Foto © Lucia Gardin
Foto © Lucia Gardin
 • Prekladá z jazykov

  Poľský jazyk
  Ruský jazyk
  Nemecký jazyk
 • Životopis autora

  Marián Milčák sa narodil 4. septembra 1960 v rodine lekára a spisovateľa Jána Milčáka. V rokoch 1979 – 1984 študoval

  Marián Milčák sa narodil 4. septembra 1960 v rodine lekára a spisovateľa Jána Milčáka. V rokoch 1979 – 1984 študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po absolvovaní štúdia učil na Strednej poľnohospodárskej škole v Spišskej Novej Vsi a na Strednej zdravotníckej škole v Levoči. Od roku 1991 pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V rokoch 1999 – 2003 pracoval ako lektor slovenského jazyka na Varšavskej univerzite a v rokoch 2005 – 2008 na Sliezskej univerzite v Katoviciach. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil opäť na univerzite v Prešove a na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, resp. v Levoči. V súčasnosti pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry. Žije v Levoči.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

       V debute Mariána Milčáka Priestupný rok (1989) sa postupne v troch cykloch spolu s básnickou metódou rozvíja aj

       V debute Mariána Milčáka Priestupný rok (1989) sa postupne v troch cykloch spolu s básnickou metódou rozvíja aj tematická úroveň básnickej knihy. Krátke pointované básne z úvodu písané formou téza – pointa sa neskôr komplikujú so stúpajúcou mierou závažnosti námetov. Po cykle básnických fragmentov zo skutočnosti sa začínajú viac uplatňovať okamihy z manželského života a námety, v ktorých sa z konkrétnych skúseností odvodzujú princípy uplatniteľné teraz aj v budúcnosti.

       V rokoch 1992 až 1995 krátko za sebou vyšli Mariánovi Milčákovi štyri básnické zbierky Pevné hviezdy (1992), Mramorová sieň (1992), Plnosť (1993) a Skrytá pieseň (1995). Charakterizuje ich sugestívny básnický obraz, naliehavá dikcia so vzdialeným nápevom beatnického „kvílenia“ s typicky radikálne formulovanými požiadavkami. Každá si pritom zachováva osobitosť, ktorá je viac odrazom vonkajšej voľby motívov ako vnútornou zmenou. Mramorovú sieň určuje preberanie námetov z gréckej mytológie, zbierku Plnosť zasa inšpirácia biblickou prorockou antikou. Kým hrdinov Mramorovej siene si básnik všíma ako reprezentantov istých vlastností a osudov, prorocký ohlas v Plnosti si pripúšťa bližšie, identifikuje sa s jej mravným odkazom a na tomto základe formuluje svoju introspekciu a skepticko-bezútešný tón vlastnej nedokonalosti: „tu som // som ten / ktorý nedvíhal ruky / nad chlebom / rozseknutým na dvoje // nečistý // nečistý za táborom / (v krajine mlieka / a medu) // nepribližujte sa / tu som // som tu / a počúvam / uchom namočeným / do krvi“.

       Rovnako zbierky Pevné hviezdySkrytá pieseň majú znaky spoločnej poetiky, i keď vonkajšia podoba básnického záznamu je odlišná. Kniha Pevné hviezdy stavia na astrofickej koncíznej obraznej podobe básní s graficky (veľkými písmenami) zvýrazneným úvodným a záverečným veršom, ktorý tak zosilňuje charakter pointy. Skrytá pieseň zasa ťaží z vertikálneho zápisu veršov, kde slová nadobúdajú autonómnejší charakter (stoja v izolovanosti) a vstupujú otvorenejšie do vzájomných kontextových vzťahov.

       Sklony inovovať poetiku sú evidentné aj v knihách, ktoré autor vydal po roku 2000. Najzreteľnejšou novinkou je využitie „hypostázovaného subjektu“, subjektu-postavy, ktorú Marián Milčák teoreticky analyzuje a priamo pomenúva v knihe literárnovedných štúdií O nezrozumiteľnosti básnického textu (2004). Milčák využíva hneď dve takéto postavy, najskôr, inšpirovaný poľským básnikom Z. Herbertom, zapája do nových situácií Herbertovho pána cogita a neskôr postavu black elka. Výhodou konštituovania subjektu-postavy je možnosť postupne postavu dotvárať, stavať ju do reálnych či hypotetických situácií a sugestívne vizualizovať. Pán cogito, rovnako aj black elk zastupujú istý princíp (resp. okruh princípov); pán cogito princíp racionality, black elk možno prírodnosti (pôvodne ide o siouxského šamana žijúceho v rokoch 1863 – 1950), ale ich presné a jednoznačné vymedzenie nie je možné.

       Medzi dve najvýraznejšie črty Milčákovej tvorby patrí na rovine obsahu motív smrti a na rovine formy prorocká dikcia, v ktorej sa oznamuje vízia, skúsenosť, zážitok či „laboratórny“ hypotetický experiment. Je to dikcia, ktorá vyjadruje pevnosť až faktickosť toho, čo sa píše. Keďže Milčák hovorí nezriedka o veciach za hranicou logického pochopenia, je možné, že dikcia, ktorú pri písaní počuje, je skúškou (viery) či je naozaj všetko také jednoznačné, ako sa nám predkladá (veriť). Milčákovu básnickú reč zreteľne formuje tendencia vyslovovať sa principiálne. Z konkrétnych básnických obrazov sa zvyčajne odvodzujú univerzálnejšie a gnómickejšie princípy, týkajúce sa predovšetkým mravných a etických otázok.

       Autorovým stálym motívom je motív smrti a autor mu venuje veľkú časť v každej zo siedmich básnických kníh. Vnímanie tohto motívu je príznačne zaznamenané v úvodnej básni zo zbierky Siedma kniha spánku: „v horách som postavil / chatrč / aby každý východ slnka bol / ako neistá hodina / smrti // vrúcnosť / zmenila chatrč / na bezsmrtnú pevnosť / bolesť tých / ktorí prichádzajú / na nahé objatie // celú tú hrôzu zo zániku / na tajomnú istotu / že tí ktorí sa chystajú / odísť idú / ďalej“. V básni sa presne pomenúva kombinácia troch stavov hrôza – istota – tajomnosť tvoriacich vonkajšie hranice, medzi ktorými tento motív osciluje. Aj napriek vyjadrenej kresťanskej orientácii textov, pri ktorej zvyčajne u iných autorov dochádza k uvoľneniu napätia zo smrti, pre Mariána Milčáka ostáva fenomén smrti neustálou výzvou na uvažovanie, pri ktorom – okrem niekoľkých výnimiek – prežíva básnik pocit naliehavosti až úzkosti.

  Ján Gavura

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Opus her(m)eticum (výber z poézie, 2003 po slovinsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC))

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 –

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Čo vie o básni autor a čo čitateľ. Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 134 – 137.

  TALLO, Michal: Tak ako sa teda číta báseň? Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 132 – 134.


  REPAR, Stanislava – MILČÁK, Marián: V knihách je obrovské množstvo energie. Krátke interview s Mariánom Milčákom, najbližším spolupracovníkom vydavateľstva Modrý Peter. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 79 – 81 [81 – 82].

  HOSTOVÁ, Ivana: Devolúcia, moja láska. O niektorých aspsektoch básnických zbierok P. Macsovszkého, M. Habaja a M. Milčáka z r. 2014 a 2015. In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 105 – 109.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Rekonštrukcia mysle, hra o čitateľa. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 11 – 14.

  HOSTOVÁ, Ivana: Môžete si tiež zakúpiť gumený had. Marián Milčák: Hra s hadmi. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 11 – 14.

  ŠAH: Marián Milčák – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 160.

  MIHALKOVIČ, Boris: Kto píše, hrá sa s hadmi. Marián Milčák: Hra s hadmi. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 30.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Eschatologický koncept v poézii Mariána a Petra Milčákovcov. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov: FF PU v Prešove, 2015, s. 57 – 75.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Peter Milčák, Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň? (rec.) In: Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy, roč. 10, 2014, č. 3. www.ostium.sk.

  BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

  MRÁZ, Peter: Marián Milčák: Mýtus a báseň (7 úvah o poézii). In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 3.

  HOCHEL, I. – ČÚZY, L. – KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. LIC, Bratislava 2007.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

  MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

  TOMÁŠ, Radoslav: Inšpirujúca tendenčnosť (Marián Milčák: O nezrozumiteľnosti básnického textu). In: Knižná revue, roč. XV, 8. 6. 2005, č. 12, s. 5.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  CHROBÁKOVÁ, S.: „Mŕtvy je živý“ alebo Krajina s básnikom. In: Romboid, 36, 2001, č. 2, s. 77 – 78.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

  ŠKOVIEROVÁ, B.: Text ako víťaz nad smrťou? In: Kultúrny život, 2000, č. 4, s. 9.

  NADUBINSKÝ, M.: Kritický zápisník. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1999, s. 155 – 156.

  Generácia v úvodzovkách. In: Romboid, 31, 1996, č. 7, s. 4 – 21.

  POTANČOK, A.: Tri schody k poznaniu (Marián Milčák: Skrytá pieseň). In: Knižná revue, roč. VI, 28. 2. 1996, č. 4, s. 5.

  PYNSENT, B., R.: Násilie, humor a tendencia k mysticizmu v súčasnej slovenskej literatúre. In: Romboid, 30, 1995, č. 8, s. 89.

  PUCHALA, V.: Dotyky antiky. In: Kultúrny život, 1993, č. 7, s. 9.

  BOMBÍKOVÁ, P.: V homérskom pokušení. In: Dotyky, 1992, č. 10, s. 43 – 44.

  ČERVEŇÁK, A.: Kniha (prinajmenšom) mesiaca. In: Kultúrny život, 1992, č. 19, s. 9.

  KASARDA, M.: Na úpätí Svätej hory. In: Slovenské pohľady, 1992, č. 7, s. 168 – 169.

  MOJÍK, I.: Existenciálna úzkosť a dnešok. In: Romboid, 27, 1992, č. 10, s. 62 – 63.

  TAZBERÍK, J.: Cestou reflexie. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 24, s. 7.

  KOŠKOVÁ, H.: Na margo Priestupného roku. In: Smer 25. 10. 1989, s. 4.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Slovo je – v Milčákovom chápaní – zaťažené toľkými významovými možnosťami, že čitateľ má čo robiť, aby sa

  Slovo je – v Milčákovom chápaní – zaťažené toľkými významovými možnosťami, že čitateľ má čo robiť, aby sa predral húštinami symbolov k cieľu, ktorý mal autor na mysli. Zostáva teda iba jedno: ísť cestou intuitívneho vciťovania. Skôr tušíme, ako hmatateľne vidíme, že básnik sa na nás obracia z hĺbok svojej existenciálnej úzkosti (pásmo Voda, nôž a povraz), z miest, kde zápasí o ľudskú identitu a rýdzosť.

  Ivan Mojík

  Marián Milčák naďalej stavia na niektorých atribútoch, ktoré už z jeho tvorby poznáme. Spomeniem iba básnickú inšpiráciu kresťanskou sémantikou či priamo biblickými námetmi, zahľadenosť do minulosti (mytologickej, doteraz najmä antickej) s jej ušľachtilými výzvami, sklon k reflexívnemu, mravne apelatívnemu typu básnenia, alebo obraznosť, ktorá vychádza z tradície básnického symbolizmu a postsymbolizmu.

  Stanislava Chrobáková

  Nie je to ojedinelý jav, keď sa odborné práce a štúdie, ktoré boli doteraz publikované samostatne v zborníkoch a časopisoch, dostanú do jednej publikácie, a tým sa vytvorí nový celok s kvalitatívne širšími možnosťami. V knihe Mariána Milčáka sa stretlo sedem príspevkov: pertraktuje v nich najmä vzťah čitateľa a pisateľa v situácii, keď chcú spolu komunikovať prostredníctvom náročného textu – pri prvom alebo nepozornom čítaní často nazvaná nezrozumiteľnosťou a nedešifrovateľnosťou. Nevyhýba sa však ani vzťahu takéhoto diela a kritiky. Za najdôležitejšie kritérium pri skúmaní povahy nezrozumiteľnosti pokladá jej funkčnosť. Správne totiž uvažuje, že takáto náročnosť v texte zatajuje (ozvláštňuje) zmysel a nezakrýva jeho absenciu.

  Radoslav Tomáš

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu za zbierku básní Pevné hviezdy (1992)
 • Ukážka z tvorby

  PEVNÉ HVIEZDY (úryvky)   PASTIERI, SÚPÚTNICI SLNKA, ženú čriedy do bezpečia, tušia boj. Zostanú po nás

  PEVNÉ HVIEZDY (úryvky)

   

  PASTIERI, SÚPÚTNICI SLNKA,

  ženú čriedy do bezpečia, tušia boj.

  Zostanú po nás aspoň zrúcaniny mesta?

  Navzdory tabu tu ktosi z vyhnanstva

  vykrikuje verše. Neskoro.

  Ranený vojak oželel slávu. Hodiny

  sa samy uviedli do pohybu.

  Ako každé víťazstvo, aj toto bude

  POCHYBNÉ.

   

  UŽ NEPOMÔŽE DÁŽĎ, VÄZNIA MA

  skutky, korene pýru.

  Nedorástol som.

  V tvári sa večne strieda úškľabok

  anjela s úsmevom diabla.

  Strážme si tajomstvá, buďme pozemskí!

  Svedomie, mučiareň,

  v ktorej sa napĺňa údel,

  PRACUJE POTICHU.

   

   

  SKRYTÁ PIESEŇ (úryvky)

   

  PLAVBA

   

  útes

  jediný breh

  ktorý tušíme

   

  nikdy sa nezjav

  a vytrhni nás z oboch

  svetov

   

  pred nami

  oltáre

   

  gotické chrámy

  z vápna našich

  kostí

   

  za nami

  lode

   

  dymiace v ľahostajných

  kruhoch

   

  (naše nepravé

  ja)

   

   

  NAD KRAJINOU

   

  žijem

  v milosti svetla

  v tieni

   

  a šepkám

  podstatné je vždy

  skryté

   

  (akú cenu má

  predstavivosť

  v ničote?)

   

  kto z nás je

  hrdinom

  a kto zradcom

  keď piesok hodín

  určuje vždy iný

  čas?

   

   

  SIEDMA KNIHA SPÁNKU (úryvky)

   

  pán cogito vystúpi na štít

  sopky: pod temným nebom

  s kvapkou lávy na jazyku

  urobí niekoľko rozumných

  vyhlásení

   

  svet vyšiel z diablovej dielne

  a kvôli rozkoši je tu naše utrpenie

  gnostici mali pravdu: na začiatku

  muselo dôjsť k fatálnej chybe

   

  pán cogito nevie zrátať koľko

  životov premohla náhoda

  koľko osudov ovládol duch

  neuhasiteľnej túžby démon

  nudy a prázdnoty

   

  koľko duší vytrhli z tiel vojny

   

  jeho odhady však pravdepodobne

  nedokázal uniesť

  ani jeden z neskôr odsúdených

  samovrahov

   

  nedozvieme sa

   

  či skok z okna podrezané

  žily rozhojdaná slučka na povale

  mali byť nemou obžalobou

  stvoriteľa alebo majstra

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013