Obrázky kníh


Len tu žiť - 2017
Len tu žiť - 2017 • Pseudonym

  Martin Fandl
 • Stručne o autorovi

  Marián ŠIDLÍK   – básnik, prozaik a prekladateľ  – sa narodil 12. novembra 1954 v Trnave. Vystriedal viacero zamestnaní:
  Marián ŠIDLÍK  – básnik, prozaik a prekladateľ  – sa narodil 12. novembra 1954 v Trnave. Vystriedal viacero zamestnaní: vychovávateľ, manipulant vo vlakovej pošte, recepčný. Od roku 1986 pracoval ako hlásateľ Slovenského rozhlasu v Bratislave (istý čas v Prahe), neskôr ako programový redaktor Rádia Devín. Debutoval básnickou zbierkou Dospelosť na splátky (1999), postupne vydal ďalšie zbierky básní Sny pod kontrolou (2000), Smutný augur (2003), Na milosť a nemilosť (2014). Pre deti napísal Riekanky a hojdanky Macka Puf (2007), pre rozhlas viaceré pásma – preklady z angličtiny aj preklady veršov orientálnej poézie. Ako spoluautor sa podieľal na prekladoch kníh E. A. Poea: Havran (2004) a Sv. Terézie z Lisieux: Môj spev lásky (2004).

  (februára 2017)
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Marián ŠIDLÍK sa narodil 12. novembra 1954 v Trnave. V rokoch 1970 – 1974 absolvoval vo svojom rodisku štvorročné gymnázium

  Marián ŠIDLÍK sa narodil 12. novembra 1954 v Trnave. V rokoch 1970 – 1974 absolvoval vo svojom rodisku štvorročné gymnázium s maturitou. Po neprijatí na UK v Prahe, odbor orientalistika (hindčina – história), vystriedal viacero zamestnaní: vychovávateľ, rekvizitár v STV, manipulant vo vlakovej pošte, recepčný a i. V roku 1986 nastúpil do bratislavského rozhlasu ako hlásateľ. V období 1991 – 1996 pôsobil vo vysielaní stanice Československo v Prahe a neskôr v slobodnom povolaní. V roku 1997 sa vrátil k hlásateľskej profesii v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Istý čas bol programovým redaktorom Rádia Devín. Od roku 2010 sa externe podieľa spíkersky aj autorsky na rozhlasovom vysielaní a prispieva do literárnych časopisov. Prekladá poéziu z angličtiny,  píše kratšie prozaické útvary a intenzívne sa zaoberá etymológiou. Žije v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Riekanky a hojdanky Macka Puf (2007, verše pre deti)
 • Charakteristika tvorby

       V rozhlasovom éteri možno občas počuť aj taký hlas – nevzrušený, vyrovnaný, sebaistý, iba oznamujúci

       V rozhlasovom éteri možno občas počuť aj taký hlas – nevzrušený, vyrovnaný, sebaistý, iba oznamujúci nové veci tak, akoby nám odjakživa patrili, akoby emócie vypadli cez oká dajakého zázračného sita na osievanie zrna a pliev a vzrušujúci obsah nadobudol skupenstvo zvláštneho pokoja... Na ukričanom jarmoku slovenského veršovníctva zaznel na sklonku roku 1999 priveľmi podobný hlas, hlas štyridsiatnika Mariána Šidlíka, ktorého podobnosť so spomenutým rozhlasovým hlasom nebola náhodná. Bolo treba dobre naladiť sluch, aby ho bolo vôbec počuť...

       To, čo so svojou kožou priniesol na trh trnavský rodák, neboli šepoty ani výkriky, napriek tomu, že išlo o veci, ktoré sa zvyčajne šeptajú a vykrikujú. Neboli to ani čačky, ani hračky, ale predsa len pozvanie do hry, v ktorej sa z uhrančivých slov skladajú čarotajné mozaiky o prchavosti ľudskej existencie, o bytí, ktoré chce silou-mocou zostať sebou samým a nespreneveriť sa vlastným snom. A možno práve z napätia medzi touto vernosťou, rovnako naliehavou ako túžba žiť, a ustavičným pohybom, rovnako nezachytiteľným ako pukanie zrelých orechov – žiadostivých po nových nezrelostiach, vyviera životodarný pramienok Šidlíkovej poézie. Možno iba šumí, ale priznajme jej šumeniu silu, čo nás vracia k sebe. Táto šumivá sila, vyžarujúca zo zvláštneho zreťazenia pojmov Láska, Neha, Šťastie a podobne, sa nenápadne pripomenula už v debutovej zbierke Dospelosť na splátky (1999).

       Druhá Šidlíkova zbierka Sny pod kontrolou (2000) len potvrdila, že nevtieravý tón, ktorým sa sľubne uviedol oneskorený debutant, vonkoncom nebol výrazom bojazlivosti, naopak – z každého verša tu priam hmatateľne cítiť cizelérsku prácu autorského subjektu modelujúceho báseň tak, aby mala pevné telo, ale aby bola za každých okolností do priestoru i do času schopná vyžarovať nehmotné fluidá, rovnako podstatné ako ich zdroje. Šidlíkove navýsosť lyrické básne preto pôsobia, akoby mali epický podklad. Akoby rozprávali príbeh plný napätia a nečakaných zvratov, akoby si napohľad bezvýznamné a spolu nesúvisiace konkrétnosti vybavovali medzi sebou účty... V Šidlíkovom budovaní „tela“ básne je naozaj veľa matematiky a v jeho matematike veľa znakov, znamienok, konštánt a rovníc, ba i neznámych. Autor ich dosadzuje do nevypočítateľného príbehu, ktorý sa v čitateľovom oku či uchu premieňa na čosi dôverne známe a čitateľné; ako Einsteinov vzorec relativity. Už mu treba len porozumieť a preložiť si jeho presné znaky do vlastnej čitateľskej neurčitosti. Svojsky krájané verše, mimochodné rýmy, zvukomaľby a onomatopoje, zátvorky a pobláznené interpunkčné znamienka, čarovanie s etymológiou, prekvapujúce slovné spojenia, ba aj priezračný humor s ľahkou príchuťou nostalgie, to všetko tu akosi odrazu tvorí kompaktný svet. Svet priateľsky naladený ku každému, kto je ochotný hĺbať, či prosto sa potešiť z harmónie objavenej krásy...

       V tretej Šidlíkovej zbierke s názvom Smutný augur (2003) nepribudlo ani tak smútku, ako dospelosti. Autorský subjekt akoby sa (trochu zbytočne) štylizoval do polohy múdreho a vševidiaceho starca; zbytočne, lebo všetky kľúčové témy si ponechal: detstvo, spomínanie či sprítomňovanie, nostalgický nadhľad, privreté viečka, pod ktorými vidieť lepšie na dôležité veci. Verše sú tu však zjavne suverénnejšie, hoci rovnako starostlivo povkladané do korýt nepredvídateľných tokov napodobňujúcich pokojné plynutie času. Smutný augur už prestal poletovať z myšlienky na myšlienku a držiac srdce na dlani, ako kráľovské jablko, stáva sa väčšmi pozorovateľom ako pozorovaným. Stále však vidí tie isté podrobnosti detstva, chlapčenstva a dospelosti; celý ten zázrak premeny s nepremennými konštantami, ktorý ho ustavične fascinuje... Pribudlo aj fascinácie – tej fascinácie, ktorá už nie je výsostne znútra; problematizuje sladkosť smútku i múdrosti a vracia lyrický subjekt bezprostrednému prežívaniu. A tak sa tu na inej úrovni opakuje dynamický, lyrický kolobeh Šidlíkovho básnenia: „Smútok za život a život za smútok, ale všetko pre radosť.“

       V Šidlíkovej básnickej tvorbe zohráva svoju rolu aj jeho dlhoročná záľuba v komparistike – porovnávaní (nielen) indoeurópskych jazykov. Precízna práca so slovom dodáva jeho senzitívnej poetike vnútornú harmóniu. Evidentne sa to prejavuje pri prekladoch. Jeho dve prebásnenia Havrana od E. A. Poea (ako súčasť trinástich rôznych poňatí tejto témy v slovenčine) patria nesporne popri K. Strmeňovi a J. Kantorovej-Bálikovej k najvydarenejším. Podobne vyznieva aj „šidlíkovské“ stvárnenie subtílnej lyriky sv. Terézie z Lisieux. V poslednom období obohatil detskú literatúru autorskými básňami na obrázky z knižky Macko Puf a tromi prekladmi príbehov s veršíkmi z tejto série.

  Alexander Halvoník

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  E. A. Poe: Havran (2004, dve verzie ako súčasť 13 prekladov slovenských autorov), Spev mojej lásky (2004, Sv. Terézia z Lisieux – súborné

  E. A. Poe: Havran (2004, dve verzie ako súčasť 13 prekladov slovenských autorov), Spev mojej lásky (2004, Sv. Terézia z Lisieux – súborné dielo, 3. časť, spoluautor), Kam večer odchádza slniečko, Múdrosti zo Stoakrového lesa, Veselé Vianoce s Mackom Puf (2007, próza + verše zo série Macko Puf), Nebo je odmena (2007, výber z poézie sv. Terézie z Lisieux)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 201 7 (Hodnotenie literatúry roku 2017) . In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 87 – 88.

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 87 – 88.

  ŠAH: Marián Šidlík – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 159.

  JURČO, M.:Opatrný optimista, impresionista a romantik. In: Novinky z radnice, december 2011/január 2012

  MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  MATEJOV, Radoslav: O citoch a filozofii (Marián Šidlík: Smutný augur). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s. 9.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Veštenie poéziou (Marián Šidlík: Smutný augur). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 47 – 48.

  -mg-: Mozaika citov, zážitkov a spomienok (Marián Šidlík: Sny pod kontrolou). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 11.

  KAZÍK, M.: Sám s unavenými testes (Marián Šidlík: Sny pod kontrolou). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 9.

  BANČEJ, Maroš: Bez názvu (Marián Šidlík: Dospelosť na splátky). In: Moment, 18. 6. 1999.

  GAJDOŠ, M.: Ako ne(zo)starnúť (Marián Šidlík: Dospelosť na splátky). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 32.

  KONDRÓT, Vojtech: Oneskorený debut (Marián Šidlík: Dospelosť na splátky). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 7. 1999, č. 14 – 15, s. 3.

  VLNKA, Jaroslav: Výhody bezhotovostného styku . Marián Šidlík: Dospelosť na splátky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 87 – 88.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Ľahké a presné načrtnutie situácie s minimom slov, postavené na dvoch-troch nosných obrazoch, metaforách. Úspornosťou a zmyslom

  Ľahké a presné načrtnutie situácie s minimom slov, postavené na dvoch-troch nosných obrazoch, metaforách. Úspornosťou a zmyslom pre zvýraznený detail sa Šidlíkove básne približujú k čínskej či japonskej lyrike, aj keď základ čerpá z najlepších tradícií slovenskej poézie.

  Maroš Bančej

  Šidlík je typický poeta doctus, v jeho poézii sa stretávame s ozvenami viacerých inšpiračných zdrojov. Oblasť tzv. nízkeho v literatúre vhodne dopĺňa intelektuálnymi deformáciami či výstrelkami z klasiky. Keď chce dosiahnuť jednoznačnosť, prikláňa sa k rýmom; metaforický obsah oblieka do hávu gnómy. Šidlík čitateľa hneď na prvý pohľad presviedča o tom, že jeho vzťah k poézii je pravdivý.

  Martin Gajdoš

  Šidlík pracuje s triádou, často sa hrá a experimentuje so slovom. Niektoré básne akoby už-už chceli smerovať k záumnému jazyku. Prezátvorkovanie mu umožňuje viacznačnosť výpovede. Pre sporadické rýmy, ktoré autor s obľubou v niektorých básniach používa, je dôležitá najmä eufonická funkcia rýmu. Pôsobí ako harmonizačný činiteľ.

  Miroslav Kazík

  Marián Šidlík sa v poézii neponáhľa, kráča v nej pomaly, nehlasne a nenápadne, no zároveň neprepočuteľne... Zámotky túžob, zámotky sna sú azda najdôležitejším materiálom, z ktorého sa utvára pradivo jeho básní – výpovedí s nesmierne koncentrovaným záberom, so zmyslom pre jemný kontrast...

  Etela Farkašová

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Považujem sa za impresionistu; poézia je pre mňa nevyspytateľné (nu)tkanie snov...

 • Ukážka z tvorby

    mám schizoïdné sny   vyžmýkané utorkové ráno visí vo vzduchu ako obavy... o zvlhnutú bielizeň

   
  mám schizoïdné sny
   
  vyžmýkané utorkové ráno
  visí vo vzduchu ako
  obavy... o zvlhnutú bielizeň
  občas sa zabúdam (vrátiť s5)
  v myšlienkach
  a ty si potom nespomínaš...
  na obrysy môjho tela
  kým sa vyčasí prejde celá Večnosť
  (mám ťa rád takto)
  v retrospektíve
   
   
  akoby to bolo dnes
   
  ... malý koník behá krížom-krážom
  po záhrade a vôbec mu nevadí že je
  (z dreva) všetko po starom...
  popraskané pingpongové stoly
  vôňa jazmínu...
  novučičká kolobežka len tak
  opretá o múr
  včely v dozrievajúcich hruškách
  kvasáky s kôprom
  káva z cigórie
  staré knihy v komore...
  (každá rozlúčka je ako malá smrť)
  aj tak sa raz všetci zídeme v krčme
  „U krívajúcej kačky“ a možno inde
  na tom predsa nezáleží
  (či je to) v krajine vychádzajúceho Slnka
  alebo na Montmartri;
  málo sa mám rád
  a občas táram... dve na tri
   
   
   
  trochu smutné nanebovzatie
   

  dnes mi veru nie je do smiechu
  nebo je čierne ani tér
  (aj ukričaný kamelot stratil reč
  čas-sekundant márne kontruje Osudu
  starý asfaltér odchádza na pivo
  a slečna v protiľahlom okne si ležérne
  vyzlieka blúzku...
  netuší že som voyer
   
   
  takatalvi
  (krajina ktorej niet)
   
  stojí na rohu detstva
  pár drobných v dlani (nohy bosé)
  ráta dlaždice...
  neboj sa maličká... a nevrav mi pane!
  ty si tá z ulice... však?
  (noc čo noc postáva na ošarpanom
  chodníku)
  ... prebúdzajú sa vo vykričanom ráne
  koráliky  r o z k o t ú ľ á n é
  a už je tu zas
  nebadane... to zázračné babie leto –
  krásne obyčajný kolobeh žitia
  nič viac okrem túžby
  (a vtáky odlietajú netušiac že po zime
  opäť prichádza jar)
  viem že mŕtvi nestarnú
  nemajú na to čas ani myšlienky
  ... dlho som bol preč
  no odteraz pôjdeme všade spolu
  ukážem ti biele noci
  antilopy gnu
  staré amfory zabudnuté v hlbinách mora
  a všeličo iné – úsmev Giocondy
  a perzeidy (slzy sv. Vavrinca)
  ktoré padajú bohvieprečo najmä v auguste
  ... asi mám prismutné ústa
  keď mi jednostaj len odvrávaš
  pobozkaj ma a hneď sa všetko stratí
  zlé i dobré
  neopakovateľné i všedné –
  na okamih a možno nadobro
  neplač!
  šťastie si vždy krájam
  na-drob-no...
   Zo zbierky Na milosť a nemilosť
   

  augustová

   

  býva to zvyčajne nad ránom

  (poležiačky mi siahaš

  sotva po ústa)

  hudba už nehrá

  a slnko ešte svieti

  (zasa zabudlo zájsť)

  a ty tu ležíš tichom a naboso

  akoby nebola zima ani jar

  len vlasy máš po ramená

  ... hnedé

  (aj stolička je vtedy nahá

  i závesy)

  a úsvit – ten zlodej snov

  pomaličky pomaly

  natíska sa nám do perín

  aby sme už konečne...

  zaspali

   

   

  sviatky jari

   

  noc sťa naťuknuté vajíčko

  na krížnych cestách baránok Boží

  na vŕbach jahňady

  ráno pritiahnuté za vrkoč

  dievčatá – kraslice

  chlapci – kohúti jarabí

  (vo vačku „odekolon“ v hlavách

  šibi-ryby)

  krásne prešibaný deň

   

   

  cesty božie

   

  hrdzavkasté letné ráno

  nedeľa

  (škorica rozvoniava)

  nechce sa mi vstávať

  otvorím oči...

  stojíš vo dverách

  v tej svojej priesvitnej nočnej

  košeli

  a ruky máš zamúčené od cesta

  chce sa mi milovať...

   

   

  až za hrob

   

  po dlhšom čase otváraš komoru

  police plné zaváranín

  (uhorky-čalamády-kompóty-džemy)

  kráľovstvo skla

  preláskané jej zvráskavenými dlaňami

  presiaknuté jej orieškovými očami

  precízne previazané tenučkými

  špagátikmi nehy...

  dobrú večnosť mami!

   

   

  keď je rozpálená antuka

   

  tak málo mi stačí

  v lodžii v lete

  s prižmúrenými očami...

  pravidelný ping tenisovej loptičky

  nožnicovité prelety lastovičiek

  posúvanie fabrických vagónov

  vrava z kaviarne...

  akoby sa to nikdy nemalo

  skončiť

   

   

  fúkači skla

   

  nádherne upotení

  s ohnivou fantáziou vyčarúvajú

  do priezračnej hmoty

  z piesku

  bizarné tvary kvetov

                      vtákov

                      mušlí

  v každom záchveve

  ich napnutých svalov a dychu

  šuští... more

   

   

  protestsong

   

  obchytkané slnko

  skĺzlo za obzor...

  raky sa chystajú na svadobnú noc

  (nahatí chalani) pri splave

  zariekajú spln

  a súmrak sa len tíško

  červená...

   

   

  modrý spl(í)n v nemocničnej izbe

   

  za oknom iskria

  ľahulinké vločky snehu

  sestrička poletuje sem a tam

  rad za radom vymieňajúc

  infúziu

  (akoby sa nechumelilo)

  rozdáva nehu...

   

   

  protirečenia

   

  som vášnivo fialový sen

  zvláštny pocit hrejivej cudzoty

  čosi sentimentálne (pred búrkou)

  intímne orákulum

  hra na hriech

  železná opona vášne

  šaman oklamaný sám sebou...

   

   

  Pchu-i

  (reminiscencie)

   

  za kulisou hôr

  (zakázané) mesto mojich túžob

  zúžené zreničky snov

  nezreteľné obrysy obáv

  banálne historky z komnát eunuchov

  a dvorných dám...

  raz darmo –

  najradšej zaspávam

  ... sám

   

   

  armagedon v srdci

   

  je nedeľa –

  zasne(že)né ráno...

  na plátne neba

  vy(ši)nutý Mesiac

  uprostred holej krajiny

  ho(vo)riaci strom

  pri božej muke načúvaš

  nemý(m) dotykom...

   

   

  výťah do hlbín

   

  šepkajúc nezmyselné litánie

  trúfalo sa zmietam

  nad priepasťou Času

  súperím sám so sebou

  naivne a márne...

  zanechávajúc za sebou

  zúfalo vyblednuté mozaïky

  túžby...

   

   

  siesta

   

  neskorý jesenný večer

  prižmuruje oči

  v šálkach z čínskeho porcelánu

  rozvoniava čaj...

  a anjel v žltom sarongu

  opatrne roz-kra-ju-je... červený

  melón

   

   

  iluminácie

   

  jedno sparné letné odpoludnie

  uvedomil som si

  dávne farby chute a vône...

  škoricový svet predstáv

                        žlté oči túžby

                        šepoty a výtržnosti

                        čili pochybností

  ... zabudnutý inštinkt zraniteľnej

  vášne

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013