• Stručne o autorovi

  SABOL, Ján r. 1956 maturoval na gymnáziu v Košiciach, 1956 – 59 študoval na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej, 1959 – 62 slovenčinu a
  SABOL, Ján r. 1956 maturoval na gymnáziu v Košiciach, 1956 – 59 študoval na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej, 1959 – 62 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde od 1962 pôsobí na Katedre slov. jazyka a literatúry, v súčasnosti prof. Inštitútu slavistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Orientoval sa na výskum spisovnej slovenčiny, fónických, sémantickych súvzťažností v štruktúre textu, vrátane analýzy zvukových vlastností veršovanej reči, jazykovej analýzy umeleckého štýlu a teórii prekladu básnického textu i prózy. Autor monogragií Voľný verš v súčasnej slovenskej poézii. Genéza a charakteristika (1968), Základy exaktného rozboru verša (obe s F. Štrausom, 1970), práce Prozodická sústava slovenčiny (1977), vysokoškolských učebných textov Základy akustickej fonetiky (s J. Zimmermannom, 1978, 1979, 1986), Fonetika a fonológia. Metódy fonologického rozboru (1982, 1988), Teória literatúry. Základy slovenskej verzológie (1983, 1988), Štatistika. Exaktné metódy v jazykovede a v literárnej vede (s J. Zimmermannom, 1986), Súčasný slovenský jazyk. Cvičenia zo syntaxe (s G. Moškom a J. Nižníkovou, 1988, 1993), Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy (1988), Kultúra hovoreného slova (s D. Slančovou a M. Sokolovou, 1990). Spolupracoval na diele State z teórie literatúry. O interpretácii umeleckého textu (1989), je autorom monografií Syntetická fonologická teória (1989), Fonetika a fonológia (s A. Kráľom, 1989), Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine (1994), Akustický signál – semióza – komunikácia (obe s J. Zimmermannom, 2002). So Š. Ondrušom vydal publikáciu Úvod do štúdia jazykov (1981, 1984, 1987). Je autorom viacerých kolektívnych diel (napr. Interpretačné variácie umeleckého textu; Kultúra hovoreného prejavu, obe 2006) a spoluautorom učebníc zo slovenského jazyka. Svoje lingvistické vzdelanie využil pri jazykovo orientovanej analýze štýlu slov. básnikov a pri teórii prekladu básnického textu i prózy.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Úvod do štúdia jazykov (1981)

  Editorská činnosť

  • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 (2004, 2006, 2009; M. Součková, J. Sabol)

  Iné

  • Voľný verš v súčasnej slovenskej poézii. Genéza a charakteristika (1968)
  • Základy exaktného rozboru verša (1970, spoločné dielo: J. Sabol, F. Štraus)
  • Prozodická sústava slovenčiny (1977)
  • Základy akustickej fonetiky (1978, 1979, 1986, spoločné dielo: J. Sabol, J. Zimmermann)
  • Fonetika a fonológia. Metódy fonologického rozboru (1982, 1988)
  • Teória literatúry. Základy slovenskej verzológie (1983, 1988)
  • Štatistika. Exaktné metódy v jazykovede a v literárnej vede (1986, spoločné dielo: J. Sabol, J. Zimmermann)
  • Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy (1988)
  • Súčasný slovenský jazyk. Cvičenia zo syntaxe (1988, 1993, spoločné dielo: J. Sabol, G. Moško, J. Nižníková)
  • Fonetika a fonológia (1989, spoločné dielo: J. Sabol, A. Kráľ)
  • State z teórie literatúry. O interpretácii umeleckého textu (1989, spoluautor)
  • Syntetická fonologická teória (1989)
  • Kultúra hovoreného slova (1990, spoločné dielo: J. Sabol, D. Slančová, M. Sokolová)
  • Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine (1994, spoločné dielo: J. Sabol, J. Zimmermann)
  • Akustický signál – semióza – komunikácia (2002, spoločné dielo: J. Sabol, J. Zimmermann)
  • Interpretačné variácie umeleckého textu (2006)
  • Kultura-hovoreneho-prejavu (2006)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 292.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

  ŠAH: Pripomíname si (Ján Sabol – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 151 – 152.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

  RAKÚSOVá, Gabriela: "Modré" sonety (Ján Sabol: Láska na modro). In: Knižná revue, roč. XVI, 18. 1. 2006, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013