© Peter Prochazka
© Peter Prochazka
 • Životopis autora

  Jaroslav ŠRANK vyštudoval aprobáciu slov. jazyk a literatúra – dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde na Katedre slov. jazyka

  Jaroslav ŠRANK vyštudoval aprobáciu slov. jazyk a literatúra – dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde na Katedre slov. jazyka a literatúry prednáša slov. literatúru 20. stor. Doma i v zahraničí publikuje state, štúdie, kritiky a interpretácie súčasnej slovenskej poézie. Pripravil antológie z najmladšej slovenskej poézie, ktoré vyšli v Čechách a Slovinsku. Knižne sa predstavil súborom štúdií Nesamozrejmá poézia (2009). Zameriava sa v ňom na problematizujúce, subverzné prístupy k básnickej výpovedi, ktoré poodchyľujú či priamo obnažujú základné kategórie básnického textu, a tým aj jeho fungovanie, zároveň obohacujú čitateľa o nové či nezvyčajné skúsenosti s vnímaním umenia a kultiváciu jeho sebareflexívnych schopností. Interdisciplinárny prístup k umeleckému textu predstavil v monografii Autorské texty s folklórnou dimenziou (2009), predovšetkým interpretačno-poetologickou analýzou skladby Jána Buzássyho Rozprávka.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Iné

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  PASSIA, Radoslav: Šrank, Jaroslav: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989. (Recenzia). In: Slovenská literatúra , roč. 64, 2017,
  PASSIA, Radoslav: Šrank, Jaroslav: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 399 – 401.

  FOSSE, Anna: Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. In: World literature studies: časopis pre výskum svetovej literatúry, roč. 5 (22), č. 4 (2013), s. 96 – 98.

  HOSTOVÁ, Ivana: Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. K archeológii a architektúre súčasnej poézie. In: Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, roč. 48, č. 8 (2013), s. 31 – 35.
  http://files.romboid.webnode.sk/200000148-af0fcb0069/romboid8-2013-text-web.pdf

  RÉDEY, Zoltán: Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. Presvedčivý variant „ponovembrového lyrického kánonu“. In: Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. roč. 48, č. 8 (2013), s. 31 – 35.
  http://files.romboid.webnode.sk/200000148-af0fcb0069/romboid8-2013-text-web.pdf


  PÁCALOVÁ, Jana:  Jaroslav Šrank. Autorské texty s folklórnou dimenziouIn: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu: časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, roč. 58, č. 2 (2011), s. 182 – 186

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX – XXX.

  GAVURA, Ján: Jaroslav Šrank. Nesamozrejmá poézia. In: Slovenská literatúra, roč. LVII, č. 3 (2010), s. 313 – 316.

  MRÁZ, Peter: Jaroslav Šrank: Autorské texty s folklórnou dimenziou. In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 3.

  MRÁZ, Peter: Jaroslav Šrank: Nesamozrejmá poézia. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 3.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Rád čítam Šrankove recenzie, siahol som preto aj po tejto knihe (Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra ). Nie je to však zborník
  Rád čítam Šrankove recenzie, siahol som preto aj po tejto knihe (Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra). Nie je to však zborník recenzií, je to hutné, takmer encyklopedické dielo. Pri čítaní som mal podobný pocit, ako pri Žni objevů od Jiřího Grygara v časopise Kozmos. Tento precízny výber najdôležitejších objavov v astronómii vychádza už niekoľko desaťročí a jeho hodnota je predovšetkým v tom, že Grygar vie zo záplavy informácií vybrať najdôležitejšie a každý nový objav zaradiť do vzťahu k ostatným. Rovnaký pocit som mal pri čítaní Šrankovej knihy. Presné zhodnotenie stálic, planét, meteoritov, supernov, bielych trpaslíkov, či svetla, ktoré sa nemôže dostať za horizont udalostí – o tom všetkom sa dozviete v tomto dôkladnom sprievodcovi po galaxii slovenskej poézie.
  Fero Jablonovský
  (In: RAK, roč. XIX, 2014, č. 1, s. 53)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013