Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Stručná charakteristika tvorby

       Marián Grupač je básnikom impresie, poézia mu pomáha verbálne formulovať vnútorný tvorivý nepokoj, ktorý
       Marián Grupač je básnikom impresie, poézia mu pomáha verbálne formulovať vnútorný tvorivý nepokoj, ktorý vzniká inšpiráciou prchavými krásnymi vecami (najmä prvé dve zbierky) alebo bolesťou, sklamaním a znechutením (najmä v zbierkach Noblesa a Luxus). Grupačova tvorivá metóda je impresionistická: usiluje sa vytvoriť presné emotívne naladenie, zaujať čo najviac ľudské zmysly a napokon sa rozplynúť v za-textovom priestore básne, ukončenej vždy tromi bodkami. Do tejto stratégie zapadá aj tendencia písať básne-variácie, čiže voľné asociácie na vopred danú, i keď širšie predloženú tému.
       Jednou z inšpirácií básnika sú „noir-motívy“, atavisticky oživené rekvizity francúzskeho symbolizmu a dekadencie, Ch. Baudelairea, A. Rimbauda a ďalších, s ktorými má spoločné objavovanie možností jazyka, ako aj náklonnosť ku kŕčovitej kráse škaredosti. Po krátkom úvode cudne ladených náznakov omamovania zmyslov a chutí (Cudná noc v Paríži) nastupuje neskoršie ostentatívne zvádzanie a kontrast ošklivého, no pritom príťažlivého, a to sa stáva základnou črtou sprevádzajúcou atmosféru Grupačových básní.
       Na rozdiel od hudobnej inšpirácie symbolistov sa M. Grupač na možnosti jazyka – osobitne ešte básnického – pozerá ako na priestor, ktorý sa oživuje lexikálnym obohacovaním netradičných až bizarných slov zo sféry onomatopojí, nárečových slov a poetických novotvarov s príznakovou zvukovou formou. Neprekáža mu, že mnohé z týchto slov znejú kakofonicky, kŕčovito a že sa v snahe dosiahnuť formálnu métu vzdáva plynulosti, melodickosti a sémantickej objavnosti. Najmä v knihách Dráždenie dažďa a Smädné čarodejstvá sa znásobuje autorovo úsilie vytvárať exponované kombinácie slov na základe ich zvukovej príznakovosti (pomocou aliterácie, rýmov, vnútorných rýmov, paronomázie a pod.).
       Výsledkom básnikových impresií bývali na začiatku tvorby lyrické „pohľadnice“, skice s epickým rámcom; neskoršie sa v básňach vykryštalizovalo aj vnútorné dramatické jadro založené na konfrontácii subjektu s priestorom okolo alebo – a to hlavne – v podobe konfliktu so ženským náprotivkom. Najčastejším výsledným pocitom z tohto konfliktu je frustrácia, erotické napätie či sklamanie z neporozumenia a len zriedkavo sa dosahuje súhra alebo pozitívny dojem.
       V poslednej básnickej knihe Luxus sa bezprostredné zaznamenávanie zážitkov začína transformovať; expresívny jazykový živel vytláča odstup a racionalizácia udalostí a aj na jazykovej úrovni sa formuluje ako gnóma či sentencia. To, do čoho bol básnik pohrúžený, sa po opakovanej skúsenosti začína prezentovať ako pravidlo a zákonitosť.

  Ján Gavura, 2012
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Narodil sa 15. januára 1973 v Čadci. Študoval na gymnáziu v Martine, Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a na Žilinskej univerzite, Fakulte
  Narodil sa 15. januára 1973 v Čadci. Študoval na gymnáziu v Martine, Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a na Žilinskej univerzite, Fakulte humanitných vied, v odbore Dokumentácia kultúrneho dedičstva. Od roku 2000 je redaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v súčasnosti je zástupcom šéfredaktora. Básne, poviedky, články a recenzie publikoval v časopisoch Dotyky, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, v literárnom vysielaní Slovenského rozhlasu. Niektoré jeho básne zhudobnila hudobná skupina Arzén. Jeho literárna tvorba bola preložená a časopisecky publikovaná v anglickom, nemeckom, poľskom, talianskom, chorvátskom a maďarskom jazyku. V roku 2010 pôsobil ako člen Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu. Od roku 2011 pracuje ako vedecký pracovník v Slovenskom literárnom ústave MS v Martine, od roku 2013 ako jeho riaditeľ. Od roku 2012 pôsobí taktiež na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte humanitných vied, Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva ako interný doktorand.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Literárna veda

  Iné

 • Charakteristika tvorby

  Hoci je lyrický subjekt Mariána Grupača subjektom dostredivým, nie je to básnik-Narcis. Vo svojej poézii sa nesústreďuje len na vlastné ja,

  Hoci je lyrický subjekt Mariána Grupača subjektom dostredivým, nie je to básnik-Narcis. Vo svojej poézii sa nesústreďuje len na vlastné ja, rovnako dobre vníma, preciťuje a básnicky interpretuje aj cudzie ja, životnú skúsenosť iných. Jeho básne majú výrazný reflexívny charakter. S veľkou obľubou hľadá „neobnosené“ slová, archaizmy, nárečové prvky lexiky, a súčasne rád experimentuje s novotvarmi. Formálne sa prezentuje veršami v rozpätí od pevného rytmicko-rýmového pôdorysu, cez rytmizovaný voľný verš až po surrealisticky ladené básne v próze. Grupač je poučený autor a za jeho básnických „učiteľov“ možno považovať nielen Štefana Moravčíka či Vojtecha Kondróta, ale rovnako aj básnikov medzivojnovej literárnej avantgardy. Charakteristické pre jeho básne je radosť z tvorby a zo života, ktorá je často motivickou súčasťou jednotlivých textov: nachádzame ju najmä zo zbierky Dráždenie dažďa. Radosť zo života u Grupača úzko korešponduje s telesnosťou, a to v známych intenciách: minimalizovanie duševného (božského) a príklon k erotike. Výslednicou je vitalizmus – odhodlanie žiť v každej chvíli, o čom nás presviedča napríklad už úvodná báseň ZEMomiriavky: „Smrť / je dobrá / iba pre / mŕtvych“ či „Ach, úbohá!/ Dušu nechaj u Boha / lebo od leta / tvoje telo odlieta / už ku mne / Navždy“ zo zbierky Dráždenie dažďa. Poviedky Mariána Grupača Z podkrovia Európy sú tematicky rôznorodé: od príbehov vidieckych šoférov, starých mládencov až po mestské témy: drogová závislosť, emigrácia, čiže prežívanie života na pomedzí morálnosti a amorality, legálnosti a nelegálnosti. Za poviedkami stojí autorova výrazná životná skúsenosť zdravotníckeho záchranára, ale aj jeho poučenosť súčasnou slovenskou a svetovou literatúrou. Grupač vie preniknúť do osudov svojich postáv, vie nám ich priblížiť so zmyslom pre prekvapivé fabulovanie príbehov. Knižka poviedok Z pokrovia Európy sa stretla s priaznivým čitateľským, ale aj literárno-kritickým ohlasom. Novela Hriešne myšlienky stvárňuje dospievanie chlapca, učňa, ktorý žije mimo domova, na internátnom učilišti. Formálne je komponovaná ako séria listov otcovi, ktorý ho opustil. Výrazná príbehovosť novely je vyvažovaná úvahami a reflexiami mladého hrdinu, ktorý bojuje o svoje miesto na slnku v neprajnom prostredí a v mimoriadne hodnotovo rozkolísanom období po páde komunizmu. Mladý hrdina, učeň Kornel Putka si na vlastnú päsť vytvára mapu minulosti a súčasne skúma možnosti humánnej budúcnosti jednotlivca i sveta, v ktorom sa ocitol. Marián Grupač sa venuje aj literárnej publicistike a recenzistike.

  Jozef Čertík

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Z podkrovia Európy po bulharsky Ot tavana na Evropa (2007)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PAGÁČOVÁ, Helena: Literárna klubovňa. Svätojánska poetická noc v Čadci. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25

  PAGÁČOVÁ, Helena: Literárna klubovňa. Svätojánska poetická noc v Čadci. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 14.

  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Marián Grupač / Mlčať z plných pľúc). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 266.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

  ŠPAČEK, Jozef (píše): Nevyžiadaný dokument. Marián Grupač a kol.: Súčasná slovenská literatúra po roku 1989. Heslár vybraných slovenských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 1989. (Záložka). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 130 – 133.

  TURAN, Andrijan: Marián Grupač: Poltvin. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 135 – 137.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVI.

  BILÝ, Peter: Poézia ako doživotie (Marián Grupač: Luxus). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 5.

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. V.

  KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Fabulácia nie je klamstvo (Marián Grupač: Slová klamú!). In: Knižná revue, roč. XIX, 29. 4. 2009, č. 9, s. 5.

  KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman – GRUPAČ, Marián: Písanie je môj privátny ostrov slobody (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 24. 6. 2009, č. 13, s. 12.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  BRENKUS, Radovan: Na dne vznešeného bahna (Marián Grupač: Noblesa). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 5.

  ŠRANK, J.: Hľadanie básnikov prichádzajúcich na sklonku tisícročia. In: Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  ŠRANK, J.: Marián Grupač. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  -r-: Úspešné turné slovenských autorov po Taliansku (Ľ. Feldek, A. Hykisch, M. Grupač). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 4.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  Autor neuved.: Marián Grupač v anglickom a maďarskom jazyku. In: Knižná revue, 9. 6. 2004, č. 12,  s. 7.

  KOVÁRIKOVÁ, T.: Kšefty samého so sebou (Marián Grupač: Kšeft). In: RAK, 9, 2004, č. 4.

  MATEJOV, Radoslav: Odvaha osloviť (Marián Grupač: Kšeft). In: Knižná revue, roč. XIII, 15. 10.  2003, č. 21, s. 5.

  PÁCALOVÁ, Jana: Poctivá školská úloha. Marián Grupač: Hriešne myšlienky.(Recenzia). In: RAK, roč. VII, 2003, č. 4 – 5, s. 100 – 102.

  BÁTOROVÁ, M.: Skeptické čaro Grupačovej poézie (Marián Grupač: Smädné čarodejstvá). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 47 – 48.

  GAJDOŠ, Marián: Slová, slová, slová (Marián Grupač: Smädné čarodejstvá). In: Knižná revue, roč. XII, 15. 5. 2002, č. 10, s. 5.

  GAVURA, J.: Básnická iniciácia II. In: Romboid, 37, 2002, č. 4.

  ŠRANK, J.: Šušúkať! Šušúkať! (Marián Grupač: Smädné čarodejstvá) In: Vlna, 2002, č. 11.

  GAVURA, J.: Kto dráždi dážď, zožne búrku (Marián Grupač: Dráždenie dažďa). In: Romboid, 36, 2001, č. 2.

  VLNKAl, Jaro – GRUPAČ, Marián: My vlastne diskriminujeme svet. Hovorí básnik a prozaik Marián Grupač. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XI, 27. 6. 2001, č. 13,  s. 12.

  GAJDOŠ, M.: Naplno vpred! (Marián Grupač: Dráždenie dažďa). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 15.

  MATEJOV, Radoslav: Marián Grupač: Dráždenie dažďa. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 1. 3. 2000, č. 5, s. 1.

  REBRO, D.: Dráždiť v zmysle iritovať (Marián Grupač: Dráždenie dažďa). In: Dotyky, 12, 2000, č. 2 – 3.

  Autor neuved.: V Prahe na WC. Marián Grupač: Z podkrovia Európy. (Rezervované na prázdniny). In: Knižná revue, roč. X, 2. 8. 2000, č. 16 – 17, s. 3.

  VELEG, Michal: Ak sa rozhodol vzletieť, spraví to (Marián Grupač: Z podkrovia Európy). In: Knižná revue, roč. X, 4. 7. 2000, č. 14 – 15, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: Medzi kvapkami. Marián Grupač: Dráždenie dažďa (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 107 – 108.

  ĎURIANOVÁ, J.: Poézia bez pretvárky (Marián Grupač: Dráždenie dažďa). In: Dotyky, roč. XI, 1999, č. 8.

  CHAJDÁKOVÁ, K.: Čaro unikajúceho momentu v zbierke básní Dráždenie dažďa Mariána Grupača. In: Dotyky, roč. XI, 1999, č. 8.

  STANO, D.: Môj pohľad na dráždenie dažďa (Marián Grupač: Dráždenie dažďa). In: Dotyky, roč. XI, 1999, č. 8.

  VLADO, M.: „Slzni si ku mne“ (Marián Grupač: Dráždenie dažďa). In: Dotyky,  roč. XI, 1999, č. 8.

  DRUGOVÁ, I.: Nenachytaný na jarabinách. Marián Grupač: Cudná noc v Paríž (Recenzia). In: Dotyky, roč. XI, 1999, č. 3 – 4, s. 40 – 41.

  DZÚRIK, M.: 7 dotykov s Mariánom Grupačom. In: Dotyky, roč. X, 1998, č. 6.

  GAJDOŠ, M.: Živelné umenie (Marián Grupač: Cudná noc v Paríži). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 12.

  KONDRÓT, V.: Čudne – ale cudne – a dobre! In: Literika, 3, 1998, č. 4.

  MARŠÁLEK, J.: Hľadanie Poézie (Marián Grupač: Cudná noc v Paríži). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 40.

  MATEJOV, R.: Plytčiny a hĺbky (Marián Grupač: Cudná noc v Paríži). In: Literika, 3, 1998, č. 4.

  PODRACKÁ, D. – GRUPAČ, M.: Som obyčajný človek (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 21.

  STANO, D.: Polnočný Hipogrif (Umenie pomenovať) (Marián Grupač: Cudná noc v Paríži). In: Dotyky, 10, 1998, č. 8.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Marián Grupač si vo svojich doterajších zbierkach vytýčil svoj invenčný básnický priestor. Jeho súradnice najnovšie určuje

  Marián Grupač si vo svojich doterajších zbierkach vytýčil svoj invenčný básnický priestor. Jeho súradnice najnovšie určuje zbierka básní Dráždenie dažďa, v ktorej pozorne a citlivo sprítomňuje a zároveň rozvíja kvality zo zbierky Cudná noc v Paríži. Stavia na pevných overených základoch literárnej tradície, ale neskĺzne do epigónskej glorifikácie. Stavia na istote talentu, ale svojimi nápadmi sa neizoluje do ulity nepochopenia.

  Radoslav Matejov

  Skúsenostná autorská báza M. Grupača je presná v topografii ľudských nerestí, z ktorých sa autor nevyníma, v identifikácii pokrytectva, s ktorým nič nechce mať, v hľadaní – úzkostlivom hľadaní – autentickosti a pravdy, v strácaní a znovunachádzaní sily a odvahy pravdivo existovať. Životné skúsenosti mnohorako básnicky prekryté nesú so sebou ďalší príznak – skepsu, ktorá temer nikdy neopúšťa svoje teritórium – významový priestor básne, alebo básní v próze. Grupač žije na Kysuciach, v čarovnom, či začarovanom – čarodejnom kúte Slovenska, kde sa skutočnosť od dávnych čias posunula z rozličných príčin do záhadných zákutí neskutočna.

  Mária Bátorová

  Ku gestu spoločnosť pohoršujúceho prekliateho básnika sa hlási aj básnik a prozaik Marián Grupač. V zbierkach Cudná noc v ParížiDráždenie dažďa ho však pohlcuje „prešovanie“ eufonických potenciálov jazyka ako spôsobu vyjadrenia kontaktu so živelnosťou života, k čomu sa inšpiroval poetikou Š. Moravčíka. Namiesto koncentrovania rozporuplnosti života smerujú jeho básne k ornamentalizovaniu konvenčných postojov ku konvenčným témam, čo deklarovanú nonkonformnosť devalvuje.

  Jaroslav Šrank

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Jednoduchosť je úplná, presná a mnohoznačná zároveň. Prirodzenosť a obyčajnosť je podľa mňa základným princípom celej
  Jednoduchosť je úplná, presná a mnohoznačná zároveň. Prirodzenosť a obyčajnosť je podľa mňa základným princípom celej ľudskej existencie a takmer každej činnosti človeka, čiže aj písania kníh. Ak by spisovateľ zbytočne násilne svoj príbeh komplikoval, asi by už nemohol byť hodnoverný – ani on, ani jeho fabula. Nie však hodnoverný v zmysle pravdivý. Skôr myslím na poctivosť… Všetky príbehy sú jednoduché. Ich krása je potom v ich jedinečnosti. Mnohoraká prostota.

  GRUPAČ, Marián: Pra(v)divosť slova. Nad čím premýša a na čom pracuje Marián Grupač? In: Knižná revue, roč. XXI, 27. 4. 2011, č. 9, s. 11.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenských pohľadom za rok 1998 v kategórii poézia Prémia Ceny Ivana Kraska za zbierku Cudná noc v Paríži (1998) Prvé

  Cena Slovenských pohľadom za rok 1998 v kategórii poézia

  Prémia Ceny Ivana Kraska za zbierku Cudná noc v Paríži (1998)

  Prvé miesto v súťaži Rubáto (1998) v kategórii poézia  za zbierku Cudná noc v Paríži

  Medzinárodná cena pre mladého básnika na festivale poézie Genovantotto v talianskom Janove (1998)

  Finalista literárnej prehliadky Premio Tivoli Europa Giovani ´99, Rím, Taliansko

  Prémia Ceny Spolku slovenských spisovateľov za najlepšiu básnickú knihu roka 2000 (Dráždenie v daždi)

  Cena Slovenských pohľadov 2001  za poéziu

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  SUCHÁ SPOMIENKA Rieky si robia prieky Rozhodli sa rozvodniť Staré raky vytrvalo klepetia a rybám už navždy zamrzol

  SUCHÁ SPOMIENKA

  Rieky si robia prieky

  Rozhodli sa rozvodniť

  Staré raky

  vytrvalo klepetia

  a rybám

  už navždy zamrzol

  úsmev na žiabrach...

   

  Nebo sa ďalej potí...

   

  Ráno

  si cez rany

  precedím

  už len ostatok

                          tvojej podoby...

   

  BÁSNICKÁ

  Nečakane a drzo

  si ťa položím

  (k) sebe

  ako otázku

  Ostaneš ticho

  polo-žená

  Veď odpoveď

  na teba

  sa iba

              tuší...

   

  ODRAZ

  Pijem do dna

  z tvojich

  chuťových pohárikov

  Slová povedané

  sú teraz

  ako pálenka

  rozliata

  na popraskané pery

  Zem vie

              že vrie

                          kypí

                                 uniká

  Náš perlivý pra-vek

  naráža

  do zaoblených skál

  Strnulo

  sa držíme dychu

  Keď

  si ODRAZU

  vymyslíš

  NOVÝ PRÍBEH

  a

  prehovoríš...

   

  LUSK IN TENEBRIS

  Oblohe

  opäť na chvíľu

  zrástli viečka

                          do seba

   

  Zívam

  Nemý výkrik únavy

  Na Zemi je zima

  Zase mrzne

  Mrzí ma...

   

  Tmavé farby

  bývajú chladné

  okrem

  tej v tvojich vlasoch

  a

   

  Lusknutie lúčami!

  Ran(e)né Slnko

  vylieči dočasnú

  slepotu sveta

   

  Niektoré

  svetlé farby

  ostanú ďalej

                          chladné...

   

  (C)HLADNÍ A SÝTI

  Sedíme

  za stolom

  Sme

  za(k)liati do vzduchu

  ktorý sme vydýchali

   

  Cedíme

  Noc cez rolety

  Rátame

  voskové slzy

  a trhance ohňa vo vetre

   

  Riedime

  ticho so vzdychmi

  Suchou piesňou

  sa snažíme

  zasýtiť

   

  Sliedime

  po oneskorenom hlade

  Už dávno vieme

  ako chutí

  každý z nás...

   

  P

  Magický Magnetický Paríž

  v boľavých krokoch Henryho Millera

  Bradatý Pohyblivý Paríž

  v Hemingwayovom lenivom smäde

  Ryšavý Hnisavý Paríž

  nepozvaný na flám malého fláma bez ušného laloka

  Otáznikový Paríž?

  v mojom blúznivom blúdení

   

  Chcem sa roztopiť tam

  kde sa ópijal monsieur Baudelaire

  kde sa pobil Rimbaud s Verlainom

  kde Monet myslel na Temžu

  kde sú ukryté všetky tie hlavy z Place de la Concorde

   

  Za chrbtom cítim

  priezračné oči poetických kurtizán

  čo počítajú roky špinavým bulvárom

  podľa vzoru vínnych štetcov

                       oblých víťazstiev

                       slávnych veží

  a radujú sa zo smrti

  keď okrídleným hriechom

                                           píšu na chodník:

                          „Paríž je nahá veta.“

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013