Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Narodil sa 20. mája 1940 v Bystrej. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
  Narodil sa 20. mája 1940 v Bystrej. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Roku 1975 sa stal redaktorom a od roku 1976 šéfredaktorom literárneho mesačníka Romboid. Neskôr pracoval ako zástupca generálneho riaditeľa Sekcie umenia Ministerstva kultúry SR. Zomrel 16. marca 2004 v Lehniciach.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Súradnice (1963)
  • Vodoznak (1969)
  • Modré obdobie (1973)
  • Železo a iné básne (1978)
  • Pramienok (1980)
  • Medzimesto (1983)

  Pre deti a mládež

  • O šťastnej princeznej (1973, televízna rozprávková hra)
  • Zub múdrosti (1974, televízna rozprávková hra)
  • Veselé príhody Máčneho Máčika a strašiaka Adama (1976, televízny večerníček)
  • Rozprávky z makovníka (1977, televízny večerníček)
  • Zlatohláska (1994, televízna rozprávková hra)
  • Poézia

   Presýpacie hodiny (1969)
  • Vrabeceda (1991)
  • Básničky zo psiny (1994)
 • Charakteristika tvorby

  Poézia Mariána Kováčika organicky nadväzuje na atmosféru básnických výbojov a tvárnych experimentov, ktoré najmä

  Poézia Mariána Kováčika organicky nadväzuje na atmosféru básnických výbojov a tvárnych experimentov, ktoré najmä vďaka konkretistickým inšpiráciam tzv. trnavskej skupiny (v poézii J. Stacha a J. Ondruša) prevládali v slovenskej poézii prvej polovice 60. rokov. Originálnym poetizujúcim spôsobom videnia skutočnosti a jemným, ale presným vnímaním rozporov v cítení mladého človeka sa vyznačuje už jeho debut Súradnice. V ďalších básnických zbierkach, vrátane básnického výberu Železo a iné básne sa Kováčik predstavil ako lyrik ovládajúci široký register tém i výrazových prostriedkov. Popri voľnom verši siahol aj po osvedčených básnických formách – pozoruhodný je cyklus sonetov na témy vzťahov mileneckých dvojíc inšpirovaných svetovým lyrickým dedičstvom v zbierke Modré obdobie. Osobitné postavenie v Kováčikovej tvorbe má básnická zbierka Medzimesto. Priebeh medzimestského telefonátu (po správe o otcovej smrti) sa stáva prekvapujúcou paralelou obnovovania súvislostí medzi minulosťou a prítomnosťou, skutočným a domnelým, verejným a intímnym vo vedomí súčasného človeka. Básnik rozvíja pôsobivé úvahy o zmysle lásky a manželstva v živote muža, o prekonávaní mladíckych ilúzií životným poznaním, o tom ako dôstojne prijať smrť. Prekvapuje otvorenosť jeho výpovede, ktorá prechádza do sarkazmu a sebairónie. Kováčik sa tu naplno prejavil ako majster básnickej skratky. Napriek takým výdobytkom techniky ako je telefón, vystupuje v zbierke paradoxne do popredia ľudská osamelosť, strata komunikácie a neschopnosť dorozumieť sa. Časť svojho básnického úsilia venoval M. Kováčik aj tvorbe pre deti. Prejavil sa v nej ako básnik hravosti jazyka a rýmu, objavnej metaforickej a básnickej vynachádzavosti. Neveľmi rozsiahle básnické dielo M. Kováčika predstavuje svojbytný básnický vklad do súčasnej slovenskej poézie svojím špecifickým, básnicky presným a jazykovo úsporným videním skutočnosti.

  Viktor Timura

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  J. Kochanowski: Renesančná lýra (1970)
  R. Rodžestvenský: Radar srdca (1973)
  S. Vispiansky: Svadba (1975, dráma)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál , roč. 1, 2018, č. 2, s. 102. ČERTÍK, Jozef
  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 102.

  ČERTÍK, Jozef – KOVÁČIK, Marián: Život bez konca začína... Básni, prekladateľ a šéfredaktor Romboidu Marián Kováčik v komentovanom rozhovore a vo fragmentoch z jeho básní. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 70 – 80.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  MARŠÁLEK, Ján: Sympatické básničky (Marián Kováčik: Básničky zo psiny). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 1. 1996, č. 1, s. 5.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

       "Ako človek technického vzdelania vyslovoval sa básnik Marián Kováčik vždy presne a jasne, niekedy čistým lyrickým

       "Ako človek technického vzdelania vyslovoval sa básnik Marián Kováčik vždy presne a jasne, niekedy čistým lyrickým tvarom s presnou rýmovou a rytmickou stavbou verša a strofy, inokedy zasa voľnejšie a vecnejšie, no vždy s dostatočnou dávkou estetického nasadenia, ktoré nemohlo nezasiahnuť svojho čitateľa estetickým účinkom."

  Pavol Plutko

       "Kováčik je majstrom skratky a náznaku. V opisoch je striedmy až strohý, no pritom každý záznam zo života či metafora sú výzvou na to, aby sme s nimi skonfrontovali celú našu skúsenosť."

  Viliam Marčok

       "Od vystúpenia na verejnosti začiatkom 60. rokov ide Kováčik vlastnou cestou. Nevykročil na ňu bez poučení svojich básnických otcov, najmä Novomeského a Válka, ale prejavil aj nemálo samostatného sústredeného úsilia, ktoré si plne uvedomuje svoje úlohy a ciele. V Medzimeste Kováčik vychádza z konkrétnej životnej situácie vyjadrenej obrazmi bez prechodov, ostrým nasadzovaním pripomínajúcim techniku montáže. Mimochodom, Kováčik je priam majster filmového strihu – tým text jeho básne dosahuje mimoriadnu dynamiku, variabilné efekty, ktoré sa štruktúrujú podľa prežívania fázovane prebiehajúceho času. Kováčik vnáša do lyrického rozprávania špeciálny prvok, daný touto významovou situáciou, nie však ako abstraktnú úvahu a postuláty, ale ako konkrétny živý obraz, ktorý tvorí základ fungovania celej skladby."

  Vincent Šabík

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Spolku slovenských spisovateľov (SSS, 29. 6. 1996) za knižku pre deti Básničky zo psiny

 

Obálka slniečka september 2013