Jaroslav Vlček

Narodenie 22. 1. 1860 Banská Bystrica
Úmrtie 21. 10. 1930 Praha (Česko) • Životopis autora

  Jaroslav VLČEK , dcéra → Viera Szatmáryová-Vlčková. R. 1878 maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1878 – 82 študoval slavistiku a germanistiku na filozofickej fakulte českej

  Jaroslav VLČEK, dcéra → Viera Szatmáryová-Vlčková. R. 1878 maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1878 – 82 študoval slavistiku a germanistiku na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe. R. 1882 – 85 stredoškolský prof. v Brne, 1885 – 1901 v Prahe, 1901 – 07 mimoriadny prof., od 1907 riadny prof. na českej univerzite, 1919 – 23 prednosta slov. oddelenia na Ministerstve školstva a národnej osvety, 1923 – 30 prof. na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, súčasne od 1919 správca Matice slov. v Martine. Zakladateľská osobnosť modernej slov. a českej literárnej historiografie a literárnej kritiky. Od januára 1879 do 1880 uverejňoval v Orle Listy z Čiech, v ktorých venoval pozornosť literatúre a národnému životu. Súčasne v českých periodikách publikoval state o slov. národnom a literárnom živote. Autor kníh Literatúra na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a uspěchy (1881), Dejiny literatúry slovenskej (1889 – 90), K dejinám literatúry slovenskej (1911), Slovensko od reakce Bachovy do zrušení Matice slovenské (1913), 2-zv. Dějiny české literatury (1897 – 1921), Literatura česká 19. stoleti (1902 – 07, kolektívne dielo, do ktorého napisal kapitolu o romantizme). Zúčastnil sa na polemikách o pravosti Královédvorského a Zelenohorského rkp. (odporca ich pravosti). V monografiách Pavel Josef Šafařík (1896), Několik kapitolek z dějin naši poesie (1898) a Nové kapitoly z dějin literatury českée (1912) ako podal ucelený pohľad na literárne problémy a postavy. Bol redaktorom periodík Obzor literární a umělecký (1899 – 1901), Listy filologické (1899 – 1919), Lumír (1906 – 10), Naše řeč (1917 – 29). Bol editorom kníh Spevy Jána Bottu (1880), Verše Janka Kráľa (1893) a i. Pričinil sa o rozvoj vedeckej a vydavateľskej činnosti Matice slov., v ktorej založil edíciu Diela slov. spisovateľov, vydal v nej 7. zv. (J. Kollár, K. Kuzmány, J. Matuška, V. Paulíny-Tóth, J. M. Hurban, Ľ. Štúr); súčasne redigoval ďalšiu matičnú edíciu Čítanie študujúcej mládeže; bol zostavovateľom stredoškolských čítaniek, vychoval viaceré generácie slov. a českých literárnych historikov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Dejiny literatúry slovenskej (1889 – 90)
  • Literatura česká 19. stoleti (1902 – 07, kolektívne dielo, do ktorého napisal kapitolu o romantizme)
  • Literatúra na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a uspěchy (1881)
  • Pavel Josef Šafařík (1896)
  • Dějiny české literatury (1897, 1897 – 1921)
  • Několik kapitolek z dějin naši poesie (1898)
  • K dejinám literatúry slovenskej (1911)
  • Nové kapitoly z dějin literatury české (1912)
  • Slovensko od reakce Bachovy do zrušení Matice slovenské (1913)

  Publicistika

  • Listy z Čiech (1879, od januára 1879 do 1880 uverejňoval v Orle)

  Editorská činnosť

  • Spevy Jána Bottu (1880)
  • Verše Janka Kráľa (1893)

 

Obálka slniečka september 2013