• Pseudonym

  Teta Mahuliena
 • Životopis autora

  Július Barč-Ivan sa narodil 1. mája 1909 v Krompachoch. Do základnej školy chodil v rodisku, do gymnázia v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku,
  Július Barč-Ivan sa narodil 1. mája 1909 v Krompachoch. Do základnej školy chodil v rodisku, do gymnázia v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Košiciach a Prešove, kde aj zmaturoval. Potom sa rozhodol pre štúdium práva v Prahe, no pre dlhotrvajúcu pľúcnu chorobu štúdium zanechal. Po vyzdravení sa zapísal na evanjelickú teologickú fakultu v Bratislave. Po vysvätení v roku 1934 sa stal kaplánom v Užhorode, potom farárom v Pozdišovciach. Záujem o lepšie tvorivé podmienky i potreba intenzívnejších intelektuálnych kontaktov ho roku 1942 priviedli do Martina na post tajomníka Slovenskej národnej knižnice. Z pozície tejto funkcie redigoval odborné periodiká – Obežník Slovenskej národnej knižnice a Slovenská národná knižnica, počas SNP aj Národné noviny. V rokoch 1946 – 1948 bol na dlhodobom matičnom tvorivom štipendiu, potom sa stal referentom Matice slovenskej, kde pracoval ako katalogizátor kníh až do predčasnej smrti. Zomrel 25. decembra 1953, pochovali ho na Národnom cintoríne v Martine.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Pohádka (1933)
  • Predposledný život (1940)
  • Železné ruky (1948)
  • Husličky z javora (1957)
  • Úsmev bolesti (1968)
  • Prózy (2010, výber, ed. D. Kročanová-Roberts)

  Dráma

  • 3000 ľudí (1935)
  • Človek, ktorého zbili (1936)
  • Pevec boží (1936)
  • Diktátor (1938)
  • Mastný hrniec (1941)
  • Na konci cesty (1942)
  • Matka (1943)
  • Neznámy (1944)
  • Dvaja (1945)
  • Koniec (1948)
  • Veža (1948)
  • Poeta Laureatus (1950, rkp., knižne 1981)
  • Súborné dramatické dielo (2001)

  Publicistika

  • Cesta myšlienky (1971)
 • Charakteristika tvorby

  Barčovo dramatické dielo je vo svojom vnútri homogénne. Všetky zmeny, ktoré v ňom nastávali počas takmer pätnásťročného

  Barčovo dramatické dielo je vo svojom vnútri homogénne. Všetky zmeny, ktoré v ňom nastávali počas takmer pätnásťročného vývinu, nech sa už dotýkajú dialógu, motívov, dramatických osôb, deja alebo myšlienky, možno v ňom vnímať na pozadí tých výsledkov, ktoré dramatik postupne dosahoval v jednotlivých spomínaných zložkách. Ide o dramatika rovnako spätého so svojím domovom ako so širokým kontextom modernej svetovej drámy. Aj o tejto spätosti sme sa mohli presvedčiť. Neviazala sa však iba na minulosť a prítomnosť, ale dotýka sa aj vyústenia viacerých drám z poslednej fázy Barčovej tvorby, ktorá sa uberá celkom organicky ta, kam smeruje vývin veľkej časti porealistickej a ponaturalistickej dramatiky. K poznaniu bezvýchodiskovosti toho usporiadania medziľudských vzťahov, v ktorom sa dramatik zrodil. Keďže však nepoznal iný druh nádeje, zostávala mu len nádej kresťana.

  Zoltán Rampák
  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

  • Piesebi / Človek, ktorého zbili a Dvaja / 2016 / Gruzínsky jazyk
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018,

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 301.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11.

  VANOVIČ, Július: Východiská k Júliusovi Barčovi-Ivanovi. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 91– 110.

  PASTIER, Oleg: Tri otázky pre Júliusa Vanoviča. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 86 – 90.

  VANOVIČ, Július: Spomienka na človeka. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 83 – 86.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

  KOVÁČ, Mišo A.: Storočný Barč-Ivan znova ožil v Martine. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 72 –74.

  KOVÁČOVÁ, Monika: Július Barč-Ivan: Neznámy (príhovor k hercom). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 10 – 11.

  VANOVIČ, Július: Predtý, ako sa zdvihne opona. (J. Barč-Ivan: Neznámy). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 7.

  (J. V.): Július Barč-Ivan: Môj Jánošík. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 13 – 16.

  HAMADA, M.: Sizyfovský údel, 1994, s. 222 – 224.

  HAMADA, M.: Sizyfovský údel, 1994, s. 222 – 224.

  PAŠTEKA, J.: Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I. Bratislava 1998, s. 430 – 460.

  VANOVIČ, J.: Cesta samotára. Martin 1994.

  ČEPAN, O.: Barčova próza ako spor bytia a vedomia. In: Romboid, 1980, č. 2.

  RAMPÁK, Z.: Variácie Júliusa Barča-Ivana. Bratislava 1973.

  RAMPÁK, Z.: Július Barč-Ivan. Martin 1972.

  VANOVIČ, J.: Východiská k J. Barčovi-Ivanovi. In: Slovenské pohľady, 1968, č. 12.

  BÁLENT, B.: Bibliografia Júliusa Barča-Ivana. Martin 1959.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Kto vedel vtedy, že tu odchádza ktosi, kto stvoril slovenskú ideovú, filozofickú drámu, modernú tragédiu, človek európsky

  Kto vedel vtedy, že tu odchádza ktosi, kto stvoril slovenskú ideovú, filozofickú drámu, modernú tragédiu, človek európsky rozhľadený, existencialista pred oficiálnym existencializmom, dramatik, čo objavil prvky absurdity, fatality a nezmyselnosti štvrťstoročie predtým, ako k nám začali prenikať v podobe módy, kto tušil, že si o pätnásť rokov budeme objavovať Sartra, Camusa, Becketta, Adamova, Ionesca a neviem koho ešte, ale zabudneme, že v našom reakčnom, konzervatívnom, buržoázno-nacionalistickom malomestskom a vidieckom Martine žil ktosi, kto myslel a tvoril tak, že sa pred tými prvými nemusíme hanbiť.

  Július Vanovič

  Už v hre 3000 ľudí sa začína aj redukovanie vlastností dramatických osôb na tie najzákladnejšie, podriadené vyjadreniu myšlienky, ktorú autor určil hre a postave v nej. Opúšťa sa realistická psychologická kresba, postavy sú nositeľmi myšlienok, nie typizácie. To však nijako neznamená, že by najmä v ďalších hrách chýbali Barčovým postavám vnútorný svár, zložitejšie odtieňovanie, vnútorný i vonkajší pohyb.

  Ivan Kusý

  Po krátkej odmlke sa Barč-Ivan vrátil k tomu typu tvorby, ktorý bol vlastný jeho umeleckej koncepcii: k dráme ideí, zosobnených dramatickými postavami a premietnutých cez osudovo konfliktné vzťahy medzi nimi na sujetový plán hry. Azda najzovretejší umelecký tvar v zmysle literárnom i javiskovom dosiahol v dráme Matka (premiéra v martinskom Slovenskom komornom divadle i knižne 1943). Jej dramaticky vypätý dej je postavený na prudkej vzájomnej nenávisti dvoch bratov a na osobnej tragédii ženy, ktorá je matkou ich oboch, a preto v zrážke medzi nimi nájde svoju smrť.

  Stanislav Šmatlák

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Po maturite som začal študovať práva na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Ochorel som však na pľúca a musel som na istý čas
  Po maturite som začal študovať práva na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Ochorel som však na pľúca a musel som na istý čas zanechať štúdium. Po vyzdravení nevracal som sa k štúdiu rád. Prevládala vo mne túžba po samostatnosti a nezávislosti. Podal som si žiadosť o prijatie za úradníka na berný úrad v Košiciach. Žiadosť moja bola priaznivo vybavená. Iba po prijatí som zistil, že nie je to prostredie a práca pre mňa. Príliš úzko mi tu bolo, čosi ma zvieralo a vedel som už určite, že som túžil po niečom inom. Po desiatich mesiacoch opustil som košický berný úrad a stal som sa poslucháčom evanjelickej teologickej vysokej školy a. v. v Bratislave.
  (1951)

   

  Lebo som v tejto prekliatej tme otroctva spoznal, že niet iného svetla. Niet inej myšlienky, ktorej by patrila taká úcta i láska človeka, ako je sloboda.

  (1950)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013