Obrázky kníh


Notácia - 2014
Notácia - 2014 • Stručná charakteristika tvorby

       J. Palaščák situuje svoj lyrický subjekt na priesečník dvoch zásadných smerovaní. Na jednej strane subjekt postupuje po
       J. Palaščák situuje svoj lyrický subjekt na priesečník dvoch zásadných smerovaní. Na jednej strane subjekt postupuje po vertikálnej línii a zaznamenáva napätý vzťah medzi sebou a transcendentným (božským, nadľudským, javmi medzi nebom a zemou) a popri tom sleduje aj horizontálnu líniu, kde je subjekt zachytený v medziľudskej interakcii. Obidve línie sú dramatické a emotívne, navzájom sa dopĺňajú, prevrstvujú, niekedy naznačujú vzájomnú protirečivosť, omnoho častejšie však idú paralelne. Prezrádzajú, že autor vníma človeka ako duchovno-telesnú bytosť, pred ktorou stoja dva ciele. Jeden pozemský, kde má miesto zápas o vlastné šťastie, naplnenosť v ľudskom partnerstve, vzťah k stvorenému svetu, a potom druhý cieľ, eschatologický, idúci až za hranicu pozemského života. Symbolom tejto duality je aj názov básnikovho debutu Teloi, ktorý je spojením slova telo, ústredného motívu zbierky, a slova eloi (él, elóah, elohím), čiže variantu starozákonného hebrejského výrazu pre osobu Boha.
       Archetypálne a svojím spôsobom elementárne myslenie a zobrazovanie uplatňuje aj v ďalších rovinách poézie. Zreteľné je to najmä v lexike, kde sa pomenúvajú základné prírodné matérie (voda, hlina, vzduch) a procesy (vznikanie, zanikanie, spájanie, premieňanie). Básnik človeka metonymicky opisuje pomocou typických častí (tvár, ústa, ruka, koža, slina, hlas, slovo) a archetypálnych činností (dotýkať sa, zanechávať a sledovať stopy, snívať, plakať, milovať sa, ubližovať iným a sebe). Dojem elementárnosti vyvoláva aj básnikovo vyjadrovanie sa v definíciách až gnómach, čím si sám sebe sprístupňuje neznáme veci. Toto je u J. Palaščáka len čiastočnou ambíciou, hoci základná pozícia subjektu spočíva v objavovaní zákonitostí sveta a v postupnom dopĺňaní detskej skúsenosti skúsenosťami dospelého človeka. Okrem možnosti „odhaliť“ pomocou definície objektívne pravdy využíva básnik formu „falošnej“ definície, ktorá je metaforou a ornamentom sledujúcim estetické ciele.
       Archetypálna lexika a syntax vplývajú na základnú tonalitu a vtláčajú básňam vznešený ráz. Pri básňach s exponovaným dramatizmom a autorovou empatiou nadobúdajú verše elegický odtieň. J. Palaščák riziko pátosu vyvažuje básňami s epickým jadrom, realistickými detailmi, prvkami všednosti až škaredosti a vytvára podklady pre ďalšiu významnú dualitu.

  Ján Gavura, 2012
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Joe Palaščák je absolventom doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, odbor Literárna veda. Pracuje ako redaktor v
  Joe Palaščák je absolventom doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, odbor Literárna veda. Pracuje ako redaktor v Slovenskom rozhlase. Debutoval básnickou zbierkou Teloi, za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Kraska. Jeho druhou knihou je básnická zbierka Notácia (2014). Žije v Košiciach.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MARCINČIN, Matúš: Prázdnu tohto miesta nevnútime svoju predstavu. (Joe Palaščák: Notácia). In: Vertigo , 4, 2015, s. 28 – 34.
  MARCINČIN, Matúš: Prázdnu tohto miesta nevnútime svoju predstavu. (Joe Palaščák: Notácia). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.

  RÁCOVÁ, Veronika: Ornamentálne odtlačky básní. Joe Palaščák: Notácia. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 73 – 74.

  REBRO, Derek: Čo na to dnes Adama. In: Pravda  
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Ceny Ivana Kraska za debut Teloi (2008)

 

Obálka slniečka september 2013