Foto © Lucia Gardin
Foto © Lucia GardinObrázky kníh


Platforma - 2018
Platforma - 2018 • Prekladá z jazykov

  Srbský jazyk
  Poľský jazyk
  Slovinský jazyk
  Chorvátsky jazyk
 • Životopis autora

  Karol Chmel sa narodil 6. októbra 1953 vo Zvolene. V roku 1978 skončil štúdium odboru vzdelávanie a výchova dospelých, andragogika na
  Karol Chmel sa narodil 6. októbra 1953 vo Zvolene. V roku 1978 skončil štúdium odboru vzdelávanie a výchova dospelých, andragogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vystriedal viacero zamestnaní a povolaní (závozník, úradník, arteterapeut v Psychiatrickej liečebni, robotník, vychovávateľ, redaktor a pod.), ako aj pôsobísk (Zvolen, Praha, Bratislava). Od roku 1989 pracoval ako vydavateľský knižný redaktor vo vydavateľstve Smena, potom ako redaktor v časopisoch (Fragment, OS – Fórum občianskej spoločnosti). V súčasnosti pracuje ako redaktor vo vydavateľstve Kalligram v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

       Karol Chmel už od svojho vstupu na literárnu scénu začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia dôsledne demonštruje

       Karol Chmel už od svojho vstupu na literárnu scénu začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia dôsledne demonštruje dvojrozmerný štatút svojho literárneho prejavu: poéziu a preklad súčasných slovanských literatúr strednej a južnej Európy. Mohlo by sa povedať, že jeho prekladateľská činnosť z hľadiska kvantity ďaleko prevyšuje jeho básnickú tvorbu. Svojím erudovaným, až multispektrálnym prekladateľským vkladom z jazykov slovanských národov (srbčina, slovinčina a predovšetkým poľština) si získal u odbornej verejnosti veľký rešpekt a profesionálne uznanie, za ktoré dostal aj niekoľko významných medzinárodných cien.

       Na prvý pohľad by sa mohlo mnohým zdať, že je pomerne neprístupný, málo komunikatívny či hermeticky uzavretý básnik, že sémanticky pracuje až s vypreparovaným jazykom viacvýznamových symbolov: „... toľko slov, / lásky a svetla, / cez ktoré presakuje / tma.“ (Máš, čo nemáš, 1985). Už názov prvej Chmelovej zbierky poukazuje na živel paradoxu, nesmierne dôležitý pre tohto autora. „Máš, čo nemáš“, „márnotratný otec, / dávno utopený / v čakaní na dážď“, „Držíme sa za ruky / s mŕtvymi / ktorí nás prežijú“ atď. – je to paradox sakrálneho charakteru, metafyzický paradox, paradox viery? V týchto veršoch je množstvo narážok na náboženské predstavy (kresťanské, aj budhistické), ale aj na ezoteriku: zjavuje sa v nich meno Heleny Blawatskej a jej knihy Dzyan, v prípise k jednému z textov je citovaný veľký nemecký mystik Jakob Boehme („v Bohu je blízkosť a diaľka jedno a to isté“) – citát má charakter mystického paradoxu, ktorým Boehme poukazuje na základný fakt, že v Bohu sa protiklady neznášajú, pretože On je Jednota. V Chmelových veršoch sa objavujú aj chvíle náhleho zjavenia, pochopenia – napriek tomu by sa ťažko dali nazvať poéziou jednej pravdy, neochvejnej istoty. Na svete je predsa toho toľko, čo istotu popiera („boeing padá na kláštor / a kláštor stráca svoje duchovné opodstatnenie“, Semper, Spray, modrá mentalita). Sväté texty sú prvkom erudovanej hry, z ktorej sa vynára koherentný a nemenný obraz výrazne hierarchizovaného sveta, ibaže ide o svet rozkúskovaný, svet rozmanitých propozícií a možností, ktoré nemožno jednoznačne zhodnotiť, pretože na hodnotenie chýba kritérium. Sväté texty tu nie sú ani tak znakmi transcendencie, ako skôr znakmi jej hľadania, otázok na ňu, otázok, na ktoré môže byť veľa odpovedí.

       Nad Chmelovými básňami sa vznáša všeobecný duch irónie, ktorý nedovoľuje zrušiť odstup vo vzťahu ku skutočnosti, či už skutočnosti predmetov alebo myšlienok. Spomínané sväté texty sú len niektorými z hlasov, ktoré sa ozývajú v mnohohlasých veršoch. Citujú sa v nich rôzne texty, nielen také známe a klasické ako Danteho Božská komédia (v básni s kalambúrovým názvom Andante sa objavuje preklad ôsmeho verša II. piesne Pekla „o mente che scrivesti cio ch’io vidi“), ale napríklad aj verš z diela poľského básnika Tadeusza Śliwiaka. Intertextuálnosť je jedna z charakteristických čŕt Chmelovej tvorby. Nie je teda nič čudné, že napr. Stanislava Chrobáková registruje spojitosť Chmelovej poézie s estetikou postmodernizmu, pričom v nej vidí aj prvky dekonštrukcie. Upozorňuje aj na to, že Chmelova autorská pozícia zostáva viac-menej pozíciou pozorovateľa, ktorý praktickú aktivitu nahrádza intelektuálnym dialógom a zónu dojmov a zážitkov podriaďuje systematickej interpretácii skutočnosti. „Fascináciu skutočnosťou nahrádza fascinácia jej interpretačnými možnosťami.“ Chrobáková podčiarkuje erudovanosť tejto poézie a to, že Chmel „sa konfrontuje nielen sám so sebou, so svojou skúsenosťou vo vzťahoch so svetom“, ale aj „s literárnou tradíciou (presnejšie – neotradíciou), čo dodáva jeho poézii aj význam, aj trvalú životnosť“.

       V jeho poézii sa nachádza veľmi dôležitý aspekt – a to „pohľad“ znútra, ktorým ucelene a syntakticky napokon expanduje navonok – k bytiu ako takému. Sám, ľudsky stotožnený a chápajúci (parafrázujem jeho text), „počúva jasné gestá až do oslepnutia“. Chmelova hĺbková sonda či energia, vnútorný tvorivý étos, však nie je poplatný bežne zaužívaným štandardom a má pre autora vždy vlastný význam. Nedegraduje svoju tvorbu do lacnej alebo efektnej formy prispôsobivosti, ale obsah vždy pretavuje do komunikácie (vnútro – človek – svet). Súčasťou „vyprovokovaného“ oslovenia je jeho postoj k svetu a univerzu všeobecne.

  Ireney Baláž

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Básne mu vyšli časopisecky alebo v antológiách v prekladoch do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, maďarčiny, poľštiny, srbčiny,

  Básne mu vyšli časopisecky alebo v antológiách v prekladoch do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, maďarčiny, poľštiny, srbčiny, slovinčiny, bulharčiny, češtiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Vyše 40 prekladov z poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúry; vyše 400 časopiseckých prekladov (v časopisoch Fragment , Revue

  Vyše 40 prekladov z poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúry; vyše 400 časopiseckých prekladov (v časopisoch Fragment, Revue svetovej literatúry, Dotyky, Romboid, Slovenské pohľady, Lettre internationale, Kultúrny život, Vlna, Trištvrte revue, Kafka a i.).

  Zo srbskej literatúry preložil diela Danila Kiša (Encyklopédia mŕtvych), Borislava Pekića (Besnota), Aleksandra Tišmu (Kápo), Radomira Konstantinovića (Descartova smrť), Davida Albahariho (Cink a iné prózy, Snežný človek, Tma), Boru Ćosića (Musilov notes, Denník apatridu), Svetislava Basaru (Fenomény), Milorada Pavića (Vnútorná strana vetra, Krajina maľovaná čajom), Any Ristović (Pred tridsiatkou), Vojislava Despotova (Desať deka duše), Mirka Kovača (Malvína, Európska hniloba), Dorta Jagića (Vysoké cé) a i.

  poľskej literatúry: poéziu Tadeusza Różewicza (Profesorov nožík), Marcina Świetlického (Piesne ignoranta), Ewy Lipskej (Sedemnásť červených veveričiek), Ryszarda Krynického, Jerzyho Kronholda, Bronisława Maja, Jacka Podsiadła, Marcina Barana, Adama Zagajewského a i. Prózy Tadeusza Konwického (Poľský komplex), Olgy Tokarczuk (Dom vo dne, dom v noci, Hra na mnohých bubienkoch), Jaceka Dehnela (Babuľa), Natasze Goerke, Andrzeja Sapkowského, Stefana Chwina, esejistiku Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Adama Zagajewského.

  Zo slovinčiny eseje Aleša Debeljaka (Kozmopolitická metafora, Temné nebo Ameriky), prózu Andreja Blatnika (Tao lásky), poéziu Edvarda Kocbeka (Kameň, bralo), Dane Zajca (Dolu, dolu a iné básne), Tomaža Šalamuna (Slovesá slnka), Aleša Štegera (Kašmír a iné básne), Alojza Ihana, Uroša Zupana a i.

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Karol Chmel – 65). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 154 – 155. -DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel:

  ŠAH: Pripomíname si (Karol Chmel – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 154 – 155.

  -DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel: Batéria; Valerij Kupka: Zabudnutá štvrtá strana; Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie; Lučík-Štrpka-Repka: Poker s kockami ľudu. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 45 – 46.

  GAVURA, Ján: Živé otázky mŕtvych básnikov. Karol Chmel: Batéria (Sfumato). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 1 – 2, s. 57 – 60.

  SCHMARCOVÁ, Ľubica: Autentický neosobný, bezva postavy malej. Karol Chmel: Batéria (Sfumato). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 1 – 2, s. 57 – 60.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Mám syn, ktoré zanechávajú stopy. In: Sme, roč. 22, 21. 10. 2014, č. 242, s. 14

  BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  HOCHEL, I.: Karol Chmel. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  ORIEŠEK, Patrik: Jazyk je mu osudný (Karol Chmel: O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 5.

  ŠAH: Pripomíname si. Karol Chmel – 50. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 158 – 159.

  CHROBÁKOVÁ, S.: Periférne svetlo imaginácie (Karol Chmel: Spray, modrá mentalita). In: OS 1999, č. 1.

  CHROBÁKOVÁ, S.: Juxtapozícia (Problémová úvaha nad poéziou Karola Chmela). In: Slovenská literatúra, 42, 1995, č. 2 – 3, č. 4.

  GOMBA, C.: Chmel neovocnejší (Karol Chmel: Ovocnejší strom). In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 3.

  CHROBÁKOVÁ, S.: Osamotený strom (Karol Chmel: Ovocnejší strom). In: Dotyky, 2, 1990, č. 3.

  REISEL, M. – CHMEL, K.: Nie som spokojný nikdy s ničím (Rozhovor). In: Dotyky, 2, 1990, č. 3.

  CHROBÁKOVÁ, S.: Byť či nemať (Karol Chmel: Máš čo nemáš). In: Romboid, 21, 1986, č. 4.

  KOŠKOVÁ, H.: Karol Chmel: Máš čo nemáš. In: Slovenské pohľady, 102, 1986, č. 3.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Chmelova poézia bola často označovaná za menej komunikatívnu, dnes je však celkom zrejmé, že jedným z dôvodov tohto tvrdenia bolo, že

  Chmelova poézia bola často označovaná za menej komunikatívnu, dnes je však celkom zrejmé, že jedným z dôvodov tohto tvrdenia bolo, že sčasti predbehla svoju dobu. Chmel totiž na Slovensko prichádza s postmoderným konceptom básnenia v čase, keď o rozvíjajúcej sa postmoderne vedelo iba zopár zasvätených. Kritika síce v súvislosti s prvou zbierkou hovorila o „postupnosti vrstvenia vecí na javov“ v tejto poézii, o „naznačovaní ich vnútornej protikladnosti“, ba o „zobsažňovaní protikladov“, na druhej strane však autorovi vyčítala „zahmlievanie abstraktnými štylizáciami“, dokonca „bizarnosť“, a „výlučnosť autonómneho systému jazyka“. Našli sa však aj takí, ktorí celkom spontánne označili jeho poéziu za „polytematickú“ a upozornili na previazanie „zmyslu výpovede“ s vlastným jazykom básne.

  Stanislava Chrobáková-Repar

  Chmel ako prekladateľ z poľštiny a južnoslovanských jazykov iste podlieha rôznym vplyvom a najrozličnejším poetikám, ale najsilnejší vplyv na jeho poéziu bezpochyby spravila domáca lektúra Mily Haugovej. Jeho básne sa tým jej podobajú ako vajce vajcu. Dalo by sa dokonca hovoriť o novej dekonštruktívnej škole poézie v rámci slovenskej literatúry ovplyvnenej dielom M. Haugovej (Chmel, Kucbelová a iní). Vráťme sa však ku Chmelovi. Zbierku O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky by sme mohli  charakterizovať slovami skratkovitosť, antimetaforickosť a paušálna torzovitosť. Chmelove básne síce majú všetky znaky postmodernej poetiky, ale neprinášajú nič inovatívne, sú skôr imitáciou ako originálom. S malým zveličením sa dá tvrdiť, že sú vlajkovou loďou slovenskej básnickej postmoderny.

  Patrik Oriešek

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Zbigniewa Dominiaka za rok 2003 za vynikajúce pretlmočenie poľskej poézie do slovenčiny
 • Ukážka z tvorby

  MÁŠ ČO NEMÁŠ (úryvky)   NOC   Je príliš. Horkne od tmy. A kožou prikladá ťa

  MÁŠ ČO NEMÁŠ (úryvky)

   

  NOC

   

  Je príliš. Horkne od tmy.

  A kožou

  prikladá ťa k soli.

   

  (Len pre taktiku hodín

  budeme tí,

  čo boli.)

   

  * * *

   

  V taktike hodín

  to faustovské...

   

  Usmievaš sa,

  akoby si tušil,

  prečo je oplotený

  cintorín...

   

  Každým krokom

  zamestnávaš ozvenu:

  a je tu niekto,

  kto načúva

  van Goghovým uchom...

   

   

  PO DNI

   

  Vo vlastnej izbe

  chodil som po dne, nazeral za zrkadlo,

  vynášal tiene na svetlo, stieral prach

  z kníh, s ktorými sa už nebolo radno hádať:

  za celý deň namlčaný, za celý

  deň zarastený, pripravený

  začať odznova, ešte i keď som zaspával,

  myslel som,

  že som.

   

  * * *

   

  Tento muž ešte trvá na nádeji,

  pije vodu z dlaní, padá do trávy,

  učí sa abecedu, odznova počíta

  na prstoch, usmieva sa

  do slnka, prechádza dažďom

  s nepokrytou hlavou, dýcha

  súhlasne so spiacim synom,

  zasadil strom, ešte trvá na nádeji,

  rukou sa dotýka brezovej kôry, horúcej

  pokožky svojej ženy, šálky s čajom,

  čierneho klavírneho krídla, na ktorého

  vyleštenom dreve vidno odraz

  sústredenej tváre

  neznámeho strelca.

   

   

  ZOSTÁVA

   

  jazyk, živé mäso.

   

  Relatívne spory

  o absolútnu fantáziu.

   

  Držíme sa za ruky

  s mŕtvymi,

  ktorí nás prežijú...

   

   

  SPRÁVA PRE ISTVÁNA BETTESA

   

  siateho júlobra v sklamanom roku

  orchestrálnej stavroginskej éry

  zanechal istý melancholik

  všetkých sv. srandistov v kóme,

  a my by sme sa o tom ani nedozvedeli,

  keby sme (celkom náhodou) nenašli

  v chlebe zapečenú

  krvavú dirigentskú paličku.

   

   

  O SCHOPNOSTI NELIETAŤ

   

  (haiku? s prižmúreným okom)

   

  Nedávajte

  do perín

  Ikarovo perie.

   

   

  PÝTAŠ SA,

   

  ale otázka leží mimo možností

  odpovede;

  odpovedáš, ale v plamienku

  rozsypanom po viečkach

  blčia len okná z mrazu:

   

  v zásuvkách tvojho stola

  žltnú

  nedopísané listy:

  toľko slov,

  lásky a svetla,

  cez ktoré presakuje

  tma.

   

   

  BÁSEŇ: ODKAZ

   

  (ukradnutá Dáši)

   

  Pani Hlinická

  na lampe

  sedí lastovička

  vletela dnu oknom

  a teraz

  sa nevie

  dostať

  von

              (Dáša)

   

   

  OVOCNEJŠÍ STROM (úryvky)

   

  SKEPSA

   

  pár iluzionistov

  nás ešte stále presviedča

  o význame skutočnosti

  ale básnici

  z výletov do sahary

  prichádzajú

  s plnými vreckami piesku

   

   

  IDENTIFIKÁCIA

   

  ešte stále trvá

  to pomenúvanie vecí

  akési (náhodné) mená

  sypeme z rukáva

  vyberáme z vreciek

  z aktoviek a chlebníkov

  učíme sa naspamäť

  (toto je stôl

  toto je okno

  to sú dvere

  tadiaľ si vstúpil

  tadiaľ ťa vynesú)

  usilujeme sa s nimi stotožniť

  byť presní

  (byť vecní)

  spoliehame sa

  veríme

  jazyku

  a noamovi chomskému

   

   

  OVOCNEJŠÍ STROM

   

  (M. Reiselovi)

   

  zvon samá fráza

   

  boží jazyk lepkavie

  hviezdy samý cukor

  cukor

  mravný zákon vo mne

   

  hodina pravdy s hudbou pre hluchých

   

  ktosi vracia

  vyklonený z okna

  šťastne z neho vypadne

  dopočúva kozmogóniu

   

  je jasno

  je nedeľa

  všetko v poriadku

   

  chorí sa chystajú na návštevy

  mŕtvi sa maľujú za zrkadlom

   

   

  KOMUNIKÁCIA

   

  v liste susedom

  vyzdvihnúť význam

  spoločnej

  steny

  územné rozdelenie ticha

  i výkrikov

  a aby vyšla najavo

  naša dobrá vôľa (kultúrna úroveň

                               zasvätenosť a poučenosť dejinami)

  spomenúť (kdesi v p. s.)

  vlastné spoločné korene

  závislosť od prostredia (sociálnu

                                      determinovanosť)

  úctu k človeku nádej na ozdravenie

  medziľudských vzťahov

  všeobjímajúcu lásku

  (poprípade i čosi navyše)

   

  list nefrankovať

  pribiť ho štyrmi klincami

  na (spoločnú) stenu

   

   

  É PERICOLOSO

   

  aj potme

  ide o okná

  o ich filipiku

  vrstvenú do poschodí:

  tlmenú priezračnosť

  obojstranne výhodnú

  pre nevidomých

  a nevidených:

   

  viem o čom hovorím

  viem o čom mlčím...

   

   

  VERŠE

   

  voda stúpa hladina sa chveje

  ja mám svoj spánok ty máš svoje sny

  ani leibniz nevie ako si poradiť

  s najlepším z možných svetov

   

   

  DUPLIKÁT

   

  olovo vo vode

   

  národné jedlá železné košele

  vianoce neveštia nič dobré

  iba nový rok

   

  a syn

  ktorému podávam

  mramorovú navštívenku

  (už verím že smrť klame)

   

  sám sebe

  budem

  otcom

   

   

  ODKAZ (INÝM ZLODEJOM)

   

  zatiaľ

  len trpezlivo zostavujem

  zoznam predmetov

   

  na ktorých

  ešte treba

  zanechať odtlačky prstov

   

   

  SPRAY, MODRÁ MENTALITA (úryvky)

   

  VSAKOVANIE DO MÁP II

   

  gnostici bez súradníc

  cúvajú k pólom, štvrtá

  rasa z knihy dzyan

  subvencuje vytrvalé tele-

  vízne sneženie, chcelo by sa

  povedať: slnko nazerá

  do márnice, ale nepovie sa,

  aj keby nad ňou práve vychádzalo,

  nepovie sa,

  lebo sa šporí na operu,

  na národné divadlá,

  na mátožný priestor inotajov,

  na prievan,

  do ktorého si dušan

  krist mitana oblieka

  prosperov plášť

   

   

  LI ČCHEN

   

  snehobiely cesnak,

  zlatá cibuľa,

  s nocou sa vystriedal deň

   

   

  FAKTICKÝ STAV

   

  „dobre vychovaný

  mŕtvy sa v hrobe nevrtí“

  (István Bettes)

   

  ako sa  belie čierna zástava!

  komín vdychuje dym!

  telo sa lepí ku košeli,

  cesta k prachu, strach z lietania

  k radosti z pádu!

  milenci z posledných síl kľučkujú

  pred vrúcnou nenávisťou!

  nechaj si poradiť od apoštola,

  ktorého roztrhali levy!

   

   

  ZÁSTAVY, TRANSPARENTY

   

  ľahni si do kolísky, svoj

  syn, ľahni si do rakvy,

  svoje heslo vykrikované

  svojím davom vo svojej dymovnicou

  začmudenej, slzotvorným plynom

  potešenej hlave

   

   

  Z DENNÍKA III

   

  oziabaš, duša, v tomto popole!

  a práve teraz,

  keď ho idú vážiť!

   

   

  BÁSNICI KLAMÚ

   

  klamem tiež (akoby som

  bol básnik)

   

  od knihy dzyan

  pani blawatskej

  až po cantos

  mr. pounda

  útočí tajomstvo

  na našu schopnosť pochopiť ho

   

  voda je na pitie

  ale aj na plávanie

  vzduch je na dýchanie

  ale aj na lietanie

   

  ten čo sa topí

  dýcha vodu

  ten čo padá

  pije vzduch

   

  kto sa nehodí

  je dávno škrtnutý

   

  odpustite mu

   

  odpustite mi

   

   

  ANDANTE

   

  a

  v káve: budúcnosť: rozpadajúca sa

  kocka cukru

   

  infernus: pamäť moja, mojich vidín

  zrkadlo...

   

  usmievaš sa, mitschuldig, ale pomáha to

  len tým, čo potrebujú

  vysvetlivky; priprav sa na najhoršie,

  pôjde o corpus hermeticum, prst

  reklamuje triesku, slepec tmu:

  lis ignoruje hrozno,

  no metaforika pracuje...

   

   

  PORCELÁN, ILÚZIE

   

  piesok sa kĺže po dne rieky, nikto sa nepamätá

  na spln mesiaca, vietor ovíja babím letom soľné

  stĺpy, zdroje tmy visia pod mŕtvymi hviezdami:

  trojhlavý pes má svoje meno, no zaboha niet toho,

  kto by ho vyslovil:

  roje včiel kontemplujú nad vodou, po ktorej

  kráčal, a teraz ani fľaša s odkazom, ako napr.:

  vedieť sa tak odtrhnúť

  od magnetu

  a/ ruží,

  b/ viery,

  obísť rúno krvou znamenané, registrovať len tak čas,

  jeho jedovaté výpary

   

   

  O NÁSTROJOCH, NÁRADÍ A INÝCH VECIACH VYPUSTENÝCH Z RUKY (úryvky)

   

  UNPLUGGED

   

  do tridsiatky sa varilo z cestopisov, ná-

  brežia vystielala hmla (v prázdnych vlakoch iba jasná

  krv z postínaných hláv), kat-

  astrálne mapy súviseli s ostrakizmom, more

  s úľmi pred prezimovaním, čistý, čistý, čistý,

  spievali prazdroje soľou skrotenému, bezbrannému

  mäsu, súdružkám, kýchajúcim do vreckoviek s mono-

  gramom, zatiaľ čo horácius hľadal metódu proti

  degradácii jazyka, rýchlosť merateľná v uzloch tikala v nehybných

  podzemných cieľoch, v naplytko

  zoraných domovinách slepli havranmi

  vyzobnuté perspektívy, sklo po rozhryzení, niečo sa zme-

  nilo, hralo sa o čas, varili hladní v pôstnych dňoch,

  zbytočne stískajúcich

  vycedenú dušu

   

   

  SEPPUKU, RITUÁL SEBAZABÚDANIA

   

  do vody vnorený z vody do vody prerodený vodu

  vdychujúci vodu snívajúci vode rovný vode pod-

  liehajúci vodu čakajúci ak už musela odísť

   

  márne sa usmievaš do prázdneho neba

  zdvorilý voči tabuizovanej téme

   

  prehltne ťa ako tabletku

  ktorú ani

  netreba zapiť

   

   

  AETERNITAS, RITUÁL VZDORU

   

  vlasy dupkom zoči-voči estetike poľovačky

  aj keď ide o similijapan pre vycibrený

  hmat

   

  všetky tie katarzie nad technikami

  zľutovania

   

  nestačí vedieť že vzduch sa aklimatizoval

   

  vertikála sa zužuje

  oboma smermi

   

  nedeľa hovorí: neponáhľaj sa

  lebo prídeš neskoro

   

   

  PO

   

  čo je medzitým: cesty:

  vyrátané na efekt:

  pešie príbehy

  (z necieľových literatúr)

   

  opatrná odvaha

  zhrbene sa vystrieť

   

  počúvajú sa: gestá:

  jasné

  do oslepnutia

   

  samozvaný

  atašé insulas canarias

  s baterkou

  v nemom zimnom vzduchu

   

  pozoruje

  zvírené prázdne kolotoče

   

   

  NÁRODNÉ JEDLÁ

   

  náhodné zbrane:

  sextant, kompas a šiesty zmysel

   

  kotviská pod stromami

  vymeriavajú

  definitívni lokálpatrioti

   

  (pocestní

  odtiaľ potiaľ)

   

  v jedinej

  abstraktnej chvíli sa presúvajú

  ťažiská

   

  a potom

  káva pri návrate

  ak na návrat uveríš

   

  havraní spev

   

  ak havrany

  môžu spievať

   

   

  HVEZDÁREŇ

                                (danijelovi dragojevićovi)

   

  cez raster prázdnoty previeva dávna nádej,

  čakanie, strach, že si tu nikdy nebol, ibaže si

  a potĺkanie po byte to nevyvracia:

   

  za celý deň sa nazbiera prosieb na podpal,

  modlitieb na prietrž,

  vesmíru na hvezdáreň...

   

   

  ALTER

   

  ustavičné ingoty: hlboká premena vnútra na

  vonkajšok: arytmia, ľavé oko menšie, pravý prsník

  nižšie, oscilisti, oscilistky; svet rastlín

  a zvierat, hraničné stavy

  choroby a smrti, každodennosť v rituáloch, presahy

  do vertikál, náhodné čiary

  ponoru, vynorenia na elbrusoch, kdesi

  pod kožou, tam, kde

  vráskavie zemská kôra a postupne priznávané

  príbuzenstvá sú prípravou

  na novú tavbu; na obočí vidieť

  vyzrážaný pot: spájame sa, od-

   

   

  LÁSKA, INOTAJ

   

  postiera pot z medených strún,

   

  cez ľad precedená:

   

  plamienkom prsty obalené

   

  navzájom nikdy

  nedotknú

  sa

   

   

  INOTAJ, LÁSKA

   

  vyrastá loď, pod rukami, v prílivoch,

  obliznutá morom znútra:

   

  z pobrežných skál

  penu zmýva

  zmrznutou soľou

  žeravený závej

   

   

  DENNÍKY, ROKY

   

  docmúľaj jemný karamel, boží citát,

  zmrznutú soľ, pevne v hrobe otcov stojaci,

  (hrobmi synov privalený),

  znepokojený vlastnou osou,

  oscilista, pacifista, pasivista,

  čakateľ na studničnú vodu

  v aleatorike

  zasratého staničného bufetu

   

   

  PRANIERE, ROKY

   

  smiali sa ako blázniví, beľmo na očiach vyvrátené, smiali sa do hrsti a do kútika, nezastaviteľne, bezuzdne, od prvého mliečneho zuba po zub múdrosti, smiali sa celí, celí bez seba, do stupníc a pod registre, od závanu zmaru po rozklad, smiali sa hoblíkom do dreva kríža, smiali sa pilinami do výstelky rakiev, smiali sa drezinou do tunela, hádzaním iskier, keď brzdila, smiali sa primátorsky, veľkoplošne, tvídovo, smiali sa rozprávaním o debilnom seriáli, smiali sa cukrom v moči, ťavou v ušku ihly, ľavo-pravým vytáčaním kliešťa, lámaním lúčov v kolese...

   

   

  SKVÉRY, STRÍTY, BULEVÁRDY

   

  vo vedľajšej uličke, v obave z možného stretnutia s naliehavým človekom,

  navrhujem: hovorme o práci, o potrebe cudzích jazykov, cestovaní výťahom, závratoch pri pohľade z výšky či o trestajúcom Bohu

   

   

  DAUN

   

  dolu tvárou do čierneho romantizmu, v strede kruhu

  stvoreného načierajúcou lyžicou, slaným vďakyvzdaním

  privítaný do rozpisu v rodinnom kalendári (na chvíľu nazrú zvedaví mŕtvi), vy-

  spätkuješ, vycúvaš, vyračkuješ

  do treskúceho bdenia:

   

  v ňom: tiene na stene, zhavranení bratia,

  stĺpy kultúry

   

   

  KALEIDOSKOP, ROKY

   

  padám a vstávam, dobieham priame spoje, pomáham pri vystupovaní, potom v domácnosti, všímam si pomocníkov v kuchyni, kupujem, kúpené predávam, neprejde deň bez škvrny na košeli, nestačia ich prať, ustavične škrtám tú istú vetu, aj to zakaždým ukradnutú, vetu o čiernej večnosti

   

   

  ANJELI, ROKY

   

  po zime začne kopnieť sneh, hlina získa správnu mastnotu: rozrezať, preťať, poroztínať, košieľky nechať prilipnúť k telám, dratvami spuchnuté ústa pozašívať, vypustiť besných anjelov z reťazí

   

   

  ZACHYTENÉ

   

  ... chýbajú zrkadlá a lampy,

  poznatky aj nevedomosť, jazyk

  je osudný, láme sa

  v uchu

  sveta...

   

   

  ZACHYTENÉ VI

   

  ... smädní po pomste (v snehu

  nad jurtami) nechali vyklíčiť

  diaľky, cez striešku klobúka

  stredovek

  precedený, prstami

  hrabli do popola, čo voňal

  po žene...

   

   

  NÁSTROJE

   

  všetko je z napätia, prikyvuješ,

  more zamrzlo, ostal kŕč

  v zátylku, čítanie rozprávok

  chorým deťom, aby zvládli

  cibuľový čaj, aby pochopili,

  že ich nemáme...

   

  všetko je z napätia, krútim

  hlavou,

  more zamrzlo, ráno som

  našiel v ústach kľúč, započúval

  som sa do rybieho spevu...

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013