Foto © Lucia Gardin
Foto © Lucia Gardin

Foto © Peter Procházka


 • Životopis autora

  Ján ZAMBOR sa narodil 9. decembra 1947 v Tušickej Novej Vsi. Študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v
  Ján ZAMBOR sa narodil 9. decembra 1947 v Tušickej Novej Vsi. Študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1966 – 1971). Krátko pôsobil ako redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, tri roky bol interným vedeckým ašpirantom na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, pracoval ako redaktor literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach (1976 – 1983), ako vedecký pracovník v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave (1983 – 1988), bol zakladajúcim šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky (1989 – 1990) a od roku 1991 prednáša všeobecnú poetiku, vývin poetiky slovenskej poézie 20. storočia a dejiny španielskej a ruskej poézie na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenskéhov Bratislave. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

  Od tradičnejšieho pocitového zázemia a obraznosti, prezentovanej v prvých zbierkach, sa Zambor prepracoval na moderného básnika reflektujúceho

  Od tradičnejšieho pocitového zázemia a obraznosti, prezentovanej v prvých zbierkach, sa Zambor prepracoval na moderného básnika reflektujúceho esenciálne situácie ľudského bytia. Dominujú u neho témy lásky a smrti, ktoré majú rozporuplné významy, v ustavičnej konfrontácii subjektu s konfliktným vonkajším svetom. Lásku chápe ako základnú očisťujúcu hodnotu, o ktorú treba ustavične bojovať. Konfliktnosť preniká aj do tradičných tém domova, rodiny, rodného kraja, ktoré sú východiskom a istotou plnou nových významov súčasného zložitého sveta. V zbierke Pod jedovatým stromom zaznieva nový prvok Zamborovej tvorby – irónia a sebairónia, ktorý je prejavom autorovej schopnosti reflektovať vlastné pocity a tvorbu z nadhľadu. Mýtický motív stromu umožňuje vyjadriť viacvýznamovosť života v jeho mnohotvárnosti, nádhere, až veľkoleposti, ale aj v jedovatosti a v skrytých zákernostiach. Je symbolom trvácnosti, schopnosti lyrického subjektu odolávať životným búrkam a neistotám. Tematicky v nej autor obsiahol v relatívnej plnosti ľudský život cez základné etapy životnej púte, v čase zrodu, premien lásky, v rozrušujúcich podobách procesu starnutia i v hodine smrti. Zaznievajú i tragické podtóny nepochopenia a osamelosti. V zbierke Soprán dažďových kvapiek básnik reaguje na brutálnu súčasnosť jemnosťou tvaru i obranou trvalých ľudských hodnôt – krásy, nehy a umenia. Prírodu nevníma ako kulisu, ale cez súhrn medziľudských vzťahov a významov v procese jej vnímania. Bližšie je mu ticho a mlčanie, než hlučná poézia, jeho báseň vzdoruje súčasnosti, "vzniká napriek všetkému". Ako básnik vytríbeného vkusu kultivuje rozličné žánre, využíva odlišné rytmy, rýmy i slovné hry. Ako prekladateľ najmä ruskej a španielskej poézie, esejista, teoretik literatúry je v ustavičnom kontakte s poéziou popredných svetových a slovenských básnikov, vedome využíva intertextuálne súvislosti, no rozhodujúca je ich vhodnosť využitia pre danú tému či význam. Ako sám hovorí, bridí sa mu módnosť za každú cenu, hľadá vo svete náznaky vznešeného. Formálna mnohotvárnosť podporuje sémantickú variabilitu a vyjadruje autorovu snahu o fungovanie v čo najširších kontextoch ľudského bytia, ale aj schopnosť zvládnuť akýkoľvek strofický či rytmický útvar. Trpezlivo vyčká na chvíľu, keď dolámané krídla – sceľujúci motív zbierky – dorastú na koncertné. Báseň v jeho podaní dostáva podobu virtuóznych čísel, umeleckých dokumentov o človeku z prelomu tisícročí.

  Hana Bacigálová-Valcerová

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Zamborove básne boli preložené do mnohých jazykov a vyšli v antológiách a literárnych časopisoch v Španielsku, Nemecku,

  Zamborove básne boli preložené do mnohých jazykov a vyšli v antológiách a literárnych časopisoch v Španielsku, Nemecku, Rakúsku a Švédsku.

  Y sin embargo (1998 – výber; Poems in Spanish, English, French, German, Swedish).

  Zaľúbený prach; Z poézie španielskeho baroka (Slovenský spisovateľ, Bratislava, 2001)

  Snežni iskri (výber z poézie, 2008 po bulharsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  P. Tyčyna: Zlatý hlahol (1974, spolu s M. Hevešim), V. Briusov: Zrkadlo tieňov (1978), I. Franko: Prečo sa nikdy neusmeješ (1979, spolu s M. Hevešim), M. J.

  P. Tyčyna: Zlatý hlahol (1974, spolu s M. Hevešim), V. Briusov: Zrkadlo tieňov (1978), I. Franko: Prečo sa nikdy neusmeješ (1979, spolu s M. Hevešim), M. J. Lermontov: Iba sen (1980), Kindžal (1981), Démon. Ľudia a vášne. Kňažná Ligovská (1984, viacerí prekladatelia), A. Achmatovová: Spálený zošit (1981), Vrcholiaca luna (1989), D. Pavlyčko: Tajomstvo tvojej tváre (1981), M. Hernández: Kŕdeľ holubičích listov (1985), M. Cvetajevová: Nespavosť (1986), J. Seifert: Koncert na ostrove (1988); B. Pasternak: Sestra moja – život (1991, spolu s Jánom Buzássym a Jánom Štrasserom), V. Aleixandre: Zničenie alebo láska (1992), J. J. Padrón: Kruhy pekla (1980), G. Ajgi: Predlžovanie odchodu (1995), Svätý Ján z Kríža: Živý plameň lásky (1997), J. L. Borges: Ten druhý, ten istý (2001), F. G. Lorca: Cigánske romance (2005), J. Manrique: Slohy na otcovu smrť (2010, komentovaný preklad), Kniha ruskej poézie (2011, prekladová antológia ruskej lyriky)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018,

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291, 296, 297.

  HAJKO, Dalimír: Ján Zambor: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 116 – 118.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

  POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingird Skalická): Spoza Moravy. Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 148 – 149.

  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 104 – 107.

  KRAJANOVÁ, Kristína: Konferencia Poetika poézie a jej prekladu k životnému jubileu profesora Jána Zambora (z vedeckého života). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 1, s. 84 – 86.

  TEPLAN, Dušan – ZAMBOR, Ján: "Výzvou je pre mňa zvrchovaná báseň s významnými ľudskými obsahmi". Rozhovor s profesorom Jánom Zamborom. In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 229 – 252.

  ŠAH: Ján Zambor – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 156.

  POSPÍŠIL, Ivo (preklad: Ingrid Skalická): Ján Zambor: Dom neviditeľných. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 143 – 144.

  HAJKO, Dalimír: Ján Zambor: Vzlyky nahej duše (Ivan Krasko v interpretáciách). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 117 – 119.

  PETRAŠKO, Ľudovít: Prehliadané okamihy poézie. Ján Zambor: Vzlyky nahej duše – Ivan Krasko v interpretáciách. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 162 – 163.

  VALCEROVÁ, Anna: 140. výročie narodenia Ivana Krasku (1976). In: Slovenčinár, roč. 3, 2016, č. 3, s. 48 -- 50.
  dostupné na: http://www.saus2002.sk/casopis/slovencinar9_casopisSAUS.pdf

  LUČANSKÝ, Albert: Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s. 82 – 84.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Zambor, Ján. Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry. Juornal for literature Research, 2016, ročník 1, č. 2, s. 174 --176.

  LUČANSKÝ, Albert: Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. In: Tvorba, XXVI (XXXV), 2016, č. 3, s. 82 – 84.

  ŠPAČEK, Jozef: Ján Zambor / Dom plný neviditeľných. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 117.

  PAVLIGOVÁ, Mária: "Dovidieť až do zázraku". Ján Zámbor: Dom plný neviditeľných. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 48 – 49.

  POKORNÝ, Milan: Interpretace jako "zúčastněné tvořivé čtení". In: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 213 – 214.
  http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134473/1_SlavicaLitteraria_18-2015-1_26.pdf?sequence=1


  MIHALKOVIČ, Boris: S diskrétnym apelom na ľudskosť. In: Pravda, 14. 4. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351810-s-diskretnym-apelom-na-ludskost/

  BRÜCK, Miroslav: Poézia bdelosti. Ján Zambor: Dom plný neviditeľných. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 3, s. 66 – 67.

  MIHALKOVIČ, Boris: S diskrétnym apelom na ľudskosť. (Kniha týždňa). Ján Zambor: Dom plný neviditeľných. In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 4. 2015, č. 83, s. 32.

  BRÜCK, Miroslav: Poézia bdelosti. In kns.sk/kritickehreflexie.html
   
  HAUGOVÁ, Mila: Poézia pamäťových záberov. In kns.sk/kritickehreflexie.html
   
  PETRAŠKO, Ľudovít. Lyrika spojená s nostalgiou. In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 2015, č. 29 – 30, s. 12.
   
  POKORNÝ, Milan: Interpretace jako „zúčastněné tvořivé čtení“. In: Slavica litteraria, 18, 2015, č. 1, s. 213 – 214.
   
  POSPÍŠIL, Ivo: Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ... In: Proudy. Literární časopis Středoevropského centra slovanských studií a Ústavu slavistiky FF. 2. 9. 2015.Dostupné na http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/anotace/2014/1/Pospisil_Zambor_Nieco_ako_laska_nieco_ako_sol.php
   
  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Dlhy voči slovenskej poézii. In: G. Rakúsová: Z literárnych reflexií. F. R. & G., Ivanka pri Dunaji 2015, s. 150 – 151.
   
  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Stačí, že niekde čítajú básne. In: G. Rakúsová: In: Z literárnych reflexií. F. R. & G., Ivanka pri Dunaji 2015, s. 53 – 57.
   
  -rm-. Inšpiratívne. In: Knižná revue, 2015, roč. XXV., č. 3, s. 2.
   
  STANKOVÁ, Mária: Láska ako soľ do rany. In: Dotyky, XXVII, 2015, č. 3, s. 53.
   
  STRUHÁROVÁ, Terézia. Dom plný neviditeľných. In: Knižná revue, 2015, roč. XXV., č. 13, s. 10.
   
  VALCEROVÁ, Anna: Zamborov Dom plný neviditeľných v intertextuálnych súvislostiach. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie... Ed. M. Součková. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 2015, s. 30 – 47.

  bj: Ján Zambor: Dom plný neviditeľných. In: Pravda, 24. 3. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349328-jan-zambor-dom-plny-neviditelnych/

  BIZNÁROVÁ, Lucia: Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš. (Kniha týždňa.) In: Pravda. Víkend, roč. XXIV, 18. októbra 2014, č. 240, s. 34.
   https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/334126-kniha-tyzdna-kazda-basen-ma-svoj-cas-ale-cas-basne-je-kratsi-nez-si-myslis/
  (25. 10. 2014)

  POSPÍŠIL, Ivo: Spoza Moravy. Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. (Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 145 – 146.

  HOLEČKA, Emil: Fascinácia poéziou a ruky, na ktorých smieme plakať. Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. In: Literárny týždenník, roč. XXVII., 23. 4. 2014, dvojčíslo 15 – 16, s. 11. (Rec.)

  HOSTOVÁ, Ivana: Reflexia minulosti. „Nová monografia...“ In: Knižná revue, XXIV, 16. 4. 2014, č. 8, s. 9. (Rec.)

  ŠPAČEK, Jozef: Dôkladný ponor do hĺbky, www.noveslovo.sk, 9. marca 2014.
  http://www.noveslovo.sk/c/Dokladny_ponor_do_hlbky (Recenzia)

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. In: .týždeň, XI, 27. januára 2014, č. 5, s. 60. (Minirecenzia.)

  -jaga- (Ján Gavura): Ján Zambor.: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. In: Vertigo, 2013, č. 3 – 4, s. 29.  (Rec.)

  FELDEK, Ľubomír: Jedna z bilancií Jána Zambora. Ján Zambor: Kniha ruskej poézie. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 1, s. 26 – 27.

  MRÁZ, Peter: Ján Zambor: Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011, č. 9, s. 3.

  BÍZIKOVÁ, Margita – ZAMBOR, Ján: Strata sa dotýka každého (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 4.

  BOJNIČANOVÁ, Renáta: Naše životy sú rieky, ktoré ústia do mora. Ján Zambor: Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 44 – 45.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVI – XXVII, XXVIII.

  MRÁZ, Peter: Hviezdoslav v interpretáciách (Zostavil a edične pripravil Ján Zambor). In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 3.

  Autor neuved.: Slovenský knižný rok 2008 (Prémie Ceny Jána Hollého 2008). In: Knižná revue – príloha,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. V.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  HOCHEL, Igor: Chvála (básnickej) rôznorodosti (Ján Zambor: Sťahovavé srdce). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, s. 4.

  ČERTÍK, Jozef: Sťahovavé srdce v labyrinte sveta. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 92 – 96.

  TEPLAN, Dušan: Interpretácia ako u-tópia. Ján Zambor: Interpretácia a poetika. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 9, s. 51– 53.

  ŠAH: Ján Zambor – 60. (Pripomíname si). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 158 – 159.

  HOCHEL, Igor – ZAMBOR, Ján: Mnohotvárnosť je život (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 11. 4. 2007, č. 7, s. 5.

  POKORNÁ, M.: Ján Zambor (Personálna bibliografia). Michalovce: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 2007.

  MARČOK, Viliam: Dobrej poézie nie je nikdy dosť (Laco Novomeský: Poézia. Zost. J. Zmabor; Laco Novomeský: Básnické dielo. Zost. R. Matejov). In. Knižná revue, roč. XVI, 13. 9. 2006, č. 19, s. 3.

  Autor neuved.: Cena Jána Hollého za preklad 2005 (Cena Jána Hollého za preklad prózy – Louis de Bernières: Vtáky bez krídel). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 6.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  TOMÁŠ, Radoslav: Kvalifikovaný sprievodca po slovenskej poézii 20. storočia (Ján Zambor: Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 5.

  VOJTECHOVÁ, Eva: Hľadanie rozstratených poznatkov (Ladislav Čúzy, Ján Gbúr, Dana Kršáková, Marcela Mikulová, Dagmar Robersts, Ján Zambor: Panoráma slovenskej literatúry). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 10.

  VALCEROVÁ, A.: Ján Zambor. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  CSIBA, K.: Do tretice všetko naj (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: RAK, 9, 2004, č. 3.

  HOCHEL, I.: Portréty na pokračovanie (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: Romboid, 39, 2004, č. 6.

  PRUŠKOVÁ, Z.: Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov III. In: Slovenská literatúra, 51, 2004, č. 1.

  KOTULIAKOVÁ, Tatiana: Slovenská poézia v Madride (M. Rúfus: Zvony; J. Zambor: Melancholický žrebec). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 7.

  TOMÁŠ, Radoslav: Z decembrového stromu (Ján Zambor: Melancholický žrebec). In: Knižná revue, 9. 6. 2004, č. 12,  s. 5.

  SABO, Róbert: O básni a jej preklade. In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11, s. 2.

  ZAMBOR, Ján: Sen silnejší ako ja. Listovanie v lyrickom denníku Jána Zambora. In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 12.

  HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2003.

  KOŠŤÁL, A.: Ján Zambor: Preklad ako umenie. In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 7.

  VANOVIČ, J.: Španielsky básnický barok v slovenčine (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Tvorba T, 13 (22), 2003, č. 2.

  BILÝ, P.: Preklad nad zlato (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 17.

  ČERTÍK, J.: Ján Zambor: Zaľúbený prach. Z poézie španielskeho baroka. (Zo španielskych originálov vybral, preložil a doslov napísal Ján Zambor). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 12, s. 126.

  -red-: Ján Zambor – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 158.

  KOVALČÍK, V.: Cenné nahliadnutie (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11.

  DRASTICH, M.: Barok košatý myšlienkami (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 15.

  KUZMÍKOVÁ, Jana: Ján Zambor a kol.: Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 77 – 78.

  BEŇOVÁ, J.: Spisovatelia v nových farbách (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 3, 2001, č. 10.

  KRŠÁKOVÁ, D.: Nový interpretačný zborník (Ján Zambor, ed.: Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 40.

  MIHALKOVIČ, J.: Ad hoc (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 17.

  PISÁR, V.: Podobizne a podobnosti (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: RAK, 6, 2001, č. 2.

  REBRO, D.: Posledný trubadúr? (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Romboid, 36, 2001, č. 2.

  SOUČKOVÁ, M.: Systém v rôznorodosti (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 44.

  GAJDOŠ, Martin: Svet v kvapkách (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 5.

  BÁTOROVÁ, M.: Obrazy a sny (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 43.

  HOCHEL, I.: Tretíkrát preklad ako… (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Romboid, 35, 2000, č. 6.

  KUSÁ, M.: Preklad ako… (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2, 2000, č. 20.

  MARUŠIAK, J.: Ján Zambor: Preklad ako umenie. In: Revue svetovej literatúry, 36, 2000, č. 4.

  POTANČOK, A.: Kvapky tiché, prosebné (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 2.

  ŠTROBLOVÁ, Jana: Cez rieku Léthé (Ako prekladajú slovenskí básnici. O knihe Jána Zambora Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 3.

  ULIČNÝ, Miloslav: Cenná kniha (Ako prekladajú slovenskí básnici. O knihe Jána Zambora Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 3.

  FELDEK, Ľubomír: Zamborov "román" o slovenskom básnickom preklade (Ako prekladajú slovenskí básnici. O knihe Jána Zambora Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 3.

  PROKEŠOVÁ, V.: Ako básnici prekladajú poéziu (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 4. 7. 2000, č. 14 – 15, s. 5.

  -r-: Ján Zambor: Preklad ako umenie. In: Knižná revue, roč. X, 1. 3. 2000, č. 5, s. 4.

  ŠELEPEC, J.: Ján Zambor (Personálna bibliografia). Prešov 2000.

  FERKO, Miloš: Osvetlená galéria (A. Bokníková, L. Čúzy, P. Darovec, D. Kročanová, V. Mikula, J. Zambor: Portréty slovenských spisovateľov I). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.

  ČÚZY, L.: Analytické interpretácie (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 4.

  DRUGOVÁ, I.: Ján Zambor: Báseň a ticho (o poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov). In: Revue svetovej literatúry, 34, 1998, č. 1.

  FERKO, Miloš: Dve podoby knihy (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 2. 1998, č. 4, s. 5.

  GAVURA, J.: Ján Zambor: Báseň a ticho. In: Verbum, 9, 1998, č. 1.

  HOCHEL, I.: Poézia očami básnika a erudovaného interpreta (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Romboid, 33, 1998, č. 9.

  LIBA, P.: Ján Zambor: Báseň a ticho. In: Kultúra, 1, 1998, č. 27 – 28.

  ŠABÍK, V.: Literárne regenerácie. Bratislava: TypoSet 1998.

  VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, A.: Mlčanie nabité obsahom (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Literika, 3, 1998, č. 2.

  ŠABÍK, V.: Pod pohostinným stromom poézie. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

  ČERTÍK, Jozef: Rukopis tlmený klasikou.Ján Zambor: Pod jedovatým stromom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6. s. 147 – 148.

  ČÚZY, L.: Mozaika prežitého (Ján Zambor: Pod jedovatým stromom). In: Slovenské pohľady, 4 + 112, 1996, č. 12.

  GALLO, I. – ZAMBOR, J.: Báseň, cesta k obnove (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 13.

  ČIERNA, M.: Zem plynie zo Zemplína (Ján Zambor: Plné dni). In: Nové slovo, 31, 1989, č. 5.

  GOMBA, C.: Ján Zambor: Plné dni. In: Romboid, 24, 1989, č. 11.

  HOMZA, M.: Čím by sme boli bez vody? (Ján Zambor: Plné dni). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 7.

  ŠTEVČEK, P.: A plnosť poézie? (Ján Zambor: Plné dni). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 25.

  TURAN, J.: Studzinka čistej poézie (Ján Zambor: Plné dni). In: Romboid, 24, 1989, č. 4.

  VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, H.: Zamborov preklad Cvetajevovej a básnický preklad na Slovensku po roku 1945. In: Revue svetovej literatúry, 24, 1988, č. 3.

  SIKA, P.: Ján Zambor: Kôň na sídlisku. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 1.

  HOCHEL, I.: V úsilí o pretváranie skutočnosti (Ján Zambor: Kôň na sídlisku). In: Romboid, 19, 1984, č. 11.

  KRIŽKA, T.: Nad prekladmi Jána Zambora. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 4.

  ROSENBAUM, K.: Čarodejná kniha (Ján Zambor: Ľubojsc, bože, ľubojsc, jaka je presladka). In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 8.

  SULÍK, I.: Trvalé úlohy súčasnej lyriky. In: Nové slovo, 26, 1984, č. 8.

  ŠTEVČEK, P.: Ján Zambor: Ľubojsc, bože, ľubojsc, jaka je presladka. In: Romboid, 19, 1984, č. 5.

  VADKERTIOVÁ, L.: Náš hosť Ján Zambor. In: Revue svetovej literatúry, 20, 1984, č. 2.

  VAŠKO, I.: Básnenie zo života (Ján Zambor: Kôň na sídlisku). In: Nové slovo, 26, 1984, č. 10.

  ĎURIŠIN, D.: Literárne konfrontácie (Ján Zambor: Ivan Krasko a poézia českej moderny). In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 6.

  RICHTER, M.: Básnik medzi citom a rozumom (Ján Zambor: Neodkladné). In: Romboid, 16, 1981, č. 5.

  ŠTEVČEK, P.: Ján Zambor: Neodkladné. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 3.

  HEVIER, D.: Neodkladná poézia (Ján Zambor: Neodkladné). In: Nové slovo mladých, 3, 1980, č. 10.

  BAGIN, A.: Ján Zambor: Zelený večer. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 1.

  FELDEKOVÁ, O. – ZAMBOR, J.: Naše interview s Jánom Zamborom. In: Nové slovo mladých, 1, 1978, č. 3.

  ONDRUŠKOVÁ-VARGOVÁ, B.: Nad tromi debutmi (Ján Zambor: Zelený večer). In: Nové slovo mladých, 1, 1978, č. 2.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Na pozadí mladej poézie vynikajú hmotnosťou a zmyslovosťou básne Jána Zambora v prvotine Zelený večer . Krajinu detstva –

  Na pozadí mladej poézie vynikajú hmotnosťou a zmyslovosťou básne Jána Zambora v prvotine Zelený večer. Krajinu detstva – Zemplín – autor oživuje blízkymi ľuďmi: rodičmi, starými rodičmi a ženou. Poučenie pritom síce čerpá z našich a ruských symbolistov a Jesenina, ale jeho dedina je súčasná, dnešná, hoci nestráca spomienkové poetické fluidum. Zambor vie vyjadriť náladu plného leta, kulminácie roka v prírode a vari ešte lepšie atmosféru bolesti a smútku zo samoty alebo smrti najbližších.

  Albín Bagin
   

  Jánovi Zamborovi sa vo veľkej miere podarilo zachytiť základný diapazón problémov súčasného človeka v jeho individuálnych, súkromných i spoločenských väzbách. Zbierka Kôň na sídlisku sa v mnohom približuje syntetickému obrazu dneška. Je teda aj prínosom vo vývine slovenskej lyriky osemdesiatych rokov.

  Igor Hochel
   

  Zambor je napriek všetkému optimistický básnik, veriaci v lepšiu stránku ľudskej povahy. Taký je jeho lyrický subjekt v hraničných situáciách ľudského bytia. Preto aj keď celkom vecne poukazuje napríklad na nevyhnutnosť individuálneho biologického zániku jednotlivca, ako aj na možnosť kolektívnej smrti v jadrovom výbuchu, z podkožia jeho básne sa napokon vynorí aspoň tenký pramienok viery v zdravý rozum človeka a v jeho humanistické jadro.

  Pavol Plutko
   

  Poéziu píše z bytostných vnútorných potrieb, pretože sa potrebuje uistiť o svojom živote teraz a tu, dostať sa písaním k sebe, napiť sa živej vody lyrického slova. Hľadá hlbší zmysel poézie, duchovný zmysel, ale zároveň chce zostať v jej najvlastnejšom rámci. Pociťuje transcendentné záväznosti voči umeniu slova, aj keď ho nemožno vyčerpávajúco definovať. Jeho výpoveď – ako cítime – je krytá osobnou skúsenosťou, bolesťou, existenciálne prežitým a premysleným. I problém situácie poézie rieši po svojom. Zambor literárny vedec, znalec viacerých literatúr, prekladateľ a učiteľ literatúry si akiste pridobre uvedomuje, že nielen on, ale každý, kto dnes píše, sa apriórne ocitá v podozrení, že časy autentickej poézie, lyriky, ale aj prózy, filozofie, vôbec autenticky sýteného písaného slova sú definitívne za nami.

  Vincent Šabík
   

  Zamborova monografia je napísaná takmer učebnicovým štýlom a môže slúžiť ako doplňujúci materiál pri vysokoškolskom štúdiu. Ale tam sa jej kvality nekončia. Nevysvetľuje definitívne pravdy, práve naopak, otvára priestor pre dialóg, tým zachováva významnú otvorenosť Válkovej poézie, avšak podloženú odborným teoretickým aparátom. Kniha zároveň pripomína, že Válkova poézia nestratila na svojej naliehavosti ani po mnohých rokoch a pred čitateľa stavia stále aktuálne a rovnako znepokojujúce otázky ako v čase svojho vzniku.

  Lucia Biznárová
   

  Nejsou to jen ukázky příkladného systematického postupu – lépe snad řečeno sestupu – strukturou básně. Čtenář je svědkem poznávání a pojmenovávání básníkova estetic­ko-sémantického gesta, nahlíženého v textu i kontextu, tedy díla jako imanentní struktury i díla v jeho významové konkretizaci, v intertextuální a interkulturní síti aluzí a konotací. Tento „časový“ aspekt tvorby je autorovi přirozenou součástí přemýšlení o smyslu a hodnotě poezie jako specifické estetické struktury, jejíž analýza má jak stránku racionální, tak ve smyslu jaussovsko-gadamerovském emocionální, vyžadující empatii, intenzivní citový prožitek. Racionální přístup k Válkovým básním představuje interpretace básnického textu (metrické a výrazové struktury, fonické kvality básně, dnes často – a neprávem – odsouvané poněkud do pozadí, tropika, jazykové prostředky a jejich sémantické kvality). Zde se v mnoha pasážích vyjevuje autorova schopnost jasně, názorně a přesvědčivě vyložit smysl analýzy, její jednotlivé kroky i zobecňující závěry – nepochybný důsledek autorovy pedagogické zkušenosti.

  Milan Pokorný

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Moja lyrika je poetologicky viacrozmerná. Od začiatočného neoimažinizmu a neosymbolizmu som došiel k civilne tvarovanej poézii skúsenosti či žitého

  Moja lyrika je poetologicky viacrozmerná. Od začiatočného neoimažinizmu a neosymbolizmu som došiel k civilne tvarovanej poézii skúsenosti či žitého života, reflektujúcej situáciu jednotlivca v konkrétnej každodennej problémovosti, ktorou sa súčasne nastoľujú širšie ontologické, etické a civilizačné otázky alebo v ktorej sa lyrický subjekt stáva rezonátorom medziľudských vzťahov. V mojej tvorbe sa rozvíja aj poloha a rozmer imaginatívnej poézie využívajúcej avantgardné podnety. Súčasne sa v nej črtá tendencia k úspornej minimalistickej básni rátajúcej s tichom. Napokon – v najnovších textoch – je to postmoderná predstava poézie ako "nádhery zmesi". Na úrovni verša popri prevládajúcom voľnom verši rozličného typu niekedy využívam veršovú pravidelnosť spájanú s inovačnými prvkami, ktorej vyhranenou podobou sú miniatúry napísané v orientálnej forme sidžo, haiku, tanka a rubai. V lyrike je pre mňa dôležitá citlivosť. Je mi blízka poézia stavajúca na regeneratívnej funkcii, chápanie básne ako cesty k obnove.

  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  ZAMBOR, Ján: Moje editorstvo (Editorská činnosť: preklady, skúsenosti, metodika). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 62 – 65.
 • Ocenenia

  Prémia (Ceny J. Hollého) Literárneho fondu za rok 2001 za preklad diela Zaľúbený prach – z poézie španielskseho baroka Cena

  Prémia (Ceny J. Hollého) Literárneho fondu za rok 2001 za preklad diela Zaľúbený prach – z poézie španielskseho baroka

  Cena Jána Hollého za umelecký preklad za rok 2005

  Prémia Literárneho fondu za rok 2007 za básnickú zbierku Sťahovavé srdce

  Cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2010 zamonografiu Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu

  Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013 v kategórii literárna veda za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách

  Cena Klubu nezávislých spisovateľov za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 v kategórii literárna veda za dielo Vzlyky nahej duše: Ivan Krasko v interpretáciách   

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  VIETOR (zo zbierky Pod jedovatým stromom )   Celú noc vietor, moja nespavosť. Sto ráz sa zbytočne ukladal, skrúcal sa do klbka,

  VIETOR (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Celú noc vietor, moja nespavosť.

  Sto ráz sa zbytočne ukladal,

  skrúcal sa do klbka, v márnom úsilí

  pripomenúť si sladký prenatálny stav.

  Opäť lomozí,

  zobákom klope na okno,

  tlčie doň veľkými krídlami.

  Tá temná vášeň,

  opäť a opäť sa hlasito rozhára.

  V návaloch zúrivosti

  láme brezové konáre,

  vyvracia vetché stromy,

  vytrháva škridly zo strechy

  a rozbíja ich ako taniere.

  Straší v podkroví.

  Bezmocne plače na okenici.

  Celú noc sa dobýja do domu,

  bezprístrešný,

  šialenec,

  na miesto zdanlivého utíšenia.

  A celú noc mi hádže do okien

  lanské lístie:

  nejasné spomienky

  na sny, za ktorými som sa nevydal,

  na lásky, o ktoré som sa ani nepokúsil,

  na ich nekonečné čakajúce oči,

  za ktorými čas zaplesol dvere.

   

   

  LÍSTIE, ZATAJENÝ MOTÍV (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Prídem kvôli tebe. Iné dôvody

  budú vedľajšie.

  Budeš to vedieť, hoci

  nepadne o tom medzi nami slovo.

   

  Možno popoludní cez prestávku pracovného programu

  sa prejdeme vznešeným parkom.

  Náhodný dotyk

  v nás zaševelí

  ako predjarný vietor v spadanom lístí –

  zdvihne ho,

  až sa začne jašiť,

  roztancuje sa,

  zatrbliece

  v skúpych slnečných lúčoch.

   

  Zamlčíme to však.

   

  Pri odchode sa nespýtam: „Neostať na noc?“

  Nepovieš: „Neostaneš na večer?“

  A nebude v tom nijaká dráma

  ani trýzeň,

  azda iba

  zvírené lístie

  sa bude strácať v súmraku.

   

   

  BENÁTSKE MOTÍVY (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  I

  Dunivo, bolestivo

  do seba bokmi udierajú

  vášnivé plavidlá,

  čo po predlhých cestách zakotvili

  v prístave lásky,

   

  kým roztrieštené,

  zhasnuté, bez dychu

  neklesnú na dno

  ticha.

   

  II

  Kam plávaš so svadobným párom,

  gondolier, týčiaci sa nad vodami?

  Ružička zastoknutá v tvojom člne

  je čerstvou krvou po bodnutí nožom?

  A jeho elegantný čierny lesk?

  Rakva? Thomas Mann pritakáva.

  A ty si vážny ako Charón.

   

   

  PREMIETAM SI MOŽNÝ ŽIVOT S TEBOU (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Keby som bol bez záväzkov a zväzkov,

  ktoré nechcem potrhať, lebo ich splietol sám osud

  a stále sa mi páčia,

  možno by si mi sedávala oproti ako teraz, pradúca mačka,

  a napĺňala by si miestnosť pokojom,

  a keby si popri mne plávala, labuť,

  izba by sa stala jazerom

  a vonku by som mal vždy pred očami loď a more.

   

  A bol by to nepretržitý západ slnka

  pri tebe zhasínať.

   

  Ale v jeden májový deň

  by stačil hlas, čo nalieha a toká,

  a mladá krv by sa ti zapálila,

  rozhorela sa na požiar

  nezastaviteľný ako jar.

  Odišla by si za volaním farebného vtáka.

   

  A možno by si mi vyškriabala smutnejúce oči,

  červeným zobákom ma doďobala na smrť

  a moje telo vyvrhla do mora.

   

   

  NAHÝ BLESK (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Očami uhýbala dobiedzajúcej červeni podvečerného slnka,

  ale krv jej už rozvírili

  dotyky jeho kradmých pohľadov –

  neušlo mu sotva postrehnuteľné chvenie

  pod pokožkou jej hrdla.

   

  Keď sa dvere autobusu za ňou s vrzgotom zavreli,

  z jej kytice v nich ostal

  kvet.

  A keď sa vozidlo pohlo,

  tam, na rozbitom chodníku,

  sa naňho znezrady

  usmiala –

  no nielen očami.

  Všetko zadržiavané svetlo

  si v nej uvoľnilo sponku,

  všetka dôverčivá blízkosť

  rozopla háčik.

  Bolo to jasavé vzbĺknutie,

  nádherný nahý blesk,

  ktorý ich tam, pred ľuďmi,

  nečakane spojil.

   

  To mu akési povedomé jazero

  obkrúžené vysokou zeleňou

  poslalo žiarivý pozdrav:

  zrazu sa bezvýhradne oddalo slnku,

  čo vodou preniklo až na dno

  a premenilo ju

  na trblietavé perie –

  číra radosť

  zatrepotala krídlami.

  A v nozdrách zacítil

  vodné riasy.

   

  Keď sa na najbližšej zastávke dvere otvorili,

  zdvihol margarétu, čo padla na schodíky,

  ale nevystúpil,

  aby ju v labyrinte chodníkov, vchodov a okien

  bezhlavo hľadal.

  Ak by ju náhodou našiel,

  stretol by už cudziu.

   

  A predsa sa v ňom všetko hýbalo –

  ako na zemi po búrke

  alebo ako keď daroval krv.

   

  Iba v hĺbke autobusu sa začala odvíjať

  sotva počuteľná hudba či ľahký smútok alebo had

  a nebadane ho chceli opantať,

  aby z ich objatia

  už nikdy nevystúpil.

   

   

  TVOJE HRDLO (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Tvoje hrdlo, pokrčený papier či suché šúveriace sa lístie,

  mi zrazu vietor vmietol do tváre.

   

  Na jeho hebkú belosť som písal neviditeľné básne krásy

              a nehy,

  do voňavej vlažnej hladkosti jeho lístia som vkladal

              dokmásanú tvár

  a počúval opojné šumenie krvi.

   

  Odpusť,

  že som nezadržal pazúry dravého času,

  že nie amulet a perlový náhrdelník, ale reťaz

  som ti zavesil na hrdlo,

  a seba, najťažší kameň.

   

  Kvety, nebo s najjemnejšou pleťou,

  odpusťte mi,

  že jej hrdlo nevydralo jediný vzdych

  a prijalo to bez reptania, ako svoj osud,

  ba ešte si pýta ďalší náklad.

   

  Ako som to mohol dopustiť!

  Ja, čo som k tebe, hrdlo, chcel byť vánok, vlnka, hodváb

              či zamat.

   

  Ako sa to mohlo stať,

  že si dnes musím zatvárať uši

  pred silnejúcim suchým šuchorením,

  desiacou predzvesťou, ktorej meno sa neodvážim vysloviť,

  a že ozvenami ma šľahá

  môj náhly suchý vzlyk

  či nemý škripot piesku.

   

  Vánky, vlnky, hodváby, zamaty, neopúšťajte ma,

  chráňte to steblo svetla, moju chvejivú strelku, tichý vodomet.

   

  Bozkami či hviezdami obsypávam

  tú Mliečnu cestu

  a trvám na jej kráse.

   

   

  UMELEC (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

                          R. K.

  Tento strom

  sa stal škaredou hrdzavou konštrukciou

  zabudnutou po slnečnej listnatej slávnosti,

   

  strašiakom do maku v zhnednutom poli,

   

  strašne ošúchaným chudákom

  mimo teplých pohodlných príbytkov

  plných štebotavého svetla,

  dievčenských hlasov a bozkov,

  priateľskej príchylnosti a obdivu,

   

  zničenou existenciou,

  fajčiarom nekonečných hmiel,

  pijanom nekonečných dažďov,

   

  nahým, vydaným napospas

  remenici vetra,

  sekere mrazu.

   

  A zatiaľ on

  sa vystavil poníženiu

  a všetku tú lesklú premieňavú srsť,

  nádhernú hrivu lístia,

  čo priťahovala toľkých,

  zhodil iba preto,

  aby pred agresívnou zimou

  vlastným telom uchránil

  svoju v zemi ukrytú zázračnú skrinku

  so všetkými farbami,

  vôňami,

  šumami

  a chuťami

  jari a leta

   

  a onedlho

  mohol vyklenúť

  novú nesmiernejšiu korunu.

   

   

  MILOVAL SOM (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Vo chvíli najväčšieho uchvátenia

  nádherou jestvovania,

  lásky

  a práce

  si zapisujem slová

  znejúce ako epitaf:

   

  ... A miloval som vietor

  v listnatých korunách,

  v tráve,

  v obilí,

  vo vlasoch žien,

  na svojich prsiach,

  vo svojej krvi,

  unášajúci ma za vlastné hranice,

   

  trblietavé srdce

  zelene,

  vôd

  a vzduchu,

  všetko je chvejivé a nahé,

  ženské,

  ach, tvoje ostýchavé,

  bytie.

   

   

  POD JEDOVATÝM STROMOM (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Môj nepokoj dňom nocou udiera o pobrežie,

  som verný ovčiak, vďačný, že tvoje päty líže,

  a večný dobiedzavec, líškam sa, zúrim, hrozím,

  hoci viem: nakoniec len smrť zhrabne tvoje ruže.

   

  Niet bezpečia, aj sem to hadie oko mieri,

  smrť v lotosovom slnku, v nežne belasom mori,

  v jazernom tichu dedín, v zamate horských snehov,

  tieň diktátora sa tu na každom kroku marí.

   

  Buď brehom smädných pieskov pre vlny mojich bozkov,

  nemeň sa na mimózu, otváraj sa, buď blízkou,

  ľúbme sa zas a znova pod jedovatým stromom,

  smrti nechajme iba kosti zodraté láskou.

   

   

  KRAJINA VICENTEHO ALEIXANDREHO (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Miraflores de la Sierra

  Meseta alebo láska či ľudský osud

  obnažené až na hnedastú hlinu na sivú ostrú skalu

  na telo na kosť

   

  alebo taký vánok že rozochveje iba najjemnejšie trávy

   

  alebo lúč ktorý sa na nich pozeral

  rosa ako krv

   

  alebo ranný úsmev belasého neba so žltými hrejivými

              mihalnicami

   

  alebo poludňajšia hlboká tôňa starého chrámu úzkych uličiek

              a temných pínií a olív

   

  alebo ťažko dostupná bystrina v skalnatom kaňone cválajúca

              z vrchov ten vietor zo zlata a striebra šumiaci ako

              v lístí

   

  alebo kôň čo mi zafŕkal na pozdrav v záhrade za ohradou

              akoby tam na mňa živo nehybný čakal ako básnikov dom

   

  Dlho sme si pozerali do očí a nemohli sa rozlúčiť

   

  Spočiatku som sa bál že nevydržím ten pohľad

   

   

  Z TBILISI 1990 (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Mesto sa dodriapanými domami,

  otrhanými jesennými stromami,

  potkýnajúcimi sa cestičkami a schodiskami

  škriabe na okolité kopce.

  Na Svätú horu.

  Šepce: Vydrž, vydrž,

  na panteón sa dá len na vlastných.

   

  Ta, kde pramene, klokotajúce do mramorového ticha,

  sú víťazstvom živej vody diela

  nad zmĺknutým tvorcom.

  Kde pod kupolami chrámu

  kupolky horiacich sviec

  vťahujú do rozhovoru s Bohom

  o večnosti a časnosti.

   

  Navraciame sa k odvekému.

  Mesto v údolí sa namáhavo prebúdza

  ako duša z mrákot.

  Je koniec jednej epochy. Jej pomník

  pred niekoľkými dňami odviezli z námestia.

  Na jeho mieste po prajnom daždi

  vyrazila tráva.

   

   

  JESENNÉ DAŽDIVÉ HAIKU (PO JEDNEJ VEĽKEJ ŠOU) (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Tvoj veľký plagát,

  čo zľahostajnel davu,

  som videl plakať.

   

   

  VYPRAHNUTOSŤ (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Spustošený neláskou

  ako tento kraj letným suchom,

  na záhonoch trhám hnedú vňať,

  pod stromami zhrabúvam zošúverené lístie;

  ringloty, ktoré otváram, sú červivé,

  tráva má farbu piesku,

  slnko páli ako žihľava,

  je to beztrestný podpaľač –

  namiesto zôr borovíc tma obhorených kmeňov,

  namiesto zmesi lesných vôní pach spáleniny.

   

  Už aby priklusal dážď,

  spustil svoju zvonkohru,

  milými štuchancami všetko vzkriesil,

  už aby sa čisto zaleskli cesty.

   

   

  KALUŽ (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Po daždi

  medzi smrekmi zastávam

  pred práve narodeným jazierkom.

   

  Hľa, sklené dvere do večnosti,

  zvesené zo stromových pántov.

   

  V tej vode, ktorú rozbije aj kvapka,

  plytkej, tak ľahko zakaliteľnej,

  je zeleň výraznejšia

  a aké hlboké je

  vysoké nebo

  a aké priezračné

  a blízke.

   

  Obraz

  akoby prevyšoval predlohu.

   

  Môžem iba žasnúť.

   

  Vstúpiť doň

  smú len deti,

  číre ako ono.

   

   

  STROM (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

              Celé nebo alebo červeň na jeho vetvách spočíva.

                                                  Vicente Aleixandre

   

  S konármi priťažkými na let

  (ach, môj blíženec)

  nadarmo lomcuje obrovskými krídlami.

  Zeleň nie je perie.

   

  Vietor ho skôr vyvráti.

   

  Ani listy nevzlietnu,

  iba sa znášajú na zem.

   

  Strom nie je vták,

  ale ani nebeský vták nie je nebo.

  Let má ohraničený.

  Oddychuje na zemi.

  Na nej sa rodí,

  stavia si hniezdo,

  na ňu padá podťatý v lete.

   

  Ale nie, strom nie je iba zem.

  Celou korunou sa obracia k nebu,

  s hviezdami vymieňa si sladké dôvernosti,

  a keď má listy prežiarené slnkom,

  nevraviac o jesennom násobení okrov,

  jeho zlaté krídla splývajú so slnečným zlatom

  a v ohni západu sa stáva zorovým nebom.

   

  Nie, strom nie je iba nedvižný, úbohý tvor.

  Aj samo nebo,

  čím by bolo nebo nad zemou bez rastlín

  a bez ich kráľa?

   

   

  JÚLOVÉ SNEŽENIE V SPIŠSKEJ KAPITULE (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

              Kút skvelý, jasný tak, že je až chmúrny...

                          Janko Silan

   

  Uprostred múrov Spišskej Kapituly,

  kde sám Čas zakódoval kapitoly

  svojho diela, v tom plnom tichu,

  ktoré tu sneží, či je zima, leto

  (a kde vždy poletujú zdrapy kníh

  vyhadzovaných vidlami a spálených),

  tíchnem, nie bez ostychu,

  skláňam sa pred obetou

  tých, ktorí, prinášajúc samých seba,

  nekapitulujúc do posledného dychu,

  to ticho rozmnožili o kus neba.

   

   

  MATKA (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Matka je dom –

  stíchnutý vták s klesnutými krídlami,

  čo nemôže vzlietnuť.

   

  A predsa ustavične otvára do diaľky

  krídla dverí

  a okien.

   

  Na ich kríži

  ma, vzdialeného,

  ramenami objíma.

   

  Roztváram jej list –

  namáha sa ku mne

  tých dvoje tichých krídel.

   

   

  PSÍK PIŤO – ROZLÚČKA (zo zbierky Pod jedovatým stromom)

   

  Obraz jeho najžiarivejších chvíľ:

  otec na bicykli

  a on na povrázku ho ťahá dedinou.

   

  Po otcovej smrti

  – tá bezhraničnosť jeho žiaľu! –

  sa zaryl do krovia za domami,

  chcel nebyť.

   

  Keď sme vošli do dvora,

  skackal

  ako s letným dažďom.

   

  Krútil sa

  v túžbe po pohladkaní –

  najvyššej slasti.

   

  S mačkou sa k sebe vinuli

  sami od seba

  ako milenci.

   

  Rád si zaspieval

  s obecným rozhlasom.

   

  Zamĺknutý už v zelenej vrave tohtoročnej jari.

  Mama chorá

  a môj o to väčší strach.

   

  Teraz lamentuje:

  Aj som sa naňho hnevala,

  keď nemal dosť.

   

  Zatlačil som mu oči,

  aby som zastrel

  ich bolestný smútok

  a aby sa do nehybných zreničiek

  nenasypala

  hlina.

   

  Pri orechu v poli

  nad skyprenou zemou

  zavislo

  ticho.

   

  V marive slnečných lúčov:

  otec na bicykli

  a on na povrázku ho ťahá oblohou.

   

   

  UVOĽNI UZOL AKO SI VLASY ROZPÚŠŤAŠ (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

   

  Pritiahni sa bližšie

  na dotyk ba zaň

  uprostred mojej nespavej noci

  nepochopiteľných

  zátvoriek s ostrými hranami

  trpkého nesplynutia

  zvieracej kazajky

  tela

  postele

  izby

   

  bzučania splnu

  drôtov vysokého napätia –

   

  Utíš ma

  pohni

  iný príbeh –

   

  Vo chvíli drôtu priveľmi napätého

   

  kosílky –

   

  Uvoľni

  slučku vystri

  šatku daj ju

  vetru –

   

  V meravom závane

  najtiesnivejšej izolovanosti –

   

  Celá ma obviň na tomto tesnom lôžku – !

   

   

  MILUJ MA VČELIE KRÍDLA TENKNÚ (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

   

  Objímme sa a nahí

  Volám po úplnej nehe

  Vykúpže ma v nej vykúp

  Tichá majiteľka výkupne

  smútkov Krehká vykupiteľka

  z klamstiev z podrazov zo sklamaní

              z iných a zo seba

                                      ma vykúp

  z času keď tenknú včelie krídla

  kde akoby sme iba kradli

  To nielen moja túžba ozýva sa samozvane

  Pri dverách ti moja zima zvoní

   

   

  NOVEMBER (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

   

  Holé konáriky briez

  v mrazivom vanutí

   

  Tvoje prsty

  zohrievam dychom

   

  Z potemnenej oblohy

  zalietne

  sneh

   

  Chryzantémy na hroboch

  teplo svietia

  ako obloky

   

   

  SO SNEHOM (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

   

  Zimná veleba

  akoby len pár krokov do neba

   

  Podobločná rímsa mi na vankúši ponúkla

  hieroglyfické básne

  vtáčat

   

  Popred môj oblok zletel

  anjel

  či svadobný závoj

   

  Myslím na teba:

  sneh zažatý

  prskavkami

  sneh-ruža

   

  Pôjdem:

  brodiť sa – belosťou

  akoby tvojou

  zdanlivo bezcieľne

  vdychovať – až do krvi –

  jej čistý dych

   

  Váľať sa v nej

   

  Hrste iskrivej čistoty

  vyhadzovať nad seba

   

   

  SOPRÁN DAŽĎOVÝCH KVAPIEK (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

   

  Ale znezrady

  čistý jagot

  nôt

  sediacich na konárikoch

  na pletive plota

   

  Keď znechutene vylezúc z hŕby novín

  po dlhom daždi vychádzam z domu

   

  Čírosť očí

  sĺz

  soprán

   

  V zastrčenej melodickej uličke

   

  Akoby sama

  čistota

   

   

  ŠTRBSKÉ PLESO (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

              (s Mašou Haľamovou)

   

  Jazero už nie také romantické

  ako v detstve

  Všetko uzavreté nezúčastnené:

  nehlučná hladina –

              kde sú loďky?

  veľkolepé kamenné vrchy

              čo pripomínali kosti pravekých zvierat

  nehybné ihličnany

  i holé jarabiny s červenými strapcami –

              nie krv

   

  Možno by sa ma to veľmi nedotklo

   

  Ale v dome na brehu

  a všade naokolo

  ona

   

  Nepríde sa už dotknúť kľučky

  no sídli tu

  jej duša

  taká vrúcna

   

   

  DO ZVONENIA ZA JÁNA STACHA (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

   

  Ach zvonivé bolo

  drevo tvojho kríža básnik

  dlhánskych dvadsaťdva rokov vydržalo

   

  po tom čo po väzoch ťa šľahol

  krutý anjel

   

  A bol si bolesť len jej hlahol

  v prázdne

   

  (A bolo dané: iba v jednej tvojej knihe

  zaznie)

   

   

  MODLITBA (zo zbierky Soprán dažďových kvapiek)

              (V súvislosti s odchodom Rudolfa Slobodu)

   

  Nadovšetko daj trpezlivo znášať

  gniavivo nízke popolavé dni

  bez lásky sily povzbudenia vtáčat

  aby z nich jeden nebol posledný

   

   

  KUBÁNSKE VERŠE (z výberu Melancholický žrebec)

   

  Admirál ďalej vraví, že v živote nevidel niečo také krásne.

                            Krištof Kolumbus: Denník prvej cesty

   

  1

  Do hotelovej reštaurácie

  sa pri stole lial dážď,

  čašníci podkladali vedrá.

   

  Ale žena:

  pokožka, úrodná zem hnedej farby,

  nechty, lastúry,

  jazyk, modrofialové more –

  s pomarančom, oranžovým zapadajúcim slnkom.

   

  2

  Tanečnica v Tropicane,

  hybká trstina,

  na ktorú doráža veterný zambo,

  belšia a sladšia ako trstinový cukor.

   

  3

  Pláž Santa María. Spitá

  láskou. Milenci, nie svätí.

  Len ja sám a ešte – tretí.

  Papájou bozkov sa sýtia,

  spleť ich údov – malanguita.

  A trýznivo povedomá

  krivka vĺn – zas iba ona,

  piesok – jej pleť, taký jemný,

  jej sú biele zdrapy peny,

  vôňa mora – vôňa lona.

   

  4

  Rozradostené a prudké

  slnko dlho bozkáva ťa.

  Vánok si to ihneď všimol,

  keď sa zatúlal až k plážam –

  s chĺpkami na tvojich nohách

  sa žiarlivo začal láskať.

  More so svalnatým telom,

  ďalší nápadník a zvádzač,

  celý deň do teba hučí,

  poddáš sa mu rada, viac ráz.

   

  Vtom prikvitne čierny dlháň –

  strácaš sa s ním v húští záhrad.

   

  Slnko, vánok, more, chlapec –

  ale kto z nich celú má ťa?

   

  5

  V bazéne pri jeho kraji

  nebadané chvenie svetla.

  Krv tepúca pod pokožkou

  znenazdania viditeľná.

  Na belasom monitore

  sa zlatý graf srdca metá.

   

  Atletická konštrukcia

  mužov, žien, a taká krehká!

   

  6

  V starej taverne Bodeguita del medio

  na fotografiách usmiati mladí slávni muži

  s kraľujúcim Ernestom Hemingwayom,

  obklopení pohármi, kúdolmi cigarového dymu a krásnymi ženami,

  pamätné zápisy, podpisy –

  na stenách, na okrajoch obrazov, na stoloch.

   

  Nie som však hosť, čo sa ho chytá

  ich vitalita, necítim tu

  nesmrteľnosť bytia.

   

  Len prekvapujúcu

  hrôzu a smútok.

   

  Kradmá potuchnutosť tej krčmy

  narastá na pach hnitia,

  fotografie blednú, černejú a skrúcajú sa,

  písmo sa mení na hmyz

  rozliezajúci sa po stenách, po obrazoch, po stoloch, po strope, po dlážke,

  lezie mi do mojita.

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013