Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Jozef Mokoš sa narodil v Seredi 11. marca 1941, no od útleho detstva žil v Trnave, kde mal jeho otec obchod. Pretože otca ako živnostníka po roku 1948 prenasledovali,
  Jozef Mokoš sa narodil v Seredi 11. marca 1941, no od útleho detstva žil v Trnave, kde mal jeho otec obchod. Pretože otca ako živnostníka po roku 1948 prenasledovali, rodina sa musela vysťahovať z Trnavy do Liptovskej Štiavničky k matkiným príbuzným, odkiaľ sa neskôr presťahovali do neďalekého Ružomberka. Tu potom vychodil základnú školu i gymnázium. Po maturite v roku 1958 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe, odbor bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla. Po skončení dvojročnej základnej vojenskej služby nastúpil do Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici. Tu pôsobil v rokoch 1964 – 1981 spočiatku ako herec, neskôr ako dramaturg, režisér a umelecký šéf, posledné tri roky ako riaditeľ. Potom odišiel do Bratislavy, kde sa stal dramaturgom Poetického súboru Novej scény a umeleckým šéfom Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Roku 1992 sa habilitoval na docenta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde prednáša bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla. Zároveň je umeleckým šéfom Štátneho bábkového divadla v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Praskanie krvi (1962, 2. vydanie, rozšírené o skladbu Pribúdanie kruhov, 1983)
  • Jesenné litánie (1969)
  • Štyri nočné obdobia (2002, 1.vydanie)

  Dráma

  • Predstavy (1963, pantomimické pásmo, spoločné dielo: J. Mokoš, Š. Šmihla)
  • Jánošík (1975, bábkové oratórium)
  • Hry ako hry alebo Zahrajte si s nami (1982, knižné vydanie šestnástich bábkových hier a bábkových textov)
  • Jánošík? Jánošík! Jánošík (2010)

  Pre deti a mládež

 • Charakteristika tvorby

  Napriek skepse a nepriaznivej básnickej situácii Mokoš nechce mlčať, naopak, cíti naliehavú povinnosť pridať sa k posolstvu svojich
  Napriek skepse a nepriaznivej básnickej situácii Mokoš nechce mlčať, naopak, cíti naliehavú povinnosť pridať sa k posolstvu svojich starších básnických druhov. Dozaista nielen pre povinnosť vyjadriť s nimi spolupatričnosť, ale aj, a možno predovšetkým, aj pre nevyhnutnosť vlastného ľudského i umeleckého sebapotvrdzovania. Už v Jesenných litániách, v skladbe rámcovanej obrazom Kristovho utrpenia v Getsemanskej záhrade, evokuje príchod "nočného" obdobia pre celé ľudstvo v apokalyptickej vízii stúpania vody: "po brezách, po hríbe kolena, po bruchu a rebríku rebier až pod hrušky prsníkov". V hektickom a schizofrenickom storočí voda všetko utopí. Aj bazičkové detské sťahovavé duše v lastovičích hniezdach, aj plást slnka, "z ktorého sa už včelí bzukot lúčov nevyrojí". Všetko sa mieša so všetkým a stráca svoju podstatu a osobitosť: spodné vody sa zlievajú s vodou svätenou, voda v ušiach s oblou vodou ťavích hrbov, riečny rubáš samovrahov sa kontaminuje so zrnkami vody v presýpacích hodinách kvapľov. Je to jedna z najbizarnejších apokalyptických vízií v slovenskej poézii. Hĺbku ľudského pádu či úpadku ľudského potomka Mokoš reflektoval aj na súčasných formách komunikácie, presnejšie patakomunikácie dospelých a detí. Ako osobnosť, ktorá sa po celý život venuje umeniu pre deti, nemohol tento problém – jeden z primárnych problémov úrovne ľudskosti dneška – obísť. Mediálna technika prerástla všetky tkanivá civilizácie. V istom zmysle ju aj živí, nepochybne skracuje vzdialenosti medzi účastníkmi komunikačných procesov a zrýchľuje výmenu informácií. Paradoxne však, čím viac informácií vlastníme, tým viac sa vzájomne odcudzujeme a tým menej rozumieme samým sebe.
   
  Milan Jurčo
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  NIKOLAJ, Dušan: Bábkar s poetikou básnika zakotvenou v detskom svete. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 15.

  NIKOLAJ, Dušan: Bábkar s poetikou básnika zakotvenou v detskom svete. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 15.

  ŠAH: Jozef Mokoš – 75. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 156.

  ŠAH: Jozef Mokoš – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 158.

  JURČO, Milan: Životné účtovanie – básnické sebapotvrdzovanie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 90 – 99.

  IVANIČKOVÁ, Margita: Čas krvibrania. Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 118 – 120.

  BEŇO, Ján: "Planéta, moja, kde si?" Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 111 – 113.

  JAVORKOVÁ, Monika: Praskajúca krv (Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

  GAJDOŠ, Martin: V spätnom zrkadle. Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 125 – 126.

  REZNÍK, Jaroslav: Poézia v inom skupenstve. In: TELE plus, 2001, č. 11.

  NAHÁLKA, Peter: Príspevok na vkladnú knižku. Jozef Mokoš: Vkladná knižka rozprávok a básničiek. (Recenzia). In: RAK, roč. VI, 2001, č. 2, s. 63 – 65.

  KEPŠTOVÁ, Ľubica: Vkladná knižka detskej osamelosti (Jozef Mokoš: Vkladná knižka). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 5.

  IVANIČKOVÁ, Margita: Vkladná knižka... In: Slovenské pohľady, 2000, č. 7 – 8.

  JURČO, Milan: Básnik v dráme a v divadle. In: Mokoš, Jozef: Hry ako hry alebo Zahrajte si s nami, Martin 1982.

  HAMADA, Milan: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava 1966.

  ŠÚTOVEC, Milan: Otvorené čisté oči alebo kto je J. M. In: Kultúrny život, 1963, č. 13.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Vo výraznom debute, lyricko reflexívnej poéme Praskanie krvi zužitkoval vtedy aktuálnu poetiku M. Válka a konkretistov, poetisticky

  Vo výraznom debute, lyricko reflexívnej poéme Praskanie krvi zužitkoval vtedy aktuálnu poetiku M. Válka a konkretistov, poetisticky pestrofarebnú obraznosť však kontrastne rozpísal do krátkeho, striedmeho verša. Mokošova výpoveď o prvotných dotykoch so svetom najviac vystihovala životný pocit, spontaneitu mladej generácie šesťdesiatych rokov. Oslava erotiky i plodnosti je prerývaná víziami vojenskej tyranie, konca sveta, cez obmieňaný refrén o krvi a zemi prerastá do dobovej utópie "viery v človeka všemohúceho". Skladba Pribúdanie kruhov dopĺňa druhé vydanie debutu o "odvrátenú tvár" skončenej lásky. Osobné vyznanie sa u Mokoša premieta do univerzálneho, v poéme Jesenné litánie už za plodnosťou vidí smrť. Mokoš tu inklinuje k prudkým zrážkam protikladov, nonsensu, grotesknosti.

  Andrea Bokníková

      

  ... príjemný pocit čírej, nezainteresovanej zvedavosti mení sa hneď na vzťah (spočiatku viac tušený než vedomý) sympatie, keď zistíš, že za debutom sa skrýva nie zbierka, ale jedna báseň. Že mladý autor sa vzdal bežného spôsobu debutovania a odhodlal sa riskovať. Riskoval – a vyšiel z toho so zdravou kožou: jeho báseň nielenže presvedčuje o zjavnom nadaní autora, ale zároveň je aj ziskom pre súčasnú poéziu.

  Stanislav Šmatlák

  Mokoš uplatnil v tvorbe pre deti nový princíp, odvodený od detskej hry. To znamená fantazijnosť, hravosť situačnú i verbálnu, jemnú, ukrytú didaktičnosť a obraznosť blízku detskému svetu. Jozef Mokoš je básnikom s fantáziou, s vyspelou veršovou technikou, prekvapujúcou a originálnou metaforickosťou a so zmyslom pre kompozíciu. Je zároveň bystrým štylistom, ktorý vie využívať bohatstvo slovenského jazyka, hľadať nové slovné spojenia i slovné hračky, využívať aliterácie, asonancie i parodizujúce elementy.

  Vladimír Štefko

   

  Je to zaujímave, ale aj po rokoch, pri opätovnom čítaní Mokošovho textu, ma potešila tá istá šťastná jednota intenzity životného pocitu či postoja s intenzitou jeho básnického tlmočenia. Netrčí mi tu ani holé murivo životnej empírie, ani nepadá masívna omietka metaforiky, nemajúca pod sebou nič okrem seba samej. A to sa v umení nestáva tak často, aby sme smeli na to zabúdať.

  Milan Rúfus

   

  Teda o pointu sa treba podeliť čítaním. Inak sa nemožno vytešiť z Mokošových haluzín, z jeho britkej, no láskavej irónie, hlbokého smútku nad detskou osamelosťou, s eskamotérskeho cvičenia s poetickými bublinkami, čo nadľahčujú naše nadpočetné vážnosti. Aj vtedy, keď lekár na hnačku predpíše tretry. Určite ti prídu vhod, skôr dobehneš na záchod.

  Margita Ivaničková
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za hru J ánošík? Jánošík! Jánošík
  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za hru Jánošík? Jánošík! Jánošík

  Prémia Literárneho fondu za rok 2002 za knihu Vysielanie pre deti

  Literárna cena Všeobecnej úverovej banky 2000 (8. ročník) v kategórii Poézia pre deti a mládež – Vkladná knžika rozprávok a básničiek
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013