• Stručne o autorovi

  Marta SOUČKOVÁ (1981 – 1986) pôsobila ako jazyková redaktorka a neskôr ako redaktorka v denníku Smena v Bratislave (1986 – 1988). V rokoch 1988 –
  Marta SOUČKOVÁ (1981 – 1986) pôsobila ako jazyková redaktorka a neskôr ako redaktorka v denníku Smena v Bratislave (1986 – 1988). V rokoch 1988 – 1990 pracovala ako členka Aktívu mladej kritiky v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, kde od roku 2006 pôsobí ako vedúca katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy. V roku 2005 sa habilitovala na docentku. Venuje sa literárnej kritike, slovenskej medzivojnovej literatúre a literatúre po roku 1989. Ako literárna kritička publikuje v rôznych periodikách (RAK, Kultúrny život, Knižná revue, SME a iné). Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009) a učebných textov Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80. a začiatku 90. rokov (1993), Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Edične pripravila prózy Jozefa Cígera Hronského (2008), zborníky z vedeckých konferencií Kontexty tvorby Václava Pankovčína (2001, spolu s J. Sabolom), K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 (2004, spolu s J. Sabolom, 2006, 2009), Medzi umením a vedou. Pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa (2010) a i. Spolupracovala na kolektívnom edičnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula). V roku 2013 získala hodnosť profesorky, v súčasnosti pôsobí ako profesorka na Univerzite v Novom Sade.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80. a začiatku 90. rokov (1993)
  • Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994)
  • Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula)
  • Kontexty tvorby Václava Pankovčína (2001, zborník z konferencie)
  • Personálna téma v prozaickom texte (2001)
  • P(r)ózy po roku 1989 (2009, 1.vydanie)

  Editorská činnosť

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  POPOVICSOVÁ, Jana: Součková, Marta (ed.). K poetologickým a axiologickým aspesktom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. (Recenzia). In: Litikon , roč. 3,
  POPOVICSOVÁ, Jana: Součková, Marta (ed.). K poetologickým a axiologickým aspesktom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. (Recenzia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 391 – 392.

  HRONCOVÁ, Ľubica: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 5, s. 405 – 410.

  ŠAH: Marta Součková – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 159 – 160.

  MATEJOVIČ, Pavel: Součková, Marta: Do poslednej bodky. (Recenzia). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 315 – 317.

  CSIBA, Karol: Niekoľko poznámok k aspektom... Součková, Marta (ed).: K poetologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 102 – 106.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Marta Součková: P(r)ózy po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XXI, 13. 4. 2011, č. 8, s. 3.

  HOSTOVÁ, Ivana: Marta Součková (ed.): Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa). In: Knižná revue, roč. XX, 9. 6. 2010, č. 12, s. 11.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXV, XXVII.

  GAJDOŠ, Martin: Osoby, osobnosti, osobitosti... Marta Součková: Personálna téma v prozaickom texte. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 100 – 101.

  MARČOK, Viliam: Pokus o inú rozkoš z (literárnovedného) textu (Marta Součková: Personálna téma v prozaickom texte). In: Knižná revue, roč. XI, 17. 10. 2001, č. 21, s. 3.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013