Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Marián Hatala sa narodil 11. septembra 1958 v Holíči. V rokoch 1974 – 1978 študoval na gymnáziu, po maturite absolvoval šesť semestrov
  Marián Hatala sa narodil 11. septembra 1958 v Holíči. V rokoch 1974 – 1978 študoval na gymnáziu, po maturite absolvoval šesť semestrov štúdia slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prešiel viacerými zamestnaniami, pracoval na Okresnej správe spojov v Senici, bol knihovníkom v Sobotišti, od roku 1995 vyučoval nemčinu na súkromnom gymnáziu v Bratislave. Do marca 2003 pracoval ako šéfredaktor týždenníka Mosty. V súčasnosti je umelcom na voľnej nohe. Zároveň sa venuje aj vydavateľskej činnosti, je spolumajiteľom vydavateľstva YAK-RECO v Senici. Je autorom internetového vydavateľstva fixpoetry v Hamburgu. Je členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung. Do oblasti jeho tvorby patrí predovšetkým poézia, literatúra pre deti a mládež, publicistika a preklady. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  Iné

 • Charakteristika tvorby

  Marián Hatala sa ako básnik uviedol – v porovnaní s generačnými druhmi – pomerne neskoro. Prvé básne publikoval

  Marián Hatala sa ako básnik uviedol – v porovnaní s generačnými druhmi – pomerne neskoro. Prvé básne publikoval v literárnych časopisoch Romboid a Dotyky. Knižne debutoval v roku 1990 básnickou zbierkou Moje udalosti, ktorej zvláštnosťou je to, že hoci vyšla už po páde totalitného režimu v bývalom Československu, vydalo ju české exilové vydavateľstvo Obrys/Kontur - PmD, sídliace v Mníchove. Už v tejto knihe sa autor predstavil ako ironický komentátor súčasnosti. Básne odzrkadľujú podobnú životnú skúsenosť a pocity Slováka – tridsiatnika, ako ich poznáme z tvorby iných básnikov. Príznačné sú najmä pocity životnej nenaplnenosti, nespokojnosť a neochota zmieriť sa s konzumným spôsobom života, revolta proti schizofrenickej rozpoltenosti života na póly „verejné a súkromné“, aká bola charakteristická pre život v ére tzv. reálneho socializmu. Z povedaného vyplýva, že väčšia časť Hatalových básní tejto knihy predstavuje poéziu, akú možno označiť pomenovaním spoločensko-politická lyrika. Tematický okruh však obohacuje aj o impresívne ladené básne, ktoré bezprostredne odrážajú zážitok z vonkajšej reality. Pokiaľ ide o výrazové prostriedky, básnik sa prezentoval vysokou mierou invencie, jeho voľný verš preto nesie znaky charakteristického autorského rukopisu. V Zátiší s nočnými výkrikmi Hatala nadviazal na poetiku svojej prvotiny. V jednotlivých textoch opäť vychádza z bezprostredného zážitku – niekedy celkom všedného až banálneho, inokedy dramatického. Ten sa stáva motivickým východiskom básne, na ktoré autor navrstvuje reflexívne zložky textu. V iných prípadoch sa báseň začína priamo odvíjať ako úvaha na istú tému. Autorov básnický jazyk je aj v tomto prípade nápaditý, metaforika však nie je komplikovaná, ale významovo priezračná. Prelínanie spoločenského a intímneho rozmeru ľudského bytia je príznačné aj pre tretiu Hatalovu básnickú zbierku Všetky moje sny a iné výtržnosti, pričom sa deje nielen v rámci zbierky ako celku, ale v niektorých prípadoch i v rámci jednej básne. Tematicky možno knižku rozčleniť do týchto okruhov: intímne básne stvárňujúce ľúbostný vzťah muža a ženy, alebo to, čo sa odohráva medzi mužom a jemu blízkou ženou; impresívne básne rôzneho tematického zamerania; básne s výrazne dominujúcou spoločenskou témou. Pre básne prvého tematického okruhu je charakteristické, že sa v nich ľúbostný vzťah chápe ako čosi krehké, čo treba neustále chrániť a vytvárať, lebo ide o to najcennejšie, čo človek má. Láska v Hatalovom podaní však takmer nikdy nie je idylická, lebo medzi muža a ženu vstupuje aj chlad, odcudzenie. Silnou stránkou autorovej poetiky je aj v tomto prípade irónia a sebairónia. Hatalova impresívna lyrika, ktorá motivicky vyviera prevažne z mestského prostredia, vzniká tak, že autor sa opiera o zážitok z dotyku s vonkajšou realitou. Niekedy sa však predmetom zbásnenia stáva až príliš všedný, takmer banálny okamih, „obrázok z ulice“. Autorovi sa tak stáva, že vznikne síce „čitateľná“ báseň, nie však taká, ktorá by nútila percipienta zamyslieť sa a prenikala by mu pod kožu. Miestami sa zdá, akoby sa básnikovi stávala príťažou vlastná schopnosť písať básne. Okruh básní so spoločenskou tematikou tvoria texty, ktoré nemožno čítať inak, ako v súradniciach súdobých spoločenských a politických pohybov na Slovensku. (K takémuto čítaniu napokon jednoznačne nabádajú aj fotografie, ktorými je kniha ilustrovaná – napríklad, snímka z politického mítingu.) Možno povedať, že ide o politickú lyriku, čo je v slovenskom literárnom kontexte 90. rokov minulého storočia takmer ojedinelý jav. Pri písaní týchto veršov, prirodzene, básnik nestvárňuje naoktrojované témy (ako to bolo v ére totalitného režimu socialistického štátu, ktorý zasahoval aj do umeleckej tvorby), autor (lyrický subjekt) nie je v zajatí ideológie, ale kriticky osvetľuje realitu po politickom prevrate v novembri 1989, vyjadruje rozčarovanie z mnohých negatívnych javov, ktoré sprevádzajú spoločenský vývin na ceste k demokracii. Účinným prostriedkom aj v prípade tohto tematického okruhu je opäť irónia i sebairónia (to sú silné zbrane Hatalovej autorskej poetiky). Sebairónia sa neraz mení na trpký smiech cez slzy. Samozrejme, v prípade týchto básní, keďže musí byť presne dešifrované ich ideové jadro, autor nepoužíva zložitú metaforu, ktorá poskytuje možnosti rôznej intepretácie, ale opiera sa o významovo priezračné, avšak nápadité obrazné pomenovania. Politická lyrika v sebe nutne nesie isté tendencie k publicizmu či rétorizmu. M. Hatala sa sám vyjadril, že jeho básne sú určené skôr na prednes, ako na čítanie. V mnohých z nich možno vystopovať jemné filiácie s poetikou svetoznámeho beatnika A. Ginsberga, ktorého tvorba ovplyvnila viacerých slovenských poetov. Knižka s bizarným názvom Básnická zbierka Marián Hatala s podtitulom 41 básní potvrdzuje, že Hatala sa neusiluje vyslovovať zovšeobecnené filozofické posolstvá o ľudskom bytí, ale píše poéziu, v ktorej nastavuje zrkadlo konkrétnej realite. Nebazíruje na viacvýznamovosti básnického obrazu, ale uspokojuje sa s približovaním zážitku, ktorý obohacuje o výraznú pointu, ktorá spätne dáva zmysel celému textu. Pozitívnym výsledkom takého chápania tvorby je skutočnosť, že ide o zrozumiteľnú, čitateľsky veľmi prístupnú poéziu. Ku kladom možno priradiť aj schopnosť vidieť vo všednom nevšedné, schopnosť uzrieť „odvrátenú tvár“ okamihu či zdanlivo celkom banálneho javu. Ako istý nedostatok možno vnímať opätovný sklon k publicistike, k číremu zaznamenávaniu stavu vecí. Marián Hatala je básnik, ktorý si v kontexte slovenskej poézie neustále hľadá vlastný spôsob videnia a stvárňovania. V tomto hľadaní je raz úspešnejší, inokedy menej. Nie je to básnik vizionár, ale tvorca, ktorý presne pomenúva. Jeho poetický hlas je však rozhodne originálny.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Jeho básne boli preložené do nemčiny, poľštiny a slovinčiny a publikované časopisecky. Provazochodec (výber z básnickej tvorby v preklade

  Jeho básne boli preložené do nemčiny, poľštiny a slovinčiny a publikované časopisecky.

  Provazochodec (výber z básnickej tvorby v preklade Petra Skarlanta, 2004 po česky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Zum Greifen weit (výber z poézie, 2006 po nemecky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC)

   

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  V zornom poli prekladateľského záujmu Mariána Hatalu je súčasná nemecká a rakúska poézia. V slovenských

  V zornom poli prekladateľského záujmu Mariána Hatalu je súčasná nemecká a rakúska poézia. V slovenských literárnych a kultúrnych periodikách predstavil viacerých básnikov z tejto kultúrnej oblasti.
  Rolf Dieter Brinkmann: Určitý obraz niečoho (1996, spolu s Milanom Richterom), Manfred Chobot: Bábkohry (1998, spoluprekladateľ), Erich Fried: Všetky príčiny života (2001), Sabine Gruberová: Cez noc (2009)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Marián Hatala – 60). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 159. HAJKO, Dalimír: Marián Hatala /

  ŠAH: Pripomíname si (Marián Hatala – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 159.

  HAJKO, Dalimír: Marián Hatala / Nespavosť alebo plus mínus štyri steny (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 115.

  PETRAŠKO, Ľudovít: Marián Hatala / Nespavosť alebo plus mínus štyri steny. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 111.

  KIČURA SOKOLOVÁ, Jana: Krok od zmierenia. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 9.

  PACHEROVÁ, Soňa: Mamin cárovič Alexej už hemofílii prišiel na meno. In: Pravda (seriál Denníka Pravda), roč. XXV, 29. 4. 2015, č. 98, s. 8 – 9.

  HOSTOVÁ, Ivana: Ružová a sivá (Marián Hatala: V krajine zbytočných možností). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 5.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  BRÜCK, Miroslav: O veľkosti trpaslíkov (Marián Hatala: Prečo trpaslíci tak rýchlo rastú?). In: Knižná revue, roč. XVII, 17. 1. 2007, č. 2, s. 5.

  HOCHEL, I. – ČÚZY, L.:, KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Každodennosť na dosah (Marián Hatala: Zum Greifen weit (životopis každodennosti). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 7.

  HOCHEL, I.: Marián Hatala. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  HEINRICHOVÁ, Wanda: Akrobacie nad všedným dňom (M. Hatala: Provazochodec). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 7.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  BŽOCH, J.: Hatalove básne sú verejnými udalosťami. In: SME, 14. 8. 2003.

  HOCHEL, Igor: Portrét RAK-a (Marián Hatala). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 4, s. 40 – 43.

  HOCHEL, Igor: Sklon k publicistike aj abstrakcia (M. Hatala: Básnická zbierka s podtitulom 41 básní). In: Romboid, 35, 2000, č. 4.

  VLNKA, Jaroslav: Básne pre dnešok abstrakcia (M. Hatala: Básnická zbierka s podtitulom 41 básní). In: Knižná revue, roč. X, 26. 4. 2000, č. 9, s. 5.

  BANČEJ, Maroš: Variácie na vyskúšaný spôsob. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

  RICHTER, Milan: S pomaly starnúcim básnikom to nikto nemá ľahké. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

  ZBRUŽ, Kamil: Utrpenie z utrpenia. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

  HOCHEL, Igor: Rozšírenie spektra (M. Hatala: Všetky moje smútky a iné výtržnosti). In: Romboid, 31, 1996, č. 1.

  MALOVIČ, P.: Príjemný naliehavý hlas poézie (M. Hatala: Všetky moje smútky a iné výtržnosti). In: Pravda, zv. 6, 30. 4. 1996.

  MARŠÁLEK, J.: Za i proti (M. Hatala: Zátišie s nočnými výkrikmi). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 11.

  MOJÍK, I.: Nad tajomstvami Pierrota (M. Hatala: Zátišie s nočnými výkrikmi). In: Romboid, 29, 1994, č. 7.

  BAJUS, K.: Také tiché jemné kričanie (M. Hatala: Zátišie s nočnými výkrikmi). In: Dotyky, 5, 1993, č. 3.

  HOCHEL, I.: Marián Hatala: Moje udalosti. In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

  MOJÍK, I.: Marián Hatala: Moje udalosti. In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Hatalova poézia je zakotvená v realite nášho času, je komunikatívna, zdieľna a iba na niektorých málo miestach ešte trochu

  Hatalova poézia je zakotvená v realite nášho času, je komunikatívna, zdieľna a iba na niektorých málo miestach ešte trochu ťarbavá a neobratná. Spoločenská realita, ktorá u nás vládla vtedy, keď Hatala svoje básne písal, akosi celkom nenútene viedla mladého autora k tomu, aby si všímal jej negatívne javy, ktoré sa v takom hojnom počet vyskytovali. Bola to aj nevypovedaná skúška jeho básnickej citlivosti, pretože nebolo nič ľahšie a jednoduchšie ako siahnuť pri týchto témach po čierno-bielej farbe či dokonca po politickom gýči Hatala sa obom týmto scyllám a charibdám vyhol a aj témy tohto druhu spracoval s nadhľadom a na básnickej úrovni.

  Ivan Mojík

  V básňach spoločensko-politického zamerania Marián Hatala vlastne hovorí o základnom probléme človeka na ceste k optimálnej forme usporiadania spoločnosti: Ako diskvalifikovať zlo, ktoré je vždy vo výhode, najmenej o jeden krok vpredu, lebo dobro – ak chce zostať samým sebou – si (na rozdiel od zla) musí vyberať zbrane? Prirodzene, nedáva odpovede, ale pomenúva javy – presne a dobre čitateľne i pre menej skúseného príjemcu poézie.

  Igor Hochel

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Ceny Jána Hollého 2017 za preklad diela Rafik Schami: Sofia alebo Začiatok všetkých príbehov (Zelený kocúr)
 • Ukážka z tvorby

  ŽIVOTOPIS KAŽDODENNOSTÍ (úryvky) na svete je viac ľudí než pomoci človek čo už nevládal sedieť povedal tomu čo stál:

  ŽIVOTOPIS KAŽDODENNOSTÍ (úryvky)

  na svete je viac ľudí než pomoci

  človek čo už nevládal sedieť

  povedal tomu čo stál:

  nepodal by si mi pomocnú ruku?

   

  a mne kto podá pomocnú nohu?

  opýtal sa ten čo už nevládal stáť

   

  v tej chvíli

  prebehol okolo nich ten

  čo už nevládal nič

  iba bežať

   

  veru každý dnes potrebuje pomoc

   

  dva druhy bezmocnosti

  bože náš čo robíš

  vo hviezdnych hodinách ľudstva

  keď človek človeku

  zas chystá bitúnky?

  - modlím sa

  za koho?

  - za jedného i druhého

  to predsa každý z nás!

  - nie vy sa modlíte k bohu

  a ty?

  - ja k človeku

   

  mierové úsilie

  nikoho sme nezabili

  ale hora zbraní rastie

  a po celom svete pribúdajú

  zákopy hlboké ako hroby

   

  nikoho sme nezachránili

  ale hora bezbranných mŕtvych rastie

  a po celom svete pribúdajú

  hroby plytké ako zákopy

   

  nikoho sme ...

  a možno ani nás nikto

  nezabije

  ani nezachráni

   

  perspektívy

  neťahaj!

  zas volá pán na psa

  no pes ťahá

  ťahá...

   

  neťahaj!

  zas šteká pes na pána

  no pán ťahá

  ťahá...

   

  a cesta?

  chvíľu počká 

  potom naprieč okolnostiam

  poberie sa

  ta kam vedie

   

  keď nechodí výťah chodím radšej pešo

  dennodenne dolu schodmi:

  výstrih

  dennodenne hore schodmi:

  lýtka

  nemej ženy bez tváre

  s rukami smädnými rybami

  večne utopenými

  vo vedre špinavej vody

   

  a moje dobrý deň! dolu schodmi

  a moje dobrý deň! hore schodmi

  ľahostajne vyžmýkané

  z ťažkej handry

  ženou tak dlho od výstrihu k lýtkam

  a potom rýchlo naopak

   

  samé extrémy

  celý život

  mi padali vlasy

  a vždy bolo dosť času

  spláchnuť ich vo vani

  vyzbierať na vankúši

  vyloviť z taniera

   

  teraz mi už vlasy nepadajú

  ale šedivejú

  a ktovie či

  celý život

  bude dosť

  času

   

  pomsta nenapísaných slov

  dnes v noci

  v bludisku snov

  vzbudila ma jedna veta

   

  ktovie koľko iných viet

  nechá ma zajtra

  spať ?

   

  takmer daždivý deň

  v okamihu ako je tento

  jedna slza

  ktorou prepukneš v plač

  steká ti

  po líci

  okato kľukato

   

  a môj zmätený

            smädný pohľad

  na nej sa myká a

  hľadá ťa

  hľadá štipku tej bolesti

  kým ma slza nevyplaví

  na breh

                k tebe

  v poslednom okamihu ako je tento

   

  zahmlenie

  ten dych na okne

  koho sem priveje?

  toho čo čakal včas?

  toho čo prišiel neskoro

  sa odmlčať?

   

  ten dych...

  komu patrí

  že v ňom stále počuť

  ako čelo do skla udiera?

  čo chce rozbiť?

  a v kom?

  a potom tie márne kúsky

  znovu zadýchať

  a nikdy už ten dych

  nezobrať si naspäť?

   

  rozhovor so špičkou vlastného nosa

  povedal som:

  čo nevidieť budem potrebovať

  okuliare

  a už ich mám na špičke nosa!

   

  a vidím:

  odchádzajú odo mňa tí

  ktorí mi rozprávali čo všetko nevidím

   

  a vidím:

  prichádzajú tí

  ktorí mi budú rozprávať

  čo všetko mám vidieť ich očami

   

  mne budú rozprávať!

   

  štyri povzdychnutia

  moje oči ách moje oči

  nikdy nie sú

  také nahé ako moje telo ách moje telo

   

  preto sa mi nedíva do očí

  keď pred ním stojím

  bez šiat

   

  a mojich šiat ách mojich šiat

  nikdy nie je

  dosť veľká kôpka

  pri nohách

   

  inšpirácia

  s nastavenou hruďou

  s pocitom že to bude

  naozaj dobrá báseň

  neopísateľná sublimácia plodivej sily

  stav ako keď niečo prekukneš

  a ešte dlho nevieš čo

  píšeš plný približných úderov

   

  a potom s prázdnou hlavou

  v prázdnych dlaniach

  civieš na obrazovku

  na všetky medzery medzi slovami

  čo sa dajú vyplniť

   

  iba tým civením

   

  životopis každodenností

  ty si sa vedel narodiť

  povie mi občas moja žena

  keď len ležím

  alebo len sedím

  alebo len stojím

  a inak už nič nerobím

  ani nehovorím

   

  veru vedel

  veď som sa mohol...

  ... aj do horších čias

  myslím si

  a nerobím nič

  nič nehovorím –

  len poležiačky

  posediačky

  postojačky čakám

  že moja žena povie

  teba tak poslať po smrť

   

  striptíz

  tancuje

  ovíja sa okolo tyče

  ako keď had objíma hada

   

  a potom ju ešte potleskom

  vyzliekajú

                    nahú

                    studenú

  celkom bez

                      emócií

  smutne ovinutých

  okolo trochu teplej

  tyče

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013