• Pseudonym

  Emil Manik, Ján Páleník, Ján Podlipný, Ján Povrazník, Jozef Tichý, Jozef Struna, Michal Zubaľ
 • Prekladá z jazykov

  Český jazyk
  Nemecký jazyk
  Ruský jazyk
  Francúzsky jazyk
 • Stručne o autorovi

  Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach (1947) študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Právnickej fakulte Karlovej univerzity
  Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach (1947) študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1947 – 1948). Štúdiá však prerušil a v r. 1948 – 1956 pracoval ako tajomník literárneho oddelenia v redakcii Československého rozhlasu v Košiciach, odkiaľ prešiel do služieb Povereníctva školstva, vied a umení a neskôr do Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave (1953 – 1954). V r. 1956 – 1960 vyštudoval slavistiku, v r. 1960 – 1964 germanistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Počas štúdia slavistiky pôsobil ako profesor v strednej škole v Sabinove. V r. 1960 sa vrátil do Košíc, kde mu ponúkli miesto inšpektora pre kultúru na MsNV. Po dvoch rokoch pôsobenia v tejto funkcii sa definitívne vrátil do školstva, kde pôsobil ako profesor na gymnáziách až do odchodu do dôchodku r. 1982. Zomrel 6. apríla 2010 v Košiciach.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Do literárneho života vstúpil ako autor básní, krátkych próz, fejtónov a literárnych, divadelných a výtvarných
  Do literárneho života vstúpil ako autor básní, krátkych próz, fejtónov a literárnych, divadelných a výtvarných kritík v dennej tlači, literárnych časopisoch a najmä rozhlase. Básne publikoval už v školskom časopise Prameň, neskôr v Slovenskom týždenníku, Slovenskej slobode, Slovenských hlasoch, Plameni a Tvorbe. Jeho prvotina Mŕtve mesto (1942) však nenašla vydavateľa. Debutoval básnickou zbierkou Dych tejto zeme. Prejavil sa v nej ako autor silného sociálneho cítenia a obrazného videnia, poznačeného poetikou symbolizmu a poetizmu. Tematickou a motivickou orientáciou zbierky je predovšetkým rodný Zemplín s jeho ľudom a prírodou. V nasledujúcej zbierke Hlboké leto pokračuje v rozvíjaní ťažiskovej témy domova, doplnenej reminiscenciami na domov, vojnové roky a očarenie ženou. Verný hlas a Od obzoru po obzor sú zbierkami občianskej lyriky, v ktorých autor konfrontuje minulosť s prítomnosťou a poukazuje na širšie obzory doby technických zázrakov i na tienisté stránky modernej civilizácie. Do prostredia rodného kraja sa vrátil v básnických zbierkach Prstom po okneCesta pešky. Necitlivé zaobchádzanie s prírodou rezonuje v knihe Modré oči jesene, Bratislava so svojou blízkou i vzdialenejšou históriou dominuje v zbierke Preludy leta. Ako lyrický cestopis možno charakterizovať zbierku Hudba diaľok, do ktorej autor zaradil verše inšpirované cestami po Európe. Téma očarenia rodnou krajinou prevažuje v zbierke Životopis, tentoraz vo veršoch spomienkového charakteru a životnej súvahy s prekvapujúcou schopnosťou nadhľadu a irónie, čím sa Padova poézia obohacuje o nové polohy. V bibliofilsky vydanej zbierke Hudba prameňov vyznal sa zo svojho vzťahu ku Košiciam. Kniha Rieka svetla pokračuje v línii charakteristickej pre jeho celú tvorbu – vzdávať hold ľudskej dôstojnosti a harmónii života. Výber z Padovej básnickej tvorby vyšiel pod názvom Čečehovské humná. Kniha prináša reprezentatívny prierez básnickej tvorby od polovice 50. rokov po polovicu 80. rokov 20. storočia. Výpočet básnických kníh nateraz uzatvárajú zbierky Nahnuté klasy a Ešte raz. Juraj Pado je aj autorom monografie Potreba básne o básnickej tvorbe Jána Kostru, ako aj viacerých príručiek na vyučovanie literatúry v stredných školách. Prekladá poéziu a drámu z češtiny (I. Olbracht a i.), poľštiny, nemčiny (J. W. Goethe, F. Schiller a i.), ruštiny (M. J. Lermontov a i.) a francúzštiny.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Dych tejto zeme (1952)
  • Hlboké leto (1954)
  • Verný hlas (1957)
  • Od obzoru po obzor (1962)
  • Prstom po okne (1966)
  • Cesta pešky (1972)
  • Modré oči jesene (1972)
  • Preludy leta (1974)
  • Hudba diaľok (1977)
  • Životopis (1981)
  • Čečehovské humná (1982, výber)
  • Hudba prameňov (1982)
  • Rieka svetla (1987)
  • Ešte raz (2006)
  • Nahnuté klasy (2006)

  Literárna veda

  • Potreba básne (1976)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,
  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89 – 90.

  Autor neuved.: Odišiel: Juraj Pado. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 11.

  ŠAH: Juraj Pado – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 157.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013