Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
 • Životopis autora

  Lýdia VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ sa narodila 30. marca 1932 v Modre, základnú školu navštevovala v Kopčanoch. Najprv študovala na
  Lýdia VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ sa narodila 30. marca 1932 v Modre, základnú školu navštevovala v Kopčanoch. Najprv študovala na gymnáziu v Skalici, zmaturovala na pedagogickom gymnáziu v Bratislave roku 1951. Po maturite pôsobila ako učiteľka najprv na strednej škole dievčenskej, potom na základnej škole v Bratislave. Od roku 1962 bola na invalidnom dôchodku a venovala sa literatúre. V rokoch 1978 – 1987 pracovala ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora časopisu Revue svetovej literatúry. Zomrela 22. mája 1999 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Pohromnice (1966)
  • Totožnosť (1970)
  • Kolovrátok (1972)
  • Kameň a džbán (1973)
  • Piesočná pieseň (1977)
  • Trvanie (1979)
  • Víno (1982)
  • Hra na pár-nepár (1992)
  • Plášť bohyne (2012, 1.vydanie, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska)
 • Charakteristika tvorby

  Verše začala uverejňovať v Mladej tvorbe a Slovenských pohľadoch. Motív smrti jej otca a matky sa objavuje v celej básnickej tvorbe autorky spolu s krajom a jeho

  Verše začala uverejňovať v Mladej tvorbe a Slovenských pohľadoch. Motív smrti jej otca a matky sa objavuje v celej básnickej tvorbe autorky spolu s krajom a jeho starými symbolmi vinohradníckeho života, zvykoslovím a tradíciami. Všetky uvedené motívy rezonujú vnútorným dynamizmom, v ktorom spája ženskú senzitívnosť s intelektuálnou reflexiou života. Motívy domova a práce otca v stolárskej dielni sú hlboko precítené vlastnou skúsenosťou, ktoré významne zasiahli do života autorky. Ďalším okruhom jej poézie je žena v rozličných životných funkciách – dievča, žena, manželka, materstvo, matka, vdova i starecký vek. Pri hľadaní primeraného výrazu okrem voľných asociácií a metaforickosti sa vracia k prírode a inšpiračné podnety čerpá aj z ľudovej slovesnosti, ale bez tradicionalizmu tejto poézie. Zápasí o vlastný tvar, presnosť poetického videnia a adekvátne pomenovania, o vyjadrenia silného, vnútorne pociťovaného dramatického napätia, ktoré nachádza v prírodných javoch i v ľudskom živote. Hľadá cesty k ľudskému šťastiu vytváraním trvalého vzťahu medzi mužom a ženou prostredníctvom toho, čo tento zväzok mení na krásny a trvalý. Jej poézia je oslavou života, práce a krásy. Keď sa pohybuje v rodinnom prostredí, je nielen citovo hlboká, pravdivá, ale aj cudná, akoby sa strachovala vyľakať vrtkavé šťastie, čím by ho mohla stratiť. Keď sa dostáva k vojnovej problematike, organicky spája osobné s nadosobným, subjektívne s objektívnym. Jej poéziu charakterizuje úsilie o presnosť tvaru a čistotu výrazu. V lyrike využíva aj epický prvok príbehovosti a symbolicky sa opakujúce motívy alebo priamo názvy "o láske a neláske", "o podobe a nepodobe" a podobne (zbierka Piesočná pieseň), do ktorých organicky vkomponovala protirečivosť a vnútorné napätie. Určitou myšlienkovou syntézou, z hľadiska motívov i overovania tvorivých poetických postupov je zbierka Trvanie. Je prejavom zrelej osobnosti autorky, životnej múdrosti a hlbokého ľudského pochopenia s vysokou mierou komunikatívnosti a nevšednou pôsobivosťou básnickej reflexie i čistotou tvaru. Je to poézia hlboko vrastená do každodenných bolestí a krás života, v ktorom dominantné postavenie majú také hodnoty ako je domov, práca, priateľstvo, zápas človeka o dobro, proti tme a za prítomnosť svetla života. V poslednej zbierke nachádza svoje miesto prehodnocovanie životných istôt, najmä po strate manžela, ktorá nie je len bolestná, ale ponecháva pootvorené dvere osamoteniu. Je poémou o láske a smrti, obetavosti, pokore a viere, ktorá zmierňuje bolesť. Autorka nielen svoju životnú filozofiu, ale aj vlastný život vložila do veršov. Zbierky sú jej vnútornou kronikou, vlastným životopisom. V každom verši je prítomné jej láskavé a milujúce srdce, ľudskosť. Aj preto si získala čitateľa a patrí medzi najobľúbenejšie a najvýznamnejšie poetky svojej generácie. Jej poézia má mnohovrstevné pocitové a myšlienkové roviny modernej ženy súčasného sveta, je pyramídou pocitov a myšlienok. Báseň je u nej výsledkom úporného zápasu o význam, tvar slova, o spôsob a uhol pohľadu na veci, javy, udalosti, problémy a svet v ich rozmanitosti a mnohoznačnosti.

  Viktor Timura

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Výber z poézie (1987 po ukrajinsky) Výber z poézie a grafiky (1990 po nemecky) Antológia slovenskej poézie 20. rokov (1996

  Výber z poézie (1987 po ukrajinsky)

  Výber z poézie a grafiky (1990 po nemecky)

  Antológia slovenskej poézie 20. rokov (1996 po nemecky)

  Nenogistá roze (2011, výber básní, Lotyšsko, prel. Dagnija Dreika a Uldis Bérzinš - s podporou Komisie SLOLIA LIC) 

   

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  R. Becher: Sedem premien (1975), Chytráctvo majstra Pethelina (francúzska veršovaná komédia z 15. storočia, 1972), J. Racine: Faidra (1976)
  R. Becher: Sedem premien (1975), Chytráctvo majstra Pethelina (francúzska veršovaná komédia z 15. storočia, 1972), J. Racine: Faidra (1976)
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČERTÍK, Jozef – VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, Lýdia: Vadkerti znamená divá záhrada. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 127, 2012,
  ČERTÍK, Jozef – VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, Lýdia: Vadkerti znamená divá záhrada. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 17 – 26.

  GAVURA, Ján: Pohansky obradná, kresťansky čistá. Lýdia Vadkerti-Gavorníková: Zrkadlenia. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 69 – 70.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  MORAVČÍK, Štefan: Odobierka s Lýdiou Vadkerti-Gavorníkovou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 264 – 265.

  GAJDOŠ, Martin: Lýdia Vadkerti-Gavorníková: Zrkadlenia. (Môj tip). In: Knižná revue, IX, 13. 10. 1999, č. 21, s. 1.

  HEVEŠIOVÁ, Jana: Rozdávala úsmevy a bozky. Rozhovor ako spomienka na Lýdiu Vadkerti-Gavorníkovú. In: Knižná revue, roč. IX, 7. 7. 1999, č. 14 – 15, s. 20.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Pre Vadkertiovú tvorba básne nie je ani krásnou hrou, ani príležitosťou vyvravieť sa, ale predovšetkým bytostne nevyhnutným spôsobom

  Pre Vadkertiovú tvorba básne nie je ani krásnou hrou, ani príležitosťou vyvravieť sa, ale predovšetkým bytostne nevyhnutným spôsobom hľadania cesty na vyslovenie podstát vlastného životného osudu. Čo píše Vadkertiová, je poézia neobyčajne vážna, dokonca za silou jej evokačného gesta a za usilovnosťou jej túžby cítiť tragiku... a jednako je to poézia vnútorne vyrovnaná alebo aspoň vedome smerujúca k rovnováhe protikladných pólov ľudského života...
  Nechýba jej však to, čo je pre ženskú nehu vari oveľa podstatnejšie: vnútorná vôľa stotožniť sa s bytím vôbec, ľudským i prírodným... Ani jeden zo súčasných slovenských básnikov neprenikol tak hlboko do archetypu významového ovzdušia ľudovej rozprávky – a tým aj do detstva ako súčasti našej dospelosti – ako práve táto poetka. Odtiaľ si prináša motivické i kompozičné prvky, ktorými oživuje svoje lyrické príbehy, prekvapujúce presnosťou odpozorovaného objektívneho detailu i jemnou naliehavosťou subjektívnej osnovy básnickej výpovede.

  Stanislav Šmatlák

  Lýdia Vadkerti-Gavorníková od samého začiatku zaujala čitateľov predovšetkým dôvernou znalosťou toho, čo píše... Keď čítame jej rodinné básne, nikdy nemáme pocit zátišia, idyly, naopak, je to svet, kde sa žije a bojuje rovnako ťažko, kde vzťahy nie sú zbavené vášní a kríz, ale kde ľuďom pomáha dôvera a schopnosť spolupracovať. Z toho ako autorka akcentuje jednotlivé motívy, jasne vyplýva, že takto by to malo byť medzi všetkými ľuďmi, medzi všetkými národmi...

  Ján Buzássy

  V poézii sa plne odráža jej osobný život a život jej blízkych, prostredie, v ktorom vyrastala, práca, ktorú ako dieťa sledovala, kraj vinohradníkov a slnka. Zvolila si svoj vlastný uhol videnia; je to akoby kombinácia radostnej, detsky naivnej skúsenosti, čo všetko je svet a čím je bohato naplnený, a melanchólie, že nie je vždy ľudský život korunovaný dobrom, láskou a šťastím.

  Karol Rosenbaum

  Vadkertiovej lyrika je presná, autentická, nefalšovane osobná rovnako pri zdrojoch a hodnotách detstva, domova ako zrelosti, ktoré sú neustále ohrozované ľudskou necitlivosťou a povrchnosťou.

  Rudolf Chmel

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  KORENE Chcela som obísť, nebolo kade. Dom z radu vystúpil a stál. Už sa chýli. Cesta nezahne kľučkou. Do dlane

  KORENE

  Chcela som obísť,

  nebolo kade.

  Dom

  z radu vystúpil

  a stál. Už sa chýli. Cesta

  nezahne kľučkou. Do dlane

  zašiel kov ako na pamiatku.

   

  Privítala ma nad misou,

  cestu vtláčala rodovú pečať chleba.

  Teda prišla si. Ruku zabudla

  v múke, zo zástery

  vytriasla včerajšie otrusinky.

   

  Za mnou prievan

  vykrídlil dvere (dom by uletel).

  Vidíš? Bezruký vošiel.

  Chlieb bude mať smútok.

   

  Dvor odvyknutý hrám,

  zakášal po dedovej smrti

  svahom, až k vinici s oskorušou v pätách.

  Bezlistá ešte, bola tam

  prv ako dom, a trčí...

   

  Sa ty k nám nachodíš, prehodila.

  Akoby som už odišla. Ani vinicu

  si nepripútam. O kôl

  sa leda sama opriem.

   

  Strom chodil pod oknom. Za ním

  ulica ako smädné ústa

  strechami hrýzla melónové nebo.

   

  Kývla som: Čo tá oskoruša? Rodí?

  Priznala. Akoby strihla

  pupočnú šnúru ku mne: Ba.

  Opacha. Nieto takého,

  kto by ju zložil. Ako ja.

  Kľakla si k posteli: Pivnicu

  vynášam bližšie k sebe,

  čo sú mi schody hlboké.

   

  Zohla sa, popamäti

  siahla do vyležanej tmy,

  kam nedovidím, pridala: Nohy.

  Opúšťajú ma. Celé noci

  ich vyvolávam po humne.

   

  Vytiahla fľašu, podržala

  oproti svetlu. Vo víne

  zacvengol dedov rýľ

  a čriepok po koreni.

  Ozvena v šťave

  mokvala do pohára. Pi.

   

  Čakala som, že pospomína

  chlapčenstvo otca v rázsochách oskoruše,

  aj ako dedko vyťal i nevyťal

  chlapca i strom.

  A o tom, ako pôda vinice

  pomaly poklesáva k cintorínu. Nie.

   

  Len vzdychla: Odrodila si sa.

  Ba veru.

  Stíchla za sebou.

   

  Napokon mračno

  (už neviem koľké od rána),

  pamukom dažďa, natenučko

  zavyšívalo do prachu.

   

  Vydýchla: Chvalabohu,

  už prší. Od večera ma láme

  voda nadol. Dokiaľ nespadne,

  je mi jak po kolená v potoku.

  Už ani na breh, ani do vody.

   

  Sadla si. Sviatočná stolička

  pokľakla pred ňou. Ruky v lone

  tutlali v zakvačených prstoch minulé,

  ozvučené poriská.

  Zjajknutie bránky za deviatym vedrom

  vyplytvanej vody. Mlčanie

  so synom. Stretnutie,

  na ktoré ešte čaká...

  Vstala a stôl ju podoprel.

  Odkryla cesto,

  pomúčila váľ: No a ty?

  Čo nepiješ? Víno

  nenechaj vetrať, nie je perina.

  Ledaže poprikrývaš trápenie,

  aby ti kyslo. (Už len sádzať.)

   

  Cesto sa dvíha. Izba

  scvrkáva. Tiene

  haluzia po dvore.

   

  Vzdych, ticho bez lampy

  a dážď. Ani okno

  kvôli mne nezarosil.

   

  Zberala som sa. Vetralo

  nedopité víno. Odídeš,

  kým sa zas vrátiš.

  Ani len chleba nevyčkáš.

   

  Lomenicou šatky,

  varujúc krotké ho1uby,

  dodala: Rovno prší.

  Takáto voda pozatĺka

  úrodu pod korene.

  Len motyku...

  No choď.

   

  Stromu za mnou

  súmrak hrdzavým zubom pílil

  kýptiky božích prstov.

                          (výber Precitnutia)

   

  POHROMNICE

  Po troche v tichu.

  Na dva kroky k sebe. Hrmelo

  odísť. Namáčame telá

  v zelenej vode. Leto,

  že ani čmeliak nevládze

  pri samom uchu zastierať

  vydutú basu

  poldennej oblohy.

   

  Uvidel by si sneh

  vydierkovaný k nebu

  pomedzi túžobné stopky

  ronivých makovíc.

   

  Keď i tú dedinu

  z horného konca nadol

  ťahajú za hadím chvostom.

  Potom tŕpneš:

  Ako sa oje stoporí,

  trhnutím do tmy, cez rebrinu

  k zlomenej osi.

  Kone v galope.

   

  A blízko,

  blizulinko piesok

  v hodinách usadenín.

  (Toľkoto kostí v lese!)

  Fialiek nenazbieraš

  na jeseň. Iba jesienky

  cudné až do lilava.

   

  Naprší…hovoríš

  Mesiac bol vo dvore.

   

  Večer má k vode blízko.

                          (výber Precitnutia)

   

  SEN SO SYNOM, SYN ZO SNA

  Prídeš a budeš, po zelenom

  bosý, v slnečnom dome

  na skalnatom prahu.

   

  V domoch zažali. Z kostolnej veže

  vyletel zvon a netopier. Ženy

  nažali večerného

  lístia, za stenou

  dopíjali mlieko, lichou rukou

  žehnali chlebu,

  postielali.

   

  Zabúšiš vode na dvere, otvorí

  hmatu, v koreňoch odzrkadlí

  strom.

   

  Do noci zapadali tváre

  mužov. Nad strniskom

  plot ceril hrable. Tieň

  hĺbil pochybné

  dná, oplodnil studne vodou a hviezdami.

   

  Medové dni a pernaté večery

  jalová noc ti vznieti

  v očiach a posvietiš si

  na cestu.

   

  Ktosi chcel vstúpiť. Otváral, ale

  nebol dosť blízko. Nedočiahol

  breh, a strom s naklonenou

  obetnou miskou oviala bolesť.

   

  A divá zver ti vrhne pod nohy

  tiene a nezakopne. Prekročíš

  skrotený kameň, sám,

  a zakopneš.

   

  Voľakto pohol ústami,

  bol by hovoril, no jaskynná noc

  hltala hlasy, žltým okom

  sliedila v krvi, riečny múľ

  púšťala otvorenou žilou.

   

  Nepôjdeš lačný. Z rohu hojnosti

  až v tebe zatrúbia letné vône a hlad

  len v zimných snoch ti pohrozí

  chlpatým prstom.

   

  Kamenné ryby zdĺhavo

  červeneli, mútili slaný vietor

  na dne zreníc, ostnaté plutvy

  ježili v útrobách; výkrik

  vypichol oko tme a vyronila

  z hasnúcej rany purpurový dážď.

   

  Mokrý bude tvoj krok. Od nohy

  v dotyku vody po hlinu. Mokrý

  po najsýtejší tón

  v blankytnom smäde.

   

  To prvá vlna zaliala

  brehy, vylúdila hvizd

  kostených píšťal. Krvácal žilnatý

  strom, do podušiek prstov

  vyleptal nesúmerný

  krúživý tep.

   

  Obzrieš sa medzi dažďom

  za vodou; vypískajú ťa

  vŕbové prúty a nebo

  nasucho zabubnuje z rumovísk.

   

  Miazga už prečnievala

  v strome a bolesť

  ju ešte nepriznala plodu,

  ba ani krvi. Druhá vlna

  búšila v koreňoch, napínala

  blanité

  lupene, prevrhla plnú

  obetnú misku do tmy.

   

  Voda ti zhasne za pätami. Vyľakané

  ryby uložíš v stopách

  do zelene. Piesok

  zaspievaš a vtáka

  pridusíš v hrdle.

   

  Voľakto zaplakal. Svitanie

  vymietlo slepý kút,

  tma dohasína.

  Tretia vlna

  z lupeňov na breh

  po hlave vylodila syna.

   

  Bude ti zím i chladu. Ale biely deň

  rozpukne ako zrelý lusk, slnko

  mrští do tvojho snehu; ohreješ sa

  na slzách.

   

  A ktosi vstúpil, otvoril

  a bol dosť blízko. Dočiahol

  breh a podržal

  oproti slnku

  strom. Na skalnatom prahu

  po vetre odtlačil palec

  s letokruhom.

   

  Si tu a budeš, po zelenom

  bosý, v dažďovom dome

  na hlinenom brehu...

   

  V domoch už zakladali. Kostenej veži

  uletel hvizd a holubica. Komínom

  stúpali stromy k oblohe, vystielali

  hlboké hniezda vode

  i slnku. Večerné lístie kľačalo

  v mladine.

   

  Budem ti spievať ružový kopec, na temene

  rozkvitne mliečny strom. Usneš mi,

  beľavý, hore brehom.

   

  Studne sa spovedali. Ženy

  plákali nočnú bielizeň, na ploty

  vešali ohviezdené tajomstvá.

  Mužov privolávali

  k mlieku, párnou rukou

  krájali chlieb a zažehnávali

  požatú slamu.

   

  A zaspievam ti vodorovný vietor. Zaduje

  cez púšte, od neznámych morí a stromy

  hlboko k zemi pokloní…

                          (výber Precitnutia)

   

  PRÍBYTOK S MOSTOM

  Jeden druhému zavadziame

  Prichodí nám už stúpať

  po vlastnom tieni

   

  Ovísam na okennom ráme

  Za chrbtom stena skúpa

  potuteľne sa lieni

   

  Podo mnou hrmí V mokrej jame

  so záhradníckou obradnosťou

  murári sadia steny

   

  Dom je už celkom odrastený

   

  Spojení pod ním tichým mostom

  opatrne sa obchádzame

                          (výber Snívali sa mi ruky tvoje)

   

  ZÁVEJ

  Často sa pýtaš kto medzi nás navial

  to neúmerné množstvo popola

  Ja odpovedám stenou ktorú staviam

  zo zvyškov snehu ktorý odolal

   

  a teraz ľadovatie ako skala

  A musím dávať pozor na oheň

  aby ma nad popolom nezaliala

  nezvládnuteľne vrelá povodeň

   

  Núkaš mi prázdne dlane ako veslá

  Zaváham Potom plávam k tvojmu brehu

  nad čerstvou usadlinou potopy

   

  Neviem Kým žijem azda pochopím

  prečo stál v ceste náhle závej snehu

  Hľaď Práve uprostred som na ňom klesla

                            (výber Snívali sa mi ruky tvoje)

   

  SÚZVUK

  Ak sa ku mne priblížiš

  ako k dávnej piesni

  ktorej slová si časom zabudol

   

  stávam sa naliehavým nápevom

  a spievam si ťa falošne

   

  Ak sa ku mne priblížiš

  ako k hádanke

  ktorej obsah si vopred uhádol

   

  stávam sa ťažkým hlavolamom

  s tajničkou pre seba

   

  Ak sa ku mne priblížiš

  ako k čistej stránke

  na ktorú píšeš svoju báseň o mne

   

  stávam sa básňou o tebe

  a viem sa naspamäť

                     (výber Snívali sa mi ruky tvoje)

   

  LIST

  Poslala som ti včera list

  ktorý sa mi dnes vrátil

   

  Keby som povedala že bol smutný

  mohlo by to znieť ako výčitka

  a nemuselo by to zavážiť

   

  Aby si však moje slovo nebral

  na ľahkú váhu

  dodávam že bol vážny

   

  Hlavne som ťa v ňom upozornila

  keby si čírou náhodou

  objavil niekde džbán

  a vedľa neho kameň

  aby si dával pozor

  nech sa nestretnú

   

  Či už kameň do džbána

  alebo džbán do kameňa

  v každom prípade by to bolo víno

  ktoré by márne pretieklo

   

  Toto som ti napísala v liste

  ktorý sa mi vrátil ako odpoveď

  Poliaty vínom

                    (výber Snívali sa mi ruky tvoje)

   

  PREDOHRA

  Zrazu som vyľudneným pobrežím

  z mojej studne sa nikto nenapája

  som lôžkom v ktorom nikto neleží

  som jedna kde sme predtým boli dvaja

   

  môj prameň nemá koho osviežiť

  bez teba ako vysotená z raja

  sama sa učím v púšti osve žiť

  nepárna kde sme boli v páre dvaja

                      (výber Snívali sa mi ruky tvoje)

   

  PREHRA

  Vidiaca nevidela som

          (malachitovú rieku)

  kým si tu bol

          (zaniesol íl)

  počujúca nepočula som

          (slávičiu pieseň)

  kým si tu bol

          (zadusil výr)

  cítiaca necítila som

          (lipové noci)

  kým si tu bol

          (zahalil dym)

  vediaca nevedela som

          (teraz ťa niet)

  teraz už viem

                      (výber Snívali sa mi ruky tvoje)

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013