktorých blúdim: ako v digitálnom

  labyrinte: nesúc si v rukách niť krvácajúceho srdca:

  snáď nezblúdim: stratený v sebe: snáď sa nájdem:

  ako sedím pred počítačom: a z tmy do svetla

  vchádzam: šepkajúc formulu básne: snáď uvidím:

  miesto stien monitora: steny svojho srdca: obité

  mramorovými doskami: na nich vyryté mená žien:

  pochované v masovej hrobke: v bažinatom kraji

  večnosti: krvou a cievami brodia sa tiene anjelov

  s krídlami popísanými mužskými menami: strácam

  verš a stopy ma vzďaľujú prítomnej chvíli: nahota

  z teba vystupuje: ako ružová hviezdna brána:

  prijmi ma: krásna Andromaché: prijmi ma: pútnika

  Melmotha: zúfalo bijúceho na blanu odďaľovania.

   

   

  LETNÝ DEŇ: NOSTALGIA (z knihy KORENE NEBA. BÁSNE Z POSLEDNÉHO STOROČIA)

   

  v temných lesoch: v húštinách a kroviskách:

  kyborgovia: oceľovosnedé konštrukcie:

  s plnými ústami lesných jahôd dumajú:

  čože to bola tá fujara: kto bol to honelník:

  dal by som si žinčice: ale ikona ovečky

  na oceľovom plášti kyborgovom: nezamečí:

  v diaľ sa nerozbehne: ó veru nie: ikona ovečky

  nenasýti ducha ani telo: ikona ovečky iba pláva

  dejinami: odevného priemyslu: iba zdobí múry:

  rozpadávajúcich sa miest: iba nemo hľadí:

  na modré nebo: ktorým plávajú biele ovečky:

  obláčiky obláčiky: volá kyborg: neutekajte

  pred pohľadom mojich očí: volá a rukou

  si utiera pot z čela: jeho ústa sú čierne:

  černice to sú tie černice.

   

   

  7 MODELIEK (z knihy KORENE NEBA. BÁSNE Z POSLEDNÉHO STOROČIA)

   

  7 modeliek nás delí jeden od druhého: 7 modeliek

  vis-à-vis: 7 modeliek nad kávičkou: rozoberajúcich

  svoje účesy: svoje ústa: svoje prsia: ako krásny

  nežný legoland: poskladá niekto modelku rozloženú

  na najmenšie časti? vloží jej medzi pery slová

  od Diora: do ruky podá kvet od Armaniho: nad mesto

  zavesí Slnko od Thierry Muglera: je to pravda je to sen:

  je to pravda je to sen: kto padne v mrákotách k nohám

  svojej modelky: ktorá je iba jednou zo siedmich:

  tu vedľa nás: plaviacich sa rozhovorom: plným slov:

  očí a obnažených ramien: uvidí niekto modelku

  celkom nahú? bez kávičky: bez šiat: bez make-upu:

  takú, aká bola keď spadla z bicykla, a neskôr

  si odlupovala z kolien zrazenú krv: sú to už roky:

  ale 7 modeliek tu ešte sedí: a nacvičenými pohybmi

  si obtáča okolo prsta: nervovo zrúteného básnika:

  ktorý nebude: nikdy nebude jednou z nich.

   

   

  MÔJ TELEVÍZNY ŽIVOT (z knihy KORENE NEBA. BÁSNE Z POSLEDNÉHO STOROČIA)

   

  ach: len si snívaj: Michal Habaj: veď sa prebudíš

  a zistíš: že opäť stojíš v bahne udalostí: a tvoj

  televízny život: je ešte vždy priveľmi skutočný:

  tak plávaj tak plávaj: oboplávaj svet okolo obrazovky:

  krajiny tvojich fantaziem: zahynú pod ďalšou bielou

  rukou: diaľkový ovládač delo na lodi váľandy:

  neviditeľné strely signálu: križujú izbu svet: si to ty:

  Magalhaes satelitných kanálov Kolumbus viery

  v Novú televíziu: nie k exotickým súostroviam: nie

  k hviezdnym hmlovinám: do hĺbok prijímačov

  nech smerujú naše lode: lode našich snov: ale

  kto prepne na iný kanál: keď zomrieš v mojom srdci:

  ale v ktorých končinách hľadať stanicu: ktorú

  predo mnou ešte nik nesledoval: ale ako ďaleko

  musím zájsť: aby som vyšiel spoza obrazovky: von

  z tejto šírej debny: ktorá sa mi kymáca pod nohami:

  ako barová stolička pod tancujúcim obesencom:

  tak povedz tak povedz: stačí zodvihnúť kotvu:

  a nebo bude plné našich lodí.

   

   

  NOSTALGIA (z knihy BÁSNE PRE MŔTVE DIEVČATÁ)

   

  Na rande prichádzam s disketou miesto kvetín.

  Ach, ďakujem, šepkáš a tvár ti horí priznaním.

  Si iba kyborg a tvoja láska je iba program,

  rovnako ako aj modré nebo, chardonnay ročník 1890,

  krik čajok dolu nad plážou i celé toto prímorské letovisko.

  Môj béžový oblek a slamený klobúk ma usvedčujú.

  Som prvým básnikom, ktorý vzišiel z rodu kyborgov.

   

   

  LA DÉCADENCE AUTOMATIQUE (z knihy BÁSNE PRE MŔTVE DIEVČATÁ)

   

  Čajom a piškótami sýtime pomalé interiéry.

  Spomíname na striebro, perly, zamat a brokát,

  na slnko v zlate, jemnú prácu rúk

  červenovlasej krásky so zlými perami.

  Vidíme ešte vždy za ťažkými závesmi

  tiché zimné večery: ich nudu a ich drogy,

  ich melanchólie a ich galantné alkoholy.

   

  Vidíme valčík a steny vykladané tieňmi,

  spálne, kde sny o vôni mäsa klesajú

  na ťažké viečka kyborgov.

   

  Snívame, nalíčení ako pierot

  z najtemnejších elektronických snov.

   

  Srdce ti pradie ako mača.

  To harddisk chveje sa v hrudi.

  Mesto sa pomalým úderom vracia do sna:

  napi sa i ty z ružovejúcej prilby súmraku,

  štíhle a nehybné steblá veží vedú ťa späť

  ku vzdialenej hudbe. Neskoré vône

  dýchaj pľúcami neskúseného dievčaťa.

   

  Mĺkve nálady dláždia moje kroky,

  dni kamenné zaviate mäsom z púští.

   

  Ožívam pristihnutý tieňom špinavej brány,

  zívajúcej z bieleho domu. V jeho srdci

  padá sneh na čistulinké tváre dievčat

  z osemnásteho storočia. Počujem ticho

  ich porcelánovej pleti, spánok líčidla na líci,

  pohľad, ktorým takéto dievčatá

  obkresľujú svoje podoby do zrkadielok.

   

  V ulici vysnívanej do detailu snívam

  o bledomodrom kvete v tvojich fosforových rukách.

  Je polnočný čas zabíjania vtáčat v očiach dievčat.

   

  Vidíme tváre, v ktorých ležia mŕtvoly očí.

  Ospalo si beriem tvoje bledé pery,

  dva plátky mäsa

  pre moju striebornú tanečnicu.

  Na horizonte bledé slnko obrazovky

  oblizuje izbu ako zdochýnajúceho psa.

  Klesám sám do neviditeľných minulostí,

  ale sú to iba tvoje oči, v ktorých žijem

  životom človeka.

   

  Tváre tepané do zlata navždy nám odňali,

  zamatové loná strhli a spálili. Na konci izby

  číhajúcim dverám zalepil som ústa

  a telefónu preťal tepnu: nik nás neprebudí

  z napudrovaného spánku dávnych storočí.

  V hlbokých záhradách tvojich tieňov

  kvitnú smútkom tváre princezien

  a mrakodrapy vädnú v oblakoch zlatého prachu.

  Nad tým všetkým elektronické oko

  nežne sa priviera ako zhasínajúce slnko.

   

  Harddisk sa chveje, pamäť bzučí.

  Zúbožené vtáča dorezaných nocí

  krvácam informáciami spravodlivých,

  nepočuteľne, neviditeľne, automaticky.

   

   

  DAMASK (z knihy BÁSNE PRE MŔTVE DIEVČATÁ)

   

  Táto noc ťa hryzie lunou v tvári.

  Ostré zuby veží zažíhajú hviezdy nad mestom,

  čierne nebo sťažka klesá do záhrad.

  Spievaš si, princezná z laboratórií,

  zatvorenou tvárou spievaš si,

  v komnatách nehybných a pustých,

  na míle vzdialená vyoperovaným tepnám.

  Storočie stroje krehké ako vtáčie srdce

  brúsili ťa v hlboký šperk. Dnes

  kyborgovia imitujúci rokoko dvoria ti

  s rukami vo vesmíre ako vo váze s kvetmi.

  Napudrovanou tvárou a kovovým telom

  líhajú s tebou do mäkkých lôžok z mäsa.

  Krvácaš jemnejšie než ruža bozkávaná vánkom,

  a predsa to nie je krvavá hĺbka tvojho kvetu

  čo v kyborgovi vzbudzuje túžbu vanúť.

  Pod balkónom spievam o tvojom perleťovom pohlaví

  a z veršov tkám neviditeľnú cestičku úteku.

  V tej loďke ako v dèja-vu sa plavíme

  z Kybérie do Bratislavy a Dunaj

  je iba nitka v obruse z damasku,

  keď pri šálke čaju noc ma zastihne.

   

   

  NAD PORTRÉTOM DVORNEJ DÁMY (z knihy BÁSNE PRE MŔTVE DIEVČATÁ)

   

  Medzi tebou a mnou

  niekoľko zanedbateľných storočí

  povieva v okne ako záclona.

  Sú: diván, kreslá, svietniky na stoloch,

  obrazy v ťažkých rámoch, vázy

  a chodba, ktorou si v takýto slnečný deň

  prešla, celkom samozrejme,

  akoby sa toto nikdy nemalo skončiť.

  Nepoľujem na prízraky, iba čakám,

  kedy cez jemnú pleť plátna

  presvitneš hlbšie do miestnosti.

  Za oknami zapadá slnko a lupeň po lupeni

  sa ruže i tvoja tvár zatvárajú do nevinnosti

  na sklonku leta, tesne predtým,

  ako farby na obraze a vône zo záhrad

  vsiaknu do tvojej pomalej 11-ročnej krvi…

  Nikdy neprejdem tú cestu,

  ktorou sa zemeguľa prekotúľala

  od teba až ku mne.

  A keď vychádzaš z dverí, niet ma,

  iba oči mi vlhnú tvojimi slzami.

   

   

  HRDINOVIA GENETICKEJ APOKALYPSY (z knihy BÁSNE PRE MŔTVE DIEVČATÁ)

   

  Ešte v diaľke zapíska lokomotíva a platňa sa ďalej

  točí naprázdno. Je koniec zvuku. Nik si viac nespomína

  na iné formy života. Putujeme mestami: z rozpáraných

  brúch im vyliezajú zmutované dievčatá. O tomto sme

   

  nesnívali, ale každý z nás si kúpi ktorúsi z dôb:

  tuberkulózne dievčatá, rusovlasé žobráčky,

  rachitické siroty… Nakupujeme a ukladáme na pevný

  disk srdca. Sme hrdinovia genetickej apokalypsy a

   

  naším osudom je zlomiť pečať času. V rozpáraných

  storočiach je lyrické Ja skalpelom, na ktorom uľpievajú

  vzorky nášho vlastného života. Vysoko nad mŕtvou planétou

  čierne nebo pofŕkané hviezdami ako kvapkami krvi

   

  zrkadlí naše tváre. V nich sa dusíme, pretože iné nemáme,

  a slovami ako rebríkmi zostupujeme do básní nahí,

  bez zvuku, s rozpáranou dušou. Koluje v nás temné zlo,

  ktorého sa nezbavíme ani láskou. Uprostred zrúteného

   

  sveta podopierame klenbu nebies vŕšením mŕtvych slov:

  Videl som tie dievčatá, kráčali námestím, s hlavami

  čiernymi ako vypálené hviezdy. Krakot lyriky? Pre ne?

  Pre tie, ktorých oči krvavo rastú? Spúšťame sondy

   

  až tam, kde stálo prvé mesto: prvý výkrik nám ešte schne

  na perách a už sa rúcajú steny známeho sveta. Vyťahujeme

  skalpel, jasne a svižne ako letiaci surf sledujeme líniu.

  Nič nezabráni koncu. Ani ďalší začiatok, ani ďalší koniec.

   

  Nepoznáme celú pravdu: fialoví od hrôzy zatvárame oči

  obrátené do mäsa. Svetlá hviezd nás vedú opačným smerom.

  Postupujeme, hlavy nachýlené do storočí. Ťažkými

  mihalnicami zachytávame odpad. Tiene z nás vyrážajú

   

  ako výkriky, nikdy nezaniknú, iba sa otočia a položia hlavy

  do srdca detailu. Neprebudíme sa, ruky na tepajúcich

  hviezdach. Nehojivé jazvy dlhých tučných rán, v ktorých

  zavalený túžbami dvíhame sa do dňa s mapou v rukách.

   

  Na topánkach nerozlepený spánok. Ešte raz sa obzrieme

  za nami, ktorí na konci filmu zvierame svoje telá

  rozsypané rýchlosťou. Až tam, kde myšlienky sa náhle

  osvetlia v bzukote navigačného systému a naše srdcia

   

  sa pretáčajú späť na začiatok. Blízky ostrov, plachetnica,

  park zo sedemnásteho storočia a ulička na inom konci mesta,

  to všetko je tu pre nás ako stvorené. Zaznamenávame,

  ako film, ale opačným smerom. Nemáme na výber:

   

  dni sa krátia počtom obrázkov. Na jednom z nich nie je

  ani jeden z nás, a táto absencia nás bolí menej ako chodidlá.

  Slová nám tečú z úst ako sliny: nestačíme obracať oči

  a obrázky sa vyprážajú ešte dlho po vyvolaní duchov.

   

  Mestá rozkvitajú bleskami fotoaparátov a zasiahnuté tváre

  dievčat komolia storočia rozhostené vedľa, nad a pod

  ich telami. Neotvárame. Iba prstami človeka jemne

  prečešeme klávesnicu a ďalej sledujeme program. Sme

   

  tí istí hrdinovia, ktorí v ligotavých telách postupujú

  nezadržateľne vpred ako páska pretáčajúca sa

  v magnetofónovej kazete. Iba zvuku dávno niet.

  Operujeme diaľkovými ovládačmi, ale bytosti

   

  reparované v storočiach hluku sú stále kdesi medzi

  očami a monitorom: z oblohy škrtáme slnko, nech

  milosrdná tma ukryje vírusy kotviace v plných zuboch

  času. (Resetovať svet ďalšou a ďalšou lyrikou?)

   

  Krátime si čas hrou na dvadsiate storočie: každý chce byť

  Marylin Monroe, ale nikto nemá dosť odvahy žiť v srdciach

  ľudí navždy. Aj stroj je iba vojak. Dejiny rozpitvané ležia

  pred nami a márne dúfajú, že toto je definitívny koniec.

   

  Ešte raz a znova ich zrecyklujeme. Medzi rečou naše slová

  odumierajú: na perách iba mŕtve tajomstvá toho, čo cítime.

  Tie srdcia, čierne a zhnité, v mäse plavovlasých dievčat

  s modrým a červeným drôtikom prepálených obvodov.

   

  Tie oči, modré ako stužka neba medzi oblakmi, tie oči

   pretrhnutými vláknami videokamery. Tá pleť, jemná

  a svieža, čiarkové kódy na vnútornom leme. Také sú,

  keď odchádzajú späť do tajných podzemí, v rukách

   

  inžinierov rozkvitajú hlavami a krídlami. A potom

  stávajú sa anjelmi pod kupolou dymu: špinavé moria

  horia popolom ako morové mŕtvoly. Kontinenty,

  zošúverené ako staré pomaranče v pažeráku obludnej

   

  stareny. Nič nezastaví plynutie dní namierených

  do budúcnosti ako do oka kyklopa. Ústa rozďavené

  výkrikom prepeličím mlčia. A naše šarlátové sondy

  prinášajú stále ten istý obraz, v ktorom rozoznávame

   

  drobiace sa čierne diery. Na polostrove tváre jediné oko

  ako hladné vtáča strihá zobákom, ale páska v magnetofóne

  sa točí ďalej v agonickom kotúli Zemegule (pretože,

  a to je naše veľké tajomstvo, už niekoľko storočí sme mŕtvi).

   

  Predstavujeme si monotónny život v korábiku srdca,

  kam ani klávesy nedosiahnu. Ale ráno nás opäť spúšťa

  do hlbín mesta medzi prázdne vraky neba, úlomky zvuku

  prerastené storočiami, jadrové múmie, alabastrové rozbušky,

   

  vysušené zlato, trhajúce sa vlákna priestoru, zdrapy lodí,

  zatopené hviezdy, vyhasnuté rieky. V hrtane vesmírnej noci

  nie sme prví: hrmocú vozne naložené priveľkým sústom.

  Vírením kostí spomaľujeme pohyb v brušných dutinách,

   

  v kremeni mysle žhnú posledné prvé prosby, predtým

  než kôra tela praskne a útroby vyvrhnú vriace zlo.

  Vzorky nášho vlastného života vstupujú nám do života

  ako do cesty, ktorou si otvárame žily. Otupené ostrie

   

  vidiny sťažka prerezáva storočia a dievčatá zmutované

  genetickým priemyslom dvíhajú strapce hláv, ale sklo

  skúmavky nebesky modrou spieva o smrti. Ešte raz

  sa nakloníme k dusiacim sa ústam tuberkulózneho dievčaťa

   

  a v pokľaku prijímame krv ako hostiu. Niet záchrany:

  na pevný disk srdca ukladáme odtiene skutočností,

  ktoré nám nepatria a nikdy patriť nebudú. Slovami

  ako rebríkmi zostupujeme do básní nahí, bez zvuku,

   

  s rozpáranou dušou. Vysoko nad mŕtvou planétou

  čierne nebo pofŕkané hviezdami ako kvapkami krvi

  zrkadlí naše tváre. Muž v skafandri zahadzuje skalpel.

  Je koniec. Nik si viac nespomína na iné formy života.

   

   

  JESENINOVI (z knihy PAS DE DEUX)

   

  Pozri: toto sú moje pery, kvety zla.

  Pozri: toto je moja šija, dobrá pieseň.

  Pozri: toto sú moje prsia, galantné slávnosti.

  Pozri: toto je moje bruško, magnetické polia.

  Pozri: toto sú moje stehná, alkoholy.

  Pozri: toto je moje lono, pobyt v pekle.

   

  Pozri: toto je moje telo, opitý koráb.

  Pozri: toto som ja, anna snegina.

   

   

  BRATISLAVA AT NIGHT (z knihy PAS DE DEUX)

   

  Predstavujem si noc takú čiernu,

  že neprečítaš môj úsmev.

  Len prosím ťa, nezačni recitovať

  Paris at night

  a nezažíhaj zápalky,

  jednu za druhou pred treťou

  nadránom.

  Radšej ma hneď objímaj,

  veď zajtra už budeme sedieť

  každý na inom konci kaviarne.

   

   

  SRDCU SOM PRIKÁZALA (z knihy PAS DE DEUX)

   

  Prechádzajú dni, popri mne,

  sotva načrtnuté.

  Srdcu som prikázala: Mlč!

  V krajine, kde deti zabíjajú labute,

  kupujem si nový šampón na vlasy.

  Čo sa to so mnou stalo?

  Srdce aj izba sú mi malé,

  keď vstupujem do básne.

  Nemyslím na srdce slova,

  ktoré píšuc opúšťam v izbe srdca.

   

  Báseň je mi malá,

  keď vstupujem do poézie.

  Čo sa to so mnou stalo?

  Srdcu som prikázala: Mlč!

  V krajine, kde deti zabíjajú labute

  a skinheadi mutujú v šamanov,

  kupujem si nový šampón na vlasy.

  (Z najnovšej tvorby)

  KARMAKÓMA
   
  Skúšam si nasadiť čiesi čelo,
  no len tieň mi skĺzne
  do rozheganej tváre.
   
  Jabloň si potme šepká Otčenáš.
  Konármi sa prežehnáva do noci.
   
  Raz ráno sa zobudím ako ja,
  ale nikomu to neprezradím.
   
  Dúchajúc do pahreby
  spoznávam v nej vlastný prach.
   
   
   
   
   
  10.000 NOVEMBROV
   
  Dnes ráno som ťa stretol
  Trvalo ti 10.000 novembrov
  Kým si sa vymotala z húštia hviezd
  Ganga stále tečie mliečna dráha tiež
  Stále tečú aj moje slzy
  Nič to nevyhral som ani neprehral
  Nebude zo mňa Alain Delon
  Ani Buddha zo mňa nebude
  Ešte nie
  Trvalo ti desať krát tisíc novembrov
  Kým si prišla na túto web stránku
  Bolo to večer a padal dážď
  Neplakal som
  Dunaj stále tiekol
  Pred kostolom Trinity
  Mala si tvár na ktorú si už nespomínam
  A všetko to o čom hovorím
  Bolo za týmto tvojím telom
  Bolo nad ním v ňom a cez neho
  Padalo stále hlbšie ďalej nižšie
  Až tam kde som v ňom padal ja
  Hádam sa už končí vek ľudstva
  A ty si prišla
  Akoby nič
  Trvalo ti desať tisíc novembrov
  Kým si prišla z roklín hviezd
  Desať tisíc ráz šípky v pustom poli dozreli
  A teraz robíš drahoty
  Či so mnou ísť na čaj alebo nie
  Rozprávaš mi o kočke z Marsu 
  A termoušiach o výstave v Nueva New York
  A fair-trade láske
  No dobre
  Trvalo ti desať tisíc novembrov
  Kým si prišla
  Tak ešte chvíľu počkám
  A potom pôjdeme spolu
  Na čaj a kamkoľvek
  Lampy zhasnú aj hviezdy aj oči
  Nekrič nebo zovrelo napi sa
   
   
   
   
   
   
  KEĎ SA SAKO ZMENÍ NA KAZAJKU
   
  Keď sa sako zmení na kazajku
  Musíš sa vyzliecť z toho hnevu
  Ktorý ti srší z dávno cudzej tváre
   
  Keď sa sako zmení na kazajku
  Never tým čo vravia
  Ako ti len svedčí
   
  Skús rozopnúť ten gombík pýchy
  Ktorým ťa svet drží na uzde
   
  Skús z tváre si strhnúť živú masku
  Ktorú ti do mysle vypálil čas
   
  Neobchádzaj sám seba v tanci nepokoja
  Radšej sa zastav a stíš dych
   
  Plameňometmi neadekvátnych diskurzov
  Splaníruj tú viesku pochabosti
   
  Keď sa sako zmení na kazajku
  Keď sa sako zmení na kazajku
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ZRENIE KAMEŇA
   
  Vy všetky pečate,
  ako z vás postŕhať tváre sveta,
  tisnúce sa mi do očí?
  Akým zázrakom prosiť ruku,
  nech vysloví dotyk?
  Nech siahne do tých pavučín,
  v ktorých i rozkvitnutá jabloň spí
  ako medzi hviezdami?
  Nech zacítim ten vietor,
  čo pod obrazmi rúti sa od slova k slovu
  a nenecháva na pokoji ani studne toho,
  čo dávno vyschlo?
  Alebo otáznik?
  Akým spôsobom klásť otáznik
  pred teba, láska?
  A načo si klásť odpovede,
  keď po nich prichádzajú vojaci?
  Kameň mlčí.
  A vraví tisícročným hlasom
  tisícročné nie:
  tomu, čo by chcelo odňať
  jeho tvár
  zapečatenú do svetla.
   
   
   
  IDAHO, CONNECTICUT
   
  70 hodín som plakal
  Potom som vyšiel do ulíc
   
  A strieľal som
  A strieľal som
  Až kým ste sa všetci
  Nedostali do neba
   
  Ale nebolelo vás to
  Ani mňa to nebolelo
  Nebola za vás vyronená
  Jediná slza
   
  Len kvety jabloní popadali
  Do blata
  Len vaše telá zviezli sa
  Na asfalt
   
  Neplakal som
  Strieľal som
  A v duchu odriekal
  Modlitbu za vaše mŕtve duše
   
  Duše úradníkov sekretárok
  Učiteliek právnikov senátora
  Automechanika farmárov poštárov
  Študentiek kurvičiek hostesiek
  Synov a dcér
  Bratov a sestier
  Otcov a matiek
   
  Strieľal som
  A smial som sa
  Slzy dávno osušené
  Vašou bolesťou
  Bolesť dávno vykúpená
  Vašou krvou
   
  Neplakal som
  V ruke sa mi chvela tridsať osmička
  V hrudi srdce kúpalo sa v krvi
  Telá padali
  Údy lietali
  Ruky sa dvíhali a klesali
  Tváre sa trhali na kusy
  Krásne krásne ráno to bolo
   
  Stál som uprostred námestia
  A strieľal
  A strieľal
  Potom som vykročil do ulíc
   
  Utekali ste predo mnou
  V úcte hľadeli
  Na moje v krvi vykúpané telo
  A tvár a oči
  Na moje ústa
   
  Strieľal som
  Strieľal som
  Na starcov a ženy
  Na deti a ich matky
  Na tulákov i biznismenov
  Každý ma právo dostať sa do neba
   
  Ulicou sa rozliehala streľba a krik
  Kvílenie zranených
  Mlčanie mŕtvych
   
  I teba krásavica v ružovom kostýme
  I teba chlapček v livreji
  I teba pošlem rovno do neba
  K spravodlivým a vykúpeným
   
  Strieľal som
  Strieľal som
  70 minút som strieľal
  Húkačky húkali
  Sirény zavíjali
  Strieľal ako zmyslov zbavený
  Ako ten čo sa pomiatol
  A ja som strieľal
  Ako ten čo našiel lásku
  Ako ten ktorého poveril Boh
  Vykonať spravodlivosť a milosť
  Na tomto svete, Idaho, Connecticut
   
  Strieľal som
  Ó bože strieľal som
  Do pravého kolena
  A do ľavého ramena
  Do hlavy
  A do oka
  Rovno do úst
  A do hrdla
  Do pŕs
  A do brucha
  Všade
  Všade sa našlo miesto
  Pre božie guľky
  Všade sa našlo miesto
  Pre božiu lásku
   
  Strieľal som
  A kráčal ulicami
  Vykupiteľ
  Spasiteľ
  Ježiš Kristus z Idaha, z Connecticutu
  Syn Boží
  Posol pravdy a lásky
  Váš brat v zbrani a vo viere
   
  Húkačky húkali
  Sirény zavíjali
  Keď som to schytal
  Do pravého ramena
  A do ľavého kolena
  A do brucha
  A do hrude
  Všade
  Všade sa našlo miesto
  Pre božie guľky
  Pre božiu lásku
  Pre bolesť Krista na kríži
  Krista na ulici, Idaho, Connecticut
   
  A ja som strieľal
  A strieľal som
  Klesal na zem
  A strieľal
  A bola to láska
  Láska to bola 
  Nik nevyronil slzu za mňa
  Nik neprišiel a nepohladil ma po tvári
  Kristus, Kristus Pán, Idaho, Connecticut
   
  Ležal som v kaluži krvi
  V kaluži blata ako kvet jablone
  Ako syn Boží
  Boží bojovník
  Spasiteľ
   
  Húkačky húkali
  Ulice kvílili
  Bola to bolesť
  Ktorú som vám priniesol
  Bratia a sestry
  Ležal som v kaluži krvi
  A ktosi do mňa kopol
  A ktosi do mňa kopol
  A ešte raz
   
  Kopnite si do mŕtvoly
  Šepkal som
  A moja duša
  Moja duša
  Stúpala rovno hore
  Rovno k nebesiam
  Rovno k Bránam nebeským
  Kde ma už čakali
  Kde ste ma už čakali
  Bratia a sestry, Idaho, Connecticut
   
  70 sekúnd som zomieral
  Potom som vykročil do ulíc
   
  A plakal som
  A plakal som
  Až kým ste sa všetci
  Nedostali do neba
   

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013